Premios “Lilí Álvarez” para traballos xornalísticos sobre o deporte feminino

Ya está en marcha a V Edición de los Premios Lilí Álvarez, convocados polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades (IMIO) en colaboración co Consello Superior de Deportes, e teñen por obxecto destacar os traballos xornalísticos que mellor contribuísen á difusión e defensa da igualdade entre mulleres e homes no ámbito deportivo e a visibilizar o deporte feminino en España.

Se establecen catro categorías, segundo o formato do traballo, difundidos tanto en medios convencionais -prensa, radio e televisión-, de ámbito estatal ou autonómico, como en medios dixitais ou outros sitios de Internet (blogues, redes sociais, webs, etc.):

  • Trabajos xornalísticos de texto.
  • Trabajos xornalísticos gráficos.
  • Trabajos xornalísticos de radio.
  • Trabajos xornalísticos audiovisuais.

Los traballos poderán ser de calquera xénero xornalístico (noticia, reportaxe, crónica, entrevista, etc.) e de autoría individual ou colectiva. En este último caso a candidatura deberá ser presentada conxuntamente ou con autorización de cada persoa co-autora.

 

Presentación solicitudes:

  • No Rexistro Xeral do Instituto das Mulleres, C/ Condesa de Venadito nº 34, 28027-Madrid.
  • En calquera das oficinas e rexistros aos que fai referencia o punto 4 do art. 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común de MARIA ANTONIA MORILLAS GONZALEZ - 2021-05-28 12:53:06 CEST, cargo=Directora do Instituto das Mulleres A autenticidade do documento pode ser comprobada mediante o CSV: OIP_CT6XI7ZHGRVEXQ7JZ9DMV2AWFNA9 en https://www.pap.hacienda.gob.es MINISTERIO DE IGUALDADE INSTITUTO DAS MULLERES as Administracións Públicas, dirixido ao Rexistro Xeral do Instituto das Mulleres, indicando no sobre ‘Premios “Lilí Álvarez”.
  • Na sede electrónica do Rexistro Electrónico Común da Administración Xeral do Estado cuxa dirección é https://rec.redsara.es/rexistro/action/are/acceso.do onde poderán presentar a súa solicitude (Anexo I) e o Anexo II e a documentación requirida, ao amparo do art. 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. No este enderezo electrónico figuran as instrucións necesarias respecto dos pasos a seguir para a súa utilización.

Plazo de presentación de solicitudes: El prazo de presentación de candidaturas será de trinta días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación (7 de xuño) do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado, ata as 15 horas do día de finalización do prazo.

Para máis información: https://www.inmujer.gob.es/servrecursos/convocatorias/2020/ivpremiosllilialvarez.htm