Campos Grans i Atletisme

 

 

1 OBJECTE I AMBITO D'APLICACIÓ

Aquesta Norma de Projecte enumera les condicions relatives a Planificació, Disseny, Condicions Tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a instal·lacions esportives a l'aire lliure, cridades CAMPS GRANS I ATLETISME útils per a la pràctica dels següents esports:

- ATLETISME en pista en tota les seues especialitats de Carreras, Salts i Llançaments.
- FUTBOL
- RUGBI
- HOQUEI SOBRE HERBA

I tots aquells que oportunament puguen incorporar-se si es consideren Camp Gran, a nivell d'esport federatiu de competició, d'esport-recreatiu per a tots i/o d'esport escolar.

Les Normes Reglamentàries de cadascun d'aquests esports o especialitats esportives constitueixen document a part de la present Norma de Projecte.

Tot Camp Gran al que puga ser aplicable aquesta Norma haurà d'estar compost d'Espais útils a l'esport i d'Espais auxiliars. Vegeu l'apartat de Termes i Definicions. Queden fora de l'àmbit d'aquesta Norma de Projecte, les instal·lacions esportives a cobert per a la practica dels esports citats.

2 TERMES I DEFINICIONS

A l'efecte d'aquesta Norma s'empren els següents termes i definicions:

2.1 Espais útils a l'esport

Són tots aquells que estan compostos per les superfícies estrictes de competició de cada especialitat esportiva, amb les seues bandes exteriors de seguretat, espais per a banquetes de jugadors i taules de jutges i anotadors, així com per l'altura lliure necessària.

2.2 Espais auxiliars

Són tots els espais complementaris a la funció esportiva, tals com:

- Espais auxiliars als esportistes (vestuaris, condícies, guarda-robes, magatzems, infermeria, circulacions, accessos, etc.)
- Espais auxiliars per a espectadors (gradería, condícies, circulacions, accessos, etc.)
- Espais auxiliars singulars (sales d'instal·lacions, espais per a mitjans de comunicació, autoritats, bar, etc.)

Quan els Camps Grans i d'Atletisme estiguen inclosos en un mateix Complex Esportiu amb una Sala o Pavelló, els seus espais auxiliars es projectaran, preferentment, formant nucli comú amb els de aquesta Sala.

Quan els Camps Grans i d'Atletisme formen part d'un Complex Esportiu en el qual estiguen inclosos Pistes Xicotetes, els espais auxiliars es poden agrupar i reduir si les necessitats previstes ho permet.

2.3 Àrea d'influència

És la zona demogràfica a la qual donen servei els Camps Grans i d'Atletisme, açò és, aquella en la qual resideixen els usuaris potencials d'aquestes instal·lacions.

3 CLASSES DE CAMPS GRANS

Les classes de Camps Grans i Atletisme objecte d'aquesta Norma, que permeten la pràctica d'algun o varis dels esports citats en el punt 1, es classifiquen de la manera següent:

3.1 Camps grans

Campos de Futbol, Campos de Futbol 7, Campos de Rugbi, Campos d'Hoquei sobre Herba. Estan destinats a ser projectats, construïts i utilitzats per a l'entrenament i competició (amb instal·lacions per a espectadors) de l'esport federatiu en els seus diferents nivells.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a esportistes i amb instal·lacions per a espectadors (competició)

3.2 Combinacions de camps grans

Combinacions de Campos de Futbol, Futbol 7 i Rugbi.

Estan destinats a ser projectats, construïts i utilitzats per a l'educació física, l'esport escolar i universitari, per a l'esport recreatiu i per a l'entrenament de l'esport federatiu.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a esportistes i manca d'instal·lacions formalitzades per a espectadors.

3.3 Pistes d'atletisme de 400m

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'entrenament i competició (amb instal·lacions per a espectadors) de l'esport federatiu en els seus diferents nivells.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a esportistes i amb instal·lacions per a espectadors (competició)

3.4 Combinacions de salts i llançaments

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'entrenament de l'esport federatiu de competició.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a l'esportista, encara que pugues no disposar específicament d'ells si utilitza altres existents en la mateixa instal·lació esportiva.

Manca d'instal·lacions formalitzades per a espectadors.

3.5 Combinacions de pistes xicotetes, carreres de velocitat, salts i llançaments

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'educació física i l'esport escolar universitari i per a l'esport recreatiu.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a l'esportista encara que pugues no disposar específicament d'ells si utilitza altres existents en la mateixa instal·lació esportiva.

Manca d'instal·lacions formalitzades per a espectadors.

3.6 Combinacions de pistes, camps de futbol, carreres de velocitat, tanques, salts i llançaments

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'educació física i l'esport escolar universitari i per a l'esport recreatiu.

Aquesta classe compta amb espais auxiliars per a l'esportista encara que pugues no disposar específicament d'elles si utilitza altres existents en la mateixa instal·lació esportiva.

Manca d'instal·lacions formalitzades per a espectadors.

4 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ, NORMES PRÈVIES Al DISSENY

Els Camps Grans i Pistes d'Atletisme estaran integrats preferentment en Complexos esportius, recreatius, que permeten majors possibilitats de control i manteniment, una major oferta de possibilitats d'ús, així com una menor necessitat de terrenys i uns menors costos de construcció en poder centralitzar-se una gran quantitat d'espais auxiliars.

El Programa dels Camps Grans i Pistes d'Atletisme haurà de confeccionar-se d'acord entre el promotor, l'autor del Projecte i el futur Director del Complex, convenientment assessorats per tècnics en educació física i esports. El tècnic autor del Projecte haurà d'en tant que sigui possible estar especialitzat o comptar amb experiència en instal·lacions esportives.

4.1 Criteris de localització i característiques dels terrenys

Hauran de tenir-se en compte els Criteris de Localització i Característiques dels terrenys següents:

1/ Situació interior o pròxima a zones verdes públiques, perquè l'ambient i el paisatge siguen apropiats.

2/ Proximitat als centres docents per a aconseguir que la instal·lació siga oberta a l'esport per a tots i de competició a unes hores i a l'Educació Física i a l'esport escolar en unes altres, cercant el seu màxim aprofitament. El trajecte a peu des dels centres docents no ha d'excedir de 10 minuts i ha de ser segur de manera que s'eviten riscos potencials.

3/ Fàcil accés a peu i per carretera, així com proximitat al transport públic. Si el Complex Esportiu es destina a l'ús diari, ha de tenir proximitat als allotjaments dels futurs usuaris, es consideraran les distàncies màximes següents:

- Dos Quilòmetres (2 km) para vianants, equivalents a trenta minuts caminant, màxim per a l'accés a peu des dels punts mes allunyats de la seua zona d'influència, tant per a l'ús de la població com de l'esport de competició.
- Quatre Quilòmetres (4 km) per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones urbanes.
- Vuit Quilòmetres (8 km) per a accés en transport públic i ciclistes en zones rurals.

La distancia – temps d'accés als Camps Grans i d'Atletisme situats en Complexos d'oci setmanal pot augmentar-se fins a 2 h – 50 Km realitzant-se els desplaçaments en transport públic o privat.

4/ Existència de superfície per a aparcament proporcional a la previsió d'usuaris (esportistes i espectadors) 1 plaça/20 usuaris, amb una previsió de superfície de 25-30 m2 per plaça, amb reserva per al personal de la instal·lació, bicicletes, autobusos (1 plaça/200 espectadors) i per a persones amb mobilitat reduïda 1plaça/200 usuaris (esportistes i espectadors) o bé 1 plaça/50 places o fracció i com a mínim dues, amb unes dimensions mínimes de 5,00m per 3,60m per plaça.

5/ Bones condicions de salubritat, açò és, zones fora de l'abast dels fums o olors provinents de la indústria, la seua pol·lució atmosfèrica i de grans vies de circulació. D'acord amb el Reglament d'Activitats Insalubres, molestes, nocives i perilloses, se separarà la parcel·la 2.000 m de zones amb perill d'explosions, radiacions, incendis o combustibles pròxims, gasos, pólvores o emanacions tòxiques, etc. S'evitaran també els focus molests productors de soroll, pólvores, gasos, olors, boires i vibracions encara que no perjudiquen la salut humana, separant la parcel·la 500 m d'aquestes zones.

