ATLps Llançament de pes

 

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE LLANÇAMENTS

La zona de llançament de pes es compon del cercle de llançament, un contenidor i el sector de caiguda de l'artefacte. El circule tindrà un diàmetre interior de 2,135 m (± 5mm). El sector de caiguda del pes tindrà un angle de 34,92º i una longitud relacionada amb el nivell i categoria atlètica dels llançadors que concursen en ell. Vegen-se els dibuixos

 

I el quadre següent:

 

ZONA DE LLANÇAMENT DE PES
DIMENSIONS COMPETICIONS
NACIONALS I
INTERNACIONALS
REGIONALS I
INFERIORS
LONGITUD MÍNIMA SECTOR (m) 25 20

 

 

El sector de caiguda pot traçar-se amb exactitud establint una distància de 12 m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circule.

Per cada metre que s'avance des del centre del circule la distància entre línies del sector s'incrementarà en 0,60 m. 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors, així com per mesura de seguretat es reservaran bandes mínimes d'espais lliures entorn del circule i en tot el perímetre del sector de caigudes. L'espai lliure entorn del circule de llançaments i a la seua plataforma exterior, haurà d'estar limitat per una circumferència concèntrica amb aquell i de 6,635 m de diàmetre.

L'angle del sector de caigudes (34,92º) ha d'estar complementat en els laterals per dos sectors circulars de 10º, en l'espai dels quals no haurà d'estar permès l'accés de les persones no autoritzades durant el llançament per mesura de seguretat. 

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACULOS

L'altura entre el paviment i l'obstacle més pròxim (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, lluminària, conducte d'aire condicionat, en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 7 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del circule de llançaments i del sector de caigudes pot estar orientat en l'adreça geogràfica que es desitge sempre que no aquest comprès en l'entorn O-SOTA (sector) N-NE (circule).

5 TIPUS DE PAVIMENT

El circule de llançaments disposarà d'un paviment de característiques diferents a les del sector de caigudes i de les bandes exteriors. El paviment del circule haurà de tenir resolt el drenatge superficial i profund de les aigües, així com ser rugós i no lliscant, no abrasiu, consistent i dotat de seguretat a la trepitjada, tot açò a fi que siga una superfície adequada a les evolucions dels llançadors. El circule estarà normalment format per una solera de formigó de 25 N/mm2 de resistència a compressió, armada amb malla metàl·lica i acabat ruleteado perquè tinga suficient adherència i aconseguint una superfície horitzontal i plana. Si s'utilitza asfalt o un altre material, tindrà unes característiques similars. En la vora del circule es disposaran tres tubs de desguàs (per exemple: tubs de llautó o PVC de 20 mm de diàmetre) distribuïts uniformement, a nivell de la superfície del circule i de manera que arriben fins a la infraestructura permeable o estiguen connectats a la xarxa de desguàs. El centre del circule de llançaments des del qual es mesuraran les distàncies estarà senyalitzat i preferiblement mitjançant un tub de llautó de 4 mm de diàmetre interior col·locat a nivell de la superfície del circule. 

El paviment del sector de caigudes i les seues bandes exteriors admetrà uns pendents màxims en adreça de llançament de l'1 per 1000, per a possibilitar l'evacuació superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com ser un material prou deformable perquè l'impacte deixe petjada clara, sense causar deterioracions irreparables i sense que hagen de deixar senyal les trepitjades dels jutges i competidors. El paviment serà d'herba natural, preferiblement, per a competicions nacionals i internacionals, i per a altres competicions, en defecte d'açò, de terra batuda o cendres.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El traçat de la zona de llançaments es realitzarà d'acord amb els dibuixos 

 

Les zones de llançament de pes hauran d'estar situades amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques, a excepció de la possible i parcial superposició dels seus sectors de caiguda amb els llançaments de disc, martell i javelina.

Les zones de llançament de pes posaran estar constituïdes per un únic circule i sector o per diversos cercles i sectors per a permetre una practica esportiva simultània.

L'amplària de les línies (pintades o emblanquinades) o cintes existents serà de 5 cm, sent exteriors a les àrees que delimiten. El marcatge de les línies sobre la plataforma del cercle ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent així com enrasar amb la superfície. El marcatge de les línies o cintes sobre el sector de caigudes, ha de quedar perfectament adherit i ser de caràcter mòbil, llevat que aquest sector siga de caràcter independent als altres.

Del traçat complet pot especificar-se els següents detalls:

7a) Línia mitjana del circule: És la línia que limita la meitat posterior del circule. És perpendicular a l'eix central del sector caigudes, coincidint la seua vora posterior amb el centre del circule. La línia es perllongarà i es pintarà, un mínim de 75 cm a l'exterior del circule i a partir de tots dos extrems, amb una amplària de 5 cm i de color blanc.

7b) Línies laterals del sector: El sector de caigudes estarà limitat lateralment per les línies laterals del sector. Les línies laterals del sector de caiguda poden traçar-se amb exactitud establint una distància de 12 m entre dos punts situats sobre cada línia del sector a 20 m del centre del circule. Per cada metre que s'avance des del centre del circule la distància entre les línies del sector s'incrementarà en 0,60 m

L'obertura del sector (separació recta entre les vores interiors de les “línies laterals”) corresponent a una determinada distància, haurà de ser la que s'obtinga multiplicant aqueixa distància pel factor 0,60.

