Llei de l'esport

TEXT CONSOLIDAT

Les referències, funcions i mitjans materials i personals que corresponen al Comitè Español de Disciplina Esportiva i a la Junta de Garanties Electorals passen a correspondre al Tribunal Administratiu de l'Esport, segons estableix la disposició addicional 4 de la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny. Ref. BOE-A-2013-6732.

 

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els que la present veiessin i entenguessin.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat i Jo vinc a sancionar la següent Llei:

PREAMBULO

L'esport, en els seus múltiples i molt variades manifestacions, s'ha convertit en el nostre temps en una de les activitats socials amb major arrelament i capacitat de mobilització i convocatòria.

L'esport es constitueix com un element fonamental del sistema educatiu i la seua pràctica és important en el manteniment de la salut i, per tant, és un factor corrector de desequilibris socials que contribueix al desenvolupament de la igualtat entre els ciutadans, crea hàbits afavoridors de la inserció social i, així mateix, la seua pràctica en equip fomenta la solidaritat. Tot açò conforma l'esport com a element determinant de la qualitat de vida i la utilització activa i participativa del temps d'oci en la societat contemporània.

La importància de l'esport va ser arreplegada en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica que arreplega el capítol tercer del títol I de la Constitució, que en el seu article 43.3 assenyala: «Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix, facilitaran l'adequada utilització de l'oci».

La resposta al deure constitucional de fomentar l'esport va arribar, en primer terme, a través de la Llei 13/1980, d'extraordinària importància en el seu moment i que avui cal substituir, no tant pel temps transcorregut des de la seua publicació com per les exigències derivades de la interpretació pautada del procés autonòmic, i per la pròpia evolució del fenomen esportiu.

L'objectiu fonamental de la nova Llei és regular el marc jurídic en què ha de desembolicar-se la pràctica esportiva en l'àmbit de l'Estat, rebutjant, d'una banda, la temptació fàcil d'assumir un protagonisme públic excessiu i, d'altra banda, la propensió a abdicar de tota responsabilitat en l'ordenació i racionalització de qualsevol sector de la vida col·lectiva. No és necessari recórrer per a açò al discurs sobre la naturalesa jurídica de l'activitat esportiva, atès que, la pràctica de l'esport és lliure i voluntària i té la seua base en la societat. Prou l'al·legació del mandat, explícit en l'article 43 de la Constitució i implícit en tot el seu text, per a explicar i justificar que una de les formes més nobles de fomentar una activitat és preocupar-se per ella i els seus efectes, ordenar el seu desenvolupament en termes raonables, participar en l'organització de la mateixa quan siga necessari i contribuir al seu finançament.

Si l'atribució de competències sobre esport o promoció de l'esport es troba explícita en els diferents Estatuts d'Autonomia -i, per açò, aquesta Llei no tracta de realitzar operacions de redistribució que no li corresponen-, no és menys cert, en primer lloc, que semblant atribució ha de posar-se en connexió estricta amb els àmbits territorials de les respectives Comunitats Autònomes, i en segon lloc, que l'esport constitueix una matèria -per emprar termes constitucionals- sobre la qual, sens dubte, incideixen diversos títols competencials. En aquest sentit, són vàries les actuacions coordinades i de cooperació entre l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes per a aquelles competències concurrents que sens dubte propiciaran una política esportiva més dinàmica i amb efectes multiplicadors.

Respecte del primer, sembla clar que la faceta competitiva d'àmbit estatal i internacional que és inherent a l'esport justifica l'actuació de l'Estat. Com el Tribunal Constitucional va assegurar en el seu moment, la gestió dels interessos propis de les Comunitats Autònomes no possibilita «certament, l'afectació d'interessos que són propis de l'esport federat espanyol en el seu conjunt», de manera que és absolutament necessari connectar la intervenció pública amb l'àmbit en el qual es desembolica l'esport. Açò permet, en definitiva, partionar els respectius camps d'actuació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. I, per descomptat, així ho fa la present Llei que adverteix en diversos preceptes de l'acotament dels seus objectius derivats de les exigències constitucionals i que es corresponen amb les competències de l'Administració de l'Estat, deixant fora de perill les que corresponen legítimament a les Comunitats Autònomes.

Respecte del segon, també és clar que l'activitat esportiva constitueix una evident manifestació cultural, sobre la qual l'Estat no ha de ni pot mostrar-se alié per imperatiu de la pròpia Constitució, encara que només siga per a facilitar la necessària comunicació entre els diferents àmbits autonòmics. I, sense desconèixer que els títols competencials d'educació, recerca, sanitat o legislació mercantil avalen l'actuació estatal en la matèria, en la seua faceta supraautonómica. Tot açò amb absolut respecte a les competències assumides per les Comunitats Autònomes en els seus Estatuts d'Autonomia, que ha propiciat en determinats territoris la promulgació de Legislació esportiva pròpia en aqueix àmbit. Amb base en aquesta realitat es declaren supletoris els corresponents articles.

El fenomen esportiu, activitat lliure i voluntària, presenta aquests aspectes clarament diferenciats:

La pràctica esportiva del ciutadà com a activitat espontània, desinteressada i lúdica o amb finalitats educatives i sanitaris.

L'activitat esportiva organitzada a través d'estructures associatives.

L'espectacle esportiu, fenomen de masses, cada vegada més professionalitzat i mercantilizado.

Aquestes realitats diferents requereixen tractaments específics.

La Llei pretén uns objectius que estan relacionats directament amb els aspectes de l'esport abans assenyalats:

Fomentar la pràctica esportiva i ordenar el seu funcionament, quan aquesta transcendeix de l'àmbit autonòmic.

Reconèixer i facilitar l'activitat esportiva organitzada a través d'estructures associatives.

Regular l'espectacle esportiu, considerant-ho com una activitat progressivament mercantilizada.

En referir-se als continguts que han de contribuir a desenvolupar els objectius assenyalats, cal afirmar que la Llei és un text que regula l'esport, i que esmenta en els principis generals el tractament reconegut a l'educació física. Aquesta forma part de l'educació integral de la persona i, per tant, com a part substancial del sistema educatiu, han de ser les lleis i la normativa de caràcter educatiu, les que regulen, sense discriminació ni marginalitat, aquesta matèria.

Sens dubte, un Títol important de la Llei és el que fa referència a l'associacionisme esportiu.

