Piscines Aire Lliure

 

 

1 OBJECTE I AMBITO D'APLICACIÓ

Aquesta Norma de Projecte enumera les condicions relatives a Planificació, Disseny, Condicions Tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a instal·lacions esportives cridades PISCINES A l'aire lliure útils per a la pràctica dels següents esports:

- NATACIÓ en totes les especialitats
- SALTS
- WATER-POLO
- NATACION SINCRONITZADA
- SALVAMENT I SOCORRISME

i de les següents activitats:

- XIPOLLEGE de xiquets,
- ESBARJO de xiquets,
- ENSENYAMENT de la natació,
- ESBARJO d'adults o no nadadors

i tots aquells que oportunament puguen incorporar-se si es consideren de Piscina a l'aire lliure, a nivell d'esport federatiu de competició, d'esport-recreatiu per a tots i/o d'esport escolar. La piscina a l'aire lliure haurà de servir per al màxim nombre possible dels esports o activitats citades, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major.

Les Normes Reglamentàries de cadascun d'aquests esports o activitats constitueixen document a part de la present Norma de Projecte.

Tota PISCINA A l'aire lliure a la qual puga ser aplicable aquesta Norma, haurà d'estar composta d'Espais útils a l'esport i d'Espais auxiliars. Vegeu apartat de Termes i Definicions. Els Espais auxiliars es desenvolupen en la Norma de Projecte de PISCINES COBERTES.

Queden fora de l'àmbit d'aquesta Norma de Projecte, les instal·lacions esportives a cobert, útils per a la pràctica dels esports o activitats citats, tot la qual cosa s'arreplega en la Norma de projecte de PISCINES COBERTES.

Queden així mateix fóra de l'àmbit d'aquesta Norma de Projecte, tant les Piscines a l'aire lliure de caràcter privat (destinades a l'ús particular d'una família i de la seua amistats) com les de caràcter semipúblic (dedicada al servei exclusiu d'urbanitzacions i comunitats de propietaris).

2 TERMES I DEFINICIONS

A l'efecte d'aquesta Norma s'empren els següents termes i definicions:

2.1 Espais útils a l'esport

Són tots aquells que estan compostos per les superfícies estrictes de competició o d'ús de cada especialitat esportiva o activitat recreativa, amb les seues bandes exteriors de seguretat, espais per a nadadors, cronometradores i jutges, així com per l'altura lliure necessària.

2.2 Espais auxiliars

Són tots els espais complementaris a la funció esportiva o recreativa, tals com:

- Espais auxiliars als esportistes i usuaris (vestuaris, condícies, guarda-robes, magatzems, infermeria, circulacions, accessos, zones d'estada, accessos entre platges, etc.)

- Espais auxiliars per a espectadors (gradería, condícies, circulacions, accessos, etc.)

- Espais auxiliars singulars (sales d'instal·lacions, espais per a mitjans de comunicació, autoritats, bar, etc.)

Quan les Piscines a l'aire lliure estiguen inclosos en un mateix Complex Esportiu amb una Sala o Pavelló, els seus espais auxiliars es projectaran, preferentment, formant nucli comú amb els de aquesta Sala.

Quan les Piscines a l'aire lliure formen part d'un Complex Esportiu en el qual estiguen inclosos Piscines Cobertes, els espais auxiliars es poden agrupar i reduir si les necessitats previstes ho permet.

2.3 Àrea d'influència

És la zona demogràfica a la qual dóna(n) servei la(s) Piscina(s) a l'aire lliure(s), açò és, aquella en la qual resideixen els usuaris potencials d'aquestes instal·lacions.

3 CLASSES DE PISCINES A l'aire lliure

Les classes de Piscines a l'aire lliure, objecte d'aquesta Norma, que permeten la pràctica d'alguns o varis dels esports o activitats citades en el punt 1, es classifiquen de la manera següent:

3.1 Piscines amb gots polivalents i gots d'ensenyament

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'esport escolar, l'ensenyament de la natació, l'esport-recreatiu per a tots i per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu de nivells bàsics. Disposa d'espais auxiliars per a usuaris i manca d'espais per a espectadors.

3.2 Piscines amb gots polivalent, gots d'ensenyament i gots de xipollege

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'esport escolar, l'ensenyament de la natació, per a l'esbarjo i xipollege de xiquets, per a l'esport recreatiu per a tots i per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu de nivells bàsics. Disposa d'espais auxiliars per a usuaris i manca d'espais per a espectadors.

3.3 Piscines amb gots polivalent, gots d'ensenyament, gots de xipollege i gots d'esbarjo

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'esport escolar, l'ensenyament de la natació, per a l'esbarjo i xipollege de xiquets, per a l'esbarjo i bany de joves i adults, per a l'esport recreatiu per a tots i per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu de nivells bàsics. Disposa d'espais auxiliars per a usuaris i manca d'espais per a espectadors.

3.4 Piscines amb gots de natació, gots d'esbarjo, gots d'ensenyament i de xipollege

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu, en unió de l'esport escolar, l'ensenyament de la natació, per a l'esbarjo, per al xipollege de xiquets i per a l'esport recreatiu per a tots. Disposa d'espais auxiliars per a usuaris i pot disposar d'espais per a espectadors.

3.5 Piscines amb gots de natació i fossats de salts

Estan destinades a ser projectades, construïdes i utilitzades per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu d'alt nivell. Compta amb espais auxiliars per a esportistes i disposa d'instal·lacions formalitzades per a espectadors.

4 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ, NORMES PRÈVIES Al DISSENY

Les Piscines a l'aire lliure formaran unitat amb una(s) Piscina(s) Coberta(s) de tal manera que entre ambdues oferisquen un programa complet de possibilitats a l'usuari. Estaran integrades en tant que sigui possible en Complexos esportiu-recreatius, que permeten majors possibilitats de control i manteniment, una major oferta de possibilitats d'ús, així com una menor necessitat de terrenys i uns menors costos de construcció en poder centralitzar-se una gran quantitat d'espais auxiliars.

El programa de la(s) Piscina(s) a l'aire lliure haurà de confeccionar-se d'acord entre el promotor, l'autor del projecte i el futur Director del Complex, convenientment assessorats per tècnics en educació física i esports. El tècnic autor del Projecte haurà d'en tant que sigui possible estar especialitzat en instal·lacions esportives.

4.1 Criteris de localització i característiques dels terrenys

Hauran de tenir-se en compte els Criteris de Localització i Característiques dels terrenys següents:

1/ Situació interior o pròxima a zones verdes públiques, perquè l'ambient i el paisatge siguen apropiats.

2/ Proximitat als centres docents, per a aconseguir que la instal·lació siga oberta a l'esport per a tots i de competició d'una hores a l'Educació Física i a l'esport escolar en unes altres, cercant el màxim aprofitament.

El trajecte a peu des dels centres docents no ha d'excedir de 10 minuts i ha de ser segur de manera que s'eviten riscos potencials.

3/ Fàcil accés a peu i per carretera, així com proximitat al transport públic. Si el Complex Esportiu es destina a l'ús diari, ha de tenir proximitat als allotjaments dels futurs usuaris, es consideraran les distàncies màximes següents:

- Dos Quilòmetres (2 Km) para vianants, equivalents a trenta minuts caminant, màxim per a l'accés a peu des dels punts mes allunyats de la seua zona d'influència, tant per a l'ús de la població com de l'esport de competició.

- Quatre Quilòmetres (4 km) per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones urbanes.

- Vuit Quilòmetres (8 km) per a accés en transport públic i ciclistes en zones rurals.

La distancia – temps d'accés als Camps Grans i d'Atletisme situats en Complexos d'oci setmanal pot augmentar-se fins a 2 h – 50 Km realitzant-se els desplaçaments en transport públic o privat.

4/ Existència de superfície per a aparcament proporcional a la previsió d'usuaris (esportistes i espectadors) 1 plaça/20 usuaris, amb una previsió de superfície de 25-30 m2 per plaça, amb reserva per al personal de la instal·lació, bicicletes, autobusos (1 plaça/200 espectadors) i per a persones amb mobilitat reduïda 1plaça/200 usuaris (esportistes i espectadors) o bé 1 plaça/50 places o fracció i com a mínim dues, amb unes dimensions mínimes de 5,00m per 3,60m per plaça.

5/ Bones condicions de salubritat, açò és, zones fora de l'abast dels fums o olors provinents de la indústria, la seua pol·lució atmosfèrica i de grans vies de circulació. D'acord amb el Reglament d'Activitats Insalubres, molestes, nocives i perilloses, se separarà la parcel·la 2.000 m de zones amb perill d'explosions, radiacions, incendis o combustibles pròxims, gasos, pólvores o emanacions tòxiques, etc. S'evitaran també els focus molests productors de soroll, pólvores, gasos, olors, boires i vibracions encara que no perjudiquen la salut humana, separant la parcel·la 500 m d'aquestes zones.

6/ Orientació el més correcta possible (Eix longitudinal de les Piscines Cobertes d'acord a l'especificat en les Normes Reglamentàries de Natació i Polivalents si s'inclouen aquests tipus de gots, de manera que els rajos solars no produïsquen reflexos en la làmina d'aigua ni contraluces o enlluernaments en l'ambient) 

7/ Existència de serveis (aigua, llum i clavegueram) 

8/ Terrenys preferentment plans que necessiten un mínim moviment de terres.

9/ Estabilitat enfront de les aigües de pluja o crescudes dels rius, fugint dels espais on convergeixen pendents (tàlvegs) 

10/ Terrenys amb un grau de compactació suficient, evitant els de desfet o echadizo que obliguen a realitzar costoses obres de fonamentació.

11/ Terrenys amb possibilitat de futures ampliacions del Complex Deportivorecreativo. Haurà de tenir-se en compte el vigent
Reglament d'Espectacles Públics en tot el que afecte prèviament al disseny, en les classes de Piscines a l'aire lliure que disposen d'instal·lacions per a espectadors.

5 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Prèviament a la redacció del Projecte hauran de triar-se la(s) classe(s) de Piscina(s) a l'aire lliure en relació amb les necessitats que existisquen en el “Àrea d'Influència” d'aquesta instal·lació esportiu-recreativa. Les necessitats seran de tres tipus:

- Educació física i esport escolar.
- Esport federatiu de competició.
- Esport recreatiu per a tota la població.

