Datos económicos

Publicación Ayudas e Subvencións

A través de a Base de Datos Nacional de Subvencións, pódese acceder á información fornecida desde 2016 polos órganos concedentes Publicación das Axudas e Subvencións concedidas polo Consello Superior de Deportes en cumprimento do disposto no art. 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Contas do organismo

A Disposición adicional terceira da Resolución do 3 de xuño de 2013 (BOE 7 de xuño) establece que os organismos deberán incluír a referencia ás correspondentes sedes electrónicas ou páxinas web nas que estean publicadas as contas anuais completas e o seu correspondente informe de auditoría de contas.