7c) Línies indicadores de distància: És optatiu el marcatge sobre la zona de caigudes de determinades línies que indiquen distàncies senceres de llançament de 2 en 2 metres. Aquestes línies seran arcs de circumferència traçats amb centre en el circule i amb radis de 8-10-12-14.... m per a marcar aqueixes distàncies. Aquests arcs facilitaran l'apreciació visual de les distàncies per part de llançadors i espectadors.

8 EL CIRCULE I EL SEU CONTENIDOR

El pes haurà de llançar-se des d'un circule de les dimensions indicades en el punt 1.

Un topall o contenidor es col·locarà fermament fixat al sòl, en la part central de la semicircumferència que limita la meitat frontal del circule pròxima al sector de caigudes. 

La circumferència límit estarà constituïda per platina de ferro, acer o un altre material apropiat d'un espessor mínim de 6 mm i en la seua part superior estarà al mateix nivell del terreny exterior. La platina estarà normalment formada per una sèrie de peces corbes, per a fixar-les solidàriament a la plataforma base del circule, de manera que les seues cares interiors constituïsquen una circumferència perfecta. El tub o platina es fixarà de manera que la seua cara superior estiga al mateix nivell que el terreny exterior i 20 mm (±6 mm) mes alta que la superfície interior del circule. Aquesta platina o tub estarà preparat per a resistir totes les condicions climatològiques, havent d'estar pintat de
blanc en les seues cares vistes.

Es permetrà l'existència i utilització de cercles de caràcter portàtil sempre que reunisquen les característiques anteriors.

El contenidor serà de fusta o qualsevol altre material apropiat de manera que estiga preparat per a resistir totes les condicions climatològiques. Estarà construït de manera que puga ser fixat solidamente al sòl, resistint l'embranzida del peu del llançador, al final del seu esforç. Haurà d'estar pintat en blanc. La cara interior del contenidor es col·locarà sobre i en la prolongació de la cara interior de la platina o tub; per a adaptar-se al circule, el contenidor haurà de tenir una longitud sobre la cara interior (mesura sobre l'arc) de 122 cm (± 1 cm) així com una amplària d'11,2 cm a 30 cm i una altura a partir del nivell interior del circule de 10 cm (± 0,2 cm), tindrà una corda de 115 cm (± 1 cm) de longitud per a un arc igual al del circule.

9 BANDEROLES O INDICADORS

9a) Banderoles del sector: Les banderoles del sector són els que remataran els extrems de les “línies laterals del sector”. Seran metàl·lics protegits de la corrosió, metall no oxidable o d'un altre material apropiat. La banderola serà rectangular i d'unes dimensions aproximades de 400 x 200 mm. L'asta tindrà 8 mm de diàmetre, elevant-se sobre el nivell del paviment un mínim de 600 mm. 

9b) Indicadors de distància.: Poden col·locar-se indicadors de distància a l'exterior del sector en la intersecció de les “línies laterals del sector” i de les “línies indicadores de distàncies” . No estan reglamentades les seues característiques.

9c) Banderoles indicadores: Segons la categoria de la competició, ha d'assenyalar-se amb una banderola o disc especial la distància del rècord vigent, ja siga mundial, continental, nacional...

10 PES

El pes (artefacte) tindrà forma esfèrica. Serà massís, de ferro, llautó o un altre material mes dur que aquest ultime, o bé un embolcall de qualsevol d'aquests metalls, emplena de plom o un altre material. La seua superfície serà llisa. Haurà d'ajustar-se a les característiques que es fixen en el quadre següent:

EL PES
Característiques CATEGORIES HOMES
Sènior
Promesa
Junior * Juvenil Cadet Infantil Aleví Benjamí
Massa (1) (g) 7.265
7.285
6.005
6.025
5.005
5.025
4.005
4.025
3.005
3.025
2.005
2.025
Massa mínima (2) (g) 7.260 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
Diàmetre mín. (mm) 110 105 100 95 90 90
Diàmetre màx. (mm) 130 125 120 110 105 105
(1) Oscil·lació de masses permesa en la fabricació per a proveir el pes per a la Competició
(2) Massa mínima per a l'homologació de records

 

* Autoritzats a llançar amb els artefactes de sènior

EL PES
Característiques CATEGORIES DONES
Sènior
Promesa
Junior * Juvenil Cadet Infantil Aleví Benjamí
Massa (1) (g) 4.005
4.025
3.005
3.025
2005
2005
Massa mínima (2) (g) 4.000 3.000 2.000
Diàmetre mín. (mm) 95 90 90
Diàmetre màx. (mm) 110 105 105
(1) Oscil·lació de masses permesa en la fabricació per a proveir el pes per a la Competició
(2) Massa mínima per a l'homologació de records

 

* Autoritzats a llançar amb els artefactes de sènior

Els artefactes utilitzats en les Competicions Internacionals, hauran de complir les especificacions de l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF) i solament podran ser utilitzats els artefactes que posseïsquen un Certificat vigent de la IAAF.

En Campionats del Món, Jocs Olímpics i Copes del Món, tots els artefactes seran subministrats pel Comitè Organitzador i els atletes no estan autoritzats a utilitzar altres artefactes.

En les restants competicions els atletes podran utilitzar els seus propis artefactes sempre que siguen controlats i aprovats pel Comitè Organitzats i es posen a la disposició de tots els atletes.

11 MOBILIARI

Es col·locarà a l'exterior de la plataforma del circule, el mobiliari necessari perquè els jutges desenvolupen la seua labor.