A excepció de les classes de Piscines a l'aire lliure projectades específicament per a l'esport federatiu de competició o aquelles altres que per la seua singularitat només són útils para determinades activitats o esports (d'ensenyament, xipollege, fossat de salts) com a criteri general d'aquest Càlcul de Necessitats, es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguen compatibles en una mateixa Piscina Coberta amb la finalitat d'aconseguir la seua màxima rendibilitat.

Sempre que el Complex Esportiu – Recreatiu puga estar centrat respecte a la seua àrea d'influència, serà preferible concentrar en ell la Piscina a l'aire lliure amb el major nombre possible de gots que resulten del càlcul de necessitats. Les necessitats dels usuaris satisfets per les Piscines a l'aire lliure com a conseqüència d'aquest estudi, hauran de complementar-se amb les quals hauran de cobrir-se, gràcies a les Piscines Cobertes que li l'hauran de juxtaposar a la primera. Aquesta relació serà funció d'altra banda del tipus de clima. Vegeu Norma de Projecte de Piscines Cobertes.

Una vegada efectuat l'Estudi de necessitats de Piscines a l'aire lliure, que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors (altres Normes de Projecte) a fi d'elaborar un Planejament global d'equipaments esportiu i temps lliure concretat a través de Complexos esportiu - recreatius.

5.1 Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència o Zona demogràfica servida per les Piscines a l'aire lliure, la seua delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans indicats.

5.2 Necessitats actuals i futures

Tot el procés de càlcul que ací es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'Influència com a les seues necessitats actuals a un determinat any fixat com a horitzó.

5.3 Necessitats escolars (ES)

Les necessitats d'educació física escolar han de cobrir-se enterament a força de Piscines Cobertes. Únicament en el cas que açò no siga possible total o parcialment ha de conèixer-se el nombre de llocs escolars de la “Zona” implicada, així com la seua transformació en nombre de “Unitats o classes” escolars. S'entén per “Zona d'exercicis de Piscines a l'aire lliure” la làmina d'aigua mínima necessària perquè una “classe” escolar pot realitzar pràctiques d'ensenyament de la natació i/o jocs d'aigua durant una hora i de forma simultaneja. Aquesta “Zona d'exercicis” que ens determinarà per suma els gots d'ensenyament necessaris, tindrà una superfície de 75 m2.

La superfície de làmina d'aigua de Piscines a l'aire lliure per a necessitats escolars es
calcula de la forma següent:

ES = C x O/5 ( Hp/hu x Z) ≥ 5 CU
Sent:

- ES, la superfície necessària per a la “Zona d'exercicis”
- C, el Coeficient multiplicador segons tipus climàtic (1 clima continental; 0,8 clima atlàntic; 0,6 clima mediterrani i subtropical)
- O, el nombre d'unitats escolars.
- Hp, el nombre d'hores setmanals dedicades a l'activitat física de cada unitat escolar.
- hu, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació per a escolars.
- Zb la superfície mínima de cada “Zona d'exercicis” (75 m2)

5.4 Necessitats de la població (SP)

Les necessitats demogràfiques estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots.

Es calcularan basant-se en els coeficient del quadre següent, multiplicant el coeficient idoni per la població de el “Àrea d'Influència” expressada en nº d'habitants i s'obtindrà la superfície en làmina d'aigua per a Piscines a l'aire lliure (SP) en m2 totals.

Aquest resultat podrà corregir-se segons tots els condicionaments locals que puguen existir, tals com a mitjans econòmics superiors; microclima de l'Àrea diferent al de la zona climàtica que ho circumda; piràmide de població excessivament separada de la mitjana nacional; població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

NECESSITATS EN SUPERFÍCIE DE LAMINA D'AIGUA
EN PISCINES A l'aire lliure
SEGONS LA POBLACIÓ EN m2/hab.
Àmbit demogràfic
en nº d'habitants

CLIMA

Continental Atlántico Mediterrani
/ Subtropical
1.200 - - -
2.500 - - -
5.000 0,0640 0,0480 0,0800
10.000 0,0520 0,0390 0,0650
15.000 0,0420 0,0310 0,0520
20.000 0,0340 0,0260 0,0430
30.000 0,0380 0,0210 0,0350
40.000 0,0230 0,0170 0,0290
50.000 0,0190 0,0140 0,0240
75.000 0,0160 0,0120 0,0200
100.000 0,0140 0,0100 0,0170
150.000 0,0120 0,0090 0,0150
200.000 0,0110 0,0084 0,0140

 

 

5.5 Necessitats de l'esport de competició (SC)

Les necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metres quadrats per habitant. En cada especialitat esportiva (o grup d'especialitats afins), aquestes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existeixen), el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació (hu), el nombre d'hores setmanals d'entrenament i/o competició (Hp) i la(s) classe(s) de Piscina(s) considerada(s) reglamentària(s) per a la competició de l'esport citat. Vegen-se Normes Reglamentàries.

En haver d'aconseguir les dimensions reglamentàries, en alguns casos haurà de superar-se la grandària o variar-se la profunditat d'algun got de la Piscina a l'aire lliure respecte a tot el que ens ha vingut dau pel càlcul de les necessitats escolars, i demogràfiques. Per exemple, la conversió d'un got polivalent en un got de natació en aquells casos en què les Necessitats de l'esport de competició així ho indiquen.

Com a conseqüència de tot l'anterior eixirà calculada la Superfície en làmina d'aigua per a l'esport de competició en Piscines a l'aire lliure (SC).

5.6 Necessitats totals

Es prendrà com a vàlid el màxim valor (S) dels tres tipus de superfície de làmina d'aigua calculats (ES, SP, SC) ja que els tres grups d'usuaris mai utilitzaran simultàniament cada “Zona d'Exercicis” o cada Piscina a l'aire lliure, a excepció de les classes de Piscines a l'aire lliure projectades específicament per a ser utilitzades per a l'entrenament o competició de l'esport federatiu (fossats de salts, gots de natació, water-pol, etc.) o para determinades activitats (ensenyament, xipollege, etc.) han de considerar-se a part i la superfície de la qual de làmina d'aigua serà S´.

En conseqüència el resultat global d'aquest Càlcul de necessitats és S+S’. Coneguda aquesta superfície S+S’ resulta immediat traduir-la en els Tipus de Piscines a l'aire lliure més convenients, per a açò ha de consultar-se el punt 6 de Condicions de Disseny.

Tipologia de Piscines a l'aire lliure.

Serà necessari realitzar (o prendre coneixement de) un detingut Inventarie o Cens de les Piscines a l'aire lliure existents en el “Àrea d'Influència” que ens ocupa, per a deduir del resultat obtingut, les necessitats ja satisfetes.

La superfície S+S’ de làmina d'aigua concretada en una sèrie de Gots ja triats, s'ha de complementar amb la Superfície en Bandes exteriors, a fi d'obtenir la Superfície en Espais útils a l'esport (EUD). Vegeu para açò el previst en l'Apartat 1 de Condicions de Disseny.

6 CONDICIONS DE DISSENY: TIPOLOGIA DE PISCINES A l'aire lliure

Les classes de Piscines a l'aire lliure enumerades en el punt 3 es desenvolupen en les Topologies següents, en les quals es defineixen les dimensions dels espais útils a l'esport o esbarjo i les superfícies dels espais auxiliars, així com els esquemes gràfics de cada tipus:

6.1 PISCINES COBERTES AMB GOTS POLIVALENTS I D'ENSENYAMENT

Són Piscines que disposen d'un got polivalent valgut per a l'entrenament i la competició de la natació en nivells bàsics, així com per a l'esbarjo de joves i adults preferentment en la zona de menor profunditat. A més disposen d'un got d'ensenyament dedicat a l'educació física i l'ensenyament de la natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets de 6 a 11 anys.

Cada Tipus es desenvolupa amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.1.1 Espais útils a l'esport

 

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS
I D'ENSENYAMENT
ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
TIPUS DIMENSIONS
Got Bandes exteriors Totals
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
P 1
+ I 1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 17,50 726,50
12,50 6 75
P 2
+ I 3
25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 21,50 892,25
16,50 6 99

 

 

Cada Tipus de Piscina a l'aire lliure amb got polivalent i got d'ensenyament es troba esquematitzat en els dibuixos PA-1. Aquests esquemes fixen únicament els perímetres dels gots, havent de consultar-se respectivament, la Norma Reglamentària de Piscines Polivalents P-POL i la Norma Reglamentària de Piscines d'Ensenyament P-ENS per a tenir en compte les característiques que en elles es contenen.

6.1.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscina a l'aire lliure amb got polivalent i got d'ensenyament estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS
I D'ENSENYAMENT
ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS P1+ I1
(Superfície làmina
d'aigua < 500 m2)
P2+ I3
(Superfície làmina
d'aigua < 600 m2)
Vestíbul 20 25
Control d'accessos / Recepció 4 5
Farmaciola - Infermeria 8 8
Circulacions peus calçats (2) 10 12
Vestuaris col·lectius 2 x 40 2 x 45
Cabines individuals 2 x 4 2 x 4
Dutxes col·lectives 2 x 10 2 x 12
Condícies col·lectives 2 x 8 2 x 10
Guarda-robes col·lectius --- ---
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 2 x 6 2 x 6
Sala de massatge (1) 15 15
Sala de Posada a punt (1) 30 30
Circulacions peus descalços (2) 8 10
Despatxe professors, entrenadors, àrbitres 6 8
Magatzem de material esportiu piscina 1 x 15 1 x 15
Zona d'estada (3) 800 1.200

(1) Opcional

(2) Valor estimatiu
(3) Valor recomanat

6.1.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada Tipus de Piscina amb gots Polivalents i d'Ensenyament, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS
I D'ENSENYAMENT
ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS P1+ I1
(Superfície làmina
d'aigua < 500 m2)
P2+ I3
(Superfície làmina
d'aigua < 600 m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 45 50
Vestuari, condícies personal 5 5
Magatzem material de neteja 3 3
Cambra de brosses 2 2

(1) Espai per a tractament d'aigua piscina, producció d'aigua calenta sanitària, taller de manteniment, magatzem de material

 

6.2 PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS, D'ENSENYAMENT I DE XIPOLLEGE

Són Piscines que disposen d'un got polivalent valgut per a l'entrenament i la competició de la natació en nivells bàsics, així com per a l'esbarjo de joves i adults preferentment en la zona de menor profunditat. A més disposen d'un got d'ensenyament dedicat a l'educació física i l'ensenyament de la natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets de 6 a 11 anys i d'un got de xipollege dedicat als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets fins a 5 anys. Cada Tipus de Piscines a l'aire lliure amb gots Polivalents, d'Ensenyament i de Xipollege, es desenvolupen amb els espais i les dimensions que s'indiquen a
continuació:

6.2.1 Espais útils a l'esport

 

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS,
D'ENSENYAMENT I DE XIPOLLEGE
ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
TIPUS DIMENSIONS
Got Bandes exteriors Totals
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
P 1
+ I 1
+ CH1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 17,50 895,50
12,50 6 75
--- --- 50 13,00 13,00
P 2
+ I 3
+ CH2
25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 21,50 1.117,25
16,50 6 99
--- --- 75 15,00 15,00

 

 

Cada Tipus de Piscines a l'aire lliure amb got polivalents, got d'ensenyament i got de xipollege, es troben esquematitzats en els dibuixos PA-2. Aquests esquemes fixen únicament els perímetres dels gots, havent de consultar-se respectivament, les Normes Reglamentàries de Piscines Polivalents P-POLPiscines d'Ensenyament P-ENS i Piscines de Xipollege P-CHA per a tenir en compte les característiques que en elles es contenen.