6/ Orientació el més correcta possible (Eix longitudinal dels Camps Grans i Pistes d'Atletisme d'acord amb l'especificat en les Normes Reglamentàries)

7/ Protecció contra vents dominants, mitjançant barreres d'arbres, edificació baixa o accidents del terreny, evitant parcel·les excessivament batudes pels vents.

8/ Existència de serveis (aigua, llum i clavegueram) 

9/ Terrenys preferentment plans que necessiten un mínim moviment de terres, equilibrant en la parcel·la les superfícies horitzontals (superfícies esportives) amb els vessants (espais lliures, ..) En cas de pendents s'aconsellen vessants baixant cap al sud.

10/ Permeabilitat suficient de les capes superiors del terreny, fugint de superfícies que s'entollen fàcilment i que necessitarien per açò un costós drenatge.

11/ Estabilitat enfront de les aigües de pluja o crescudes dels rius, fugint dels espais on convergeixen pendents (tàlvegs) 

12/ Terrenys amb un grau de compactació suficient, evitant els de desfet o echadizo que obliguen a realitzar costoses obres de fonamentació.

13/ Terrenys amb possibilitat de futures ampliacions del Complex Deportivorecreativo.

Haurà de tenir-se en compte el vigent Reglament d'Espectacles Públics segons el previst en el Capitule II. Campos d'esports, així com el Reglament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius (R.D: 769/93) en tot el que afecte prèviament al disseny, en les Classes de Camps Grans i d'Atletisme que disposen d'instal·lacions per a espectadors.

5 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Prèviament a la redacció del Projecte hauran de triar-se les classes de Camps Grans i d'Atletisme en relació amb l'àrea d'influència d'aquesta instal·lació esportiva – recreativa. Les necessitats seran de tres tipus:

- Educació Física i esport escolar
- Esport recreatiu per a tota la població
- Esport federatiu de competició

Com a criteri general del càlcul de necessitats, es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguen compatibles en una mateixa classe de Camps Grans i Pistes d'Atletisme, amb la finalitat d'aconseguir la seua màxima rendibilitat, a excepció dels Camps projectats específicament per a l'esport federatiu de competició o aquells unes altres que per la seua singularitat solament són útils para determinat esport de competició.

Sempre que el Complex Esportiu – Recreatiu puga estar centrat respecte a la seua àrea d'influència, serà preferible concentrar en ell, el major nombre possible de Camps Grans i Atletisme que resulten del càlcul de necessitats.

Una vegada efectuat l'Estudi de necessitats de Camps Grans i Atletisme, que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors (Normes de Projecte de Pistes Xicotetes, Piscines, etc.) a fi d'elaborar un Planejament global d'equipament esportiu i temps lliure concretant-ho a través de Complexos esportiu - recreatius.

5.1 Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència o Zona demogràfica servida pels Camps Grans i Pistes d'Atletisme, la seua delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans indicats.

5.2 Necessitats actuals i futures

Tot el procés de càlcul que ací es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'Influència, com a les seues necessitats actuals a un determinat any fixat com a horitzó.

5.3 Necessitats escolars (ES)

Ha de conèixer-se el nombre de llocs escolars de la “Zona” implicada, així com la seua transformació en nombre de “Unitats o classes” escolars.

S'entén per “Zona d'exercicis de camps grans i atletisme”, a l'espai mínim necessari perquè una “classe” escolar puga realitzar practiques d'atletisme i/o jocs de pilota durant una hora i de forma simultània. Aquesta “ Zona d'exercicis” que ens determinarà per summa totes les instal·lacions necessàries, tindrà unes característiques i superfícies diferents (Za o Zb), segons es consideren les combinacions d'Atletisme i Pistes Xicotetes o els Camps Grans combinats o no amb Atletisme i Pistes Xicotetes. Vegeu punt 3.

La Superfície de Camps Grans i Atletisme per a necessitats escolars es calcula de la forma següent:
ES = C x O/5 ( Hp/hu x Za + H´p/h´o x Zb ) ≥ 100 CU

Sent:
- ES, la superfície necessària per a la “Zona d'exercicis”
- C, el Coeficient multiplicador segons tipus climàtic (0,8 clima continental, 0,9 clima atlàntic, 1 clima mediterrani i subtropical)
- O, el nombre d'unitats escolars.
- Hp, H´p, el nombre d'hores setmanals dedicades a l'activitat física de cada unitat escolar.
- hu, h´o, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació per a escolars.
- Za, Zb la superfície mínima de cada “Zona d'exercicis” (1.800 m2 – 2.500m2)

5.4 Necessitats de la població (SP)

Les necessitats demogràfiques estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots. Es calcularan basant-se en el coeficient idoni per la població “Àrea d'Influència” expressada en nº d'habitants i s'obtindran els Espais útils a l'esport per a tots en Camps Grans i d'Atletisme en metres quadrats totals.

Aquest resultat podrà corregir-se segons tots els condicionaments locals que puguen existir, tals com a mitjans econòmics superiors; microclima de l'Àrea diferent al de la zona climàtica que ho circumda; piràmide de població excessivament separada de la mitjana nacional; població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

NECESSITATS EN ESPAIS UTILES A l'ESPORT
EN CAMPS GRANS SEGONS LA POBLACIÓ (m2/hab)
Àmbit demogràfic
en nº d'habitants

CLIMA

Continental Atlántico Mediterrani
/ Subtropical
1.200 1,51 1,51 1,51
2.500 1,12 1,34 1,40
5.000 1,050 1,370 1,370
10.000 0,980 1,110 1,237
15.000 0,940 1,024 1,067
20.000 0,903 0,980 1,005
30.000 0,810 0,860 0,880
40.000 0,715 0,750 0,780
50.000 0,640 0,660 0,730
75.000 0,583 0,600 0,610
100.000 0,545 0,550 0,570
150.000 0,453 0,500 0,522
200.000 0,400 0,450 0,465

5.5 Necessitats de l'esport de competició (SC)

Les necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metres quadrats per habitant.

En cada especialitat esportiva (o grup d'especialitats afins), aquestes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existeixen) el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació (hu), el nombre d'hores setmanals d'entrenament i/o competició (Hp) i la(s) classe(s) de Camp(s) Gran(s) i Atletisme considerades reglamentaris per a la competició o l'entrenament de l'esport citat. (Vegen-se Normes Reglamentàries). En haver d'aconseguir les dimensions reglamentàries, en alguns casos haurà de superar-se la grandària de Camp Gran i Pista d'Atletisme, que ens ha vingut dau pel Càlcul de les Necessitats escolars i demogràfiques.

Com a conseqüència de tot l'anterior eixiran calculats els Espais útils a l'esport de competició en Camps Grans (SC).

5.6 Necessitats totals

Es prendrà com a vàlid el màxim valor de superfície (S) dels tres tipus d'Espais útils a l'esport calculats (ES, SP, SC) considerant que els tres grups d'usuaris mai utilitzaran simultàniament cada “Zona d'Exercicis” o cada Camp Gran o Pista d'Atletisme, a excepció de les classes que per la seua singularitat solament es prevegen ser utilitzades per a l'entrenament o competició de l'esport federatiu o les que per la seua singularitat o pel seu ús exclusiu, han de considerar-se a part, la superfície de la qual en espais útils a l'esport és S´.

En conseqüència el resultat global d'aquest càlcul de necessitats serà: S + S´.

Coneguda aquesta superfície, es traduirà en els Tipus de Camps Grans i Pistes d'Atletisme més convenients, per a açò s'ha de consultar el punt de Condicions de Disseny de Camps Grans i Atletisme.

És necessari realitzar un detingut inventarie o Cens dels Camps Grans i Pistes d'Atletisme existents en l'Àrea d'influència que ens ocupa, o prendre coneixement del mateix en cas que existisca, per a deduir del resultat obtingut les necessitats ja satisfetes.