En un primer nivell, la Llei proposa un nou model d'associacionisme esportiu que persegueix, d'una banda l'afavorir l'associacionisme esportiu de base, i per un altre, establir un model de responsabilitat jurídica i econòmica per als Clubs que desenvolupen activitats de caràcter professional. El primer es pretén logar mitjançant la creació de Clubs esportius elementals, de constitució simplificada. El segon, mitjançant la conversió dels clubs professionals en Societats Anònimes Esportives, o la creació de tals Societats per als equips professionals de la modalitat esportiva que corresponga, nova forma jurídica que, inspirada en el règim general de les Societats Anònimes, incorpora determinades especificitats per a adaptar-se al món de l'esport.

La Llei presta, així mateix, una atenció específica a les Federacions esportives espanyoles i a les Lligues professionals com a formes associatives de segon grau. Per primera vegada es reconeix en la legislació la naturalesa jurídic-privada de les Federacions, al mateix temps que se'ls atribueixen funcions públiques de caràcter administratiu. És en aquesta última dimensió en la qual se sustenten les diferents regles de tutela i control que l'Administració de l'Estat pot exercir sobre les Federacions i que la Llei, cautelarment, ha establit amb un absolut i exquisit respecte dels principis d'autoorganització que resulten compatibles amb la vigilància i protecció dels interessos públics en presència.

Les Agrupacions de Clubs, i els Ens de Promoció Esportiva es regulen com a associacions d'àmbit estatal i implantació supraautonómica. Les primeres amb l'exclusiu objecte de desenvolupar actuacions esportives en aquelles modalitats i activitats no contemplades per les Federacions Esportives Espanyoles. Els segons, com a promotors i organitzadors d'activitats físiques i esportives amb finalitats exclusivament lúdiques, formatives o socials.

En correspondència amb la imposició d'una forma especial jurídic-societària en el desenvolupament de l'esport professionalitzat, s'estableix l'obligatorietat de constitució, en el si de les estructures federatives, de Lligues integrades exclusiva i imperativament per tots els clubs que participen en competicions oficials de caràcter professional. La Llei no autoritza una fallida del nucli federatiu, doncs és aquest el genuí catalitzador de les labors de promoció de l'esport, però reconeix personalitat jurídica i autonomia organitzativa i funcional a les Lligues professionals fins al grau i amb la intensitat que aqueixa manera de pràctica esportiva aconsella. Per aquest motiu es permeta a les Lligues l'organització de les seues pròpies competicions en coordinació amb la respectiva Federació esportiva espanyola i d'acord amb els criteris que, en garantia exclusiva dels compromisos internacionals, puga establir, si escau, l'Administració de l'Estat.

Corol·lari del reconeixement de la naturalesa privada de les Federacions esportives i del seu paper d'organisme col·laborador de l'Administració, és la declaració directa i genèrica d'utilitat pública que la Llei efectua. El segell d'oficialitat que, per habilitació estatal, ostenten les Federacions esportives espanyoles, troba ací la seua manifestació més visible i, al temps, justifica la tutela i control de l'Estat sobre les mateixes.

Un altre aspecte que cal esmentar expressament és el que fa referència a l'esport d'alt nivell, i sobretot a les mesures de protecció als esportistes que per les seues especials qualitats i dedicació, representen a la nació espanyola en les competicions de caràcter internacional. Cap dels països del nostre entorn cultural ha deixat de costat la labor de tutela d'aquest tipus de pràctiques esportives, extremant fins i tot les atencions aconsellables a dites esportistes. I totes les mesures que la Llei planteja han sigut reclamades des d'antany pels agents esportius, i en l'actualitat, pels representants de l'espectre polític espanyol, a través d'una moció aprovada unànimement en el Congrés dels Diputats.

La Llei impulsa la necessitat d'establir instruments de lluita i prevenció contra el consum de substàncies prohibides o l'ús de mètodes il·legals destinats a augmentar artificialment el rendiment dels esportistes, i açò tant pel perjudici que representa per a la salut de l'esportista com per la desvirtuación del propi fenomen esportiu. Mesures de prevenció i control, definició de les substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris. La creació d'una «Comissió Antidopatge» i l'obligatorietat de sotmetre's a controls per part dels esportistes federats, són aspectes inclosos en el text.

La creixent preocupació social per l'increment de la violència en els espectacles esportius o entorn dels mateixos, justifica que la Llei incorpore determinades mesures per a lluitar contra el fenomen de la violència en aquest àmbit. Amb açò la Llei pretén, d'una banda, adoptar els preceptes del Conveni Europeu sobre la Violència, elaborat pel Consell d'Europa i ratificat per Espanya en 1987; i, per un altre, incloure algunes recomanacions i mesures proposades per la Comissió Especial sobre la violència en els espectacles esportius i aprovades pel Senat unànimement. Entre elles destaca la creació d'una Comissió Nacional contra la Violència en aquests espectacles i la tipificació de les infraccions administratives relatives a les mesures de seguretat, així com les sancions corresponents a tals infraccions.

La Llei contempla també altres aspectes que, de manera succinta, cal enumerar: La definició de les competicions esportives, la regulació dels ensenyaments que avui dia són suport de nombroses situacions professionals, la incorporació a la Llei dels criteris fonamentals del règim disciplinari esportiu, l'obertura de la via de la conciliació extrajudicial en l'esport en concordança amb la nova Llei de l'Arbitratge, la creació de l'Assemblea General de l'Esport, incorporant-se igualment el Comitè Olímpic Español com a associació privada l'objecte de la qual consisteix en el desenvolupament del moviment olímpic i difusió dels seus ideals, declarant-ho d'utilitat pública a l'efecte de les finalitats que li són pròpies.

Finalment, cal assenyalar també les novetats que suposen les Disposicions Addicionals. D'una banda, es contempla la possibilitat d'una excepció en la transformació en Societats Anònimes Esportives per a aquells clubs que estant participant ja en competicions esportives professionals, hagen demostrat una bona gestió amb el règim associatiu, mantenint un patrimoni net positiu durant els quatre últims exercicis. A aquests clubs se'ls imposa, en el cas que opten per la seua transformació en Societat Anònima Esportiva, un règim específic i personal de responsabilitat dels directius que garantisca l'estabilitat econòmica dels clubs. D'altra banda, es modifica la Llei de l'IVA per a afavorir l'associacionisme esportiu de base, arreplegant l'esperit de la directiva europea i equiparant el règim fiscal dels clubs aficionats espanyols als seus homònims comunitaris.