6.2.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscina a l'aire lliure amb got polivalent, got d'ensenyament i got de xipollege estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENT,
D'ENSENYAMENT I DE XIPOLLEGE
ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS P1+ I1
(Superfície làmina
d'aigua < 500 m2)
P2+ I3
(Superfície làmina
d'aigua < 600 m2)
Vestíbul 20 25
Control d'accessos / Recepció 4 5
Farmaciola - Infermeria 8 8
Circulacions peus calçats (2) 10 12
Vestuaris col·lectius 2 x 40 2 x 45
Cabines individuals 2 x 4 2 x 4
Dutxes col·lectives 2 x 10 2 x 12
Condícies col·lectives 2 x 8 2 x 10
Guarda-robes col·lectius --- ---
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 2 x 6 2 x 6
Sala de massatge (1) 15 15
Sala de Posada a punt (1) 30 30
Circulacions peus descalços (2) 8 10
Despatxe professors, entrenadors, àrbitres 6 8
Magatzem de material esportiu piscina 1 x 15 1 x 15
Zona d'estada (3) 900 1.200

(1) Opcional
(2) Valor estimatiu
(3) Valor recomanat

 

 

6.2.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada Tipus de Piscina amb gots Polivalents, d'Ensenyament i Xipollege, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent.

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS,
D'ENSENYAMENT I DE XIPOLLEGE
ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS P1+ I1
(Superfície làmina
d'aigua < 500 m2)
P2+ I3
(Superfície làmina
d'aigua < 600 m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 50 75
Vestuari, condícies personal 5 5
Oficina administració 10 10
Magatzem material de neteja 3
Cambra de brosses 2 2

(1) Espai per a tractament d'aigua piscina, producció d'aigua calenta sanitària, taller de manteniment, magatzem de material

 

 

6.3 PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE POLIVALENTS, D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO

Són Piscines que disposen d'un got polivalent valgut per a l'entrenament i la competició de la natació en nivells bàsics, així com per a l'esbarjo de joves i adults preferentment en la zona de menor profunditat. A més disposen d'un got d'ensenyament dedicat a l'educació física i l'ensenyament de la natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets de 6 a 11 anys, d'un got de xipollege dedicat als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets fins a 5 anys i d'un got d'esbarjo dedicat a l'esplai i bany de joves i adults, sobretot no nadadors.

Cada Tipus de Piscines a l'aire lliure amb gots Polivalents, d'Ensenyament, de Xipollege i d'Esbarjo, es desenvolupen amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.3.1 Espais útils a l'esport

Els espais útils a l'esport de cada Tipus de Piscina amb gots Polivalents, d'Ensenyament i Xipollege, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS POLIVALENTS,
D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO
ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS P1+ I1+
CH3+R1
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
P2+I3+
CH4+R2
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
P3+ I4+
CH5+R3
(Superfície
làmina d'aigua
< 1600 m2)
P4+ I5+
CH6+R4
(Superfície
làmina d'aigua
< 2500 m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 85 85 125 175
Vestuari, condícies personal 10 10 15 20
Oficina administració 15 15 20 25
Magatzem material de neteja 5 5 10 10
Cambra de brosses 4 4 6 8

(1) Espai per a tractament d'aigua piscina, producció d'aigua calenta sanitària, taller de manteniment, magatzem de material

 

 

6.4 PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ, D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO

Són Piscines que disposen d'un got de natació, valgut per a l'entrenament i la competició de la natació, de water-pol, així com del salvament i socorrisme. 

A més disposen d'un got d'ensenyament dedicat a l'educació física i l'ensenyament de la natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets de 6 a 11 anys, d'un got de xipollege dedicat als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets fins a 5 anys i d'un got d'esbarjo dedicat a l'esbarjo, esplai i bany de joves i adults, sobretot no nadadors.

Cada Tipus de Piscines a l'aire lliure amb gots de Natació, d'Ensenyament, de Xipollege, i d'Esbarjo es desenvolupen amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.4.1 Espais útils a l'esport

 

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ,
D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO
ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
TIPUS DIMENSIONS
Got Bandes exteriors Totals
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
N1
+ I 1
+ CH3
+ R1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 33,50 1.348,75
12,50 6 75
--- --- 100
--- --- 200
N2
+ I 3
+ CH4
+ R2
25,00 16,50 412,50 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 43,50
19,00
24,50
21,50
19,00
21,00
1.810,75
16,50 6 99
--- --- 150
--- --- 312,50
N 5
+ I 4
+ CH5
+ R3
50,00 16,50 825 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 68,50
21,00
31,00
21,50
21,00
21,00
2.564,75
16,50 8 132
--- --- 200
--- --- 412,50
N 6
+ I 5
+ CH6
+ R4
50,00 21 1.050 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 72,50 49,00 3.552,50
20 10 200
--- --- 250
--- --- 750

 

Cada Tipus es troba esquematitzat en els dibuixos PA-5a , PA-5bPA-6a  i PA-6b. Aquests esquemes fixen únicament els perímetres dels gots, havent de consultar-se, respectivament, les Normes Reglamentàries de Natació NATPiscines d'Ensenyament P-ENSPiscines de Xipollege P-CHA i Piscines d'Esbarjo P-REC, per a tenir en compte les característiques que en elles es contenen.

 

6.4.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscina a l'aire lliure amb got de natació, got d'ensenyament i got de xipollege, estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

 

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ,
D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO
ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS N1+ I1+
CH3+R1
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
N2+ I3+
CH4+R2
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
N5+ I4+
CH5+R3
(Superfície
làmina d'aigua
< 1600 m2)
N6+ I5+
CH6+R4
(Superfície
làmina d'aigua
< 2500 m2)
Vestíbul 30 30 35 40
Control d'accessos / Recepció 4 4 6 8
Farmaciola - Infermeria 8 8 10 10
Circulacions peus calçats (2) 15 15 18 20
Vestuaris col·lectius 4 x 40 4 x 40 4 x 60 4 x 80
Vestuaris d'equip 2 x25 2 x25 2 x25 2 x25
Cabines individuals 4 x 4 4 x 4 6 x 4 6 x 4
Dutxes col·lectives 4 x 10 4 x 10 4 x 18 4 x 25
Condícies col·lectives 4 x 8 4 x 8 4 x 10 4 x 10
Guarda-robes col·lectius 30 30 40 60
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6
Sala de massatge (1) 15 15 20 20
Sala de Posada a punt (1) 30 30 30 40
Circulacions peus descalços (2) 12 12 16 20
Despatxe professors, entrenadors, àrbitres 6 6 8 8
Magatzem de material esportiu piscina 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 20
Zona d'estada (3) 2.000 2.000 2.300 4.000

(1) Opcional
(2) Valor estimatiu

(3) Valor recomanat
 

 

6.4.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada Tipus de Piscina amb gots de Natació, d'Ensenyament, de Xipollege i d'Esbarjo, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ,
D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO
ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS N1+ I1+
CH3+R1
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
N2+ I3+
CH4+R2
(Superfície
làmina d'aigua
< 1000 m2)
N5+ I4+
CH5+R3
(Superfície
làmina d'aigua
< 1600 m2)
N6+ I5+
CH6+R4
(Superfície
làmina d'aigua
< 2500 m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 95 95 135 185
Vestuari, condícies personal 10 10 15 20
Oficina administració 15 15 20 25
Sala de reunions --- 20 --- 20
Gradería autoritats (2) --- 15 --- 15
Condícies autoritats (2) --- 2 x 6 --- 2 x 6
Sala d'autoritats (2) --- 20 --- 25
Magatzem material de neteja 5 5 10 10
Cambra de brosses 4 4 6 8

(1) Espai per a tractament d'aigua piscina, producció d'aigua calenta sanitària, climatització, taller de manteniment, magatzem de material i galeria de registre del got.

(2) Quan es disposen espais per a espectadors.

 

6.4.4 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscines a l'aire lliure amb gots de Natació, d'Ensenyament, de Xipollege i d'Esbarjo poden estar complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ,
D'ENSENYAMENT, DE XIPOLLEGE I D'ESBARJO
ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
TIPUS D'ESPAIS Superfícies útils (m2) /Requisits Reglamente d'Espectacles
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes per a circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts: 1m/200 espectadors.
Portes d'accés 1,20 m / 400 espectadors o fracció; Ample mínim lliure:1,80m
Entrada de vehicles independent de les de vianants.
Control accés - taquilles 6
Portes d'eixida Ample mínim lliure:1,20 m
Para mes de 50 espectadors: 1,80 m / 250 espectadors o fracció
Circulacions verticals
(Escales pisos alts)
Ample mínim: 1,80 m
Una escala per cada 450 espectadors o fracció, que
evacuarà directament a façana o a passadissos independents
Circulacions horitzontals
(Galeries, corredors de
circulació)
Ample mínim 1,80 m cada 300 espectadors + 0,60 m /250 espectadors o fracció
Gradería Files: Fons 0,85 m (0,40 seient + 0,45 pas)
Ample 0,50 m; Altura assente 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9 m)
Nº Files entre passos ≤ 12
Eixides Gradería 1,20 m/200 espectadors o fracció en nº
proporcional al seu aforament; mitjançant escales suaus o rampes
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 3 lavabos/500 espectadors o fracció
Condícies senyores 2 vàters i 1 lavabos/500 espectadors o fracció
Bar – Cafeteria (1) 75
Cuina - Magatzem (1) 25

(1) Opcional

 

 

6.5 PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ I FOSSATS DE SALTS

Són Piscines que disposen d'un got de natació, valgut per a l'entrenament i la competició de la natació, del water-pol, de la natació sincronitzada, així com del salvament i socorrisme. A més disposen d'un fossat de salts de trampolí i de plataforma.