La superfície S + S´ en espais útils a l'esport, concretada en una sèrie de Camps Grans i Pistes d'Atletisme ja triades, ens determinarà en conseqüència la superfície A + A´ en Espais Auxiliars.

6 CONDICIONS DE DISSENY: TIPOLOGIA DE CAMPS GRANS I ATLETISME

Les Classes de Camps Grans i d'Atletisme enumerats en el punt 3 es desenvolupen en Les Tipologies següents en les quals es defineixen les dimensions i superfícies dels Espais útils a l'esport així com els esquemes gràfics de cada tipus.

6.1 CAMPS GRANS

6.1.1 Espais útils a l'esport

Cada tipus de Camp Gran es desenvolupa amb les dimensions que s'indiquen en el quadre a continuació:

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT - CAMPOS GRANS

TIPUS DE CAMP Amplària del Camp de Joc Longitud del Camp de Joc Amplària de les Bandes exteriors Longitud de les Bandes exteriors Amplària Totals Longitud Totals Superfície (m2)
FUTBOL (1) 50 90 1,50 2,50 53 95 5.035
FUTBOL (1) 60 100 1,50 2,50 63 105 6.615
FUTBOL (1) 63 100 3,50 3,50 70 111 7.770
FUTBOL (1) 68 105 6,00 7,50 80 120 9.600
FUTBOL 7 (2) 30-45 50-65 1,50 2,50 33-48 55-70 1.815-3.360
RUGBI (3) 66-70 115-144 3,50-5,00 3,50-5,00 73-80 122-154 8.906 - 12.320
HOQUEI
HERBA (4)
55 91,40 3,00-4,00 3,00-5,00 63 101,40 6.388,20

Per a definir les característiques dels camps indicats en el quadre anterior i el traçat dels mateixos han de consultar-se les Normes Reglamentaris que se citen sota cada tipus.

6.1.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport dels Camps Grans estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
CAMPOS GRANS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Vestíbul d'accés 30
Control d'accés a vestuaris i camp 15
Farmaciola - Infermeria 20
Vestuaris- Condícies d'equip (1) 2 x 60
Armaris Guarda-robes d'equip (1) 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors, àrbitres 2 x 10
Sala de musculación (2) 1 x 50
Sala de massatge 2 x 10
Àrea Control de dopatge (3) 1 x 30
Zones d'escalfament (4) 2 x 50
Magatzem de material esportiu 30

(1) Nombre mínim de vestuaris 2, recomanable 4
(2) Opcional
(3) En les Instal·lacions on se celebren competicions oficials

(4) Interior o exterior

6.1.3 Espais per a espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de cada Camp Gran estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals, superfície o requisits d'acord amb el Reglament d'Espectacles vigent, figura en el quadre següent:

 

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
CAMPOS GRANS
TIPUS D'ESPAIS Superfícies útils (m2)
/Requisits Reglamente d'Espectacles
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes para
circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts: 1m/200
espectadors.
Portes d'accés 1,20 m / 400 espectadors o fracció; Ample mínim lliure: 1,80 m
entrada de vehicles independent de les de vianants.
Control accés - taquilles 6
Portes d'eixida Ample mínim lliure:1,20 m
Para mes de 50 espectadors: 1,80 m / 250 espectadors o
fracció
Circulacions verticals
(Escales pisos alts)
Ample mínim: 1,80 m
Una escala per cada 450 espectadors o fracció, que
evacuarà directament a façana o a passadissos independents
Circulacions horitzontals (Galeries,
corredors de circulació)
Ample mínim 1,80 m cada 300 espectadors + 0,60 m /250
espectadors o fracció
Gradería Files: Fons 0,85 m (0,40 seient + 0,45 pas)
Ample 0,50 m; Altura assente 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9 m)
Nº Files entre passos ≤ 12
Eixides Gradería 1,20 m/200 espectadors o fracció en nº
proporcional al seu aforament; mitjançant escales suaus o rampes
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 3 lavabos/500 espectadors o fracció
headers="s1"Condícies senyores 2 vàters i 1 lavabos/500 espectadors o fracció
Bar – Cafeteria (1) 75
Cuina - Magatzem (1) 25

 

(1) Opcional

6.1.4 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Combinacions de Camps Grans estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
CAMPOS GRANS
TIPUS DE LOCALS Superfície útil (m2)
Gradería autoritats 25
Sala de reunions (1) 25
Condícies autoritats 2 x 8
Gradería premsa (1) 20
Gradería TV, ràdio (1) 30
Sala premsa (1) 50
Sales de comunicacions (1) 25
Condícies premsa (1) 2 x 8
Oficina administració 20
Condícies personal 2 x 5
Magatzem material de neteja 6
Cambra de brosses 6
Magatzem per a conservació i manteniment del camp 35
Magatzem de material / Taller de manteniment 6
Sala d'Instal·lacions (2) 25

(1) Opcional

(2) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

6.2 COMBINACIONS DE CAMPS GRANS

Els Tipus de Combinacions de Camps Grans (Futbol, Futbol 7 i Rugbi) es desenvolupen amb les dimensions, superfícies i marcatges esportius que s'indiquen en el quadre següent:

6.2.1 Espais útils a l'esport

 

DIMENSIONS D'ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
COMBINACIONS DE CAMPS GRANS
TIPUS DIMENSIONS Superfície
(m2)
Campos
Longitudinals
Campos
Transversals
Ample
(m)
Llarg
(m)
1 55 95 5225 FUT (90x50) 2 FUT7 (50X30)
2 65 105 6825 FUT (100x60) 2 FUT7 (60X36)
3 68 105 7140 FUT (100x63) 2 FUT7 (63X40)
4 73 122 8906 RUG (115 X 66)
FUT (105x68)
2 FUT7 (65X45)
5 77 127 9779 RUG (120 X 70)
FUT (105x68)
2 FUT7 (65X45)

Per a definir les característiques dels camps indicats en el quadre anterior i el traçat dels mateixos han de consultar-se les Normes Reglamentaris de cada tipus d'esport.

6.2.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de les Combinacions de Camps Grans estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
COMBINACIONS DE CAMPS GRANS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Accés 20
Control d'accés a vestuaris i camp 5
Farmaciola - Infermeria 10
Vestuaris- Condícies d'equip  2 x 40
Armaris Guarda-robes d'equip 2 x 2
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 60
Armaris Guarda-robes col·lectius d'esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors, àrbitres 2 x 10
Sala de musculación (1) 1 x 50
Sala de massatge (1) 1 x 10
Magatzem de material esportiu 30

(1) Opcional

6.2.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Combinacions de Camps Grans estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent.

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
COMBINACIONS DE CAMPS GRANS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 15
Magatzem per a conservació i manteniment del camp 35
Magatzem material de neteja 6
Cambra de brosses 6

(1) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

6.3 PISTES D'ATLETISME DE 400 m

6.3.1 Espais útils a l'esport

Les pistes d'atletisme es componen de l'anell de carreres més les zones de salts i les zones de llançaments.

La zona de competició per a carreres la constitueix l'anell de 6 o 8 carrers, la pista de carreres d'obstacles és la mateixa que la pista de carreres amb una ria permanent.

Per a definir les característiques de la pista de carreres i d'obstacles s'han de consultar les Normes Reglamentàries d'Atletisme, carreres en pista ATLpt i carreres d'obstacles ATLo.

La zona de competició per a salts comprèn la zona de salts de longitud i triple salt amb el seu passadís i fossat de caigudes, la zona de salts d'altura, semicircular amb la seua zona de caigudes i la zona de salts amb perxa amb el seu passadís i zona de caigudes.

Per a definir les característiques de la zona de competició per a salts s'han de consultar les Normes Reglamentàries d'Atletisme, Salts d'altura ATLaSalt amb perxa ATLp i Salts de Longitud i Triple ATL1.

