Real Ordre del Mèrit Esportiu

Text del Reial decret 694/2010 en la pàgina del B.O.I.

El Reial decret 638/2009, de 17 d'abril, que modifica el Reial decret 1370/2008, d'1 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica de la Presidència del Govern, va adscriure el Consell Superior d'Esports a la Presidència del Govern, i va atorgar al titular del Ministeri de la Presidència les facultats que la normativa vigent atribueix al Ministeri d'adscripció.

L'Ordre del Mèrit Esportiu suposa un reconeixement públic a els qui s'han distingit en la pràctica de l'esport, en el foment i ensenyament de l'educació física o en la recerca, difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport. Ha sigut regulada mitjançant el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea la Real Ordre del Mèrit Esportiu. El desenvolupament d'aquest reial decret es va produir mitjançant Ordre de 24 de setembre de 1982 per la qual s'aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu.

L'especificitat d'aquestes distincions i el principi d'adequació dels mitjans a les finalitats institucionals aconsella que siga el Consell Superior d'Esports el que realitze tots els actes relatius a la concessió de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, amb excepció de la concessió de la Gran Cruz, que continuarà sent atorgada mitjançant reial decret del Consell de Ministres, en atenció a la seua especial rellevància, per a açò es procedeix a modificar el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, en el sentit exposat.

En virtut d'açò, a proposta de la Ministra de la Presidència, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 20 de maig de 2010,

DISPOSE:

Article únic. Modificació de Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea la Real Ordre del Mèrit Esportiu.

Es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea la Real Ordre del Mèrit Esportiu, en els següents termes:

Un. L'article 4 pansa a tenir la següent redacció:

«Article 4.

L'ingrés en la Real Ordre del Mèrit Esportiu podrà concedir-se:

1. A proposta del President del Consell Superior d'Esports.

2. En virtut de moció raonada de les Federacions Espanyoles, Clubs o Agrupacions Esportives o de Corporacions, Entitats o Organismes públics.»

Dos. L'article 5 queda redactat de la següent manera:

«Article 5:

1. La Gran Creu es conferirà mitjançant reial decret acordat en Consell de Ministres.

2. Les altres categories s'atorgaran pel President del Consell Superior d'Esports.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Dau a Barcelona, el 20 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Govern i Ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