Cada Tipus de Piscines a l'aire lliure amb gots de Natació i de fossats de Salts es desenvolupen amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.5.1 Espais útils a l'esport

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ
I FOSSATS DE SALTS
ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
TIPUS DIMENSIONS
Got Bandes exteriors Totals
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Llarg
(m)
Ample
(m)
Superfície
(m2)
N 6
+ FS1
50 21 1050 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1 x 9
2x3,5-5 89 28 / 31 2.492
2.759
21 15 315
N 7
+ FS2
50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1x 10
2x3,5-5 90 32 / 35 2.880
3.150
25 15 375
N 7
+ FS3
50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1x 10
2x3,5-5 96 32 / 35 3.072
3.360
25 21 625

* En Competicions Nacionals de Salts l'ample mínim de platja o caminen per a control de la Competició serà de 5 m.

 

 

Cada Tipus de Piscina a l'aire lliure amb got de natació i fossat de salts es troba esquematitzat en els dibuixos PA-7a , PA-7b i PA-7c. Aquests esquemes fixen únicament els perímetres dels gots, havent de consultar-se respectivament, les Normes Reglamentàries de Natació NATWater-pol WAPNatació sincronitzada NAT-SENSE i Salts IX, per a tenir en compte les característiques que en elles es contenen.

6.5.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscina a l'aire lliure amb got de natació i fossats de salts, estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ
I FOSSATS DE SALTS
ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS N6+ FS1
(Superfície
làmina d'aigua
< 1.500 m2)
N7+ FS2
(Superfície
làmina d'aigua
< 2.000 m2)
N7+ FS3
(Superfície
làmina d'aigua
< 2.000 m2)
Vestíbul 40 50 50
Control d'accessos / Recepció 6 8 8
Farmaciola - Infermeria 10 10 16
Circulacions peus calçats (1) 20 25 25
Vestuaris col·lectius 4 x 40 4 x 45 4 x 45
Vestuaris d'equip 4 x 25 4 x 25 4 x 25
Cabines individuals 4 x 4 6 x 4 6 x 4
Dutxes col·lectives 4 x 20 4 x 25 4 x 25
Condícies col·lectives 4 x 10 4 x 10 4 x 10
Guarda-roba individual esportistes - taquilles 40 50 50
Vestuaris – Condícies entrenadors, àrbitres 2 x 10 2 x 15 2 x 15
Sala de massatge 15 20 20
Sala de Posada a punt 30 40 40
Circulacions peus descalços (1) 18 20 20
Despatxe entrenadors, àrbitres 10 15 15
Magatzem de material esportiu piscina 1 x 30 1 x 40 1 x 50
Zona d'estada (2) 2.500 3.000 3.000

(1) Valor estimatiu

(2) Valor recomanat

 

 

6.5.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada Tipus de Piscina amb gots de Natació i Fossats de salts, estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ
I FOSSATS DE SALTS
ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS N6+ FS1
(Superfície
làmina d'aigua
< 1.500 m2)
N7+ FS2
(Superfície
làmina d'aigua
< 2.000 m2)
N7+ FS3
(Superfície
làmina d'aigua
< 2.000 m2)
Sala d'Instal·lacions (1) 200 300 300
Vestuari, condícies personal 15 20 20
Oficina administració 25 30 40
Sala de reunions 20 25 25
Sala de cronometratge electrònic 20 20 25
Sala control de salts 20 20 25
Càmera d'eixides 20 25 30
Càmera d'arribades 20 25 30
Secretaria de la Competició 20 25 30
Gradería autoritats 25 25 25
Condícies autoritats 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Sala d'autoritats 25 25 35
Gradería premsa 20 20 20
Gradería TV, ràdio 30 30 30
Gradería gràfiques 20 20 20
Sala premsa 30 30 30
Condícies autoritats 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Magatzem material de neteja 2 x 6 2 x 6 2 x 6
Cambra de brosses 6 6 6

(1) Espai per a tractament d'aigua piscina, producció d'aigua calenta sanitària, climatització, taller de manteniment, magatzem de material i galeria de registre del got.

 

 

6.5.4 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Piscines Cobertes amb gots de Natació i fossat de salts estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

PISCINES A l'aire lliure AMB GOTS DE NATACIÓ
I FOSSATS DE SALTS
ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
TIPUS D'ESPAIS Superfícies útils (m2) /Requisits Reglamente d'Espectacles
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes per a circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts: 1m/200 espectadors.
Portes d'accés 1,20 m / 400 espectadors o fracció; Ample mínim lliure:1,80m
Entrada de vehicles independent de les de vianants.
Control accés - taquilles 6
Portes d'eixida Ample mínim lliure:1,20 m
Para mes de 50 espectadors: 1,80 m / 250 espectadors o fracció
Circulacions verticals
(Escales pisos alts)
Ample mínim: 1,80 m
Una escala per cada 450 espectadors o fracció, que
evacuarà directament a façana o a passadissos independents
Circulacions horitzontals
(Galeries, corredors de
circulació)
Ample mínim 1,80 m cada 300 espectadors + 0,60 m /250 espectadors o fracció
Gradería Files: Fons 0,85 m (0,40 seient + 0,45 pas)
Ample 0,50 m; Altura assente 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9 m)
Nº Files entre passos ≤ 12
Eixides Gradería 1,20 m/200 espectadors o fracció en nº
proporcional al seu aforament; mitjançant escales suaus o rampes
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 3 lavabos/500 espectadors o fracció
Condícies senyores 2 vàters i 1 lavabos/500 espectadors o fracció
Bar – Cafeteria (1) 75
Cuina - Magatzem (1) 25

(1) Opcional

(2) Superfície addicional a la d'Espais auxiliars esportista si el vestíbul és únic.

7 CONDICIONS DE DISSENY. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITAT DE PISCINES A l'aire lliure

Els espais útils a l'esport i els espais auxiliars de les Piscines a l'aire lliure les definicions de les quals, dimensions i esquemes gràfics poden trobar-se en el punt 6 de Tipologia, vindran definits en cada Projecte a partir d'un conjunt de Capítols i unitats d'obra.

Les unitats d'obra d'aquest Projecte hauran de reunir una sèrie de característiques i qualitats per a aconseguir un grau de funcionalitat esportiva adequat, per a açò el disseny de les Piscines a l'aire lliure tindrà en compte criteris d'índole funcional, ambiental, constructiu, de seguretat, de manteniment, de gestió i econòmic. Els criteris compositius i estètics del disseny seran de lliure decisió del projectista sense menyscapte dels restants criteris i dins dels límits pressupostaris que s'hagen establit.

El projecte cuidarà la integració en l'entorn, de manera que els moviments de terres necessaris no configuren un impacte negatiu, igual que els colors i textures emprades.

Estarà resolta l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts horitzontals o verticals a vestuaris, condícies, platges, gots i espais per a espectadors, sense barreres arquitectòniques i amb la disposició de les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li siga aplicable. Es recomana el compliment de les normes UNEIX d'accessibilitat (UNEIX 41500IN Criteris generals de disseny, UNEIX 41510 Accessibilitat en l'urbanisme, UNEIX 41520 Espais de comunicació horitzontal, UNEIX 41523 Espais higiènic-sanitaris)

Es tindrà en compte en el disseny un consum energètic eficient i limitat, així com la utilització d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, etc.) para aquest consum energètic de la Instal·lació esportiva (p. i.: instal·lació de col·lectors solars per a acumulació d'aigua calenta sanitària, dutxes solars amb aigua calenta en platges, etc.)

Haurà de considerar-se un ús racional de l'aigua reduint el seu consum mitjançant els mitjans i solucions tècniques necessàries.

S'impedirà l'emissió de matèries contaminants a l'aire o a les aigües.

Es contemplarà la separació de residus, així com el reciclatge dels mateixos.

Els elements constructius i les instal·lacions de la instal·lació seran duradors i el seu cost de conservació i manteniment serà mínim.

S'observarà el compliment de les Normes obligatòries relatives a l'Edificació i a les Instal·lacions i els seus corresponents Reglaments.

Compliran la normativa higiènic-sanitària de piscines d'ús públic que li siga aplicable ja siga Autonòmica i/o Municipal.

A continuació i sense perjudici de tal compliment s'indiquen els criteris i característiques dels espais de les Piscines a l'aire lliure:

7.1 Accés, Control, Recepció:

- L'accés serà únic, seguint el criteri que els costos de control i recepció siguen mínims, de manera que siga atès pel menor nº de personal, no obstant açò han d'estar ben estudiades les circulacions d'esportistes i públic de manera que no s'interferisquen i puguen diferenciar-se mitjançant elements mòbils. En Instal·lacions on es puguen celebrar competicions esportives d'importància, han de considerar-se accessos específics de públic i accessos extres per a esportistes, autoritats, premsa i TV, independents de l'accés principal.

- L'accés disposarà d'una zona per a estada i espera i un espai per a tauler d'anuncis i informació.

- A l'exterior de les portes d'entrades es disposarà reixeta limpiabarros enrasada amb el paviment i a l'interior felpudo també enrasat amb el paviment.

- Des del control de l'accés es dominarà visualment el recinte dels gots i les platges i en ell es disposaran els quadres de comandament i control d'il·luminació, seguretat, etc.

- En les Piscines a l'aire lliure amb espais per a espectadors se separaran amb claredat des de l'accés els espais per a espectadors dels espais per a esportistes, els quals no han de ser accessibles per als espectadors i es garantirà la bona visibilitat des de la gradería, del got o gots on es prevegen celebrar competicions oficials.