La zona de competició per a llançaments comprèn la zona de llançaments de disc amb circule de llançaments, gàbia protectora i sector de caiguda, la zona de llançament de javelina amb passadís i sector de caiguda, i la zona de llançament de pes amb circule de llançament, contenidor i sector de caiguda. Per a definir les característiques de les zones de competició per a llançament s'han de consultar les Normes Reglamentàries d'Atletisme, Llançament de disc ATLdLlançament de martell ATLmllançament de javelina ATLj i llançament de pes ATLps.

Existeixen diferents dissenys de pistes d'atletisme de 400 m; d'un sol radi de les corbes, de dos radis o mes, tenint en compte que el camp interior a l'anell a més d'albergar els sectors de caigudes de les zones de llançaments, pot ser utilitzat com a camp d'altres esports com a futbol o rugbi.

L'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF) sobre la base dels estudis que demostren que les pistes mes apropiades són les construïdes amb un únic radi d'entre 35 m i 38 m amb un òptim de 36,50 m, ha establit la Pista Estàndard de 400 m amb radi de 36,50 m i 8 carrers l'espai interior dels quals és suficientment gran per a albergar els sectors de llançament i alternativament
un camp de futbol de 105 x 68 m. La IAAF recomana que totes les pistes de competició que es construïsquen en el futur siguen pistes Estàndard de 400 m. 

En el quadre següent i en les figures corresponents es desenvolupen diversos tipus de Pistes d'Atletisme de 400 m, fins i tot la Pista Estàndard de 400 m, amb un resum de característiques dimensions i superfícies. Al voltant de la pista, per seguretat, es preveu un espai lliure d'obstacles d'1,50 m d'amplària com a mínim, tant a l'interior com a l'exterior de la mateixa i a nivell amb la pista.

A més de l'espai lliure d'obstacles es preveuran unes bandes exteriors de dimensions variables que hauran d'ajustar-se a les necessitats que s'estimen com a corredor de servei, de separació amb els espais d'espectadors, quan les hi haja, o de zona d'escalfament.

PISTES D'ATLETISME
DIMENSIONS D'ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
TIPUS Nº de
carrers
Ràdio al
vorada
(m)
Ria Rectangle exterior Superfície
(m2)
Llarg
(m)
Ample
(m)
ESTÀNDARD 8 36,50 interior ≈ 180 ≈ 103 18.540
1 6 37.00 interior ≈ 175 ≈ 92 16.100
2 8 37.00 interior ≈ 180 ≈ 101 18.180
3 6 38.00 interior ≈ 174 ≈ 94 16.356
4 8 38.00 interior ≈ 179 ≈ 103 18.437
5 8 38.00 exterior ≈ 182 ≈ 108 19.656

 

Les pistes d'Atletisme es classifiquen per la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) en les classes que indica el quadre següent, les característiques que en ell se citen són condició indispensable perquè puguen ser homologades en la classe corresponent per aquesta Federació:

PISTES D'ATLETISME
CLASSES R.F.I.A.
CLASSE Condicions mínimes Material
sintètic
Serveis perifèrics
A RFEA I 8 carrers,
cercles per a disc i martell,
mesures de seguretat,
zones per a concursos,
instal·lacions fixes per a video finísh,
canaletas per a cablejat
Material
homologat
per la IAAF,
amb certificat
Instal·lacions per a Càmera de trucades,
Zones d'escalfament,
Sales per a control de dopatge,
Sales per a Secretaria-Informàtica,
Mitjans de comunicació interna,
gradería per a 3000 espectadors
(mínim)
B RFEA II 6 carrers,
gàbia martell-disc,
zones per a concursos,
instal·lacions per a video-finish
Material
homologat
per la IAAF,
amb certificat
Instal·lacions per a Càmera de trucades 
i Sala per a control de dopatge.

 

6.3.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de les Pistes d'Atletisme estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
PISTES D'ATLETISME
TIPUS DE LOCALS Superfície útil (m2)
Accés 30
Control d'accés a vestuaris i pista 15
Farmaciola – Infermeria 20
Vestuaris- Condícies d'equip 2 x 40
Armaris Guarda-robes d'equip 2 x 2
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 60
Armaris Guarda-robes col·lectius d'esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors 2 x 10
Vestuaris – Condícies jutges i àrbitres 1,5 m2/jutge, 20 m2 mínim
Sala de musculación 1 x 50
Sala de massatge / fisioteràpia (1) 1 x 10
Àrea Control de dopatge (2) 1 x 30
Magatzem de material esportiu (3) 60

(1) Opcional
(2) En les Instal·lacions on se celebren competicions oficials
(3) Per a emmagatzemar matalassets de caiguda i un altre material de gran volum es necessita superfície addicional 150 m2

 

6.3.3 Espais per a espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de les Pistes d'Atletisme estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals, superfície o requisits d'acord amb el Reglament d'Espectacles vigent, figura en el quadre següent.

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
PISTES D'ATLETISME
TIPUS D'ESPAIS Superfícies útils (m2)
/Requisits Reglamente d'Espectacles
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes para
circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts: 1m/200
espectadors.
Portes d'accés 1,20 m / 400 espectadors o fracció; Ample mínim lliure: 1,80 m
entrada de vehicles independent de les de vianants.
Control accés - taquilles 6
Portes d'eixida Ample mínim lliure:1,20 m
Para mes de 50 espectadors: 1,80 m / 250 espectadors o fracció
Circulacions verticals
(Escales pisos alts)
Ample mínim: 1,80 m
Una escala per cada 450 espectadors o fracció, que
evacuarà directament a façana o a passadissos independents
Circulacions horitzontals (Galeries,
corredors de circulació)
Ample mínim 1,80 m cada 300 espectadors + 0,60 m /250
espectadors o fracció
Gradería Files: Fons 0,85 m (0,40 seient + 0,45 pas)
Ample 0,50 m; Altura assente 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9 m)
Nº Files entre passos ≤ 12
Eixides Gradería 1,20 m/200 espectadors o fracció en nº
proporcional al seu aforament; mitjançant escales suaus o rampes
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 3 lavabos/500 espectadors o fracció
Condícies senyores 2 vàters i 1 lavabos/500 espectadors o fracció
Bar – Cafeteria (1) 75
Cuina - Magatzem (1) 25

 

6.3.4 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Pistes d'Atletisme estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
PISTES D'ATLETISME
TIPUS DE LOCALS Superfície útil (m2)
Gradería autoritats 25
Sala d'autoritats 35
Sala de reunions (1) 25
Condícies autoritats 2 x 8
Gradería premsa (1) 20
Gradería TV, ràdio (1) 30
Sala premsa (1) 50
Sales de comunicacions (1) 25
Condícies premsa (1) 2 x 8
Oficina administració 20
Condícies personal 2 x 5
Magatzem material de neteja 5
Magatzem per a conservació i neteja de pista i camp 35
Cambra de brosses 6
Sala d'Instal·lacions (2) 25

(1) Opcional
(2) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

 

6.4 COMBINACIONS DE SALTS I LLANÇAMENTS

Els Tipus de Combinacions de Salts i Llançaments es desenvolupen amb les dimensions que s'indiquen en el quadre a continuació.

6.4.1 Espais útils a l'esport

 

DIMENSIONS D'ESPAIS UTILES A l'ESPORT
COMBINACIONS DE SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS INSTAL·LACIÓ Dimensions (m) Superfície
(m2)
Amplària Longitud
1 Llançament de pes 17 30 510
2 Llançament de disc, martell i javelina (1) 70 138 9.660
3 Salts de longitud i triple, salt amb perxa i salt d'altura 36 76 2.736

(1) Zona de caiguda d'artefactes en camp gran (105 m x 68 m)

Per a definir les característiques de les Combinacions de salts i llançaments han de consultar-se les Normes Reglamentàries corresponents.

