P-POL Piscinas Polivalentes

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Piscinas que conteñan vasos para a práctica e o adestramento da natación e onde se vaian a celebrar competicións de natación en niveis básicos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) e o Regulamento Internacional vixente.

Nos Proxectos de construción ou reforma de piscinas polivalentes que deban ser homologadas incluirase este requisito na Memoria e o Prego de Condicións Técnicas e o seu importe no Orzamento, debendo ser requisito imprescindible obter a homologación para poder realizar a recepción das obras. Así mesmo debe considerarse o cumprimento da normativa Autonómica e Municipal relativa ás Piscinas de uso colectivo que lles afecte.

1 EMPRAZAMENTO

Os vasos polivalentes estarán incluídos nun Complexo de Piscinas que é un establecemento con instalacións acuáticas útiles para o recreo, a educación física e o adestramento ou competición deportiva de nenos, novos e adultos.

Os vasos polivalentes proxectaranse cando as necesidades do deporte de competición non requiran uns vasos de natación exclusivamente.

Os vasos polivalentes serán validos para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o adestramento de water-polo nos tipos cuxa profundidade o permita (Véxanse as Normas Regulamentarias de water-polo) e do
salvamento e socorrismo. Poden ser igualmente validos para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade.

Todo vaso polivalente debe estar separado dos restantes por unha distancia mínima de 5 m.

Os vasos polivalentes xunto coas súas bandas exteriores poderanse agrupar cos vasos de recreo, os fosos de saltos e as súas bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar illados dos vasos de chapoteo e ensino. Véxanse as Normas Regulamentarias de Chapoteo e de Ensino. Estarán protexidos do alcance de ventos dominantes que molesten aos usuarios, así como da proximidade de árbores ou plantacións de folla caduca que poidan ensuciar os vasos. Non existirán sombras arroxadas sobre o vaso que oculten ou diminúan a acción solar.

2 FORMA E DIMENSIÓNS DO VASO

Os vasos polivalentes terán unha forma rectangular. A superficie de lámina de auga vén dada polas dimensións que se atopan no cadro seguinte e nas figuras PPOL-1PPOL-2PPOL-3 e PPOL-4, cuxa elección se baseará no cálculo de necesidades do ámbito servido pola piscina. Véxase o apartado correspondente das Normas de proxecto de Piscinas.

 

DIMENSIÓNS E
CARACTERÍSTICAS
VASOS POLIVALENTES
P1 P2 P3 P4
Lonxitude (m) 25,00 25,00 50,00 50,00
Anchura (m) 12,50 16,50 16,50 21,00
Profundidade (m) 1,20 1,20 1,20 1,20
Mínima (1) Máxima 2,00 2,00 2,20 2,20
Nº rúas 6 8 6 / 8 8
Ancho rúas (m) 2,00 2,00 2,50 / 2,00 2,50
Bandas exteriores (m) 2 x 0,25 2 x 0,25 2x0,75 / 2 x 0,25 2 x 0,50
Uso Adestramento, Competicións locais e rexionais niveis básicos

(1) Con plataformas de saída a profundidade mínima será de 1,40 m desde o muro extremo onde estean as plataformas de saída ata 6m do mesmo.

As rúas terán unha anchura mínima de 2,00 m e recomendable de 2,50 m.

A profundidade mínima deste tipo de vasos será de 1,20 m, con plataformas de saída a profundidade mínima será de 1,40 m / recomendada 1,80 m, desde o muro extremo onde estean as plataformas de saída ata 6 m do mesmo (Segundo normas da Federación Internacional de Natación a profundidade mínima será de 1 m e nos muros extremos con plataformas de saída será de 1,35 m desde 1m a 6m do muro)

A profundidade máxima será de 2,20 m. A pendente superficial do fondo non superará o 6% e será como mínimo do 2%, en calquera das liñas que poidan apoiarse nel, desenvolvéndose a súa liña de máxima pendente perpendicular ou paralelamente aos muros frontais do vaso.

Os vasos polivalentes non son aptos para desenvolver neles competicións de nivel Campionatos Nacionais, Campionatos Continentais, Campionatos do Mundo ou Xogos Olímpicos.

3 REFORMULO E TRAZADO DO VASO

O reformulo dos vasos polivalentes nas súas dimensións de acabado, realizarase de acordo co indicado no apartado 3 da Norma Regulamentaria de Natación (a profundidade mínima de 1400 mm terá unha tolerancia por exceso de + 10 mm) e conforme coas figuras PPOL-1PPOL-2PPOL-3 e PPOL-4.