TITULE I

Principis generals

Article 1

1. La present Llei té per objecte l'ordenació de l'esport, d'acord amb les competències que corresponen a l'Administració de l'Estat.

2. La pràctica de l'esport és lliure i voluntària. Com a factor fonamental de la formació i del desenvolupament integral de la personalitat, constitueix una manifestació cultural que serà tutelada i fomentada pels poders públics de l'Estat.

3. L'Estat reconeixerà i estimularà les accions organitzatives i de promoció desenvolupades per les Associacions esportives.

4. L'exercici de les respectives funcions del sector públic estatal i del sector privat en l'esport s'ajustarà als principis de col·laboració responsable entre tots els interessats.

Article 2

L'Administració de l'Estat exercirà les competències atribuïdes per aquesta Llei i coordinarà amb les Comunitats Autònomes i, si escau, amb les Corporacions Locals aquelles que puguen afectar, directa i manifestament als interessos generals de l'esport en l'àmbit nacional.

Article 3

1. La programació general de l'ensenyament inclourà l'educació física i la pràctica de l'esport.

2. L'educació física s'impartirà, com a matèria obligatòria, en tots els nivells i graus educatius previs al de l'ensenyament de caràcter universitari.

3. Tots els centres docents, públics o privats, hauran de disposar d'instal·lacions esportives per a atendre l'educació física i la pràctica de l'esport, en les condicions que es determinen reglamentàriament.

A tal fi hauran de tenir-se en compte les necessitats d'accessibilitat i adaptació dels recintes per a persones amb mobilitat reduïda.

4. Les instal·lacions esportives dels centres docents es projectaran de manera que s'afavorisca la seua utilització esportiva polivalent, i podran ser posades a la disposició de la comunitat local i de les associacions esportives, amb respecte al normal desenvolupament de les activitats docents.

5. L'Administració de l'Estat coordinarà en la forma que reglamentàriament es determine, les activitats esportives de les Universitats que siguen d'àmbit estatal i la seua promoció, a fi d'assegurar la seua projecció internacional, tenint en compte les competències de les Comunitats Autònomes i de les pròpies Universitats.

Article 4

1. L'Administració de l'Estat i les Entitats educatives i esportives atendran molt especialment la promoció de la pràctica de l'esport pels joves, a fi de facilitar les condicions de la seua plena integració en el desenvolupament social i cultural.

2. És competència de l'Administració de l'Estat fomentar la pràctica de l'esport per les persones amb minusvalideses físiques, sensorials, psíquiques i mixtes, a fi de contribuir a la seua plena integració social.

3. Així mateix, l'Administració de l'Estat procurarà els mitjans necessaris que possibiliten als esportistes residents en els territoris insulars i de Ceuta i Melilla, la participació en competicions esportives no professionals d'àmbit estatal en condicions d'igualtat.

Article 5

Durant la prestació del Servei Militar es fomentaran les activitats esportives amb la finalitat de crear hàbits físic-esportius que faciliten la integració social i cultural.

Article 6

1. L'esport d'alt nivell es considera d'interès per a l'Estat, mentre que constitueix un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per l'estímul que suposa per al foment del deporte base, en virtut de les exigències tècniques i científiques de la seua preparació, i per la seua funció representativa d'Espanya en les proves o competicions esportives oficials de caràcter internacional.

2. L'Administració de l'Estat, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, quan escaigui, procurarà els mitjans necessaris per a la preparació tècnica i el suport científic i metge dels esportistes d'alt nivell, així com la seua incorporació al sistema educatiu i la seua plena integració social i professional.

TITULE II

El Consell Superior d'Esports

Article 7

1. L'actuació de l'Administració de l'Estat en l'àmbit de l'esport correspon i serà exercida directament pel Consell Superior d'Esports, excepte els supòsits de delegació prevists en la present Llei.

2. El Consell Superior d'Esports és un Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri d'Educació i Ciència. Reglamentàriament el Govern podrà modificar aquesta adscripció.

3. Són òrgans rectors del Consell Superior d'Esports el President i la Comissió Directiva.

Article 8

Són competències del Consell Superior d'Esports les següents:

a) Autoritzar i revocar de forma motivada la constitució i aprovar els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles.

b) Reconèixer, a l'efecte d'aquesta Llei, l'existència d'una modalitat esportiva.

c) Acordar, amb les Federacions esportives espanyoles els seus objectius, programes esportius, especialment els de l'esport d'alt nivell, pressupostos i estructures orgàniques i funcional d'aquelles, subscrivint a aquest efecte els corresponents convenis. Tals convenis tindran naturalesa jurídic-administrativa.

d) Concedir les subvencions econòmiques que procedisquen, a les Federacions Esportives i altres Entitats i Associacions Esportives, inspeccionant i comprovant l'adequació de les mateixes al compliment de les finalitats previstes en la present Llei.

i) Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.

f) Promoure i impulsar la recerca científica en matèria esportiva, de conformitat amb els criteris establits en la Llei de Foment i Coordinació General de la Recerca Científica i Tècnica.

g) Promoure i impulsar mesures de prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar artificialment la capacitat física dels esportistes o a modificar els resultats de les competicions.

h) Actuar en coordinació amb les Comunitats Autònomes respecte de l'activitat esportiva general, i cooperar amb les mateixes en el desenvolupament de les competències que tenen atribuïdes en els seus respectius estatuts.

i) Autoritzar o denegar, prèvia conformitat del Ministeri d'Afers exteriors, la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, així com la participació de les seleccions espanyoles en les competicions internacionals.

j) Coordinar amb les Comunitats Autònomes la programació de l'esport escolar i universitari, quan tinga projecció nacional i internacional.

k) Elaborar i executar, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i, si escau, amb les Entitats Locals, els plans de construcció i millora d'instal·lacions esportives per al desenvolupament de l'esport d'alta competició, així com actualitzar, en l'àmbit de les seues competències, la normativa tècnica existent sobre aquest tipus d'instal·lacions.

l) Elaborar propostes per a l'establiment dels ensenyaments mínims de les titulacions de tècnics esportius especialitzats.