6.4.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els tipus de Combinacions de Salts i Llançaments poden formar part d'un Complex Esportiu (Pista d'Atletisme, etc.) en aquest cas utilitzaran els espais auxiliars per a esportistes i espais singulars ja prevists en el mateix. En un altre cas, quan no formen part d'un Complex Esportiu o les seues necessitats així ho requerisquen es preveuran almenys els espais auxiliars per als esportistes i els espais singulars la denominació dels quals i superfície figura en els quadres següents:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
COMBINACIONS DE SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Vestíbul d'accés 20
Control d'accés a vestuaris i camp 5
Farmaciola - Infermeria 10
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 36
Armaris Guarda-robes col·lectius d'esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors 2 x 10
Vestuaris – Condícies jutges i àrbitres (2) 1,5 m2/jutge, 20 m2 mínim
Sala de musculación (1) 1 x 50
Sala de massatge (1) 1 x 10
Àrea Control de dopatge (2) 1 x 30
Magatzem de material esportiu (3) 40

(1) Opcional
(2) En les Instal·lacions on se celebren controls oficials

(3) Per a emmagatzemar matalassets de caiguda i material de gran volum es necessita superfície addicional

 

6.4.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les combinacions de salts i llançaments estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
COMBINACIONS DE SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 15
Magatzem per a conservació i neteja d'espais útils a l'esport 35
Magatzem material de neteja 5
Cambra de brosses 6

(1) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

 

6.5 COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CARRERAS DE VELOCITAT I TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS

Els tipus de Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments es desenvolupen amb les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.5.1 Espais útils a l'esport

 

DIMENSIONS D'ESPAIS UTILES A l'ESPORT
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CARRERAS DE
VELOCITAT, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS INSTAL·LACIÓ Dimensions (m) Superfície
(m2)
Amplària Longitud
1 Pista Poliesportiva 4 (44 x 32)
+ Salt de longitud i triple
+ Salt d'altura
+ Salt amb perxa
36,50 52 1.898
2 Pista Poliesportiva 4 (44 x 32)
+ Recta de carreres 60 m
+ Salt d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
36,50 78 2.847
3 Pista Poliesportiva (45 x 24)
+ Recta de carreres 60 m
+ Salt d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
28,50 93 2.650,50
4 Pista Poliesportiva (44 x 32)
+ Recta de carreres 100 m
+ Salts d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
36,50 120 4.380
5 Pista Poliesportiva (45 x 24)
2 Pistes Poliesportives (32 x 19)
+ Recta de carreres 100 m /110 m v
+ Salts d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
41,50 130 5.395

Per a definir les característiques de les Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments han de consultar-se les Normes Reglamentàries corresponents.

6.5.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els Tipus de Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments poden formar part d'una Instal·lació Esportiva més àmplia, en aquest cas utilitzaran els espais auxiliars per a esportistes i espais singulars ja existents en la mateixa. En un altre cas, quan no formen part d'una Instal·lació Esportiva més àmplia o les seues necessitats així ho requerisquen es preveuran almenys els
espais auxiliars per als esportistes i els espais singulars la denominació dels quals i superfície figura en els quadres següents:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CARRERAS DE
VELOCITAT, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Accés 20
Control d'accés a vestuaris i camp 5
Farmaciola – Infermeria 10
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 35
Armaris Guarda-robes col·lectius d'esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors 2 x 10
Magatzem de material esportiu (1) 30

(1) Per a emmagatzemar matalassets de caiguda i material de gran volum es necessita superfície addicional

6.5.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Combinacions de Pistes xicotetes, Carreras de velocitat, Salts i Llançaments estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CARRERAS DE
VELOCITAT, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 15
Magatzem per a conservació i neteja d'espais útils a l'esport 35
Magatzem material de neteja 5
Cambra de brosses 6

(1) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

 

6.6 COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CAMPOS DE FUTBOL, CARRERAS DE VELOCITAT, TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS

Els tipus de Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments es desenvolupen amb les dimensions que s'indiquen en el quadre a continuació:

6.6.1 Espais útils a l'esport

 

DIMENSIONS D'ESPAIS UTILES A l'ESPORT 
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CAMPOS DE FUTBOL,
CARRERAS DE VELOCITAT, TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS INSTAL·LACIÓ Dimensions (m) Superfície
(m2)
Amplària Longitud
1 Camp de Futbol (90x50)
+ Pista Poliesportiva 1 (32 X 19)
+ Salt d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
53 125 6.625
2 Camp de Futbol (100x63)
+ Pista Poliesportiva 1 (45 X 24)
+ Salt d'altura
+ Salt de longitud i triple
+ Llançament de pes
+ Llançament de disc, martell
+ Llançament de javelina
78,32 135 0.573,20

 

Per a definir les característiques de les Combinacions de Pistes Xicotetes, Campos de futbol, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments han de consultar-se les Normes Reglamentàries corresponents.

6.6.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els Tipus de Combinacions de Pistes Xicotetes, Campos de Futbol, Carreras de Velocitat, Tanques, Salts i Llançaments poden formar part d'una Instal·lació Esportiva més àmplia, en aquest cas utilitzaran els espais auxiliars per a esportistes i espais singulars ja existents en la mateixa. En un altre cas, quan no formen part d'una Instal·lació Esportiva més àmplia o les seues necessitats així ho requerisquen es preveuran almenys els espais auxiliars per als esportistes i els espais singulars la denominació dels quals i superfície figura en els quadres següents:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CAMPOS DE FUTBOL,
CARRERAS DE VELOCITAT, TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Accés 20
Control d'accés a vestuaris i camp 5
Farmaciola – Infermeria 8
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 36
Armaris Guarda-robes col·lectius d'esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors, àrbitres 2 x 10
Magatzem de material esportiu (1) 30

(1) Per a emmagatzemar matalassets de caiguda i material de gran volum es necessita superfície addicional

6.6.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Combinacions de Pistes xicotetes, camps de futbol, carreres de velocitat, tanques, salts i llançaments, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el
quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
COMBINACIONS DE PISTES XICOTETES, CAMPOS DE FUTBOL,
CARRERAS DE VELOCITAT, TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Magatzem per a conservació i neteja de camps 35
Magatzem material de neteja 6
Cambra de brosses 6
Magatzem de material / Taller de manteniment 6
 Sala d'Instal·lacions (1) 15 

(1) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

7 CONDICIONS DE DISSENY. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITAT DE CAMPS GRANS I ATLETISME

Els espais útils a l'esport i els espais auxiliars de Camps Grans i Atletisme les definicions del qual, dimensions i esquemes gràfics poden trobar-se en el punt 6 de Tipologia, vindran definits en cada Projecte a partir d'un conjunt de Capítols i unitats d'obra.

Les unitats d'obra d'aquest Projecte hauran de reunir una sèrie de característiques i qualitats per a aconseguir un grau de funcionalitat esportiva adequat, per a açò el disseny dels Camps Grans i Atletisme tindrà en compte criteris d'índole funcional, ambiental, constructiu, de seguretat, de manteniment, de gestió i econòmic. Els criteris compositius i estètics del disseny seran de lliure decisió del projectista sense menyscapte dels restants criteris i dins dels límits pressupostaris que s'hagen establit.

El projecte cuidarà la integració en l'entorn, de manera que les grans esplanades per a implantar els camps i pistes no configuren un impacte negatiu, igual que els volums de les edificacions annexes.

Estarà resolta l'accessibilitat de persones amb discapacitat des de l'exterior en l'accés i en els recorreguts horitzontals o verticals interiors o exteriors a vestuaris, condícies, altres espais auxiliars, camps, pistes i espais per a espectadors, sense barreres arquitectòniques i amb la disposició de les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li siga aplicable. Es recomana el compliment de les normes UNEIX d'accessibilitat (UNEIX 41500IN Criteris generals de disseny, UNEIX 41510 Accessibilitat en l'urbanisme, UNEIX 41520 Espais de comunicació horitzontal, UNEIX 41523 Espais higiènic-sanitaris) 

Les cobertes, façanes i tancaments de les edificacions tindran aïllament tèrmic i s'evitaran les condensacions, s'observarà el compliment de la vigent Norma de condicions tèrmiques dels edificis.

