Convocatoria de Axudas a mulleres deportistas no ano 2021

El 4 de maio publicouse no BOE o extracto da  Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan Ayudas a mulleres deportistas de alto nivel e/ou integrantes de equipos nacionais no ano 2021.

Para acceder ao BOE: Extracto da Resolución, do 27 de abril, da Presidencia do Consello Superior de Deportes

Esta convocatoria de axudas está dirixida a facilitar a conciliación da vida deportiva e persoal a mulleres deportistas con licenza federativa en vigor por maternidade, conciliación dela vida deportiva e familiar e/ou formación académica regulada. Para iso financiaranse as situacións descritas a seguir:

  1. Ayudas para maternidade a mulleres que teñan a consideración de deportistas de alto nivel (DAN) por nacemento, adopción ou acollemento durante o ano 2020.
  2. Ayudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para conciliación da vida deportiva e familiar con fillos/as menores de tres anos con matrícula en centros de educación infantil, gardarías ou a cargo de persoal coidador, no ano 2021.
  3. Ayudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para formación académica regulada referida ao curso académico 2020-2021, co fin de iniciar ou proseguir ensinos conducentes á obtención dun título ou certificado de carácter oficial con validez en todo o territorio nacional.

El prazo para presentar solicitudes ábrese o día 5 de maio, finalizando o 25 do mesmo mes.

Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes:

 https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=94