ATLm Llançament de martell

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE LLANÇAMENT

La zona de llançament de martell es compon del circule de llançament inscrit en una plataforma, una gàbia protectora i el sector de caiguda de l'artefacte. El circule tindrà un diàmetre interior de 2,135 m (±5 mm). El sector de caiguda del martell tindrà un angle de 34,92º i una longitud il·limitada encara que relacionada amb el nivell i categoria atlètica dels llançadors que concursen en ell. Vegen-se els dibuixos 

 

 i el quadre següent:

ZONA DE LLANÇAMENT DE MARTELL
DIMENSIONS COMPETICIONS
NACIONALS
I INTERNACIONALS
REGIONALS
I INFERIORS
LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 90 70

 

La instal·lació per al llançament de martell pot estar combinada amb la de llançament de disc, per a açò, el diàmetre del circule de llançament es reduirà de 2,50 m a 2,135 m (±5 mm) per al llançament de martell, col·locant un anell circular interior a 0,1825 m de l'anell exterior i de 0,02 m d'altura. L'anell intercalat estarà fixat al circule de llançament de manera que estiga a nivell amb l'anell extern i no ocasione risc per als atletes. Estarà pintat de blanc. 

 

El sector de caiguda pot traçar-se amb exactitud establint una distància de 12 m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circule. Per cada metre que s'avance des del centre del circule, la distància entre la línia del sector s'incrementa en 0,60 m. 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures entorn del circule i en tot el perímetre del sector de caigudes. L'espai entorn del cercle de llançament i a la seua plataforma exterior haurà d'estar limitat per una circumferència concèntrica amb aquell i de 10 m. de diàmetre. L'angle del sector de caigudes (34,92º) ha d'estar complementat en els laterals per dos sectors circulars de 10º en l'espai dels quals no haurà d'estar permès l'accés a persones no autoritzades durant el llançament per mesura de seguretat, a més és recomanable col·locar una tanca addicional d'almenys 1m d'altura a l'exterior del sector. Aquesta tanca serveix també per a detenir artefactes lliscants.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i el paviment i l'obstacle més pròxim (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 12 m. En mòduls coberts d'entrenament, serà suficient l'existència d'aqueixa altura lliure en els deu primers metres del sector de caiguda.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del circule de llançaments i del sector de caigudes pot estar orientat en l'adreça geogràfica que es desitge sempre que no estiga comprès en l'entorn O-SOTA (sector)/ N-NE (cercle).

5 TIPUS DE PAVIMENT

El circule de llançaments disposarà d'un paviment de característiques diferents a les del sector de caigudes i de les bandes exteriors. El paviment del circule haurà de tenir resolt el drenatge superficial i profund de les aigües, així com ser rugós i no lliscant, no abrasiu, consistent i dotat de seguretat a la trepitjada, tot açò a fi que siga una superfície adequada a les evolucions dels llançadors. El circule estarà normalment format per una solera de formigó de 25 N/mm2 de resistència a compressió, armada amb
malla metàl·lica i acabat ruleteado perquè tinga suficient adherència i aconseguint una superfície horitzontal i plana. Si s'utilitza asfalt o un altre material, tindrà unes característiques similars. En la vora del circule es disposaran tres tubs de desguàs (per exemple: tubs de llautó o PVC de 20 mm de diàmetre) distribuïts uniformement i a nivell de la superfície del circule de manera que arriben fins a la infraestructura permeable o estiguen connectats a la xarxa de desguàs.

El centre del circule de llançaments des del qual es mesuraran les distàncies estarà senyalitzat i preferiblement mitjançant un tub de llautó de 4 mm de diàmetre interior col·locat a nivell de la superfície del circule. 

El paviment del sector de caigudes i les seues bandes exteriors admetrà uns pendents màxims en adreça del llançament de l'1 per 1000, per a possibilitar l'evacuació superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com ser un material prou deformable perquè l'impacte deixe petjada clara, sense causar deterioracions irreparables i sense que hagen de deixar senyal les trepitjades dels jutges i competidors. El paviment serà d'herba natural, preferiblement, per a competicions nacionals i internacionals, i per a altres competicions, en defecte d'açò, de terra batuda o cendres.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

 

En els llançaments de disc, martell i javelina han de prendre's precaucions per a assegurar la seguretat de les persones, doncs l'objecte llançat pot eixir de la zona il·luminada i resultar invisible en part del seu vol.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El traçat de la zona de llançaments es realitzarà d'acord amb els dibuixos 

 

Les zones de llançament de martell hauran d'estar situades amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques, a excepció de la possible i parcial superposició dels seus sectors de caiguda amb els llançaments de pes, disc i javelina.

Les zones de llançament de martell posaran estar constituïdes per un únic circule i sector o per diversos cercles i sectors per a permetre una practica esportiva simultània.