Es tindrà en compte en el disseny un consum energètic eficient i limitat, així com la utilització d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, etc.) para aquest consum energètic de la Instal·lació esportiva (p. i.: instal·lació de col·lectors solars per a acumulació d'aigua calenta sanitària, aigua calenta per a calefacció per sòl radiant en vestuaris, calderes de producció d'aigua calenta i calefacció per biomassa, etc.) 

Haurà de considerar-se un ús racional de l'aigua reduint el seu consum mitjançant els mitjans i solucions tècniques necessàries.

S'impedirà l'emissió de matèries contaminants a l'aire o a les aigües.

Es contemplarà la separació de residus, així com el reciclatge dels mateixos.

Els elements constructius i les instal·lacions dels camps i pistes com de les edificacions annexes seran duradores i el seu cost de conservació i manteniment serà mínim.

S'observarà el compliment de les Normes obligatòries relatives a l'Edificació i a les Instal·lacions i els seus corresponents Reglaments.

A continuació es descriuen les característiques dels espais dels Camps Grans i Atletisme:

7.1 Accés / Control:

- L'accés d'usuaris serà únic, seguint el criteri que els costos de control siguen mínims, de manera que siga atès pel menor nº de personal. En cas que existisquen instal·lacions per a espectadors les circulacions d'esportistes i públic han d'estar ben estudiades perquè no s'interferisquen. En Instal·lacions Esportives on es preveja realitzar competicions d'alt nivell, s'han de considerar accessos específics de públic i accessos extres per a esportistes, autoritats, premsa i TV, independents de l'accés principal.

- Es preveurà un accés específic des de l'exterior als camps o a les pistes, a la sala d'instal·lacions i al magatzem de material esportiu, amb espai suficient per al pas de vehicles i maquinària per a actuacions de conservació i manteniment.

- El control de l'accés serà únic per a esportistes i espectadors si existeixen, des del control es dominarà visualment l'entrada als camps o a les pistes i als espais auxiliars. En ell es disposaran els quadres de comandament i control d'il·luminació, seguretat, etc.

- En les Instal·lacions amb espais per a espectadors se separaran amb claredat des de l'accés els espais per a espectadors dels espais per a esportistes, aquests últims no han de ser accessibles per als espectadors.

- Serà accessible a persones amb mobilitat reduïda, des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts a vestuaris, condícies, camps i pistes, havent d'existir, almenys, un itinerari accessible a tots els espais d'ús públic, suprimint graons i disposant rampes de pendent recomanada de 6% i màxima 8% per a salvar diferències de cota. Es disposaran les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment
que li siga aplicable.

7.2 Espais Esportius (Campos i Pistes):

- L'accés d'esportistes als camps i a les pistes serà des dels vestuaris de manera que s'accedisca a ells després del canvi de roba i de calçat.

- L'orientació dels Camps i de les Pistes serà tal que l'eix longitudinal de les mateixes siga N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. En les Pistes d'Atletisme l'eixida de la recta quedarà al nord i la línia d'arribada al sud.

- En les Pistes d'Atletisme ha de tenir-se en consideració l'existència de vent, havent de situar-se preferentment en terrenys abrigats de forts vents. La disposició de la pista es farà de manera que el sentit de la carrera siga a favor del vent dominant.

- El paviment esportiu dels Camps Grans (Futbol, Futbol-7, Hockeyhierba) serà conforme s'indica en les Normes Reglamentàries
corresponents per a cada tipus d'esport.

- El paviment esportiu de les Combinacions de Camps Grans serà apropiat per al desenvolupament dels esports previstos i ha de permetre un nivell intens d'utilització, per tant, on siga possible, serà d'herba artificial.

- El paviment esportiu de les Pistes d'Atletisme; l'anell i els semicercles serà sintètic i conforme s'indica en les Normes
Reglamentàries corresponents d'aquest esport. El camp interior que alberga els sectors de caiguda de les zones de llançaments serà d'herba natural.

- El paviment esportiu de les Combinacions de Salts i Llançaments serà, en els passadissos i zones de salts i en les zones de caigudes, conforme s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents per a aqueixos tipus d'esport.

- El paviment esportiu de les Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments serà algun dels tipus indicats en la Norma de Projecte Pistes Xicotetes.

- El paviment esportiu de les Combinacions de Pistes Xicotetes, Campos de Futbol, Carreras de Velocitat, Salts i Llançaments serà algun dels tipus indicats en la Norma de Projecte Pistes Xicotetes, excepte en el camp de futbol que serà d'herba natural quan siga àrea de caiguda de llançaments, en un altre cas serà d'herba artificial per a permetre un nivell intens d'utilització.

- El paviment esportiu en les Pistes i zones de salts i llançaments tindrà una planeidad tal que no existisquen diferències de nivell majors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000) 

- Els paviments no permeables tindran pendents d'evacuació d'aigua transversals màximes de 1% i pendent longitudinal màxim de 10/00. i en el seu perímetre es disposaran canaletas de desguàs per a la recollida d'aigües de pluja o reg.

- Els paviments permeables tindran prevista una xarxa de drenatge per a evacuació de l'aigua de pluja i reg, que permeta una infiltració adequada al règim pluviométrico de la zona i a la permeabilitat del terreny natural.

El paviment tindrà una permeabilitat de 20 mm/h com a mínim.

- Es dotarà de xarxa de reg, preferiblement automàtic amb programador, als camps d'herba natural i artificial. La dosi de reg estarà compresa entre 5 – 7 mm/dia per cada m2 de superfície d'herba. El sistema de reg disposarà d'un diposite regulador i un grup de pressió que garantisca la pressió necessària. Complirà l'informe UNEIX 41952-2 IN “Sistemes de reg automàtic en superfícies d'herba natural per a futbol i rugbi” Per a un bon aprofitament de l'aigua de reg i de pluja es pot disposar un sistema de recollida de les aigües provinents de la xarxa de drenatge i de les canaletas de desguàs, amb filtre i diposite de decantació previ al dipòsit regulador.

- Els paviments esportius han d'estar protegits del terreny natural del seu entorn o de zones enjardinades per una banda de terreny pavimentat d'asfalt o de formigó.

- En els Camps Grans i les seues combinacions, existirà un tancament perimetral, a més del tancament de la parcel·la, quan siga necessari per a detenir les pilotes. Consistirà en una xarxa de fibres sintètiques o malla metàl·lica protegida de la corrosió mitjançant galvanització, de 4 m d'altura mínima en els fons i de 3 m d'altura mínima en els laterals. En els laterals podrà ser tanca perimetral de 1m, si no hi ha interferència amb altres camps, no està pròxim al límit de parcel·la i si es pretén un aspecte més diàfan de la instal·lació esportiva. Poden obviar-se la xarxa o malla en les zones on existisquen talusos o pendents que envolten el Camp, no obstant açò es disposarà una tanca perimetral d'1 m d'altura. No es col·locarà aquest tancament quan siga incompatible amb una instal·lació per a espectadors.

- Al voltant dels Camps Grans i les seues combinacions, a l'exterior del seu tancament perimetral, existirà una banda perimetral d'almenys 1 m on es col·locaran les canaletas de drenatge i els bàculs d'il·luminació.

- Al voltant de les Pistes d'Atletisme a l'exterior de l'anell, existirà una banda exterior perimetral lliure d'obstacles, pavimentada, d'almenys 1,50 m. Podrà col·locar-se una tanca perimetral d'altura 1 m sempre que no moleste la visibilitat dels espectadors, si n'hi ha.

- Els Camps i Pistes d'Atletisme tindran il·luminació artificial, uniforme i no enlluernarà la visió dels esportistes ni dels espectadors si escau. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” aconseguint els nivells d'il·luminació, que s'indiquen en les Normes NIDE Reglamentàries, corresponents a cada tipus d'esport.