- Des de l'accés es passarà al pas o passadís de peus calçats que conduirà als vestuaris. Des de l'accés quedarà impedit el pas directe d'esportistes i usuaris al recinte dels gots de la piscina.

- En l'accés, al costat de la zona d'estada i espera, es disposaran condícies per a usuaris amb peus calçats i/o per a públic.

- Disposarà d'instal·lació per a telèfon públic.

- Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda des de l'exterior, no tindrà graó d'entrada o se substituirà per rampa, existirà un espai d'1,50 m a l'exterior i a l'interior de la porta d'entrada, lliure d'obstacles, horitzontal o amb pendent màxim de 2%. Els timbres, interruptors, telèfons, etc. seran de fàcil accés i situats a una altura entre 0,80 m i 1,20 m. El mostrador de recepció permetrà l'aproximació de l'usuari en cadira de rodes, tindrà 0,85 m d'altura deixant un buit sota ell de 0,78 m d'altura lliure, 0,60 m de fons, ample mínim d'1 m. Es disposaran les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li siga aplicable.

7.2 Circulacions:

- Els espais de circulació d'esportistes i usuaris estan constituïts pel pas o passadís de peus calçats que condueix des de l'accés als vestuaris i pel pas o passadís de peus descalços que condueix des dels vestuaris al recinte dels gots i a les zones de dutxes i condícies.

- Tindran un ample mínim d'1,50 m, altura mínima de 3,00 m i altura lliure mínima entre el paviment i l'obstacle mes pròxim, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. serà de 2,80 m, amb il·luminació natural.

- Seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda tant en els recorreguts horitzontals com en els verticals, havent d'existir, almenys, un itinerari accessible a tots els espais d'ús públic (vestuaris, recinte de piscines, etc.), sense graons i disposant rampes de pendent recomanada de 6% i màxima 8% o ascensors per a salvar diferències de cota si les hi haguera.

7.3 Recinte de piscines:

- L'accés al recinte de piscines i platges serà des del pas o passadís de peus descalços de manera que s'accedisca al recinte de gots, després del canvi de roba i de calçat. En l'accés al recinte es disposarà un espai de dutxes per al seu ús per l'esportista o usuari abans del bany, havent de col·locar-se cartells que indiquen aquesta conducta. Els vestuaris han de situar-se al mateix nivell del recinte de piscines. 

- El recinte de piscines i platges estarà separat físicament dels restants espais i de les zones d'estada o de pas, aquesta separació podrà realitzar-se mitjançant elements vegetals i/o constructius, de manera que solament es podrà accedir pels accessos previstos. Els accessos al recinte de piscines des de zones d'estada o de pas la superfície del qual siga d'herba o terra, es faran mitjançant pediluvios o piletas plenes d'aigua amb renovació contínua i amb dimensions mínimes de 2m de longitud, 1,50 m d'amplària i 0,10 m de profunditat, la superfície del fons i les vores tindrà una resistència al lliscament de manera que siguen almenys de classe B (angle
≥ 18º) segons mètode d'assaig DIN 51097. En els gots de xipollege pot prescindir-se dels pediluvios o piletas.

- El recinte de piscines estarà protegit de l'abast de vents dominants que molesten als usuaris, així com de la proximitat d'arbres o plantacions de fulla caduca que puguen embrutar els gots. No existiran ombres llançades sobre el got que oculten o disminuïsquen l'acció solar. 

- El recinte de piscines podrà disposar d'il·luminació artificial, serà uniforme i no enlluernarà la visió dels nadadors, jutges, cronometradores ni dels espectadors i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, aconseguint com a mínim dels valors següents:

IL·LUMINACIÓ PISCINES A l'aire lliure
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals (1) 1500 0,7
Competicions nacionals, regionals, entrenament alt nivell (2) 500 0,7
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu (2) 300  0,5

(1) En tot l'àmbit de la piscina (got) resta 750 lux
(2) Valor mínim mesurat sobre les plataformes d'eixida i els extrems de viratge: 600 lux

Es disposarà de dos o tres nivells d'encès de manera que il·luminació es puga disposar al 50% - 100% o al 33%, 66%, 100%. Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada. Les lluminàries seran estances. Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua. Per a aconseguir un bon rendiment de color (Ra >70) els llums poden ser de vapor de mercuri alta pressió amb halogenuros metàl·lics o fluorescents.

- Les lluminàries col·locades sota l'aigua en fornícules o buits s'accedirà a elles per darrere i s'instal·laran de manera que no puga haver-hi cap contacte entre parts conductores accessibles de l'espiell i parts metàl·liques de la lluminària, incloent la seua fixació.

- En el recinte de piscines o en la seua proximitat es disposarà d'instal·lació de megafonia amb altaveus repartits uniformement al voltant dels gots de manera que siguen fàcilment audibles les informacions emeses en tot el recinte.

- Es preveurà la instal·lació de panell marcador electrònic, rellotge i cronòmetre amb punts de comandament en els gots de natació, fossats de salts i optatiu en els polivalents.

7.4 Equipament esportiu:

- L'equipament esportiu fix o mòbil serà el necessari per a l'ús previst, els seus ancoratges estaran fixats als elements estructurals, seran de material inoxidable i no han de presentar perill per als usuaris o esportistes. L'equipament esportiu ha de ser segur de tal forma que no produïsca riscos d'accidents en els esportistes i usuaris, complirà els requisits indicats en les corresponents Normes NIDE de Piscines, així com les Normes europees en aquesta matèria, les quals es relacionen a continuació:

 

EQUIPAMENT PISCINES
UNE-EN 13451-1 Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig
UNE-EN 13451-2 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes
UNE-EN 13451-3 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua
UNE-EN 13451-4 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plataformes d'eixida
UNE-EN 13451-5 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a les línies de carrer
UNE-EN 13451-6 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a plaques de gir
UNE-EN 13451-7 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a porteries de water-pol
UNE-EN 13451-8 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a atraccions aquàtiques
UNE-EN 13451-10 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals, per a plataformes de salt, trampolins i equip associat
UNE-EN 13451-11 Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a fons mòbils de piscina i murs mòbils
TOBOGANS AQUÀTICS DE MAS DE 2m D'ALTURA
UNEIX EN 1069-1 Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 1: Especificacions i mètodes d'assaig
UNEIX EN 1069-2 Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 2: Instruccions

 

 

- D'igual manera que per a la resta d'instal·lacions, es realitzaran les inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a l'any, així com les operacions de manteniment necessàries perquè, els equipaments esportius es mantinguen en perfecte estat d'ús i complint els requisits de seguretat establits. Les operacions d'inspecció i de manteniment dels equipaments esportius es realitzaran per personal amb preparació i mitjans suficients per a aquesta fi seguint les instruccions que haja facilitat el fabricant de l'equipament esportiu.

7.5 Gots:

- Els gots de piscina es construiran amb una estructura que garantisca l'estabilitat i estanqueïtat del got i serà independent de l'estructura de les platges perimetrals, disposant-se les juntes de dilatació així com les juntes estances i segellats necessàries.

- Les dimensions, profunditat, pendents del fons i altres característiques del got han d'ajustar-se a l'especificat en les corresponents normes NIDE segons el tipus de got (Natació, Natació sincronitzada, Salts, Water-pol, Piscines polivalents, d'Ensenyament, d'Esbarjo, de Xipollege).

- Els gots disposaran d'una vorada – sobreeixidor de tipus desbordant que limitarà el nivell màxim d'aigua, desguassarà la pel·lícula superficial d'impureses, servirà d'agarre als usuaris i complirà la funció d'escullera. La recollida d'aigües superficials de les platges es farà mitjançant canaleta independent de la qual arreplegue l'aigua del got. Les reixetes seran de material inoxidable, hauran de quedar assegurades en posició fixa i quedar impedit el seu moviment en l'ús normal, la superfície de les reixetes hauran de tenir una resistència al lliscament de 18º, segons la norma UNEEN 13451-3.

- Es disposarà en els murs del got un graó perimetral a una profunditat sota el nivell de l'aigua d'1,20 m (gots polivalents)/1,60 m (gots de natació) i amb amplària entre 0,10 m i 0,15 m, per al suport o descans de nadadors i usuaris.

- Es disposaran accessos al got mitjançant escales verticals en les cantonades dels costats laterals i quan siga necessari unes altres a distàncies no superior a 20 m entre escales, excepte en els gots de xipollege. Les escales verticals no sobreeixiran del plànol general dels murs, per a evitar possibles encontronazos entre els quals les persones que la utilitzen i les que evolucionen dins de l'aigua. Una escala almenys ha d'aconseguir el fons para del got per a possibilitar l'accés del personal encarregat de la neteja i conservació. Les escales verticals seran de material inoxidable i compliran les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines.

Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451- 2 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes”. La resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 24º segons Norma UNE-EN 13451 citada.

- Per a permetre l'accessibilitat a l'interior de la làmina d'aigua i eixir d'ella a persones discapacitades, es disposaran elevadors hidràulics o manuals en les platges o andanes d'accés al got, excepte en els gots de xipollege.

- En gots d'ensenyament o d'esbarjo es podran disposar escalinates o rampes laterals o frontals d'accés al got amb baranes de material inoxidable.

- El revestiment de les parets i fons del got serà d'un material impermeable que permeta una fàcil neteja i desinfecció, resistent als agents químics de depuració de l'aigua i de característiques antilliscants almenys en el fons i en el sobreeixidor, admetent-se com a mínim els de classe B (angle ≥ 18º) segons mètode d'assaig DIN 51097. Les cantonades estaran arredonides per a facilitar la neteja. 

- Es disposaran preses en el got per a la neteja de fons.

- El got disposarà almenys de dos desguassos per al seu buidatge complet.

7.6 Gots d'escalfament:

- Són necessaris en instal·lacions esportives on es realitzen competicions esportives de cert nivell.

- Pot disposar-se un got d'escalfament de natació, pròxim al got de competició, de manera que també puga ser utilitzat per a altres activitats. També podrà disposar-se un got d'escalfament de saltadors pròxim a la zona de salts.

7.7 Platges:

- Al voltant del got es preveuran bandes perimetrals de platges o andanes pavimentades, per a la circulació de nadadors i usuaris, per al control de la Competició, així com per a separar la làmina d'aigua d'altres zones.