4 BANDAS EXTERIORES

Para diminuír ou atenuar o efecto da ondada producida ao nadar, cuxa onda rebota nos bordos do vaso, perturbando a acción dos nadadores das rúas laterais, preveranse bandas de lámina de auga entre os muros laterais e a última liña flotante cun ancho mínimo de 0,25 m.

5 PRAIAS Ou PLATAFORMAS

Para posibilitar a circulación dos usuarios ao redor do vaso, así como para separar a lámina de auga doutras zonas e de zonas axardinadas en piscinas ao exterior, preveranse bandas exteriores ao vaso, de praias ou plataformas pavimentadas en todo o seu perímetro. As anchuras mínimas de praias ou plataformas, medidas desde o bordo da lámina de auga serán: 2,00 m nos lados laterais, 3,00 m no extremo das plataformas de saídas, se existen e de 2,00 m no outro lado extremo. A anchura recomendada é de 3,50 m. Se existen outros vasos na contorna como vasos de saltos, ensino, etc. a distancia de separación de ambos será como mínimo de 5 m.

Cando se dispoña bancada para espectadores, a anchura adecuarase para conseguir unha visibilidade perfecta do vaso desde as bancadas, quedando o espazo de praias ou plataformas de uso exclusivo para nadadores, xuíces, persoal técnico, etc.

A superficie das praias ou plataformas será horizontal, e terá pendente de polo menos 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso.

6 MUROS LATERAIS

Os vasos polivalentes estarán formados por catro muros ou paredes verticais paralelos dous a dous e formando un rectángulo. As paredes extremas serán perfectamente paralelas e formarán ángulos rectos coa dirección da carreira e coa superficie da auga. A construción dos muros e fondo do vaso será sólida quedando asegurada perfectamente a súa estabilidade, resistencia e estanqueidad.

Para o apoio ou descanso de nadadores durante adestramentos e competicións, deberá existir un chanzo perimetral a unha profundidade baixo o nivel da auga non inferior a 1,20 m a súa anchura estará comprendida entre 0,10 m e 0,15 m, véxase figura NAT–8 da Norma Regulamentaria de Natación.

7 REBOSADEROS E ACCESOS Ao VASO

Todo vaso polivalente deberá dispor de bordo - rebosadero polo menos en tres lados do seu perímetro sendo o cuarto o muro para as plataformas de saída, se existen, no entanto é preferible dispolos en todo o seu perímetro.

O rebosadero limitará o nivel máximo de auga, desaguará a película superficial de impurezas, servirá de agarre aos usuarios e cumprirá a función de rompeolas.

O bordo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desaugadoiro na praia pavimentada. Véxanse as figuras NAT 9a e  NAT 9b da Norma Regulamentaria de Natación. Nas paredes dos extremos deberá permitir a instalación de placas de toque á altura requirida de 0,30 m por encima do nivel da superficie da auga.

Unha parte do perímetro do vaso deberá dedicarse a acceso ao interior da lámina de auga. Pode facerse por escaleiras verticais ou escalas situadas nas esquinas dos lados laterais. Colocaranse outras a distancia non superior a 20 m entre si.

Para permitir a accesibilidade ao interior da lámina de auga e saír dela a persoas discapacitadas, polos seus propios medios ou con axuda, disporanse escalinatas laterais ou frontais de acceso ao vaso con varandas e elevadores hidráulicos ou manuais nas praias ou plataformas.

As escaleiras verticais ou escalas non sobresairán do plano xeral dos muros, de modo que se eviten posibles encontróns entre os que as utilizan e os que evolucionan dentro da auga. Recoméndase que unha escaleira polo menos alcance o fondo para posibilitar o acceso do persoal encargado da limpeza e conservación.

Todos os elementos metálicos serán inoxidables ou estarán convenientemente protexidos ante a acción oxidante da auga.

As escaleiras verticais ou escalas terán as dimensións que se indican na figura NAT-10 a e b da Norma Regulamentaria de Natación e cumprirán as Normas: UNEEN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos
de ensaio” e UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas”. Cumprirán os requisitos de integridade estrutural e resistencia a cargas, a resistencia ao deslizamiento dos banzos será tal que se obterá un ángulo mínimo de 24º segundo a Norma UNE-EN 13451 citada, así como os requisitos para impedir atrapamiento de tal forma que a distancia entre o chanzo superior e a parede non será superior a 8 mm e nos restantes chanzos a distancia entre o chanzo e a parede será de 0 – 8 mm ou noutro caso de 25 – 140 mm.