La ubicació en la pista és generalment dins dels semicercles prop dels extrems de la recta oposada a la meta, el sector de caiguda aquesta situat en la zona d'herba de l'interior de la pista.

L'amplària de les línies (pintades o emblanquinades) o cintes existents serà de 5 cm, sent exteriors a les àrees que delimiten. El marcatge de les línies sobre la plataforma del cercle ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent així com enrasar amb la 
superfície.

El marcatge de les línies o cintes sobre el sector de caigudes ha de quedar perfectament adherit i ser de caràcter mòbil, llevat que aquest sector siga de caràcter independent als altres.

Del traçat complet pot especificar-se els següents detalls:

7a) Línia mitjana del circule: És la línia que limita la meitat posterior del circule. És perpendicular a l'eix central del sector caigudes, coincidint la seua vora posterior amb el centre del circule. La línia es perllongarà i es pintarà un mínim de 75 cm a l'exterior del circule i a partir de tots dos extrems amb una amplària de 5 cm i de color blanc.

Fora de la plataforma, la línia podrà ser pintada, feta de fusta o d'algun altre material apropiat.

7b) Línies laterals del sector: El sector de caigudes estarà limitat lateralment per unes línies que es determinen de la forma següent: Les línies laterals del sector de caiguda poden traçar-se amb exactitud establint una distància de 12m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circule. Per cada metre que s'avance des del centre del circule la distància entre línies del sector s'incrementarà en 0,60 m

L'obertura del sector (separació recta entre les vores interiors de les “línies laterals”) corresponent a una determinada distància, haurà de ser la que s'obtinga multiplicant aqueixa distància pel factor 0,60.

7c) Línies indicadores de distància: És optatiu el marcatge sobre la zona de caigudes de determinades línies que indiquen distàncies senceres de llançament de 5 en 5 metres. Aquestes línies seran arcs de circumferència traçats amb centre en el circule i amb radis de 35-40-45-50-55 m....per a marcar aqueixes distàncies. Aquests arcs facilitaran l'apreciació visual de les distàncies per part de llançadors i espectadors.

8 EL CIRCULE

El martell haurà de llançar-se des d'un cercle de les dimensions indicades en el punt 1. Vegen-se dibuixos 

La circumferència límit del circule estarà constituïda per una platina de ferro, acer o un altre material apropiat, d'espessor mínim 6 mm. La platina estarà normalment formada per una sèrie de peces corbes per a fixar-se solidàriament a la plataforma base del cercle, de manera que les seues cares interiors constituïsquen una circumferència perfecta de 6,707 mm (±15mm) La platina es fixarà de manera que la seua cara superior estiga al mateix nivell que el terreny exterior i 20 mm (± 6 mm) mes alt que la superfície interior del circule. Aquesta platina estarà preparada per a resistir totes les condicions climatològiques, havent d'estar pintat de blanc en les seues cares vistes. Es permetrà l'existència i utilització de cercles de caràcter portàtil sempre que reunisquen totes les característiques anteriors.

9 BANDEROLES O INDICADORS

9a) Banderoles del sector: Les banderoles del sector són els que remataran els extrems de les “ línies del laterals del sector”. Seran enterament metàl·lics protegits de la corrosió, metall no oxidable o d'un altre material apropiat. La banderola serà rectangular i d'unes dimensions aproximades de 400 x 200 mm. L'asta tindrà 8 mm de diàmetre, elevant-se sobre el nivell del paviment un mínim de 600 mm. 

9b) Indicadors de distància: Poden col·locar-se indicadors de distància en la intersecció de les “línies laterals del sector” i de les “línies indicadores de distàncies” No estan reglamentades les seues característiques.

9c) Banderoles indicadores: Segons la categoria de la competició, ha d'assenyalar-se amb una banderola o disc especial la distància del record vigent, ja siga mundial, continental, nacional. Així mateix es disposarà una banderola o indicador distintiu per a assenyalar el millor llançament de cada concursant, havent de col·locar-se al llarg d'una línia o cinta exterior de les “línies laterals del sector”.

10 MARTELL

El martell està constituït per tres parts: un cap metàl·lic, un cable i una empunyadura o rosteix . Vegen-se dibuixos 

 

10a) Cap: El cap tindrà forma esfèrica. Serà massissa, de ferro, llautó o un altre material més dur que aquest últim, o bé un embolcall de qualsevol d'aquests metalls, emplena de plom o un altre material sòlid. Si porta farcit ha d'anar col·locat de tal manera que resulte inamovible. El centre de gravetat, en qualsevol cas, ha d'estar situat com a màxim a 6 mm del centre de l'esfera. El cap del martell, desproveïda del cable i de l'empunyadura, haurà de quedar en equilibri en col·locar-la sobre un orifici horitzontal, circular de 12 mm de diàmetre exterior i amb circumferència exterior acabada en aresta viva. Vegeu dibuix ATLm-8.

10b) Cable: El cable serà filferro d'acer recte i irrompible, de 3mm de diàmetre com a mínim, que no puga dilatar apreciablement durant l'execució del llançament. Aquest cable pot estar doblegat en anell en una o en ambdues extremitats com a mitjà d'unió.

10c) Empunyadura o rosteix: L'empunyadura o rosteix estarà constituïda per una o dues rosteixes de cable. Serà sòlida i rígida, d'una sola peça, sense goznes de cap espècie i feta de tal forma que no puga allargar-se de manera sensible durant el llançament. Tindrà forma de triangulo isòsceles o de sector en forma de cercle. El rosteix pot tenir una empunyadura recta o corbada i el seu interior tindrà una amplària màxima de 130 mm i una longitud màxima de 110 mm. La resistència mínima a trencament del rosteix serà de 20 kN (2000Kgf).

10d) Unions del cable: El cable anirà unit al capdavant del martell per mitjà d'una articulació en forma de baula giratòria, que pot ser senzill o muntat sobre un coixinet de boles. L'empunyadura anirà unida al cable per mitjà d'una doblez en anell d'aquest, mai per una baula giratòria, de tal manera que en voltejar el martell, no puga augmentar la longitud total de l'artefacte. Les característiques del martell es fixen en el quadre següent:

 

EL MARTELL
HOMES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Sènior
Promesa
Junior Juvenil Cadet
Massa (1) (g) 7265
7285
6005
6025
5005
5025
4005
4025
Massa mínima (2) (g) 7000 6000 5000 4000
Diàmetre del cap
(mm)
Min. 110 105 100 95
Max. 130 125 120 110
Longitud del martell mesurada des de la vora interior del rosteix (mm) Min. 1175 1175 1165 1160
Max. 1215 1215 1200 1195
DONES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Sènior
Promesa
Junior Juvenil Cadet
Massa (1) (g) 4005
4025
Massa mínima (2) (g) 4000
Diàmetre del cap
(mm)
Min. 95
Max. 110
Longitud del martell
mesura des de la vora
interior del rosteix
(mm)
Min. 1160
Max. 1195
(1)Oscil·lació de masses permesa en la fabricació per a proveir el disc per a la competició.
(2)Massa mínima per a l'homologació de records

 

Per a les categories Infantil (3kg), Aleví (2kg) i Benjamí (2kg), homes i dones la Real Federació Espanyola d'Atletisme ha desenvolupat unes proves i un sistema de competició alternatius.

11 LA GÀBIA

Tots els llançaments hauran d'efectuar-se des de l'interior d'una “gàbia” per a garantir la seguretat dels espectadors, jutges i llançadors. El disseny exacte de la “gàbia” depèn de les característiques constructives definides pel fabricant sempre que complisca amb els factors reglamentaris que a continuació s'enumeren.

Aquests factors estan previstos quan la “gàbia” es troba situada en un estadi amb espectadors situats al voltant de tot el perímetre exterior de la pista i quan en el terreny interior se simultanegen amb el llançament de martell altres proves atlètiques.

Quan la “gàbia” o “gàbies”, es trobe en una altra situació, (normalment zones per a entrenament de llançaments), podrà permetre's un disseny més simple.

La “gàbia” haurà de dissenyar-se, construir-se i conservar-se de tal forma que siga capaç de detenir el cap d'un martell de 7,260 Kg. movent-se a una velocitat de fins a 32 metres per segon. Així mateix no haurà d'existir perill de rebot en els elements fixos de la “gàbia”, colpejant al llançador o escapant-se per la part superior de la “gàbia”. D'altra banda, cap martell podrà obrir-se camí a través de qualsevol junta de la “gàbia” o per sota dels panells d'aquesta.

11a) Dimensions de la “gàbia”: La “gàbia” haurà de tenir en planta forma d'O com s'indica en els dibuixos ATLm-9 a i b, l'amplària de la boca serà de 6 m i estarà situada a una distància de 7 m davant del centre del circule de llançament. La part davantera de la gàbia anirà proveïda de dos panells de xarxa mòbils de 2 m d'amplària, dels quals solament un serà operatiu cada vegada, l'altura mínima dels panells de xarxa mòbils haurà de ser de 10 m. L'altura dels panells de xarxa o xarxa penjant en la part posterior de la gàbia haurà de ser com a mínim de 7 m i per als últims panells adjacents a les portes giratòries de 2,80 m, serà de 10 m com a mínim. La xarxa es trobarà a un mínim de 3,50 m del centre del cercle. El panell mòbil esquerre s'usa per als atletes que giren en sentit contrari a les agulles del rellotge i el dret per als atletes que giren en el sentit de les agulles del rellotge. Donada la necessitat de canviar d'un panell a un altre durant la competició quan estiguen presents llançadors, tant esquerrans com a destres, és essencial que aquests canvis requerisquen poc treball i puguen realitzar-se en un temps mínim. La posició final de tots dos panells s'indica en el dibuix, encara que en la competició solament un panell estarà tancat i solament en el moment de l'intent. Quan estiga en operació, el panell mòbil haurà d'estar exactament en la posició indicada. Tindran per tant que prendre's mesurades en el disseny dels panells mòbils per a acerrojarlos quan es troben en posició operativa. La construcció d'aquests panells mòbils i la seua operació depèn del disseny complet de la gàbia i pot ser amb un sistema de corredissa, engoznados en un eix vertical o horitzontal o desmuntables. Els únics requisits ferms són que el panell en operació ha de ser plenament capaç de detenir qualsevol martell que li colpege i no ha d'haver-hi perill algun que un martell puga obrir-se camí entre els panells fixos i mòbils.

11b) La xarxa: La xarxa per a la gàbia pot estar feta de corda apropiada de fibra natural o sintètica o, alternativament, de dúctil o altament tensible filferro d'acer. La grandària màxima de la malla haurà de ser de 50 mm per al filferro i 44 mm per a la xarxa de corda.

La mesura mínima del gruix de la malla o filferro depèn de la construcció de la gàbia, però la força de resistència al trencament haurà de ser, almenys, de 300kg. A fi de garantir la contínua seguretat de la gàbia, la xarxa d'acer haurà d'inspeccionar-se, com a mínim, cada 12 mesos. La inspecció visual no és suficient per a la corda de fibra. En el seu lloc, hauran d'intercalar-se en la xarxa per els
fabricants diversos trossos de mostra (chivatos) de la corda estàndard. Un d'aquests podrà llevar-se i comprovar-se cada 12 mesos per a garantir la contínua resistència de la xarxa.

La xarxa pot estar feta en seccions o en forma contínua suspesa d'una armadura o estructura ben recolzat i reforçat. És convenient que la xarxa es puga elevar i baixar ràpidament, la xarxa estarà suspesa sense tocar en els pals de suport perquè no puga colpejar-los per un artefacte llançat. Els pals de suport dels panells davanters o portes es podran obrir i tancar manualment amb facilitat i estaran construïts de manera que puguen assegurar-se fermament en les posicions requerides.

11c) Estructura: L'estructura de la gàbia estarà generalment formada per pals o suports metàl·lics verticals amb la finalitat de sostenir una peça metàl·lica a 7m/10m d'altura que fixe els cossos o panells que constitueixen la gàbia. L'estructura de la gàbia serà prou rígida de manera que no es desvie de la seua posició a causa del pes de la xarxa o per força del vent.

11d) Subjecció i Muntatge: La peça metàl·lica sustentante anirà unida solidàriament als suports. La fixació al sòl dels suports haurà de ser preferentment mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa de la profunditat d'empotramiento (almenys 30 cm) que proporcione la rigidesa adequada. Tot el conjunt de la gàbia, resistirà l'embranzida del vent.

11 i) Pintat: Tots els elements metàl·lics hauran d'estar preparats per a resistir totes les condicions climatològiques i pintats d'un color que contraste perfectament amb el fons.

Generalment es construeix la gàbia protectora combinada per als llançaments de disc i martell.Quan es desitge utilitzar la mateixa gàbia per al llançament de disc, la instal·lació pot adaptar-se de dues formes alternatives. La més simple és un circule en el qual poden encaixar-se dos cèrcols concèntrics, de 2,135 m i 2,500 m, però açò implica utilitzar la mateixa superfície del cercle per als llançaments de martell i disc. La gàbia de martell serà usada per al llançament de disc fixant els panells de xarxa mòbils anara de l'obertura de la gàbia.

Quan es desitge tenir cercles separats per al martell i el disc en la mateixa gàbia, els dos cercles hauran de col·locar-se un darrere de l'altre amb els seus centres separats 2,37 m en la línia central del sector de caiguda, i amb el cercle del disc en la part davantera. En aquest cas els panells de xarxa mòbils seran usats per al llançament de disc

El sector de màxim perill per als llançaments de martell des d'aquesta gàbia, quan siga utilitzada pels llançadors destres i esquerrans en la mateixa competició és aproximadament de 53º. La posició i alineació de la gàbia en el terreny és, per tant, crítica per a la seua utilització segura.

12 MOBILIARI

Es col·locarà a l'exterior de la “gàbia” el mobiliari necessari perquè els jutges desenvolupen la seua labor.