Definició i competències

Definició

El Consell Superior d'Esports, està definit en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, com un Organisme Autònom de caràcter administratiu, a través del com s'exerceix l'actuació de l'Administració de l'Estat en l'àmbit de l'esport.

Segons el Reial decret 355/2018, de 6 de juny,  pel qual es reestructuren els departaments ministerials, correspon al Ministeri de Cultura i Esport la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'esport.

Competències

Són competències del Consell Superior d'Esports:

 • Autoritzar i revocar de forma motivada la constitució i aprovar els estatuts i reglaments de les Federacions Esportives Espanyoles.

 • Reconèixer, a l'efecte d'aquesta Llei l'existència d'una modalitat esportiva.

 • Acordar, amb les Federacions Esportives Espanyoles els seus objectius, programes esportius, especialment els de l'esport d'alt nivell, pressupostos i estructures orgàniques i funcional d'aquelles, subscrivint a aquest efecte els corresponents convenis. Tals convenis tindran naturalesa jurídic­administrativa.

 • Concedir les subvencions econòmiques que procedeixin a les Federacions Esportives i altres Entitats i Associacions Esportives, inspeccionant i comprovant l'adequació de les mateixes al compliment de les finalitats previstes en la present Llei.

 • Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.

 • Promoure i impulsar la recerca científica en matèria esportiva de conformitat amb els criteris establerts en la Llei de Foment i Coordinació General de la Recerca Científica i Tècnica.

 • Promoure i impulsar mesures de prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar artificialment la capacitat física dels esportistes o a modificar els resultats de les competicions.

 • Actuar en coordinació amb les Comunitats Autònomes respecte de l'activitat esportiva general i cooperar amb les mateixes en el desenvolupament de les competències que tenen atribuïdes en els seus respectius estatuts

 • Autoritzar o denegar, prèvia conformitat del Ministeri d'Afers exteriors, la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, així com la participació de les seleccions espanyoles en les competicions internacionals.

 • Coordinar amb les Comunitats Autònomes la programació de l'esport escolar i universitari, quan tingui projecció nacional i internacional.

 • Elaborar i executar, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i, si escau, amb les Entitats locals, els plans de construcció i millora d'instal·lacions esportives per al desenvolupament de l'esport d'alta competició, així com actualitzar, en l'àmbit de les seves competències, la normativa tècnica existent sobre aquest tipus d'instal·lacions.

 • Elaborar propostes per a l'establiment dels ensenyaments mínims de les titulacions de tècnics esportius especialitzats.
  Així mateix li correspon col·laborar en l'establiment dels programes i plans d'estudi relatius a aquestes titulacions, reconèixer els centres autoritzats per impartir-los i inspeccionar el desenvolupament dels programes de formació en aquelles Comunitats Autònomes que no hagin assumit competències en matèria d'educació.

 • Autoritzar les despeses plurianuals de les Federacions Esportives Espanyoles en els supòsits reglamentàriament previstos, determinar la destinació del patrimoni net d'aquelles en cas de dissolució, controlar les subvencions que els hagués atorgat i autoritzar el gravamen i alienació dels seus béns immobles quan aquests hagin estat finançats total o parcialment amb fons públics de l'Estat.

 • Actualitzar permanentment el cens d'instal·lacions esportives en col·laboració amb les Comunitats Autònomes.

 • Autoritzar la inscripció de les Societats Anònimes Esportives en el Registre d'Associacions Esportives, amb independència de la seva inscripció en els registres de les Comunitats Autònomes corresponents.

 • Autoritzar la inscripció de les Federacions Esportives Espanyoles en les corresponents Federacions Esportives de caràcter internacional.

 • Col·laborar en matèria de medi ambient i defensa de la naturalesa amb altres organismes públics amb competències en això i amb les Federacions especialment relacionades amb aquells.

 • Qualsevol altra facultat atribuïda legal o reglamentàriament que contribueixi a la realització de les finalitats i objectius assenyalats en la present Llei.

(Llei/10/90 de 15 d'octubre, de l'Esport, Art.8)