Així mateix li correspon col·laborar en l'establiment dels programes i plans d'estudi relatius a aquestes titulacions, reconèixer els centres autoritzats per a impartir-los, i inspeccionar el desenvolupament dels programes de formació en aquelles Comunitats Autònomes que no hagen assumit competències en matèria d'educació.

m) Autoritzar les despeses plurianuals de les Federacions esportives espanyoles en els supòsits reglamentàriament previstos, determinar la destinació del patrimoni net d'aquelles en cas de dissolució, controlar les subvencions que els haguera atorgat i autoritzar el gravamen i alienació dels seus béns immobles, quan aquests hagen sigut finançats total o parcialment amb fons públics de l'Estat.

n) Actualitzar permanentment el cens d'instal·lacions esportives en col·laboració amb les Comunitats Autònomes.

o) Autoritzar la inscripció de les societats anònimes esportives en el Registre d'Associacions Esportives, inscriure l'adquisició i l'alienació de participacions significatives en el seu accionariat i autoritzar l'adquisició dels seus valors en els termes assenyalats en l'article 22.2.

p) Autoritzar la inscripció de les Federacions esportives espanyoles en les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional.

q) Col·laborar en matèria de medi ambient i defensa de la naturalesa amb altres organismes públics amb competències en açò i amb les Federacions, especialment relacionades amb aquells.

r) Vetlar per l'efectiva aplicació d'aquesta Llei i altres normes que la desenvolupen exercitant a aquest efecte les accions que procedeixen així com qualsevol altra facultat atribuïda legal o reglamentàriament que perseguisca el compliment de les finalitats i objectius assenyalats en la present norma.

Article 9

El President del Consell Superior d'Esports, amb rang de Secretari d'Estat, és nomenat i separat pel Consell de Ministres. Ostenta la representació i superior adreça del Consell, administra el seu patrimoni, celebra els contractes propis de la seua activitat i dicta, en el seu nom, els actes administratius.

Article 10

1. En el si del Consell Superior d'Esports es constituirà una Comissió Directiva, integrada per representants de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i Federacions esportives espanyoles, la presidència de les quals correspondrà al propi President del Consell. Igualment, formaran part d'aquesta Comissió persones de reconegut prestigi en el món de l'esport designades pel President del Consell Superior d'Esports.

La composició i funcionament de la Comissió Directiva es determinarà reglamentàriament.

2. Són competències específiques de la Comissió Directiva, entre unes altres, les següents:

a) Autoritzar i revocar, de forma motivada, la constitució de les Federacions esportives espanyoles.

b) Aprovar definitivament els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles, de les Lligues professionals i de les Agrupacions de clubs, autoritzant la seua inscripció en el Registre d'Associacions Esportives corresponent.

c) Designar als membres del Comitè Español de Disciplina Esportiva.

d) Suspendre motivadamente i de forma cautelar i provisional, al President i altres membres dels òrgans de govern i control de les Federacions esportives espanyoles i Lligues professionals, i convocar aquests òrgans col·legiats en els supòsits al fet que es refereix l'article 43.b) i c) de la present Llei.

i) Reconèixer l'existència d'una modalitat esportiva a l'efecte d'aquesta Llei.

f) Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.

g) Autoritzar la inscripció de les Federacions esportives espanyoles en les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional.

h) Autoritzar la inscripció de les Societats Anònimes Esportives en el Registre d'Associacions Esportives.

Article 11

1. El patrimoni del Consell Superior d'Esports estarà integrat pels béns i drets la titularitat dels quals li corresponga.

2. El Consell Superior d'Esports exerceix, respecte dels seus béns propis i dels quals l'Estat li puga adscriure, les facultats de gestió, defensa i recuperació que a l'Administració li atorguen les lleis sobre el Patrimoni de l'Estat.

3. Per a l'alienació, cessió i permuta dels béns propis del Consell Superior d'Esports s'estarà al que es disposa en la legislació sobre Patrimoni de l'Estat.

4. Els recursos del Consell Superior d'Esports estan constituïts, entre uns altres, pels següents:

a) Les consignacions econòmiques que anualment s'incloguen en els Pressupostos Generals de l'Estat.

b) Els procedents de les Taxes i Preus Públics.

c) Les subvencions atorgades per les Administracions i altres entitats públiques.

d) Les donacions, herències, llegats i premis que li siguen concedits.

i) Els beneficis econòmics que pogueren produir els actes que contribuïsquen a la realització de les seues finalitats i objectius assenyalats en la present Llei.

f) Els fruits dels seus béns patrimonials.

g) Els préstecs i crèdits que obtinga.

TITULE III

Les Associacions esportives

CAPITULE I

Disposició general

Article 12

1. A l'efecte de la present Llei, les Associacions esportives es classifiquen en Clubs, Agrupacions de Clubs d'àmbit estatal, Ens de Promoció esportiva d'àmbit estatal, Lligues Professionals i Federacions esportives espanyoles.

2. Les Lligues són associacions de Clubs que es constituiran, exclusiva i obligatòriament, quan existisquen competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal, segons l'establit en l'article 41 de la present Llei.

3. Es podran reconèixer Agrupacions de Clubs d'àmbit estatal amb l'exclusiu objecte de desenvolupar actuacions esportives en aquelles modalitats i activitats no contemplades per les Federacions esportives espanyoles. Només podrà reconèixer-se una Agrupació per cada modalitat esportiva no contemplada per aquestes Federacions.

Per al desenvolupament de l'activitat esportiva objecte de la seua creació, aquestes Agrupacions coordinaran la seua gestió amb les Federacions esportives d'àmbit autonòmic que tinguen contemplada tal modalitat esportiva.

El reconeixement d'aquestes Agrupacions es revisarà cada tres anys.

4. Les denominacions de Societat Anònima Esportiva, Lliga Professional i Federació esportiva espanyola s'aplicaran, amb caràcter general, a les Associacions esportives que es regulen en la present Llei.

CAPITULE II

Els Clubs esportius

Article 13

A l'efecte d'aquesta Llei es consideren Clubs esportius les associacions privades, integrades per persones físiques o jurídiques que tinguen per objecte la promoció d'una o diverses modalitats esportives, la pràctica de les mateixes pels seus associats, així com la participació en activitats i competicions esportives.

Article 14

Els Clubs esportius, en funció de les circumstàncies que assenyalen els articles següents, es classifiquen en:

a) Clubs esportius elementals.

b) Clubs esportius bàsics.

c) Societats Anònimes Esportives.

Article 15

1. Tots els Clubs, qualsevol que siga la seua finalitat específica i la forma jurídica que adopten, hauran d'inscriure's en el corresponent Registre d'Associacions Esportives.

2. El reconeixement a efectes esportius d'un Club s'acreditarà mitjançant la certificació de la inscripció al fet que es refereix l'apartat anterior.

3. Per a participar en competicions de caràcter oficial, els Clubs hauran d'inscriure's prèviament en la Federació respectiva. Aquesta inscripció haurà de fer-se a través de les Federacions autonòmiques, quan aquestes estiguen integrades en la Federació Espanyola corresponent.

4. Per a participar en competicions oficials d'àmbit estatal o de caràcter internacional, els Clubs esportius hauran d'adaptar els seus Estatuts o regles de funcionament a les condicions establides en els articles 17 i 18 de la present Llei. La seua inscripció s'efectuarà, a més, en la Federació espanyola corresponent.

Article 16

1. La constitució d'un Club esportiu elemental donarà dret a obtenir un Certificat d'Identitat Esportiva, en les condicions i per a les finalitats que reglamentàriament es determinen.

2. Per a la constitució d'aquests Clubs serà suficient que els seus promotors o fundadors, sempre persones físiques, subscriguen un document privat que figure, com a mínim, el següent:

a) Nom dels promotors o fundadors i del delegat o responsable, amb les seues dades d'identificació.

b) Voluntat de constituir el Club, finalitat i nom del mateix.

c) Un domicili a l'efecte de notificacions i relacions amb tercers.

d) L'expressa submissió a les normes esportives de l'Estat i, si escau, a les quals regeixen la modalitat de la Federació respectiva.

3. Els Clubs esportius als quals es refereix el present article podran establir les seues normes internes de funcionament d'acord amb principis democràtics i representatius. En defecte d'açò, s'aplicarà subsidiàriament les de desenvolupament de la present Llei.

Article 17

1. Per a la constitució d'un Club esportiu bàsic, els seus fundadors hauran d'inscriure en el Registre corresponent previst en l'article 15 l'acta fundacional. L'acta haurà de ser atorgada davant Notario almenys per cinc fundadors i arreplegar la voluntat d'aquests de constituir un Club amb exclusiu objecte esportiu.

2. Així mateix presentaran els seus Estatuts en els quals haurà de constar, com a mínim:

a) Denominació, objecte i domicili del Club.

b) Requisits i procediment d'adquisició i pèrdua de la condició de socis.

c) Drets i deures dels socis.

d) Òrgans de govern i de representació i règim d'elecció, que haurà d'ajustar-se als principis democràtics.

i) Règim de responsabilitat dels directius i dels socis, en les condicions que reglamentàriament s'establisquen. En qualsevol cas els directius respondran enfront dels socis, el Club o tercers, per culpa o negligència greu.

f) Règim disciplinari.

g) Règim economicofinancer i patrimonial.

h) Procediment de reforma dels seus Estatuts.

i) Règim de dissolució i destinació dels béns, que en tot cas s'aplicaran a finalitats anàlogues de caràcter esportiu.

Article 18

1. Les entitats públiques o privades, dotades de personalitat jurídica, o grups existents dins de les mateixes, que s'hagen constituït de conformitat amb la legislació corresponent, podran accedir al Registre d'Associacions Esportives, quan desenvolupen activitats esportives de caràcter accessori en relació amb el seu objecte principal.

2. Als efectes previstos en l'apartat anterior, l'Entitat o grup corresponent haurà d'atorgar escriptura pública davant Notario en la qual, a més de les previsions generals, s'indique expressament la voluntat de constituir un Club esportiu, incloent el següent:

a) Estatuts o la part dels mateixos que acrediten la seua naturalesa jurídica o referència de les normes legals que autoritzen la seua constitució com a grup.

b) Identificació del delegat o responsable del Club.

c) Sistema de representació dels esportistes.

d) Règim del pressupost diferenciat.

Article 19

1. Els Clubs, o els seus equips professionals, que participen en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit estatal, adoptaran la forma de Societat Anònima Esportiva al fet que es refereix la present Llei. Aquestes Societats Anònimes Esportives quedaran subjectes al règim general de les Societats Anònimes, amb les particularitats que es contenen en aquesta Llei i en les seues normes de desenvolupament.

2. En la denominació social d'aquestes Societats s'inclourà l'abreviatura «SAD».

3. Les Societats Anònimes Esportives tindran com a objecte social la participació en competicions esportives de caràcter professional i, si escau, la promoció i el desenvolupament d'activitats esportives, així com altres activitats relacionades o derivades d'aquesta pràctica.

4. Les Societats Anònimes Esportives només podran participar en competicions oficials professionals d'una sola modalitat esportiva.

Article 20

1. Les societats anònimes esportives i clubs que participen en una competició professional hauran d'inscriure's, de conformitat amb el que assenyala l'article 15, en el Registre d'Associacions Esportives corresponent i en la Federació respectiva.

La certificació acreditativa del seient d'inscripció d'una Societat Anònima Esportiva en el Registre d'Associacions Esportives haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud d'inscripció d'aquesta en el Registre Mercantil.

2. Els fundadors de les Societats Anònimes Esportives no podran reservar-se avantatges o remuneracions de cap tipus.

3. L'exercici econòmic de les Societats Anònimes Esportives es fixarà de conformitat amb el calendari establit per la Lliga Professional corresponent.

Article 21

1. Els criteris per a la fixació del capital mínim de les Societats Anònimes Esportives, que en cap cas podrà ser inferior a l'establit en la Llei de Societats Anònimes, es determinaran reglamentàriament.

2. El capital mínim de les Societats Anònimes Esportives haurà de desemborsar-se totalment i mitjançant aportacions dinerarias.

3. El capital de les Societats Anònimes Esportives estarà representat per accions nominatives.

Article 22

1. Tota persona física o jurídica que adquirisca o aliene una participació significativa en una Societat Anònima Esportiva haurà de comunicar, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, al Consell Superior d'Esports l'abast, termini i condicions de l'adquisició o alienació.

S'entendrà per participació significativa en una Societat Anònima Esportiva aquella que comprenga accions o altres valors convertibles en elles o que puguen donar dret directa o indirectament a la seua adquisició o subscripció de manera que l'adquirente passada o deixe de tenir, juntament amb els quals ja posseïsca, una participació en el capital de la societat igual o múltiple del cinc per cent.

2. Tota persona física o jurídica que pretenga adquirir accions d'una Societat Anònima Esportiva o valors que puguen donar dret directa o indirectament a la seua subscripció o adquisició de manera que, units als quals posseïsca, passada a posseir una participació en el total dels drets de vot de la societat igual o superior al vint-i-cinc per cent, haurà d'obtenir autorització prèvia del Consell Superior d'Esports.

El Consell Superior d'Esports només podrà denegar l'autorització en els casos assenyalats en l'article següent. Si no recaigués resolució expressa en el termini de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud s'entendrà concedida l'autorització.

3. Als efectes previstos en aquest article, es consideraran posseïdes o adquirides per una mateixa persona física o jurídica:

a) Les accions o altres valors posseïts o adquirits per les entitats pertanyents al seu mateix grup tal com aquest es defineix en l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors;

b) Les accions o altres valors posseïts o adquirits per les altres persones que actuen en nom propi però per compte d'aquella, de forma concertada o formant amb ella una unitat de decisió.

S'entendrà, excepte prova en contrari, que actuen per compte d'una persona jurídica o de forma concertada amb ella els membres del seu òrgan d'administració.

En tot cas es tindrà en compte tant la titularitat dominical de les accions i altres valors com els drets de vot que es gaudisquen en virtut de qualsevol títol.

Article 23

1. Les societats anònimes esportives i els clubs que participen en competicions professionals d'àmbit estatal no podran participar directa o indirectament en el capital d'una altra Societat Anònima Esportiva que prenga part en la mateixa competició professional o, sent diferent, pertanga a la mateixa modalitat esportiva.

2. Cap persona física o jurídica que directa o indirectament ostente una participació en els drets de vot en una Societat Anònima Esportiva igual o superior al cinc per cent podrà posseir directa o indirectament una participació igual o superior a dita cinc per cent en una altra Societat Anònima Esportiva que participe en la mateixa competició professional o, sent diferent, pertanga a la mateixa modalitat esportiva.

3. Tampoc podran adquirir-se accions d'una Societat Anònima Esportiva o altres valors que directa o indirectament puguen donar dret a la seua subscripció o adquisició quan d'açò puga produir-se l'efecte d'adulterar, desvirtuar o alterar el normal desenvolupament de la competició professional en la qual la societat participe.

4. Tota adquisició d'accions d'una Societat Anònima Esportiva o de valors que donen dret a la seua subscripció o adquisició que es faça incomplint l'establit en els paràgrafs anteriors serà nul·la de ple dret.

5. Les societats anònimes esportives hauran de remetre al Consell Superior d'Esports i a la Lliga Professional corresponent informació relativa a la titularitat dels seus valors amb la periodicitat i extensió que es determine reglamentàriament.

6. Les societats anònimes esportives hauran de permetre l'examen del llibre registre d'accions nominatives al Consell Superior d'Esports a requeriment d'aquest i estaran obligades a actualitzar-ho immediatament després que tinguen coneixement de la successió en la titularitat de les seues accions.

Article 24

1. L'òrgan d'administració de les societats anònimes esportives serà un Consell d'Administració compost pel nombre de membres que determinen els Estatuts.

2. No podran formar part del Consell d'Administració:

a) Les persones assenyalades en la Llei de Societats Anònimes i altres normes de general aplicació;

b) Els qui en els últims cinc anys hagen sigut sancionats per una infracció molt greu en matèria esportiva;

c) Els qui estiguen al servei de qualsevol Administració Pública o societat en la capital de la qual participe alguna Administració Pública sempre que l'activitat de l'òrgan o unitat a la qual estiguen adscrits estiguen relacionada amb la de les societats anònimes esportives;

d) Els qui tinguen o hagen tingut en els dos últims anys la condició d'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat i de les entitats de dret públic vinculades o dependents d'ella, en els termes assenyalats en l'article 1.2 de la Llei 12/1995, de 12 de maig, sempre que l'activitat pròpia del càrrec tinga relació amb la de les societats anònimes esportives.

3. Els membres del Consell d'Administració i els qui ostenten càrrecs directius en una Societat Anònima Esportiva no podran exercir càrrec algun en una altra Societat Anònima Esportiva que participe en la mateixa competició professional o, sent diferent, pertanga a la mateixa modalitat esportiva.

Article 25

1. En el cas d'alienació a títol onerós d'instal·lacions esportives que siguen propietat d'una Societat Anònima Esportiva, corresponen els drets de tempteig i de retracte, amb caràcter preferent, a l'Ajuntament del lloc on radiquen les instal·lacions o, en el cas de no exercitar-ho aquest, a la Comunitat Autònoma respectiva i, subsidiàriament, al Consell Superior d'Esports.

2. Als efectes assenyalats en l'apartat precedent, els Administradors hauran de comunicar al Consell Superior d'Esports, de forma fefaent, la decisió d'alienar, el preu oferit o la contraprestació, el nom i domicili de l'adquirente i les altres condicions de la transacció. Els efectes d'aquesta notificació caducaran als cent vuitanta dies naturals següents a la mateixa.

3. El Consell Superior d'Esports, en el termini de quaranta-cinc dies naturals, a explicar des de la notificació, i previ informe de la Lliga Professional, traslladarà a l'Ajuntament i a la Comunitat Autònoma corresponent la indicada comunicació. Tant l'Ajuntament com la Comunitat Autònoma podran fer ús del dret de tempteig dins dels quaranta-cinc dies naturals següents, notificant-ho al Consell Superior d'Esports i posant a la disposició de la Societat el preu.

Si ambdues Entitats exercitaren el dret de tempteig, tindrà preferència l'Ajuntament.

L'informe de la Lliga Professional s'emetrà en el termini de vint dies naturals, a explicar des de la sol·licitud del Consell Superior d'Esports.

4. En el cas que ni l'Ajuntament ni la Comunitat Autònoma exercitaren el dret de tempteig, podrà fer-ho el Consell Superior d'Esports dins del termini d'altres vint dies. Si aquest tampoc ho exercitara, podrà dur-se a terme l'alienació.

5. Així mateix, podran l'Ajuntament, la Comunitat Autònoma o el Consell Superior d'Esports exercitar el dret de retracte, amb subjecció a les normes del Codi Civil, quan no se li hagués fet la notificació o s'hagués omès en ella qualsevol dels requisits exigits, resultés inferior el preu o contraprestació, o menys oneroses les restants condicions essencials d'aquesta, o si la transmissió es realitza a persona diferent de la consignada en la notificació per al tempteig.

6. El dret de retracte caducarà als trenta dies naturals, explicats des del següent a la notificació fefaent, que, en tot cas, l'adquirente haurà de fer al Consell Superior d'Esports, sobre les condicions essencials en què es va efectuar la transmissió, mitjançant lliurament de còpia de l'escriptura o document en què va ser formalitzada. El Consell Superior d'Esports ho comunicarà a l'Ajuntament i a la Comunitat Autònoma respectiva, perquè, durant els trenta dies següents, puguen exercitar el dret de retracte, tenint preferència l'Ajuntament si ambdues institucions ho exercitaren. Si no ho fessin, el Consell Superior d'Esports podrà fer ús d'aquest dret durant altres trenta dies naturals.

Article 26

1. Les societats anònimes esportives que compten amb diverses seccions esportives portaran una comptabilitat que permeta diferenciar les operacions referides a cadascuna d'elles amb independència de la seua integració en els comptes anuals de la societat.

Sense perjudici de l'aplicació de l'article 200 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, en la memòria haurà d'especificar-se, si escau, la distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponents a les activitats pròpies de cada secció esportiva de la societat.

Reglamentàriament es determinaran les normes específiques i els models als quals hauran d'ajustar-se els comptes de les societats anònimes esportives així com la freqüència i l'abast de la informació periòdica que hagen de remetre al Consell Superior d'Esports.

2. Les societats anònimes esportives hauran de remetre al Consell Superior d'Esports i a la Lliga Professional corresponent l'informe d'auditoria dels comptes anuals i l'informe de gestió abans del dipòsit d'aquests comptes en el Registre Mercantil.

3. A més del que es disposa en el paràgraf anterior i en la legislació aplicable a les Societats Anònimes, el Consell Superior d'Esports, d'ofici o a petició de la Lliga Professional corresponent, podrà exigir la submissió d'una Societat Anònima Esportiva a una auditoria complementària realitzada per auditors per ell designats amb l'abast i el contingut que es determine en el corresponent acord.

Article 27

Els crèdits per préstecs fets pels accionistes, consellers i altres administradors d'una Societat Anònima Esportiva a favor d'aquesta tindran la consideració de subordinats respecte dels altres en els quals la societat figure com a deutora.

Article 28

 

Article 29

1. Les Societats Anònimes Esportives i la resta dels Clubs esportius, a fi de formar la selecció nacional, hauran de posar a la disposició de la Federació Espanyola que corresponga, els membres de la seua plantilla esportiva, en les condicions que es determine.

2. Cap Societat Anònima Esportiva podrà mantenir més d'un equip en la mateixa categoria d'una competició esportiva.

CAPITULE III

Federacions esportives espanyoles

Article 30

1. Les Federacions esportives espanyoles són Entitats privades, amb personalitat jurídica pròpia, l'àmbit de la qual d'actuació s'estén al conjunt del territori de l'Estat, en el desenvolupament de les competències que li són pròpies, integrades per Federacions esportives d'àmbit autonòmic, Clubs esportius, esportistes, tècnics, jutges i àrbitres, Lligues Professionals, si les hi haguera, i altres col·lectius interessats que promouen, practiquen o contribueixen al desenvolupament de l'esport.

2. Les Federacions esportives espanyoles, a més de les seues pròpies atribucions, exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a agents col·laboradors de l'Administració pública.

Article 31

1. Les Federacions esportives espanyoles regularan la seua estructura interna i funcionament a través dels seus Estatuts, d'acord amb principis democràtics i representatius.

2. Són òrgans de govern i representació de les Federacions esportives espanyoles, amb caràcter necessari, l'Assemblea General i el President.

3. La consideració d'electors i elegibles per als citats òrgans es reconeix a:

Els esportistes que tinguen llicència en vigor, homologada per la Federació esportiva espanyola en el moment de les eleccions i l'hagen tingut durant l'any anterior, sempre que hagen participat en competicions o activitats de la respectiva modalitat esportiva, de caràcter oficial i àmbit estatal, en les condicions que reglamentàriament es determinen, excepte en aquelles modalitats on no existisca competició o activitat d'aquest caràcter.

Els Clubs esportius inscrits en la respectiva Federació, en les mateixes circumstàncies que les assenyalades en el paràgraf anterior.

Els tècnics, jutges i àrbitres, i altres col·lectius interessats, així mateix en similars circumstàncies a les assenyalades en el precitado paràgraf anterior.

4. Per al càrrec de President de les Federacions esportives espanyoles seran també electors i elegibles els Presidents de les Federacions esportives d'àmbit autonòmic que formen part de la corresponent Assemblea General, d'acord amb l'establit en l'article 32.2 de la present Llei.

5. Els processos electorals per a l'elecció dels citats òrgans podran efectuar-se, quan corresponga, a través de les estructures federatives autonòmiques.

6. Els Estatuts, la composició, funcions i durada del mandat dels òrgans de govern i representació, així com l'organització complementària de les Federacions esportives espanyoles, s'acomodaran als criteris establits en les disposicions de desenvolupament de la present Llei.

7. Els Estatuts de les Federacions esportives espanyoles, així com les seues modificacions, es publicaran en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Article 32

1. Per a la participació dels seus membres en activitats o competicions esportives oficials d'àmbit estatal o internacional, les Federacions esportives d'àmbit autonòmic, hauran d'integrar-se en les Federacions esportives espanyoles corresponents.

 

2. Els estatuts de la federacions esportives espanyoles inclouran els sistemes d'integració i representativitat de les federacions d'àmbit autonòmic, segons l'establit en les disposicions de desenvolupament de la present Llei. A aquests efectes, la presidència de les Federacions d'àmbit autonòmic formaran part de les Assemblees generals de les Federacions esportives espanyoles, ostentant la representació d'aquelles.

