P-POL Piscines Polivalents

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguin gots per a la pràctica i l'entrenament de la natació i on es vagin a celebrar competicions de natació en nivells bàsics.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.) i el Reglament Internacional vigent.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines polivalents que hagin de ser homologades s'inclourà aquest requisit en la Memòria i el Plec de Condicions Tècniques i el seu import al Pressupost, havent de ser requisit imprescindible haver obtingut l'homologació per poder realitzar la recepció de les obres. Així mateix ha de considerar-se el compliment de la normativa Autonòmica i Municipal relativa a les Piscines d'ús col·lectiu que els afecti.

1 EMPLAÇAMENT

Els gots polivalents estaran inclosos en un Complex de Piscines que és un establiment amb instal·lacions aquàtiques útils per a l'esbarjo, l'educació física i l'entrenament o competició esportiva de nens, joves i adults.

Els gots polivalents es projectaran quan les necessitats de l'esport de competició no requereixin uns gots de natació exclusivament.

Els gots polivalents seran valguts per a l'entrenament i la competició de la natació en nivells bàsics, així com per a l'entrenament de water-pol en els tipus la profunditat dels quals ho permeti (Vegin-se les Normes Reglamentàries de water-pol) i del
salvament i socorrisme. Poden ser igualment valguts per a l'esbarjo de joves i adults preferentment a la zona de menor profunditat.

Tot got polivalent ha d'estar separat dels restants per una distància mínima de 5 m.

Els gots polivalents juntament amb les seves bandes exteriors es podran agrupar amb els gots d'esbarjo, els fossats de salts i les seves bandes exteriors formant un únic recinte. Hauran d'estar aïllats dels gots de xipollejo i ensenyament. Vegin-se les Normes Reglamentàries de Xipollejo i d'Ensenyament. Estaran protegits de l'abast de vents dominants que molestin als usuaris, així com de la proximitat d'arbres o plantacions de fulla caduca que puguin embrutar els gots. No existiran ombres llançades sobre el got que ocultin o disminueixin l'acció solar.

2 FORMA I DIMENSIONS DEL GOT

Els gots polivalents tindran una forma rectangular. La superfície de làmina d'aigua ve donada per les dimensions que es troben en el quadre següent i en les figures PPOL-1PPOL-2PPOL-3 i PPOL-4, l'elecció de les quals es basarà en el càlcul de necessitats de l'àmbit servit per la piscina. Vegeu l'apartat corresponent de les Normes de projecte de Piscines.

 

DIMENSIONS I
CARACTERÍSTIQUES
GOTS POLIVALENTS
P1 P2 P3 P4
Longitud (m) 25,00 25,00 50,00 50,00
Amplària (m) 12,50 16,50 16,50 21,00
Profunditat (m) 1,20 1,20 1,20 1,20
Mínima (1) Màxima 2,00 2,00 2,20 2,20
Nº callis 6 8 6 / 8 8
Ample carrers (m) 2,00 2,00 2,50 / 2,00 2,50
Bandes exteriors (m) 2 x 0,25 2 x 0,25 2x0,75 / 2 x 0,25 2 x 0,50
Ús Entrenament, Competicions locals i regionals nivells bàsics

(1) Amb plataformes de sortida la profunditat mínima serà d'1,40 m des del mur extrem on estiguin les plataformes de sortida fins a 6m del mateix.

Els carrers tindran una amplària mínima de 2,00 m i recomanable de 2,50 m.

La profunditat mínima d'aquest tipus de gots serà d'1,20 m, amb plataformes de sortida la profunditat mínima serà d'1,40 m / recomanada 1,80 m, des del mur extrem on estiguin les plataformes de sortida fins a 6 m del mateix (Segons normes de la Federació Internacional de Natació la profunditat mínima serà d'1 m i en els murs extrems amb plataformes de sortida serà d'1,35 m des de 1m a 6m del mur)

La profunditat màxima serà de 2,20 m. El pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies que puguin recolzar-se en ell, desenvolupant-se la seva línia de màxim pendent perpendicular o paral·lelament als murs frontals del got.

Els gots polivalents no són aptes per desenvolupar en ells competicions de nivell Campionats Nacionals, Campionats Continentals, Campionats del Món o Jocs Olímpics.

3 REPLANTEIG I TRAÇAT DEL GOT

El replanteig dels gots polivalents en les seves dimensions d'acabat, es realitzarà d'acord amb l'indicat a l'apartat 3 de la Norma Reglamentària de Natació (la profunditat mínima de 1400 mm tindrà una tolerància per excés de + 10 mm) i conforme amb les figures PPOL-1PPOL-2PPOL-3 i PPOL-4.

4 BANDES EXTERIORS

Per disminuir o atenuar l'efecte de l'onatge produït en nedar, l'ona del qual rebota en les vores del got, pertorbant l'acció dels nedadors dels carrers laterals, es preveuran bandes de làmina d'aigua entre els murs laterals i l'última línia flotant amb un ample mínim de 0,25 m.

5 PLATGES O ANDANES

Per possibilitar la circulació dels usuaris al voltant del got, així com per separar la làmina d'aigua d'altres zones i de zones enjardinades en piscines a l'exterior, es preveuran bandes exteriors al got, de platges o andanes pavimentades en tot el seu perímetre. Les amplàries mínimes de platges o andanes, mesures des de la vora de la làmina d'aigua seran: 2,00 m en els costats laterals, 3,00 m en l'extrem de les plataformes de sortides, si existeixen i de 2,00 m en l'altre costat extrem. L'amplària recomanada és de 3,50 m. Si existeixen altres gots en l'entorn com a gots de salts, ensenyament, etc. la distància de separació de tots dos serà com a mínim de 5 m.

Quan es disposi gradería per a espectadors, l'amplària s'adequarà per aconseguir una visibilitat perfecta del got des de les graderies, quedant l'espai de platges o andanes d'ús exclusiu per a nedadors, jutges, personal tècnic, etc.

La superfície de les platges o andanes serà horitzontal, i tindrà pendent d'almenys 2% en adreça perpendicular i oposada al got cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

6 MURS LATERALS

Els gots polivalents estaran formats per quatre murs o parets verticals paral·lels dos a dos i formant un rectangle. Les parets extremes seran perfectament paral·leles i formaran angles rectes amb l'adreça de la carrera i amb la superfície de l'aigua. La construcció dels murs i fons del got serà sòlida quedant assegurada perfectament la seva estabilitat, resistència i estanqueïtat.

Per al suport o descans de nedadors durant entrenaments i competicions, haurà d'existir un graó perimetral a una profunditat sota el nivell de l'aigua no inferior a 1,20 m la seva amplària estarà compresa entre 0,10 m i 0,15 m, vegeu figura NAT–8 de la Norma Reglamentària de Natació.

7 SOBREEIXIDORS I ACCESSOS Al GOT

Tot got polivalent haurà de disposar de vorada - sobreeixidor almenys en tres costats del seu perímetre sent la cambra el mur per a les plataformes de sortida, si existeixen, no obstant això és preferible disposar-los en tot el seu perímetre.

El sobreeixidor limitarà el nivell màxim d'aigua, desguassarà la pel·lícula superficial d'impureses, servirà d'agarri als usuaris i complirà la funció d'escullera.

La vorada sobreeixidor serà de tipus desbordant amb canaleta de desguàs a la platja pavimentada. Vegin-se les figures NAT 9a  i NAT 9b de la Norma Reglamentària de Natació. En les parets dels extrems haurà de permetre la instal·lació de plaques de toc a l'altura requerida de 0,30 m per sobre del nivell de la superfície de l'aigua.

Una part del perímetre del got haurà de dedicar-se a accés a l'interior de la làmina d'aigua. Pot fer-se per escales verticals o escales situades en les cantonades dels costats laterals. Es col·locaran unes altres a distància no superior a 20 m entre si.

Per permetre l'accessibilitat a l'interior de la làmina d'aigua i sortir d'ella a persones discapacitades, pels seus propis mitjans o amb ajuda, es disposaran escalinates laterals o frontals d'accés al got amb baranes i elevadors hidràulics o manuals a les platges o andanes.

Les escales verticals o escales no sobresortiran del plànol general dels murs, de manera que s'evitin possibles encontronazos entre els quals les utilitzen i els que evolucionen dins de l'aigua. Es recomana que una escala almenys aconsegueixi el fons per possibilitar l'accés del personal encarregat de la neteja i conservació.

Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits davant l'acció oxidant de l'aigua.

Les escales verticals o escales tindran les dimensions que s'indiquen en la figura NAT-10 a i b de la Norma Reglamentària de Natació i compliran les Normes: UNEEN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes
d'assaig” i UNE-EN 13451-2 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes”. Compliran els requisits d'integritat estructural i resistència a càrregues, la resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 24º segons la Norma UNE-EN 13451 citada, així com els requisits per impedir atrapament de tal forma que la distància entre el graó superior i la paret no serà superior a 8 mm i en els restants graons la distància entre el graó i la paret serà de 0 – 8 mm o en un altre cas de 25 – 140 mm.