8 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a superficie da auga ou o pavimento das praias ou plataformas e o obstáculo máis próximo (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) deberá quedar totalmente libre e terá un mínimo de 4 m. Cando se dispoña bancada para espectadores, a altura adecuarase para conseguir unha visibilidade perfecta do vaso desde as bancadas.

9 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal do vaso en piscinas ao aire libre debe coincidir coa dirección N–S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

O muro frontal utilizado para as saídas das competicións de natación debe estar situado ao Sur.

O eixo longitudinal do vaso en piscinas cubertas debe coincidir coa dirección E-Ou, sempre que a iluminación natural sexa lateral e non cenital e difusa.

10 TIPOS DE PARAMENTOS

O revestimento dos paramentos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e de características antiescorregadizas, de forma que a resistencia ao deslizamiento sexa tal que se obteña un ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordos rebosaderos e escaleiras de piscina, 12º (Clase A) en fondos de profundidade inferior a 1,40 m; de acordo co método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

A pavimentación das praias deberá posibilitar a circulación de pés descalzos pola súa superficie. O acabado superficial terá en estado seco e húmido un carácter antiescorregadizo que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos. A resistencia ao deslizamiento do pavimento das praias ou plataformas será tal que se obterá un ángulo mínimo de 18º (Clase B) segundo o método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades  antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

O pavimento deberá ter resolto o desaugadoiro superficial de augas pluviais e/ou de chapoteo do vaso, de tal modo que se conduza a través dunha canaleta independente do rebosadero do vaso ao destino correspondente.

11 A auga

A auga utilizable nun vaso polivalente procederá da rede xeral de subministración pública, no caso de que a súa procedencia sexa de ríos, lagos, mananciais, correntes subterráneas, etc. é necesario realizar os estudos e análises pertinentes para garantir a súa calidade e obter a autorización sanitaria para a súa utilización.

A auga do vaso será unha auga con condicións sanitarias admisibles, para o que cumprirá en todo momento os requisitos esixibles de acordo coa lexislación en vigor que lle sexa de aplicación e disporá da autorización sanitaria correspondente.

Para conseguir e manter a auga do vaso coa calidade esixida existirá un sistema de depuración que filtrará e realizará un tratamento de desinfección da auga para eliminar microorganismos e impedir o crecemento de algas e bacterias.

O sistema de depuración farase mediante recirculación da auga do vaso, dentro dos tempos máximos autorizados e co achegue de auga nova necesaria para manter a calidade e o nivel da auga do vaso.

A lámina de auga, durante o uso ordinario da piscina, deberá estar constantemente ao seu nivel máximo e sen movementos ou turbulencias apreciables que poidan estar causadas polos equipos de tratamento de auga.

Os equipos de tratamento de auga cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas.

Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-3 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga”.

A temperatura da auga de todo vaso polivalente cuberto para adestramento, recreo e competición debe estar entre 24ºC e 26ºC ± 1ºC. Hai que apuntar que só se poden utilizar enerxías convencionais para o quecemento da auga de piscinas cando estean en locais cubertos. En piscinas ao aire libre só pódense utilizar para o quecemento da auga da piscina, enerxías alternativas como a solar, do aire, augas termais ou do terreo. Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

12 O AIRE

O aire ambiente de toda piscina cuberta que inclúa un vaso polivalente, debe estar constantemente a unha temperatura entre 2ºC e 3ºC superior á da auga do devandito vaso, por razóns técnicas e fisiológicas, cun máximo de 28ºC.

A humidade relativa debe estar comprendida entre o 55% e 70% sendo recomendable utilizar como valor de deseño o 60%. O mantemento da humidade relativa do ambiente dentro dos límites indicados pode lograrse por medio dunha bomba de
calor, arrefriando, deshumedeciendo e recalentando o aire ao mesmo tempo.

No sistema de ventilación disporanse recuperadores da calor do aire expulsado.

O uso de enerxías convencionais para estes fins debe restrinxirse a suplementar a calor necesaria para o aire mínimo de ventilación e as perdidas por transmisión. 

O uso de recuperadores ou bombas de calor é obrigatorio para piscinas cubertas de capacidade maior de 80 m3 ou cuxa superficie de lamina de auga sexa maior de 50 m2.

Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios. Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

13 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos nadadores, nin no seu caso, dos espectadores, xuíces e cronometradores e non debe provocar reflexos na lámina de auga. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e conseguirá os seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
PISCINAS POLIVALENTES (interior e exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN / USO Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións locais e rexionais (1) 500 0,7
Adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,5

(1) Valor mínimo medido sobre as plataformas de saída e os extremos de viraxe: 600 lux

 

As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga, en caso excepcional de que se coloquen nesa posición deben disporse pasarelas de acceso ás luminarias para conservación e mantemento.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

14 LIÑAS DE SINALIZACIÓN

Cada rúa estará sinalizada no fondo do vaso mediante unha liña co seu eixo central paralelamente aos muros laterais do vaso, perpendicularmente aos muros frontais e coas seguintes características de acordo coa Norma Regulamentaria de Natación (véxase figura NAT– 8):

LINEAS DE RÚAS
Ancho mínimo 0,20 m
recomendado 0,25 m ± 0,05
máximo 0,30 m
Longo Vasos de 25 m 21 m
Vasos de 50 m 46 m
Extremos A 2 m ± 0,05 dos muros frontais do vaso
con liña perpendicular de 1,00 m ± 0,05 de lonxitude e o
mesmo ancho
Cor Escuro contrastando co do fondo do vaso

 

 

As liñas de chegada son as liñas de sinalización de rúas nos muros frontais, trazaranse conforme coa Norma Regulamentaria de Natación, no centro de cada rúa e co seu eixo central vertical. Serán continuas e trazaranse sobre os muros frontais e sobre os paneis de toque. A liña abarcará desde o bordo do vaso (límite superior do muro vertical) ata o fondo (limite inferior na súa aresta de encontro co plano do fondo). Nesta liña trazarase unha cruceta (liña perpendicular) de 0,50 m ± 0,05 de longo e situado o seu eixo a 0,30 m ± 0,05 baixo a lamina de auga, véxase figura NAT– 8 da citada a Norma Regulamentaria de Natación.

Recoméndase que as liñas de sinalización teñan un ancho de 0,25 m e sexan de cor azul mariño ou ultramar sobre un fondo branco crema ou azul ceo.

15 LIÑAS FLOTANTES

As liñas flotantes, tamén chamadas corcheras, delimitan fisicamente a separaciónentre rúas, cando o vaso polivalente sexa utilizado para a natación (Véxase o apartado correspondente da Norma Regulamentaria de Natación) Todos os elementos metálicos serán inoxidables ou estarán convenientemente protexidos ante a acción oxidante da auga. Os elementos plásticos serán inalterables ás condicións climatolóxicas máis adversas.

As liñas flotantes cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-5 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para liñas de rúa”.

Deberá, ademais preverse, no seu caso, a ancoraxe e a colocación de liñas flotantes para a delimitación do campo de water-polo.

16 PLATAFORMAS DE SAÍDA

As plataformas ou bases de saída son os elementos elevados sobre o nivel xeral da praia desde os cales efectúan as súas saídas os nadadores, véxanse as figuras NAT-11a , 11b11c e 11d, da Norma Regulamentaria de Natación. Deberá existir unha plataforma de saída desmontable por cada rúa, situándose todas sobre o bordo dun dos muros frontais. A ancoraxe da plataforma á praia será tal que se proporcione a rixidez de empotramiento adecuada e sen efecto trampolín. Devandita ancoraxe quedará cuberto cunha tapa que enrasará coa superficie do paramento para evitar posibles lesións. Todos os elementos metálicos serán inoxidables ou estarán protexidos contra a acción oxidante da auga e serán inalterables ás condicións climatolóxicas máis adversas. As dimensións e características poden consultarse no apartado correspondente da citada Norma Regulamentaria de Natación.

As plataformas de saída cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-4 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para plataformas de saída”.

17 PANEIS DE TOQUE

En todos aqueles vasos polivalentes cuxo sistema de bordo - rebosadero elixido non permita a existencia dunha franxa de 0,30 m de muro frontal vertical por encima da lámina de auga, preverase a instalación alternativa duns paneis de toque para a competición e o adestramento da natación.

Devanditos paneis permitirán por encima da auga o toque dos nadadores nas súas chegadas e o volteo nas súas viraxes (Véxase a Norma Regulamentaria de Natación e as figuras NAT-11a , 11b11c e NAT-13 da devandita Norma)

Os paneis de toque ou placas de xiro cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas.

Requisitos xerais deseguridad e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-6 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para placas de xiro”.

18 LINEAS DE BANDEIROLAS

Existirán unhas liñas de bandeirolas suspendidas sobre o vaso coa finalidade de indicar nas competicións de natación as saídas que sexan anuladas polos xuíces ou as viraxes nas probas de costas (Véxase o apartado correspondente da Norma Regulamentaria de Natación)

19 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Instalacións das Real Federacións Española de Natación
- Regulamentos de Instalacións da Federación Internacional de Natación
- Normas UNE-EN de Equipamentos de Piscinas
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas