ATLp Salt amb Perxa

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE SALT AMB PERTIGA

La zona de salt amb perxa es compon del passadís per a efectuar la carrera d'impuls, del caixetí per a allotjar l'extremitat de la perxa, de dues saltómetros amb llistó i de la zona de caiguda de l'atleta.

La longitud del passadís pot ser il·limitada, no havent de ser menor de 40 metres i sempre que siga possible de 45 m. El passadís haurà de tenir una amplària d'1,22 m (±0,01m). La zona de caigudes tindrà unes dimensions mínimes de 5 m de longitud per 5 m d'amplària, més les peces de protecció davanteres. En Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, de Zona Geogràfica o de Grup i en Competicions Internacionals, les dimensions mínimes seran de 6 m de longitud per 6 m d'amplària mes les peces de protecció davanteres. 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors i per seguretat, es reservaran bandes exteriors d'espais lliures d'1,50 m. d'amplària mínima en el perímetre del passadís de carrera i de la zona de caigudes.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més pròxim (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 4 m en el passadís de salts, a excepció de les seues 5 m finals i del fossat de caigudes on haurà de tenir un mínim de 10 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del sector de salts i de la zona de caigudes ha de coincidir preferentment amb l'adreça geogràfica N-NO, S-ES, admetent-se la seua variació dins de l'entorn comprès entre N i NO. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per a no saltar amb vent lateral; ha de possibilitar-se llavors el salt en adreça NE-I, programari-W, així com permetre's el salt en tots dos sentits.

5 TIPUS DE PAVIMENT

El passadís de la zona de salts disposarà d'un paviment i de característiques iguals a les de la pista de carreres.

El passadís de salts i la seua zona de prolongació admetrà uns pendents màxims longitudinalment (en adreça de carrera) de l'1 per 1000 i lateralment d'1 per 100, per a possibilitar el drenatge superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com no ser abrasiu ni lliscant i sí elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada. La zona del passadís pròxima al caixetí haurà de ser especialment resistent a l'acció dels claus del saltador. El paviment esportiu serà sintètic, prefabricat o in situ, sobre una base de zahorras (arenes i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament.

Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent màxim transversal 1%
Pendent màxim longitudinal 10/00
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobreisca de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

Si s'utilitzen paviments de caràcter transportable (estores, rotllos sintètics), els seran aplicable totes les disposicions anteriors quant a pendents (prenent la cara superior dels rotllos) i a restants característiques.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “ Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

 

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El traçat de la zona de salts es realitzarà d'acord amb la figura 

La zona de salt amb perxa podrà estar construïda amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques o estar superposada amb altres zones, normalment rectes de velocitat, passadissos de salt de longitud i triple, zones de salt d'altura i passadissos de llançament de javelina. La zona de salts podrà tenir una única zona de caigudes o vàries, per a permetre una practica esportiva simultaneja.

La zona de salt amb perxa pot estar situada a l'exterior de l'anell de la pista, paral·lela a una de les rectes o dins dels semicercles. Si està a l'exterior de la pista es construeix amb una zona de caiguda en el mitjà de dos passadissos. Si està dins d'un semicercle es construeix amb dues zones de caiguda cadascuna els extrems.

Del traçat complet poden especificar-se els següents detalls:

7a) Passadís de salts: Serà un rectangle d'amplària mínima d'1,22 m (± 0,01m) i d'una longitud mínima indicada en el punt 1. Estarà delimitat per les línies laterals, de color blanc i de 5 cm d'amplària, sent exteriors a l'àrea que delimiten. Les línies laterals poden ser contínues de l'ample indicat o discontínues del mateix ample amb una longitud de 0,10 m i a unes distàncies de 0,50 m. El marcatge de les línies sobre paviments sintètics ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent així com enrasar amb la superfície. El replanteig d'aquest rectangle haurà de fer-se per triangulació, de tal manera que en la comprovació posterior de les diagonals, aquestes coincidisquen.

7b) El caixetí: Se situarà al final del passadís d'impuls, havent de col·locar-se el seu eix paral·lelament a les línies laterals del passadís, a nivell amb el passadís de salts, centrat amb l'amplària del passadís i zona de caiguda i de manera que la vora interna de la part superior del topall del caixetí coincidisca amb la línia 0. La línia 0 estarà pintada amb una línia blanca d'1 cm d'amplària i es perllongarà fins a les vores externes dels saltómetros.

