Tribunal Administrativo do Deporte

O Tribunal Administrativo do Deporte é o resultado da integración dos xa desaparecidos Comité Español de Disciplina Deportiva (dedicado á resolución de sancións) e Xunta de Garantías Electorais (procesos electorais). Por tanto, unifícanse nun único órgano administrativo todas as funcións e competencias revisoras da actividade federativa en materia de dopaxe, disciplina deportiva e de garantía da legalidade dos procesos electorais que se desenvolven nas entidades deportivas españolas.

NORMATIVA REGULADORA

  • Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte (Título XI). [BOE]
  • Lei Orgánica 3/2013, de 20 de xuño, de Protección da Saúde do Deportista e Loita contra a Dopaxe na Actividade Deportiva (Disposición adicional cuarta e Disposición final terceira que modifica o artigo 84 da Lei 10/1990). [BOE]
  • Real Decreto 53/2014, de 31 de xaneiro, polo que se desenvolve a composición, organización e funcións do Tribunal Administrativo do Deporte  [BOE]

DEFINICIÓN E COMPETENCIAS

O Tribunal Administrativo do Deporte é un órgano colexiado de ámbito estatal, adscrito orgánicamente ao Consello Superior de Deportes que, actuando con independencia deste, asume as seguintes funcións:

  • Decidir en vía administrativa e en última instancia as cuestións disciplinarias deportivas da súa competencia, as sinaladas na Lei Orgánica 3/2013, de 20 de xuño de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva e coñecer do recurso administrativo especial regulado no artigo 40 da citada Lei Orgánica.
  • Tramitar e resolver expedientes disciplinarios, en última instancia administrativa, a requirimento do Presidente do Consello Superior de Deportes ou da súa Comisión Directiva, nos supostos específicos a que se refire o artigo 76 da Lei do Deporte.
  • Velar, de forma inmediata e en última instancia administrativa, pola conformidade a dereito dos procesos electorais nos órganos de goberno das Federacións deportivas españolas

COMPOSICIÓN

O Tribunal Administrativo do Deporte componse de sete membros licenciados en Dereito, de entre os que se designará un Presidente por elección entre as súas propios membros. Ademais, será asistido por un Secretario licenciado ou graduado en Dereito, designado polo presidente do CSD. Na súa composición garantirase o cumprimento de presenza equilibrada de mulleres e homes. Os membros do Tribunal Administrativo do Deporte serán designados pola Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes. Designaranse catro membros a proposta do Presidente do CSD e tres de entre os propostos polas Federacións deportivas españolas.

A duración do mandato dos seus membros será de seis anos e non poderán ser reelixidos. No entanto, a renovación producirase parcialmente cada tres anos.

PROCEDEMENTO E RESOLUCIÓNS

O funcionamento do Tribunal Administrativo do Deporte axústase ao disposto na Lei 30/1992. As súas resolucións, que esgotan a vía administrativa, son executadas polas correspondentes Federacións deportivas españolas, a AEPSD, as ligas profesionais, as Agrupacións de clubs ou aquelas entidades que se sometan á competencia do TAD.

RESOLUCIÓNS DO TAD (Ordenadas por Número de Expediente)

SEDE

C/ Martín Fierro, 5 – 28040 - Madrid
Tel.: 91 589 05 84

E-mail:  tad@csd.gob.es