Les amplàries mínimes de platges o andanes seran les que s'indiquen en les normes reglamentàries corresponents, en qualsevol cas seran com a mínim de 2,00 m (3,50 m recomanat) i de 3,00 m en l'extrem de les plataformes d'eixides (serà de 5,00 m com a mínim en piscines on se celebren Competicions Nacionals).

- La distància de platges de separació entre gots serà com a mínim de 5 m. 

- La superfície de les platges serà plana, sense que es formen tolls i amb pendent de, almenys, 2% en adreça perpendicular i oposada al got cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

- El paviment de les platges es farà amb materials impermeables, imputrescibles, evitant la formació de tolls, resistents als agents químics de depuració de l'aigua, que impedisquen la proliferació de microorganismes i siguen antilliscants en estat humit de manera que impedisca les relliscades, d'altra banda la seua rugosidad haurà de ser tal que no moleste o ferisca les plantes dels peus descalços.

- Els paviments de les platges tindrà una resistència al lliscament de manera que siguen almenys de classe B (angle ≥ 18º) segons mètode d'assaig DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones mullades amb peus descalços.

- Es disposaran dutxes en l'espai de platges, almenys 4, al costat dels accessos al recinte de piscines. L'aigua s'arreplegarà mitjançant canaleta perimetral allunyada del got.

- En l'espai de platges es disposaran preses d'aigua per a la seua neteja.

7.8 Depuració de l'aigua:

- L'aigua dels gots procedirà de la xarxa de proveïment d'aigua potable, no obstant açò en cas d'utilitzar aigua d'una altra procedència (pous, lleres, etc) haurà de tenir unes característiques similars i ser autoritzat per l'organisme sanitari competent.

- Per a mantenir les característiques higièniques de l'aigua potable és necessari depurar l'aigua del got, per a açò es disposarà un sistema de recirculació per a filtrat i desinfecció de l'aigua abans de la seua tornada al got.

- El sistema de recirculació serà tal que prendrà l'aigua del got superficialment a través de la canaleta perimetral i es conduirà fins a un diposite de compensació des d'on, mitjançant bombes d'impulsió, es prendrà l'aigua per al seu filtrat i desinfecció abans de retornar-la al got. La impulsió de l'aigua tractada en el got serà pel fons del mateix per a conduir les partícules en suspensió fora del got, els filtres d'impulsió es repartiran de forma homogènia perquè els corrents ascendents impedisquen la precipitació de partícules en el fons. La velocitat màxima de l'aigua en qualsevol entrada serà de 4 m/s.

- La recirculació completa de l'aigua del got es farà com a mínim en els temps següents 8 h en gots d'ús solament esportiu (natació, natació sincronitzada, water-pol, salts) 4 h en gots d'esbarjo i polivalents, 2 h en gots d'ensenyament i 1 h en gots de xipollege.

- Quan existisca mes d'un got, cadascun tindrà el seu propi sistema de depuració i got de compensació. La depuració de l'aigua dels gots de xipollege i d'ensenyament serà independent de la resta dels gots.

- El got de compensació arreplegarà les aigües del got de piscina a través de les canaletas perimetrals per gravetat, per la qual cosa se situarà a cota inferior a aquelles. El volum del got que absorbirà els volums d'aigua desbordats per immersió de banyistes serà almenys del 10% del volum del got. Tindrà desguàs per al seu buidatge, fons amb pendent cap al desguàs i serà de fàcil accés per a procedir a la seua neteja.

- Per a mantenir la qualitat de l'aigua i mantenir el nivell necessari en el got, reposant la que es perd per evaporació, xipollege, etc. s'aportarà un volum d'aigua de la xarxa no inferior al 5% del volum del got, l'aportació d'aigua es farà en el got de compensació.

Almenys una vegada a l'any es procedirà a la renovació completa de l'aigua del got.

- Es disposaran dos comptadors per cada got; un mesurarà la quantitat d'aigua nova i l'altre la quantitat d'aigua procedent de la depuradora. Seran independents d'uns altres que haja de tenir la instal·lació.

- Per a la recirculació de l'aigua del got es disposaran bombes d'impulsió, dues almenys, de manera que puguen funcionar alternativa o conjuntament i una siga de reserva. La potència de les bombes d'impulsió serà la necessària per a aconseguir el cabal i la velocitat de filtració exigida considerant les perdudes hidràuliques i el seu rendiment no serà inferior al 65%. A l'entrada de les bombes es col·locarà un prefiltro per a retenir elements que les puguen obstruir (cabells, forquetes, etc.) disposaran d'un cistell de reixeta que es puga retirar per a la seua neteja.

- Per a aglutinar les partícules en suspensió i augmentar l'eficàcia dels filtres d'arena de sílice s'afegirà un floculante a l'aigua, mitjançant bomba dosificadora, a continuació de les bombes i abans dels filtres. La quantitat de floculante es recomana que siga 0,5 – 2 g/m3 i h d'aigua recirculada.

- La filtració de l'aigua es realitzarà abans de la desinfecció i té com a objecte retenir la matèria en suspensió. Es disposaran filtres (d'arena de sílice o de diatomeas) la grandària del qual serà adequada als volums de recirculació mínims exigits i tals que la velocitat de filtració siga entre 20 – 40 m3/h i m2 de filtre per als d'arena de sílice i entre 5 – 10 m3/h i m2 de filtre en els de diatomeas. Els filtres seran cubes de polièster o acer inoxidable i de manera que es puga retirar fàcilment els elements filtrantes i procedir a la neteja del filtre. Periòdicament es procedirà a netejar els filtres per a açò es preveurà la possibilitat d'invertir el sentit de filtrat i l'eliminació d'aquesta aigua.

- La velocitat de l'aigua estarà limitada perquè les perdudes de càrrega no siguen elevades i perquè la potència de les bombes d'impulsió aquest en marges raonables, per açò la velocitat d'aspiració estarà compresa entre 1,2 – 1,5 m/s i la velocitat d'impulsió estarà entre 1,5 – 2,5 m/s.

- La desinfecció de l'aigua es realitza per a destruir els microorganismes patògens que pot contenir l'aigua procedent del got i ja filtrada, de manera que s'eviten riscos de contaminació per a nadadors o usuaris, a més impedirà el creixement d'algues, fongs, bacteris i virus, a més l'aigua en el got mantindrà una capacitat desinfectant residual. La desinfecció es farà amb dosatge automàtic amb control i regulació automàtica i manual. Els desinfectants utilitzats són: el clor, el brom, l'ozó, l'electrolisis, etc. La regulació dels sistemes de desinfecció de l'aigua ha de ser automàtica de manera que mesure els paràmetres de l'aigua a
l'eixida dels filtres i dirigisca els dispositius de correcció dels dosificadors.

- El pH mesura l'acidesa o alcalinitat de l'aigua (escala: 0 – 14) la majoria dels desinfectants tenen la seua major eficàcia en un aigua en equilibri pel que el control del pH constitueix un aspecte molt important, el seu valor ha de mantenir-se entre 7 i 8.

- Els dipòsits de productes químics per a la desinfecció hauran d'estar protegits per a impedir fugides imprevistes i comptar amb cubetes estances. 

- La qualitat de l'aigua serà tal que mantindrà els paràmetres físics, químics i microbiològics que exigisca la normativa higiènic-sanitària de piscines d'ús públic que li siga aplicable, Autonòmica i/o Municipal.

7.9 Vestuaris – condícies:

- Els vestuaris – condícies estaran al mateix nivell que el recinte de les piscines.

- Els vestuaris seran d'ús sol per a la piscina a l'aire lliure, únicament s'admetrà l'ús dels vestuaris per a altres instal·lacions esportives quan solament existisquen gots d'ensenyament i/o xipollege.

- Als vestuaris s'accedirà des de la zona de peus calçats i des d'ells a través de la zona de peus descalços s'accedirà al recinte de piscines.

- El nº mínim de vestuaris és de 2, un per a cada sexe.

- Els vestuaris es dimensionarán per a un nº d'usuaris en funció de l'aforament, el qual és proporcional als m2 de làmina d'aigua, l'aforament es fixa en 1 usuari / 3m2 lamina d'aigua (Aforament: m2 lamina aigua/3), considerant que no usen els vestuaris alhora tots els usuaris, establim 1/2 del total de l'aforament (Nº usuaris de vestuaris simultanis: m2 lamina aigua/6) el nº d'usuaris simultanis obtingut es repartirà al 50% en vestuaris masculins i femenins i es disposarà d'una superfície per cada vestuari d'1 m2/usuari. L'espai de vestuaris pot subdividir-se en zones no inferiors a 20 m2 mitjançant elements separadors lleugers, connectades entre si per a usos diferenciats (vestuari infantil, socis, etc.) 

- Quan la instal·lació dispose de gots esportius de natació es disposaran vestuaris d'equip, estarà previst per a un nº mínim de 10 esportistes o usuaris. Es disposarà d'una superfície mínima de 2m2/usuari per a vestuari d'equip.

- Es disposaran cabines d'ús individual, una almenys per vestuari.

- Els vestuaris d'àrbitres, professors i tècnics seran dos com a mínim, un per a cada sexe, excepte en gots d'ensenyament que podrà ser solament un. Estarà previst per a un nº mínim de 3 usuaris.

- Pròxim o annex al vestuari d'àrbitres, professors i tècnics hi haurà un despatx amb el mobiliari apropiat per a les activitats pròpies d'aquest tipus d'usuari, com la redacció d'actes, informes, reunions, etc. Per al seu ús per tècnics i professors és convenient que tinga visió directa del recinte de piscines.

- L'altura recomanada de vestuaris i condícies serà de 3,00 m i l'altura lliure mínima entre el paviment i l'obstacle mes pròxim, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. serà de 2,80 m 

- Per al canvi de roba en vestuaris, es col·locaran bancs fixos amb una longitud mínima 0,60m/usuari (0,50 m/usuari per a escolars), ample entre 0,40 m - 0,45 m i una altura de 0,45 m. La separació lliure mínima entre dos bancs o entre banc i parament o taquilla serà de 2m. Els bancs estaran subjectes als murs mitjançant esquadres o elements similars i sense potes per a afavorir la neteja o seran de fàbrica. Es disposaran penja-robes resistents sobre els bancs, 2 Vostès/usuari a una altura d'1,65 m i d'1,40 m per a escolars, no són admissibles ganxos per seguretat. Els bancs i penja-robes estaran constituïts per materials resistents a la humitat, els elements metàl·lics seran inoxidables o protegits de la corrosió. En els vestuaris col·lectius es disposarà una taquilla per usuari, en els vestuaris d'equip es disposaran dos armaris col·lectius amb clau per a equips en cada vestuari o una taquilla per usuari. Les taquilles i armaris d'equip seran de material resistent a la humitat i inoxidable.