Les lluminàries es col·locaran sobre bàculs o torres d'il·luminació situats a l'exterior del perímetre dels Camps i Pistes i de les seues bandes de seguretat, l'altura de muntatge de les lluminàries en els bàculs o torres d'il·luminació serà com a mínim, perquè no hi haja enlluernament, de 18 m a 20 m en Camps Grans i de 30 m en Pistes d'Atletisme, en qualsevol cas l'angle format per la línia des de l'alt del bàcul a la línia central del camp serà com a mínim de 25º. Quan hi ha instal·lacions per a espectadors i es pretén allunyar els bàculs salvant la gradería, tindran una altura major segons la distància als camps o la pista. En Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras, Salts i Llançaments l'altura de muntatge podrà estar entre 9 m i 12m. Els bàculs i torres d'il·luminació tindran per al manteniment, una plataforma de treball per als proyectores i escala d'accés amb protecció de caigudes o bé disposaran d'un sistema mecànic per a baixar els proyectores a nivell de sòl. Els bàculs i torres disposaran de presa de terra i la instal·lació elèctrica discorrerà enterrada exteriorment als Camps i Pistes. Per a aconseguir un bon rendiment de color (Ra >70) els llums seran de vapor de mercuri alta pressió amb halogenuros metàl·lics.

- Les Pistes d'Atletisme comptaran amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 (1) 0,5

(1) La il·luminació horitzontal pot reduir-se a 75 lux per a carreres.

La iluminancia vertical en la línia d'arribada haurà de ser de 1000 lux per a l'equip de foto-finish.

En els llançaments de disc, martell i javelina han de prendre's precaucions per a assegurar la seguretat de les persones, doncs l'objecte
llançat pot eixir de la zona il·luminada i resultar invisible en part del seu vol.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

- En les Combinacions de Camps Grans els valors mínims d'il·luminació seran els següents segons el seu nivell d'activitat:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
COMBINACIONS DE CAMPS GRANS
(Futbol, Futbol 7, Rugbi)
NIVELL D'ACTIVITAT Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,6
Entrenament, esport escolar i recreatiu 75 0,5

- En les Combinacions de Salts i Llançaments els valors mínims d'il·luminació seran els següents segons el seu nivell d'activitat:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
COMBINACIONS DE SALTS I LLANÇAMENTS
NIVELL D'ACTIVITAT Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Entrenament alt nivell 200 (1) 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

(1) En les zones de caiguda de disc, martell i javelina pot ser 100 lux si no s'utilitza com a camp per a altres esports

 

- En les Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras de velocitat i Llançaments, els valors mínims d'il·luminació seran els següents segons el seu nivell d'activitat:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ COMBINACIONS DE
PISTES XICOTETES, CARRERAS, SALTS I LLANÇAMENTS
NIVELL D'ACTIVITAT Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions Locals 200  0,5
Entrenament, ús recreatiu 100 (1) 0,5

(1) La iluminancia horitzontal pot reduir-se a 75 lux en les pistes de carreres.

- En les Combinacions de Pistes Xicotetes, Campos de Futbol, Carreras, Salts i Llançaments, els valors mínims d'il·luminació seran els següents segons el seu nivell d'activitat:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ COMBINACIONS DE
PISTES XICOTETES, CAMPOS DE FUTBOL, CARRERAS DE
VELOCITAT, TANQUES, SALTS I LLANÇAMENTS
NIVELL D'ACTIVITAT Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions Locals 200  0,5
Entrenament, ús recreatiu 100 (1) 0,5

(1) La iluminancia horitzontal pot reduir-se a 75 lux en les pistes de carreres.

- Es disposaran marcadors dirigits a esportistes i espectadors si els hi haguera. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional i serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals. La grandària del marcador serà proporcional a la màxima distància des d'on es va a veure.

7.3 Equipament esportiu:

- L'equipament esportiu fix o mòbil serà el necessari per a l'ús previst. Ha de ser estable i segur de manera que no produïsca risc d'accident en els esportistes, per a açò haurà de complir els requisits dels Reglaments Federatius i de les Normes europees en aquesta matèria, vegen-se les Normes NIDE Reglamentàries corresponents. En els llançaments d'atletisme es cuidaran les gàbies protectores i es disposaran tanques addicionals de 1m d'altura delimitant les línies del sector de caigudes durant els llançaments.

- Els equipaments que requerisquen ancoratges per a garantir la seua estabilitat a la bolcada, en cap cas es deixaran lliures de l'ancoratge.

- Els equipaments tals com a porteries de futbol, hoquei, canastres de bàsquet, etc. que no garantisquen la seua estabilitat a la bolcada
han d'ancorar-se al sòl de forma permanent.

- Els contrapesos o sistemes antivuelco dels equipaments esportius mòbils que per la seua acció facen que l'equipament esportiu complisca els requisits d'estabilitat, han de ser fixos i solidaris amb l'equipament esportiu o estaran muntats de manera que en cap cas, puguen retirar-se per accions de l'usuari.

- Els elements metàl·lics de l'equipament esportiu seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió 

- D'igual manera que per a la resta d'instal·lacions, es realitzaran les inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a l'any, així com les operacions de manteniment necessàries, perquè els equipaments esportius es mantinguen en perfecte estat d'ús i complint els requisits de seguretat establits. Les operacions d'inspecció i de manteniment dels equipaments esportius es realitzaran per personal amb preparació i mitjans suficients per a aquesta fi seguint les instruccions que haja facilitat el fabricant de l'equipament esportiu. 

7.4 Zones d'Escalfament:

- És necessària en instal·lacions esportives on es realitzen competicions esportives de cert nivell.

- En atletisme es disposa una recta de carreres de 60 m (75 m x 7 m x 3 m altura mínima) pròxima a la càmera de trucades. També és possible utilitzar la pista poliesportiva d'una Sala o Pavelló (Mínim 45 x 27 x 7) disposant zones per a salts.

- El paviment esportiu d'aquestes zones serà apropiat als exercicis d'escalfament a realitzar, sintètic com el de la pista en atletisme, herba natural o artificial en futbol.

- Tindrà il·luminació natural preferentment, nivell mitjà d'il·luminació artificial de 150 lx i una temperatura mínima de 14ºC.

- En instal·lacions d'interior disposarà de ventilació de manera que aporte aire exterior net amb un volum mínim de 30 m3/h per esportista.

7.5 Vestuaris - condícies:

- El nº mínim de vestuaris d'equip serà de 2, prevists per a un mínim de 20 usuaris cadascun. Es disposarà d'una superfície mínima de 2m2/usuari per vestuari d'equip.

- El nº mínim de vestuaris col·lectius serà de 2, previst per a un mínim de 36 usuaris cadascun, excepte en les Combinacions de Salts i Llançaments, Combinacions de Pistes Xicotetes, Carreras Salts i Llançaments i Combinacions de Pistes Xicotetes, Campos de Futbol, Carreras, Salts i Llançaments que serà de 24 usuaris com a mínim. Es disposarà d'una superfície mínima d'1,5m2/usuari per vestuari col·lectiu.

- Els vestuaris d'àrbitres, professors i tècnics seran dos com a mínim, un per a cada sexe, estaran prevists per a un nº mínim de 3 usuaris.

- Es disposaran dutxes en proporció de 1dutxa/3usuaris, amb un mínim de 8 en vestuaris d'equip i 1 en vestuaris d'àrbitres.

- En cas d'instal·lacions combinades o d'ús combinat d'atletisme i el seu camp, depenent d'un numere variable d'usuaris, pot contemplar-se la possibilitat d'utilitzar una zona sanitària (Dutxes, vàters i lavabos) per dues zones de canvi de roba, resultants de subdividir una en dues per a vestuaris d'equip.

- En l'entrada de vestuaris que donen servei a camps d'herba natural o terra es disposaran aixetes amb reixeta de desguàs per a netejar de fang les botes abans d'entrar.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat dels vestuaris i condícies poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.6 Farmaciola / Infermeria:

- Aquest espai és per a primers auxilis o per a atendre lesions de caràcter menor.

- Estarà ben comunicat amb els camps o la pista i disposarà d'una fàcil eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats o lesionats greus.