8 EL CAIXETÍ

El caixetí és el recipient construït a força d'un material rígid apropiat i destinat a allotjar l'extremitat de la perxa que el saltador ha d'introduir perquè li servisca de recolze en el desenvolupament del salt. El caixetí es col·locarà de manera que, les arestes superiors de les seues diferents cares enrasen amb la superfície del paviment, romanent llavors la concavidad enterrada. El caixetí haurà de mesurar 1000 mm de longitud per l'interior del seu fons i 600 mm d'amplària en la part anterior, la qual anirà disminuint en el fons fins a arribar a 150 mm d'ample en la part inferior del topall. La longitud del caixetí a nivell de la pista i l'altura del topall dependrà de l'angle format entre est i la base, que haurà de ser de 105 graus. El fons del caixetí estarà inclinat des del nivell de la pista fins al punt en què s'uneix al topall, on tindrà una profunditat de 200 mm mesurada verticalment des de la superfície del paviment. El caixetí estarà construït de tal forma que els seus costats s'inclinen cap a fora fins al topall, formant un angle amb la base de 120 graus aproximadament.

Si el caixetí és de fusta, el fons anirà folrat d'una xapa de metall de 2,5 mm de gruix, en una longitud de 800 mm des de la part anterior del mateix. Vegeu dibuix 

El caixetí pot tenir un o més orificis de desguàs en les cantonades de la base i una canonada de drenatge. Quan no s'estiga utilitzant es col·locarà sobre el caixetí una tapa la superfície de la qual siga del mateix material que el paviment del passadís.

9 ELS SALTOMETROS

Els saltómetros són els pals verticals que han de sostenir la barra transversal o llistó. La seua constitució així com la forma i dimensions de la seua secció transversal no estan reglamentats, únicament s'estipula que el saltómetro ha de ser rígid. El saltómetro disposarà d'una base que assegure la seua posició vertical; la fixació al sòl podrà ser mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa, de la profunditat d'empotramiento que proporcione la rigidesa adequada al saltómetro o bé serà a través de diversos punts perimetrals que fixen una base corrediza. El saltómetro tindrà un recorregut en adreça paral·lela al passadís, de manera que el llistó puga ser desplaçat 80 cm en el sentit de la zona de caiguda, des del plànol vertical de la vora interna de la part superior del caixetí (línia zero). Açò es pot materialitzar desplaçant els saltómetros sobre rails o utilitzant saltómetros fixos amb suports graduables horitzontalment.

La base dels saltómetros haurà d'estar coberta d'un material encoixinat que protegisca als atletes i a les perxes en les caigudes. 

10 BARRA TRANSVERSAL O LLISTÓ

La barra transversal és el llistó que, col·locat sensiblement horitzontal, indica l'altura a franquejar pel saltador. Serà de fibra de vidre o un altre material apropiat, però no de metall. La seua secció transversal serà circular excepte en els extrems. La barra tindrà una longitud compresa entre 4,48 m i 4,52 m (4,50 m ± 0,02) i una massa màxima de 2,25 Kg.

El diàmetre de la barra circular serà de 30 mm (± 1 mm). Les extremitats de la barra circular estaran construïdes de manera que presenten una superfície plana de dimensions 2,9 / 3,5 x 150 / 200 mm, a fi de poder col·locar-la sobre els suports dels saltómetros.

Aquesta superfície plana no pot estar mes alta que el centre de la secció transversal vertical del llistó. Vegeu dibuix 

 

Les parts del llistó que es recolzen sobre els suports hauran de ser llises. No poden estar cobertes amb goma o un altre material que tinga efecte d'augmentar l'adherència entre les superfícies.

La barra transversal no tindrà sesgamiento algun i quan estiga col·locada no tindrà una fletxa major de 3 cm. Tots els mesuraments es faran perpendicularment des del sòl en centímetres sencers fins a la part més baixa de la vora superior del llistó. La barra transversal tindrà una elasticitat limitada de manera que carregada al punt mitjà amb una massa de 3 Kg en la seua posició en el saltómetro, la seua fletxa màxima permesa és d'11 cm.