- Pròxim als vestuaris es disposaran com a mínim dues zones de dutxes col·lectives, una per a cada sexe, amb espai per a assecat, així com dues zones de condícies i lavabos, una per a cada sexe, les zones de dutxes i les zones de condícies i lavabos no seran de pas una per a l'altra, tindran accés directe des del passadís de peus descalços o des del vestuari i estaran protegides de vistes des dels passadissos de circulació. 

- Es disposaran dutxes en proporció de 1dutxa/20 usuaris, amb un mínim de 5 (4 en Piscines d'Ensenyament 1,2, 3 i 4) en cada zona de dutxes i 1 en vestuaris d'àrbitres, professors. Les dutxes seran preferentment col·lectives, no obstant açò poden disposar-se una o dos individuals, no s'admeten plats de dutxa excepte en vestuaris d'àrbitres, professors.

Cada dutxa disposarà d'una superfície de 0,90 x 0,90 m2, el pas mínim entre dutxes serà de 0,80 m i entre dutxes i paret de 1m.

- Els ruixadors de les dutxes seran antivandálicos, col·locats a una altura de 2,20 m i tindran pulsadores temporitzats (30 s), si hi ha hidromezcladores seran també temporitzats.

- Es dotarà a les dutxes de vestuaris d'instal·lació d'aigua calenta sanitària A.C.S. amb un consum previst de 25 l per usuari a una temperatura d'ús de 38ºC i un cabal de 0,15 l/s. La instal·lació disposarà d'un Dipòsit acumulador de A.C.S. amb capacitat per al nº total d'usuaris previst en un període punta de 15 minuts i amb un temps de recuperació inferior o igual a 60 minuts per a escolars i de 90 minuts per a la resta. La temperatura d'acumulació serà de 60ºC, la temperatura de l'aigua en el circuit d'aigua calenta estarà per sobre de 50ºC en el punt mes allunyat del circuit o en la canonada de tornada de l'acumulador, la instal·lació permetrà que l'aigua aconseguisca una temperatura de 70ºC i complirà el RD 865/2003 per a la prevenció i control de la legionelosis. L'aigua calenta podrà arribar prèviament barrejada amb aigua freda als punts de dutxa, disposant una vàlvula hidromezcladora (Sales Escolars) o bé arribarà l'aigua calenta directament de l'Acumulador disposant hidromezcladores individuals temporitzats, en el primer cas és
recomanable que almenys una dutxa tinga hidromezclador individual temporitzat. En ambdues solucions hi haurà un circuit de recirculació de l'aigua calenta. Els conductes d'aigua calenta i freda estaran calorifugados per a evitar perdudes calorífiques o condensacions, seran vists o fàcilment accessibles, en paraments verticals i en zones accessibles als usuaris quedaran encastats. La instal·lació d'aigua freda i calenta de cada zona humida estarà independitzada mitjançant vàlvules de cort.

- En la zona d'assecat es disposaran assecadors elèctrics de pèl.

- Cada zona de condícies, masculina i femenina, disposarà de cabines de vàters i lavabos, en proporció d'1 per cada 50 usuaris, amb un mínim de quatre cabines i 2 lavabos (2 cabines i 2 lavabos en Piscines d'Ensenyament 1, 2, 3 i 4) en les condícies masculines se substituirà la meitat de vàters per urinaris, amb un mínim de dos urinaris. Les cabines de vàter tindran una amplària mínima d'1 m i una d'elles adaptada per a minusvàlids. Els vestuaris d'àrbitres, professors tindran com a mínim una cabina i un lavabo. Els pestells de tancament de les portes de les cabines disposaran de sistema de desbloquege des de l'exterior.

- Sobre els lavabos es disposaran espills inastillables en paret.. Es col·locaran dosificadors de sabó i toalleros per a paper o secamanos.

- Els vàters disposaran de fluxores de descàrrega, per a açò es dotarà de la instal·lació de pressió necessària si aquesta no fóra suficient. Les aixetes de lavabos i els urinaris disposaran de pulsadores temporitzats. Es disposaran portarrollos tancats amb clau.

- Els lavabos no tindran peu, es col·locaran sobre fogons resistents a l'aigua, suspesos de la paret mitjançant esquadres o elements similars.

Sobre els lavabos es disposaran espills inastillables.

- Han de disposar-se preses d'aigua i sanitaris d'abocament per a neteja. 

- Els vestuaris i condícies disposaran de llum natural. Es cuidarà que per les finestres no haja vistes a la zona de canvi de roba o a les dutxes. La il·luminació artificial aconseguirà un nivell mitjà de 150 lx. Les lluminàries seran estances i protegides d'impacte mitjançant reixetes o difusores. Es dotarà d'enllumenat d'emergència i senyalització. Els endolls seran amb presa de terra, disposant-se almenys dues al costat dels lavabos i altres dos al costat dels bancs. En la zona de dutxes no hi haurà ni serà accessible cap element elèctric (interruptor, presa de corrent). Tots els elements metàl·lics de vestuaris i condícies, la instal·lació d'aigua freda, calenta i calefacció
estaran connectats a una xarxa equipotencial de terra.

- Els vestuaris, dutxes i condícies disposaran de ventilació natural, es disposarà en qualsevol cas d'extracció mecànica d'aire en les zones de dutxes i sobre les cabines de vàters.

- Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seua altura amb materials impermeables, resistents a la humitat i al colp, de fàcil neteja i conservació. Les cantonades i arestes estaran arredonides, igual que les trobades amb el paviment.

- Els paviments seran impermeables, sense relleus que acumulen brutícia, de fàcil neteja, antibacterianos, resistents a productes higiènics de neteja, antilliscants amb peu calçat i descalç, en sec o mullats, amb pendents del 2% cap a embornals sifónicos i en les dutxes cap a canaletas de desguàs al llarg dels murs sota els ruixadors. Les reixetes seran de material inoxidable.

- Els paviments en l'espai de dutxes tindran una resistència al lliscament de manera que siguen almenys de classe B (angle ≥ 18º) segons mètode d'assaig DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones mullades amb peus descalços.

- Els paviments en zones de condícies i canvi de roba tindran una resistència al lliscament de manera que siguen almenys de classe B (angle ≥ 10º) segons mètode d'assaig DIN 51130 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus calçats.

- En cas que existisquen falsos sostres seran resistents a la humitat i als colps.

- Les portes de pas tindran fulles amb dimensions mínimes d'ample 0,80 m i alt 2,10 m, en cabines l'ample mínim de les portes serà de 0,70 m, excepte en les cabines de minusvàlids que tindran un ample mínim de 0,80 m, els marcs i portes seran resistents al colp i a la humitat. Les portes d'accés a vestuaris disposaran de molls de tancament i pany.

Les portes de cabines i les de zones humides no arribaran al sòl, quedant a una altura de 0,10m.

- Els vestuaris i condícies estaran adaptats per a l'ús per persones amb mobilitat reduïda, per a açò compliran la legislació que els siga aplicable, no obstant açò s'inclourà com a mínim el següent: En la zona de canvi de roba es disposarà barra de suport sobre bancs a una altura de 0,75 m separada 5 cm de la paret i l'espai lliure d'aproximació al banc serà d'1,20 m per 0,80 m, l'altura dels penjadors serà d'1,40 m.

Les cabines de vàter disposaran de lavabo en el seu interior i en elles es podrà inscriure un circule d'1,50 m lliure obstacles en tota la seua altura, el vàter tindrà almenys en un costat un espai lliure de 0,80 m per a la transferència lateral des de la cadira de rodes, instal·lant barres auxiliars de suport, de secció circular de 5 cm de diàmetre, a 0,75 m d'altura i separació entre eixos de 0,70 m sent abatible verticalment la del costat de la transferència, el seient estarà a una altura de 0,45 m, el mecanisme de descàrrega tindrà un polsador de dimensió mínima 5 cm x 5 cm, les portes obriran cap a l'exterior, tindran mecanismes de tornada i permetran un buit lliure de pas de 0,80 m amb un espai lliure d'aproximació d'1,20 m, les manilles estaran entre 0,85 m i 1,05 m d'altura complementades per un tirador horitzontal de 0,30 m de longitud, els pestells disposaran de sistema de desbloquege des de l'exterior. Els lavabos seran sense pedestal, situats a altura de 0,80 m en la seua part superior i deixant un buit sota ell lliure d'obstacles de 0,68 m amb un fons mínim de 0,25 m, l'aixeteria serà monocomandament, palanca o cèl·lula fotoelèctrica. Les dutxes accessibles disposaran d'un espai d'utilització de 0,90 m x 1,20 m i si és dutxa individual serà d'1,50 m x 1,50 m, estaran dotades de seient abatible de 0,45 m d'ample per 0,40 m de fons a 0,45m d'altura i separats 0,15 m de la paret on se subjecta, s'instal·larà una barra de suport vertical i una altra horitzontal a 0,75 m d'altura, l'aixeteria estarà situada en el parament perpendicular al del seient abatible i a una altura entre 0,70 m i 1,20 m.

7.10 Farmaciola/Infermeria:

- Estarà ben comunicat amb el recinte de piscines i tindrà una fàcil eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats.

- Disposarà com a mínim de lavabo, vàter, dutxa, espai de canvi de roba, espai per a llitera, taula i cadira, telèfon i estarà dotat amb equips de primers auxilis i material de cura.

- L'altura recomanada serà de 3,00 m i l'altura lliure mínima de 2,80 m. 

Preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx, de 500 lx sobre llitera i una temperatura mínima de 22ºC.

Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 6 volums a l'hora.

7.11 Sales de Posada a punt / Musculación

- Se situaran preferentment al mateix nivell que el recinte de piscines i els vestuaris.