- En grans instal·lacions esportives o en centres d'alt nivell esportiu és necessari preveure espais per a servei mèdic i tractament de fisioteràpia.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat de la farmaciola / infermeria poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.7 Sala de massatge:

- És necessària en les instal·lacions esportives per a alt nivell i per a competicions oficials. Podrà estar inclosa com una zona de l'espai de vestuaris o en un sala a part.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat de les sales de massatge poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.8 Sala de musculación:

- És necessària en les instal·lacions esportives per a alt nivell i per a competicions oficials.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat de les sales de musculación poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.9 Càmera de Trucades:

- És necessària en les instal·lacions esportives per a competicions oficials d'atletisme, en la qual els atletes esperen la seua trucada. Ha d'estar al costat de la zona d'escalfament.

- La seua grandària depèn del nombre de participants i de les proves que són simultànies, s'ha de preveure 1,20 m2 per atleta.

- Tindrà il·luminació natural preferentment, nivell mitjà d'il·luminació artificial de 150 lx i una temperatura mínima de 18ºC.

- Disposarà de ventilació de manera que aporte aire exterior net amb un volum mínim de 30 m3/h per esportista.

7.10 Àrea de Control de Dopatge:

- Es disposarà quan se celebren competicions oficials i durant la competició tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Disposarà d'una sala de treball amb taula, cadires i un frigorífic amb clau, dues sales de presa de mostres (per a homes i dones) amb vàter, lavabo i espill i una sala d'espera amb frigorífic (Espais regulats per RD 41/1996) La seua grandària depèn del nombre d'esportistes que seran controlats.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat de l'àrea de control de dopatge poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.11 Oficina d'Administració:

- Aquest espai aquesta destinat a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. Els espais d'administració són proporcionals al nivell de la instal·lació esportiva, pot ser necessari preveure major nombre d'espais segons el programa (Director, secretària, gestió d'entrades, organització de competició, etc.) per a açò es preveuran despatxos de 12 m2, sala de reunions (20 m2) condícies, arxius, etc.

7.12 Magatzem de material esportiu:

- Els magatzems de material esportiu donaran directament al camp o pista a la qual servisquen o estaran pròxims a ella i al mateix nivell. La comunicació entre magatzems i camps o pistes estarà pavimentada. Per a l'emmagatzematge de material esportiu d'atletisme ha de realitzar-se un pla d'ubicació del material a emmagatzemar. Si es necessita emmagatzemar matalassets de caiguda i un altre material de gran volum és necessari preveure espais addicionals de magatzematge.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat dels magatzems de material esportiu poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons”.

7.13 Magatzem de conservació i manteniment:

- Els magatzems de conservació i manteniment inclouran espais de magatzem per a utensilis de neteja de camps i pistes, per a fertilitzants, maquinària, material d'instal·lacions, etc.

7.14 Sales d'instal·lacions:

- Aquests espais es destinen als equips de producció i emmagatzematge d'aigua calenta sanitària, de calefacció, climatització, ventilació, grup electrògen, etc.

- Les seues dimensions mínimes i requisits vénen regulats per la normativa tècnica específica de cada instal·lació. Per a una millor funcionalitat és recomanable que tinga accessos directes des de l'exterior.

7.15 Espais per a espectadors:

- Els espais destinats als espectadors com a vestíbuls, control d'accessos, circulacions (passadissos i escales) gradería, condícies, bar, cafeteria, etc. compliran els requisits de la legislació vigent i especialment la d'Espectacles Públics i Incendis.

- En competicions de caràcter nacional o internacional i especialment les de futbol i bàsquet professional o les qualificades d'alt risc, ha de contemplar-se el Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles públics RD 769/93 (Vegeu Annex 1)

- Les gradería disposaran d'una perfecta visibilitat de l'espai esportiu complet, fàcil accés i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims. Es recomana el compliment de la norma europea EN 13200-1:2003 “Criteris de disseny per a l'àrea de visió dels espectadors”.

- La perfecta visibilitat de la gradería requereix que les línies de visió des dels ulls dels espectadors fins a qualsevol punt de la pista no tinguen obstrucció alguna, ja siga per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, gradería superiors, etc. La distància màxima de visió depèn dóna la velocitat de l'activitat esportiva i de la grandària de l'objecte, els valors recomanats de distància horitzontal de visió en instal·lacions exteriors estaran entre 70 m (velocitat ràpida i grandària xicoteta) i 190 m (velocitat lenta i grandària gran) vegen-se la normes abans citades.

- Per a assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les eixides de la gradería serà d'1,20m, l'ample serà múltiple d'1,20m o de 0,60m considerant que sobre una superfície horitzontal poden eixir amb aquesta amplària 100 persones/60s i en superfície escalonada 79 persones/60s. Tots els espectadors podran aconseguir i passar una eixida de la gradería en un temps màxim de 480 s 

- No s'admeten places d'espectadors dempeus.

- El fons de les files tindrà 0,85m dedicant 0,40m al seient i 0,45m al pas. L'ample disponible per a cada seient serà de 0,50m

- Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals. Els graons solament són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells es diferenciarà per tractament i relleu la zona de seient de la de pas.

- L'altura del plànol del seient respecte del plànol de suport dels peus estarà entre 0,40m i 0,45m, és recomanable que siga de 0,42m

- Quan es disposen seients individuals l'altura del respatler ha de ser almenys 0,30m

- Per a augmentar el nº d'espectadors i tenir major funcionalitat esportiva es poden disposar gradería telescòpiques.

- Els camps i pistes han de quedar de forma no accessible per als espectadors mitjançant baranes, diferències de nivell o altres elements que no impedisquen la visibilitat.

- La gradería ha de disposar d'una zona accessible i apta per a persones amb minusvalidesa, reservant-se 1places/200 espectadors i com a mínim dos. La dimensió de cada plaça serà d'1,25m x 1m. Les condícies de públic disposaran de condícia per a persones amb minusvalidesa. Per a arribar fins a la zona de la gradería, la condícia adaptada, les zones de vestíbul, bar i cafeteria existirà d'un itinerari accessible, salvant les diferències de nivell si existeixen mitjançant rampes de pendent menor o igual al 8% o ascensors.

- En grans instal·lacions es disposarà en el centre de la tribuna principal la gradería d'autoritats, separat del públic i que tindrà entrada independent de les de públic així com una zona de recepció i estada.

És convenient que dispose d'un fàcil accés des de la pista per a lliurament de trofeus.

- La gradería tindrà il·luminació artificial la qual no enlluernarà la visió dels esportistes i aconseguirà un nivell mínim d'il·luminació de 100 lx. Les lluminàries seran antivandálicas. Existirà enllumenat d'emergència i senyalització, disposant-se sobre les eixides, els recorreguts d'evacuació com a passadissos, escales i vestíbuls i en les dependències accessòries com a condícies, bar cafeteria, etc. Els graons tindran pilots de senyalització 1/m lineal.

7.16 Senyalització:

- Es disposaran senyalitzacions clares (cartells o pictogrames) de tots els espais d'esportistes i de públic, així com dels camins a aqueixos espais en posicions fàcilment visible.

- En l'accés es disposarà un panell informatiu dels espais de la instal·lació esportiva amb un plànol esquemàtic.

- Es pot utilitzar un criteri de colors per a diferenciar fàcilment els diferents espais.

- Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i per a persones amb visió reduïda mitjançant colors vius que contrasten. Hi haurà una senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb textures diferents. Els inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja de paviment de color i textura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.

7.17 Marcadors:

- Es disposaran marcadors que permeten mostrar els resultats de les proves i altra informació dirigida tant a esportistes com a
espectadors. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional. Serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals, és convenient també disposar d'un sistema central de marcadors capaç d'indicar esdeveniments, competidors i resultats. La grandària del marcador ha de ser adequat a la màxima distància des d'on es pretén veure.

8 Bibliografia bàsica

- Reglaments de Federacions Esportives
- Manual d'Instal·lacions d'Atletisme (IAAF)
- Homologació d'Instal·lacions (RFEA)
- Normes UNE-EN Paviments i Equipaments Esportius
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives
- Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius.
- Normes UNEIX Accessibilitat