Definición e competencias

Definición

O Consello Superior de Deportes, está definido na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, a través do cal se exerce a actuación da Administración do Estado no ámbito do deporte.

Segundo o Real Decreto 355/2018, de 6 de xuño,  polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, corresponde ao Ministerio de Cultura e Deporte a proposta e execución da política do Goberno en materia de deporte.

Competencias

Son competencias do Consello Superior de Deportes:

 • Autorizar e revogar de forma motivada a constitución e aprobar os estatutos e regulamentos das Federacións Deportivas Españolas.

 • Recoñecer, para os efectos desta Lei a existencia dunha modalidade deportiva.

 • Acordar, coas Federacións Deportivas Españolas os seus obxectivos, programas deportivos, en especial os do deporte de alto nivel, orzamentos e estruturas orgánicas e funcional daquelas, subscribindo para o efecto os correspondentes convenios. Tales convenios terán natureza xurídico­administrativa.

 • Conceder as subvencións económicas que procedan ás Federacións Deportivas e demais Entidades e Asociacións Deportivas, inspeccionando e comprobando a adecuación das mesmas ao cumprimento dos fins previstos na presente Lei.

 • Cualificar as competicións oficiais de carácter profesional e ámbito estatal.

 • Promover e impulsar a investigación científica en materia deportiva de conformidade cos criterios establecidos na Lei de Fomento e Coordinación Xeral da Investigación Científica e Técnica.

 • Promover e impulsar medidas de prevención, control e represión do uso de sustancias prohibidas e métodos non regulamentarios, destinados a aumentar artificialmente a capacidade física dos deportistas ou a modificar os resultados das competicións.

 • Actuar en coordinación coas Comunidades Autónomas respecto da actividade deportiva xeral e cooperar coas mesmas no desenvolvemento das competencias que teñen atribuídas nos seus respectivos estatutos

 • Autorizar ou denegar, previa conformidade do Ministerio de Asuntos Exteriores, a celebración en territorio español de competicións deportivas oficiais de carácter internacional, así como a participación das seleccións españolas nas competicións internacionais.

 • Coordinar coas Comunidades Autónomas a programación do deporte escolar e universitario, cando teña proxección nacional e internacional.

 • Elaborar e executar, en colaboración coas Comunidades Autónomas e, no seu caso, coas Entidades locais, os plans de construción e mellora de instalacións deportivas para o desenvolvemento do deporte de alta competición, así como actualizar, no ámbito das súas competencias, a normativa técnica existente sobre este tipo de instalacións.

 • Elaborar propostas para o establecemento dos ensinos mínimos das titulacións de técnicos deportivos especializados.
  Así mesmo correspóndelle colaborar no establecemento dos programas e plans de estudo relativos ás devanditas titulacións, recoñecer os centros autorizados para impartilos e inspeccionar o desenvolvemento dos programas de formación naquelas Comunidades Autónomas que non asumisen competencias en materia de educación.

 • Autorizar os gastos plurianuais das Federacións Deportivas Españolas nos supostos reglamentariamente previstos, determinar o destino do patrimonio neto daquelas en caso de disolución, controlar as subvencións que lles outorgou e autorizar o gravame e alleamento dos seus bens inmobles cando estes fosen financiados total ou parcialmente con fondos públicos do Estado.

 • Actualizar permanentemente o censo de instalacións deportivas en colaboración coas Comunidades Autónomas.

 • Autorizar a inscrición das Sociedades anónimas Deportivas no Rexistro de Asociacións Deportivas, con independencia da súa inscrición nos rexistros das Comunidades Autónomas correspondentes.

 • Autorizar a inscrición das Federacións Deportivas Españolas nas correspondentes Federacións Deportivas de carácter internacional.

 • Colaborar en materia de medio ambiente e defensa da natureza con outros organismos públicos con competencias niso e coas Federacións especialmente relacionadas con aqueles.

 • Calquera outra facultade atribuída legal ou reglamentariamente que contribúa á realización dos fins e obxectivos sinalados na presente Lei.

(Lei/10/90 de 15 de outubro, do Deporte, Art.8)