11 SUPORTS

El llistó es recolzarà sobre uns tacs amb els seus suports solidàriament units als saltómetros, fabricats per un sistema a determinar.
Els tacs dels suports hauran de ser circulars de no més de 13 mm de diàmetre en tota la seua longitud, no sobreeixiran mes de 55 mm dels elements de suport i aquests s'elevaran 35 – 40 mm per sobre dels tacs. La distància entre els tacs no serà menor de 4,30 m ni major de 4,37 m. Cadascun dels suports quedarà col·locat de tal manera, que la barra s'assentarà sobre aquests suports perquè si un concursant o la seua perxa la toca caiga fàcilment a terra en direcció a la zona de caigudes.

Amb la finalitat d'augmentar la distància entre saltómetros per a reduir la perillositat que suposa la caiguda de l'atleta sobre aquells o en les seues bases, els tacs de suport del llistó poden col·locar-se sobre els seus braços extensibles permanentment adossats als saltómetros. D'aquesta forma es pot augmentar la distància entre saltómetros, mantenint la mateixa longitud del llistó. 

Els tacs no poden estar coberts amb goma o amb qualsevol un altre material que tinga l'efecte d'augmentar l'adherència entre ells i la superfície del llistó, ni poden tenir cap classe de molls.

12 ZONA DE CAIDAS

La zona per a les caigudes del saltador haurà de ser un rectangle d'una longitud mínima de 5 m per una amplària mínima de 5 m, per a les Competicions que s'indiquen en el punt 1 serà de 6 m de longitud i 6 m d'amplària. Aquest rectangle es perllongarà amb dues peces davanteres a banda i banda de l'espai reservat a la col·locació del caixetí en una longitud mínima d'1,30 m i de 2,00 m per a les Competicions que s'indiquen en el punt 1, de manera que servisca de protecció a les caigudes defectuoses dels atletes.

La zona de caigudes estarà coberta per un matalasset o vàries, d'un material resistent a les condicions climatològiques, a l'acció dels claus de l'atleta i de característiques elàstiques, la seua altura serà com a mínim de 60 cm i de 80 cm per a les Competicions indicades en punt 1.

El matalasset de caigudes estarà a 0,10 m dels saltómetros per a evitar el risc que el llistó siga desplaçat en entrar en contacte el matalasset amb la zona de caigudes. Els costats de la zona de caiguda mes propers al caixetí estaran col·locats a una distància entre 0,10 i 0,15 cm del mateix i amb una inclinació cap a fora del caixetí en un angle de 45º respecte de la vertical.

El matalasset de caigudes estarà dissenyada per a protegir a l'atleta en la caiguda des d'una altura de 6,50 m i ha de complir la norma UNE-EN 12503-2 “Matalassets de salt amb perxa i salt d'altura” d'acord amb el quadre següent:

MATALASSETS AMB PERTIGA (UNE-EN 12503-2)
TIPUS ABSORCIÓ D'IMPACTES
Punt màxim de deceleración (g) Percentatge de deflexión % Elasticitat %
11 ≤ 10 ≤ 55 ≤ 20

 

 

El matalasset ha d'incloure un marcatge amb la següent informació:

a) El nombre de la norma indicada
b) El nom o marca del fabricador, proveïdor o importador i l'any de fabricació.
c) Com és la part superior del matalasset , si no es pot identificar clarament.

El matalasset de caigudes estarà constituïda per una o més coixinets i superiorment tindrà un tapís resistent als claus de les sabatilles amb un espessor recomanat de 5 cm i una coberta o lona resistent a la intempèrie.

El matalasset de caigudes podrà col·locar-se sobre una base o plataforma, generalment de reixeta de no més de 10 cm d'altura per a afavorir la ventilació, la part situada darrere del caixetí haurà d'estar tancada.

13 LA PERTIGA

La perxa podrà ser de qualsevol material o combinació de materials i de qualsevol longitud o diàmetre, però la superfície bàsica haurà de ser llisa. Podrà anar coberta per capes de cinta adhesiva en la zona d'agarre i en l'extrem de la part inferior.

14 MOBILIARI PER A JUTGES

Es col·locarà a l'exterior de les línies perimetrals el mobiliari necessari perquè els jutges de la prova desenvolupen la seua labor.