8 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície de l'aigua o el paviment de les platges o andanes i l'obstacle més proper (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) haurà de quedar totalment lliure i tindrà un mínim de 4 m. Quan es disposi gradería per a espectadors, l'altura s'adequarà per aconseguir una visibilitat perfecta del got des de les graderies.

9 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal del got en piscines a l'aire lliure ha de coincidir amb l'adreça N–S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

El mur frontal utilitzat per a les sortides de les competicions de natació ha d'estar situat al Sud.

L'eix longitudinal del got en piscines cobertes ha de coincidir amb l'adreça I-O, sempre que la il·luminació natural sigui lateral i no zenital i difusa.

10 TIPUS DE PARAMENTS

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeti una fàcil neteja i de característiques antilliscants, de manera que la resistència al lliscament sigui tal que s'obtingui un angle mínim de: 24º (Classe C) en vorades sobreeixidors i escales de piscina, 12º (Classe A) en fons de profunditat inferior a 1,40 m; d'acord amb el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

La pavimentació de les platges haurà de possibilitar la circulació de peus descalços per la seva superfície. L'acabat superficial tindrà en estat sec i humit un caràcter antilliscant que impedeixi les relliscades, d'altra banda la seva rugosidad haurà de ser tal que no molesti o fereixi les plantes dels peus descalços. La resistència al lliscament del paviment de les platges o andanes serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 18º (Classe B) segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats  antilliscants per a zones amb peus descalços.

El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d'aigües pluvials i/o de xipollejo del got, de tal manera que es condueixi a través d'una canaleta independent del sobreeixidor del got a la destinació corresponent.

11 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un got polivalent procedirà de la xarxa general de subministrament públic, en cas que la seva procedència sigui de rius, llacs, deus, corrents subterranis, etc. és necessari realitzar els estudis i anàlisis pertinents per garantir la seva qualitat i obtenir l'autorització sanitària per a la seva utilització.

L'aigua del got serà un aigua amb condicions sanitàries admissibles, per a això complirà a tot moment els requisits exigibles d'acord amb la legislació en vigor que li sigui aplicable i disposarà de l'autorització sanitària corresponent.

Per aconseguir i mantenir l'aigua del got amb la qualitat exigida existirà un sistema de depuració que filtrarà i realitzarà un tractament de desinfecció de l'aigua per eliminar microorganismes i impedir el creixement d'algues i bacteris.

El sistema de depuració es farà mitjançant recirculació de l'aigua del got, dins dels temps màxims autoritzats i amb l'aportació d'aigua nova necessària per mantenir la qualitat i el nivell de l'aigua del got.

La làmina d'aigua, durant l'ús ordinari de la piscina, haurà d'estar constantment al seu nivell màxim i sense moviments o turbulències apreciables que puguin estar causades pels equips de tractament d'aigua.

Els equips de tractament d'aigua compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines.

Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-3 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua”.

La temperatura de l'aigua de tot got polivalent cobert per a entrenament, esbarjo i competició ha d'estar entre 24ºC i 26ºC ± 1ºC. Cal ressenyar que solament es poden utilitzar energies convencionals per a l'escalfament de l'aigua de piscines quan estiguin en locals coberts. En piscines a l'aire lliure solament es poden utilitzar per a l'escalfament de l'aigua de la piscina, energies alternatives com la solar, de l'aire, aigües termals o del terreny. Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

12 L'AIRE

L'aire ambienti de tota piscina coberta que inclogui un got polivalent, ha d'estar constantment a una temperatura entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques, amb un màxim de 28ºC.

La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. El manteniment de la humitat relativa de l'ambient dins dels límits indicats pot aconseguir-se per mitjà d'una bomba de
calor, refredant, deshumedeciendo i recalentando l'aire al mateix temps.

En el sistema de ventilació es disposaran recuperadors de la calor de l'aire expulsat.

L'ús d'energies convencionals per a aquestes finalitats ha de restringir-se a suplementar la calor necessària per a l'aire mínim de ventilació i les perdudes per transmissió. 

L'ús de recuperadors o bombes de calor és obligatori per a piscines cobertes de capacitat major de 80 m3 o la superfície de la qual de lamina d'aigua sigui major de 50 m2.

Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

13 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels nedadors, ni si escau, dels espectadors, jutges i cronometradores i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
PISCINES POLIVALENTS (interior i exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ / USO Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions locals i regionals (1) 500 0,7
Entrenament, ús escolar i recreatiu 300 0,5

(1) Valor mínim mesurat sobre les plataformes de sortida i els extrems de viratge: 600 lux

 

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua, en cas excepcional que es col·loquin en aquesta posició han de disposar-se passarel·les d'accés a les lluminàries per a conservació i manteniment.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

14 LÍNIES DE SENYALITZACIÓ

Cada carrer estarà senyalitzat en el fons del got mitjançant una línia amb el seu eix central paral·lelament als murs laterals del got, perpendicularment als murs frontals i amb les següents característiques d'acord amb la Norma Reglamentària de Natació (vegeu figura NAT– 8):

LINEAS DE CALLES
Ample mínim 0,20 m
recomanat 0,25 m ± 0,05
màxim 0,30 m
Llarg Gots de 25 m 21 m
Gots de 50 m 46 m
Extrems A 2 m ± 0,05 dels murs frontals del got
amb línia perpendicular d'1,00 m ± 0,05 de longitud i el
mateix ample
Color Fosc contrastant amb el del fons del got

 

 

Les línies d'arribada són les línies de senyalització de carrers en els murs frontals, es traçaran conforme amb la Norma Reglamentària de Natació, al centre de cada carrer i amb el seu eix central vertical. Seran contínues i es traçaran sobre els murs frontals i sobre els panells de toc. La línia abastarà des de la vora del got (límit superior del mur vertical) fins al fons (limiti inferior en la seva aresta de trobada amb el plànol del fons). En aquesta línia es traçarà una creuera (línia perpendicular) de 0,50 m ± 0,05 de llarg i situat el seu eix a 0,30 m ± 0,05 sota la lamina d'aigua, vegeu figura NAT– 8 de la citada la Norma Reglamentària de Natació.

Es recomana que les línies de senyalització tinguin un ample de 0,25 m i siguin de color blau marí o ultramar sobre un fons blanc crema o blau cel.

15 LÍNIES FLOTANTS

Les línies flotants, també cridades corcheras, delimiten físicament la separaciónentre carrers, quan el got polivalent sigui utilitzat per a la natació (Vegeu l'apartat corresponent de la Norma Reglamentària de Natació) Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits davant l'acció oxidant de l'aigua. Els elements plàstics seran inalterables a les condicions climatològiques més adverses.

Les línies flotants compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-5 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a línies de carrer”.

Haurà de, a més preveure's, si escau, l'ancoratge i la col·locació de línies flotants per a la delimitació del camp de water-pol.

16 PLATAFORMES DE SORTIDA

Les plataformes o bases de sortida són els elements elevats sobre el nivell general de la platja des dels quals efectuen les seves sortides els nedadors, vegin-se les figures NAT-11a , 11b11c i 11d, de la Norma Reglamentària de Natació. Haurà d'existir una plataforma de sortida desmuntable per cada carrer, situant-se totes sobre la vorada d'un dels murs frontals. L'ancoratge de la plataforma a la platja serà tal que es proporcioni la rigidesa d'empotramiento adequada i sense efecte trampolí. Aquest ancoratge quedarà cobert amb una tapa que enrasarà amb la superfície del parament per evitar possibles lesions. Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran protegits contra l'acció oxidant de l'aigua i seran inalterables a les condicions climatològiques més adverses. Les dimensions i característiques poden consultar-se a l'apartat corresponent de la citada Norma Reglamentària de Natació.

Les plataformes de sortida compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-4 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plataformes de sortida”.

17 PANELLS DE TOC

En tots aquells gots polivalents el sistema dels quals de vorada - sobreeixidor triat no permeti l'existència d'una franja de 0,30 m de mur frontal vertical per sobre de la làmina d'aigua, es preveurà la instal·lació alternativa d'uns panells de toc per a la competició i l'entrenament de la natació.

Aquests panells permetran per sobre de l'aigua el toc dels nedadors en les seves arribades i el volteig en els seus viratges (Vegeu la Norma Reglamentària de Natació i les figures NAT-11a , 11b11c i NAT-13 d'aquesta Norma)

Els panells de toc o plaques de gir compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines.

Requisits generals deseguridad i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-6 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plaques de gir”.

18 LINEAS DE BANDEROLES

Existiran unes línies de banderoles suspeses sobre el got amb la finalitat d'indicar en les competicions de natació les sortides que siguin anul·lades pels jutges o els viratges en les proves d'esquena (Vegeu l'apartat corresponent de la Norma Reglamentària de Natació)

19 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments d'Instal·lacions de la Real Federacions Espanyola de Natació
- Reglaments d'Instal·lacions de la Federació Internacional de Natació
- Normes UNE-EN d'Equipaments de Piscines
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives