Manifest per la Igualtat i la Participació de la Dona en l'Esport

Formulari d'adhesió al manifest

"Manifest per la Igualtat i la Participació de la Dona en l'Esport"

 

Resulten evidents els avanços socials de les dones en tots els àmbits, però malgrat l'aparent igualtat d'oportunitats entre homes i dones, existeixen encara obstacles que dificulten la igualtat efectiva. L'esport, com a activitat plenament integrada en la nostra societat, no és aliè a aquesta realitat.

Són múltiples les lleis i iniciatives a tots els nivells, que insten a plantejar noves formes de pensar i actuar per fer possible la transformació i el canvi per a l'assoliment d'una societat més igualitària.

En el context internacional recullen aquest compromís la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones. A Espanya l'aprovació de la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes -Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març- reflecteix la voluntat de crear el marc normatiu adequat i favorable per seguir avançant cap a una societat més justa i democràtica.

L'esport i l'activitat física, per la seva potencialitat educativa i mediàtica, constitueixen un motor de canvi social i contribueixen des de fa temps a promoure la igualtat entre dones i homes. No obstant això, les dades dels estudis més recents en aquest àmbit reflecteixen que encara existeixen diferències importants quant a la participació i representació femenina en les diferents esferes de l'esport.

L'adscripció que les activitats físiques i l'esport han tingut i tenen al rol social masculí, la peculiaritat de les estructures que sustenten l'esport, així com les diferències en l'ocupació del temps d'oci, l'estructura familiar i laboral, els models educatius, els estereotips socials de gènere, etc., incideixen en el desequilibri encara existent i mantenen barreres ocultes que donen lloc a un veritable sostre de cristall per a les dones en l'àmbit esportiu. És fonamental promoure l'equitat en l'esport, tenint en compte les diferències existents entre dones i homes, però sense que aquestes limitin les seves possibilitats.

Volem un futur amb més dones que gaudeixin de l'esport i dels beneficis que aquest comporta, així com un major nombre de dones implicades en tots els aspectes de l'activitat física i l'esport: l'adreça i la gestió, l'entrenament, l'arbitratge, el periodisme, la formació, la recerca i la pràctica esportiva.

Per tot això, MANIFESTEM que resulta necessari:

 • Utilitzar les possibilitats que ofereix l'esport com a vehicle de formació de les persones i com a transmissor de valors, amb la finalitat de superar prejudicis i estereotips que impedeixen a les dones i als homes desenvolupar-se segons les seves expectatives personals i el seu potencial individual.
 • Incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de l'activitat física i l'esport per garantir la plena igualtat d'accés, participació i representació de les dones, de totes les edats i condició, en tots els àmbits i a tots els nivells: com a practicants, gestores, dirigents, entrenadores, tècniques, árbitras, jutgesses, periodistes i investigadores.
 • Introduir el Principi d'Igualtat d'Oportunitats com una màxima de qualitat en la gestió dins de la responsabilitat social corporativa de totes aquelles institucions o entitats relacionades amb l'activitat física i l'esport.
 • Facilitar l'accés i promoció de les dones en l'esport de competició, afavorint la seva incorporació i reconeixement esportiu i social en l'alt rendiment i possibilitant la conciliació de la seva formació acadèmica, desenvolupament personal i professional.
 • Fomentar l'ocupació d'estratègies coeducativas en l'àmbit escolar i esportiu, així com contextos de participació i pràctica que facilitin la incorporació de noies i de nois a tot tipus d'activitats com a hàbit permanent.
 • Assegurar la formació amb perspectiva de gènere dels i les professionals de l'activitat física i de l'esport, d'acord amb les exigències que estableix la normativa legal vigent per als diferents nivells: universitari, formació professional, ensenyaments tècnics i cursos de formació permanent.
 • Promoure la recerca en matèria de dona i esport amb la finalitat de que serveixi de suport a polítiques d'igualtat efectives en l'esport, així com per a l'aplicació de programes i elaboració d'eines i altres materials que permetin avançar cap a una activitat física i esportiva cada vegada més equitativa.
 • Recolzar la formació de xarxes i equips multidisciplinaris en l'àmbit esportiu on els/les professionals experts/as en igualtat i en esport intercanviïn els seus coneixements i experiències per afavorir la igualtat i eliminar les barreres que encara la dificulten.
 • Reflectir en els mitjans de comunicació una imatge positiva de les dones en l'esport, diversificada, eximeix d'estereotips de gènere i com a models d'èxit personal, professional i social.
 • Encoratjar a patrocinadors perquè recolzin l'esport femení en el seu conjunt i els programes que potenciïn la pràctica esportiva de les dones.
 • Establir des de l'àmbit de l'activitat física i l'esport línies coordinades d'actuació entre institucions i organismes nacionals i internacionals que s'ocupen de promoure la igualtat entre dones i homes, amb la finalitat d'optimitzar els programes i les accions.

El present Manifest pretén implicar a totes les persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades relacionades directa o indirectament amb l'activitat física i l'esport perquè s'adhereixin al que aquí s'exposa i, en l'àmbit de les seves competències, incorporin les propostes que en ell es fan.

El Consell Superior d'Esports, en el seu paper de gestor públic de l'esport a Espanya, i partint dels principis inclosos a la Declaració de Brighton sobre la dona i l'esport, promou i impulsa aquest Manifest dins de les actuacions del Pla integral de promoció de l'esport i l'activitat física.