Estructura i funcions

L'estructura i funcions del C.I.D.O. vénen desenvolupades en l'Ordre Ministerial de 3 de febrer de 2004