- Disposarà d'un magatzem de material esportiu específic per a aquesta Sala.

- La porta d'accés serà doble per a permetre l'entrada i eixida de les màquines.

- Els paraments seran resistents a colps fins a 2 m d'altura almenys.

- El paviment haurà de ser capaç de resistir i esmorteir la caiguda d'elements pesats.

- Tindrà una altura de 3,00 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx i una temperatura mínima de 20ºC.

Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC.

- Disposarà de ventilació de manera que aporte aire exterior net amb un volum mínim de 40 m3/h per esportista.

- Es disposaran paraments i sostres absorbents del so per a condicionament acústic del local.

7.12 Sala de massatge:

- Estarà en els vestuaris o pròxima a ells, disposarà de lavabo i podrà disposar d'una petita sala d'espera prèvia a la sala de massatges.

- Tindrà una altura mínima de 3,00 m i una altura lliure de 2,80 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 8 volums a l'hora.

7.13 Àrea de Control de Dopatge:

- Es disposarà quan se celebren competicions oficials i durant la competició tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Disposarà d'una sala de treball amb taula, cadires i un frigorífic amb clau, dues sales de presa de mostres (per a homes i dones) amb vàter, lavabo i espill i una sala d'espera amb frigorífic (Espais regulats per RD 41/1996)

- Tindrà una altura mínima de 3,00 m i una altura lliure de 2,80 m, preferible amb il·luminació natural, nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx en la zona de treball i de 150 lux en sala d'espera. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 6 volums a l'hora.

7.14 Càmera d'Eixides / Arribades:

- És necessària en les piscines on es vagen a celebrar competicions oficials de natació. Ha d'estar al costat dels gots de 
escalfament.

- La seua grandària depèn del nombre de participants i de les proves que són simultànies, s'ha de preveure 1,20 m2 per nadador.

- Tindrà il·luminació natural preferentment, nivell mitjà d'il·luminació artificial de 150 lx.

- Disposarà de ventilació de manera que aporte aire exterior net amb un volum mínim de 30 m3/h per esportista.

7.15 Cronometratge electrònic / Control de salts:

- És necessària en les piscines on es vagen a celebrar competicions oficials de natació i/o salts.

- La sala de cronometratge electrònic donarà directament a la platja del got de natació enfront del mur d'arribada, disposarà de les connexions necessàries amb els panells de classificació automàtica. La sala tindrà visió directa al got i platges mitjançant elements acristalados. La sala de control de salts estarà al costat del fossat de salts.

- Tindran il·luminació artificial de 300 lx.

7.16 Oficina d'Administració:

- Aquest espai aquesta destinat a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. L'entrada a aquest espai ha de ser des del vestíbul de públic o tenir connexió directa amb ell i amb el control d'accés/recepció.

- En Piscines amb gots polivalents o de natació disposarà de dos espais diferenciats, l'oficina general i un despatx com a mínim (Adreça).

- Tindrà una altura mínima de 3,00 m i una altura lliure de 2,80 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 400 lx. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 3 volums a l'hora. Tindrà aïllament acústic de 35 dBA, de manera que el nivell de soroll procedent dels espais esportius no produïsca molèsties.

- Disposarà d'instal·lació de telefonia i dades estès al controlrecepción i a altres espais per a un sistema de gestió centralitzada per ordinador.

7.17 Magatzem de material esportiu:

- El magatzem de material esportiu estarà pròxim al recinte de piscines i estarà al mateix nivell. El magatzem de material esportiu tindrà un ample mínim de 4 m (en piscines amb gots d'ensenyament solament l'ample pot ser de 3 m) i altura mínima de 2,20 m, disposarà de porta de dimensions lliures mínimes 2,10 m d'alt per 2,40 m d'ample i comptarà amb una fàcil comunicació amb l'exterior.

- Si és possible disposarà d'il·luminació natural, la il·luminació artificial aconseguirà un nivell mínim de 100 lx. Es disposarà almenys un endoll amb presa de terra.

- Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seua altura amb materials resistents a frecs i colps, de fàcil neteja i conservació.

- Els paviments seran resistents al desgast, no abrasius i de fàcil neteja i conservació.

7.18 Sales d'instal·lacions:

- Es preveuran espais per a la instal·lació de tractament d'aigua (got de compensació, bombes, filtres, desinfectants) així com per a les instal·lacions d'escalfament de l'aigua, producció i emmagatzematge d'aigua calenta sanitària de dutxes i lavabos, calefacció, climatització, ventilació, grup electrògen, etc.

- És necessari que aquestes sales disposen d'accessos directes des de l'exterior per a les labors de conservació i manteniment.

- Les seues dimensions mínimes i requisits vénen regulats per la normativa tècnica específica de cada instal·lació, es cuidarà especialment l'emmagatzematge de productes químics per al tractament i depuració de l'aigua en zones diferenciades, aïllades, ben ventilades i sense possible accés als usuaris.

7.19 Espais per a espectadors:

- Els espais destinats als espectadors, accessos, control d'accessos, circulacions (passadissos i escales) gradería, condícies, bar, cafeteria, etc. compliran els requisits de la legislació vigent i especialment la d'Espectacles Públics i Incendis. Per a gradería es recomana el compliment de la norma europea EN 13200-1:2003 “Criteris de disseny per als espais per a espectadors”.

- Les gradería disposaran d'una perfecta visibilitat del got esportiu, fàcil accés i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims.

- La perfecta visibilitat de la gradería requereix que les línies de visió des dels ulls dels espectadors fins a qualsevol punt de la lamina d'aigua no tinguen obstrucció alguna, ja siga per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, estructures de coberta, gradería superiors, etc. La distància màxima de visió depèn dóna la velocitat de l'activitat esportiva i de la grandària de l'objecte, els valors recomanats de distància horitzontal de visió en instal·lacions d'exterior estaran entre 70m (velocitat ràpida i grandària xicoteta) i 190 m (velocitat lenta i grandària gran) vegen-se la normes abans citades.

- Per a assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les eixides de la gradería serà d'1,20m, l'ample serà múltiple d'1,20m o de 0,60m considerant que sobre una superfície horitzontal poden eixir amb aquesta amplària 100 persones/60s i en superfície escalonada 79 persones/60s.

Tots els espectadors podran aconseguir i passar una eixida de la gradería en un temps màxim de 480 s 

- No s'admeten places d'espectadors dempeus.

- El fons de les files tindrà 0,85 m dedicant 0,40 m al seient i 0,45 m al pas. L'ample disponible per a cada seient serà de 0,50 m
- Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals.

Els graons solament són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells es diferenciarà per tractament i relleu la zona de seient de la de pas.

- L'altura del plànol del seient respecte del plànol de suport dels peus estarà entre 0,40 m i 0,45 m, és recomanable que siga de 0,42 m 

- Quan es disposen seients individuals l'altura del respatler serà almenys 0,30 m

- Per a tenir major funcionalitat esportiva i/o augmentar el nº d'espectadors es poden disposar gradería telescòpiques.

- El recinte de piscines ha de quedar de forma no accessible per als espectadors mitjançant baranes, diferències de nivell o altres elements que no impedisquen la visibilitat.

- La gradería ha de disposar d'una zona accessible i apta per a espectadors en cadira de rodes, reservant-se 1plaça/200 espectadors i com a mínim dos. La dimensió de cada plaça serà de 1m d'ample per 1,25m de fons i estaran assenyalades amb el símbol d'accessibilitat. Pròxim a aquesta zona de la gradería es disposaran condícies adaptades per a espectadors en cadira de rodes. Per a arribar fins a aqueixa zona de la gradería, la condícia adaptada, les zones de vestíbul, el bar o cafeteria existirà d'un itinerari accessible, salvant les diferències de nivell, si existeixen, mitjançant rampes de pendent màxim 8% i recomanada 6%, ascensors o elevadors i amb un recorregut no major de tres vegades l'itinerari general.

- En Piscines on se celebren competicions oficials es disposarà en el centre de la tribuna principal la gradería d'autoritats, separat del públic i que tindrà entrada independent de les de públic així com una zona de recepció i estada.

- Es disposarà d'un sistema de megafonia per a transmissió de missatges per a l'ús normal, la competició, per a seguretat, en cas d'emergència, per a música, etc.

- La gradería tindrà il·luminació artificial la qual no enlluernarà la visió dels esportistes i aconseguirà un nivell mínim d'il·luminació de 100 lx. Les lluminàries seran estances. Existirà enllumenat d'emergència i senyalització, disposant-se sobre les eixides, els recorreguts d'evacuació com a passadissos, escales i vestíbuls i en les dependències accessòries com a condícies, bar cafeteria, etc.

7.20 Senyalització:

- Es disposaran senyalitzacions clares (cartells o pictogrames) de tots els espais d'esportistes i de públic, així com dels camins a aqueixos espais, en posicions fàcilment visible.

- En el vestíbul es disposarà un panell informatiu dels espais de la instal·lació esportiva amb un plànol esquemàtic.

- Es pot utilitzar un criteri de colors per a diferenciar fàcilment els diferents espais.

- Les eixides d'emergència i les adreces dels recorreguts d'evacuació disposaran dels senyals indicatius segons la normativa vigent.

- Informació a l'usuari: Es disposaran cartells informatius que indiquen els usos permesos, els usos no permesos i les precaucions que s'han de prendre en utilitzar la instal·lació. També indicaran el nom del titular de l'espai o la instal·lació esportiva, l'adreça i el telèfon del servei de manteniment i del centre sanitari on avisar o acudir en cas d'accident. Els cartells es col·locaran en lloc ben visible per a l'esportista o usuari.

- Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i per a persones amb visió reduïda mitjançant colors vius que contrasten. Hi haurà una senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb textures diferents. Els inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja de paviment de color ytextura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.

7.21 Marcadors:

- Es disposaran marcadors que permeten mostrar els resultats de les proves i altra informació dirigida tant a esportistes com a
espectadors. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional. Serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals, és convenient també disposar d'un sistema central de marcadors capaç d'indicar esdeveniments, competidors i resultats. La grandària del marcador ha de ser adequat a la màxima distància des d'on es pretén veure.

8 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments de Federacions de Federacions Esportives
- Normes UNE-EN Paviments i Equipaments Esportius
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives
- Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius.
- Normes UNEIX Accessibilitat