En tot cas, perquè les federacions d'àmbit autonòmic puguen integrar-se en les federacions esportives espanyoles o, si escau, mantenir aqueixa integració, hauran d'eliminar qualsevol obstacle o restricció que impedisca o dificulte la participació d'estrangers que es troben legalment a Espanya i de les seues famílies en les activitats esportives no professionals que organitzen.

 

3. Les Federacions esportives d'àmbit autonòmic integrades en les Federacions espanyoles corresponents, ostentaran la representació d'aquestes en la respectiva Comunitat Autònoma, no podent existir en ella delegacions territorials de les Federacions esportives espanyoles, quan s'haja realitzat la precitada integració.

4.  Per a la participació en qualsevol competició esportiva oficial, a més del compliment dels requisits específics que s'exigisquen en cada cas, d'acord amb el marc competencial vigent, caldrà estar en possessió d'una llicència esportiva autonòmica, que serà expedida per les federacions esportives d'àmbit autonòmic que estiguen integrades en la corresponent federació estatal, segons les condicions i requisits que s'establiran reglamentàriament. La llicència produirà efectes en els àmbits estatal i autonòmic, des del moment en què s'inscriga en el registre de la federació esportiva autonòmica. Les federacions esportives autonòmiques hauran de comunicar a la federació estatal corresponent les inscripcions que practiquen, així com les modificacions d'aquestes inscripcions; a aquests efectes bastarà amb la remissió del nom i cognoms del titular, sexe, data de naixement, nombre de DNI i nombre de llicència.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, en els supòsits d'inexistència de federació autonòmica, impossibilitat material, quan així es determine per la pròpia federació autonòmica, o quan la federació autonòmica no es trobés integrada en la federació estatal, l'expedició de llicències serà assumida per la federació corresponent d'àmbit estatal. També a aquesta li correspondrà l'expedició d'aquelles llicències per a les quals siga necessari comptar amb un visat o autorització prèvia de la federació esportiva internacional corresponent, i en particular quan així es desprenga del que es disposa en els estatuts d'aquestes federacions internacionals.

Reglamentàriament es determinaran els criteris per a fixar el repartiment econòmic corresponent a la quantia global percebuda per les federacions autonòmiques per l'expedició de les llicències, atenent principalment als serveis recíprocament prestats entre la federació estatal i les autonòmiques i respectant la llibertat de cada federació autonòmica per a fixar i percebre la seua pròpia quota autonòmica diferent. L'acord de repartiment haurà de ser adoptat en l'Assemblea General respectiva, havent d'explicar, a més, amb el vot favorable de, almenys, dos terços dels responsables de les federacions territorials que siguen designats a aquests efectes. Aquestes federacions hauran de representar, al seu torn, almenys les dues terceres parts de les llicències d'aqueixa modalitat esportiva. En el cas que no s'aconseguira arribar a un acord per a la determinació de la quantia econòmica que correspon a cada federació autonòmica i a la federació estatal, aquesta determinació se sotmetrà a decisió d'un òrgan independent, el President del qual i altres membres seran designats de forma equilibrada pel Consell Superior d'Esports i pels representants de totes les Comunitats Autònomes.

Correspon a les federacions d'àmbit estatal l'elaboració i permanent actualització del cens de llicències esportives, que haurà d'estar a la disposició de totes les federacions autonòmiques, les quals podran disposar dels seus propis censos o registres de les llicències que expedisquen, respectant en tot case la legislació en matèria de protecció de dades.

Estaran inhabilitats per a obtenir una llicència esportiva que faculte per a participar en les competicions de qualsevol modalitat esportiva a les quals fa referència el paràgraf primer els esportistes i altres persones d'altres estaments que hagen sigut sancionats per dopatge, tant en l'àmbit autonòmic com en l'estatal i l'internacional, mentre es troben complint la sanció respectiva. Aquesta inhabilitació impedirà, igualment, que l'Estat o que les Comunitats Autònomes competents reconeguen o mantinguen la condició d'esportista o tècnic d'alt nivell. El Consell Superior d'Esports i les Comunitats Autònomes acordaran els mecanismes que permeten estendre els efectes d'aquestes decisions als àmbits competencials respectius, així com dotar de reconeixement mutu a les inhabilitacions per a l'obtenció de les llicències esportives que permeten participar en competicions oficials. D'igual forma i en els mateixos termes que el paràgraf anterior, no podran obtenir llicència aquelles persones que es troben inhabilitades, com a conseqüència de les infraccions previstes en la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l'esportista i de lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva i si escau en la normativa autonòmica vigent. Tot el que es disposa en aquest paràgraf s'entendrà en els termes que establisca la legislació vigent en matèria de lluita contra el dopatge.

Els esportistes que tracten d'obtenir una llicència esportiva podran ser sotmesos, amb caràcter previ a la seua concessió, a un control de dopatge, amb la finalitat de determinar el compliment dels requisits establits en aquesta normativa.

5. L'organització territorial de les Federacions esportives espanyoles s'ajustarà a la de l'Estat en Comunitats Autònomes.

Article 33

1. Les Federacions esportives espanyoles, sota la coordinació i tutela del Consell Superior d'Esports, exerciran les següents funcions:

a) Qualificar i organitzar, si escau, les activitats i competicions esportives oficials d'àmbit estatal.

b) Actuar en coordinació amb les Federacions d'àmbit autonòmic per a la promoció general de la seua modalitat esportiva en tot el territori nacional.

c) Dissenyar, elaborar i executar, en col·laboració, si escau, amb les Federacions d'àmbit autonòmic, els plans de preparació dels esportistes d'alt nivell en la seua respectiva modalitat esportiva.

d) Col·laborar amb l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes en la formació de tècnics esportius, i en la prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l'esport.

i) Organitzar o tutelar les competicions oficials de caràcter internacional que se celebren en el territori de l'Estat.

f) Exercir la potestat disciplinària en els termes establits en la present Llei i les seues disposicions de desenvolupament.

g) Exercir el control de les subvencions que assignen a les Associacions i Entitats esportives en la forma que reglamentàriament es determine.

2. Les Federacions esportives espanyoles ostentaran la representació d'Espanya en les activitats i competicions esportives de caràcter internacional. A aquests efectes serà competència de cada Federació l'elecció dels esportistes que han d'integrar les seleccions nacionals.

Article 34

1. Només podrà existir una Federació Espanyola per cada modalitat esportiva, excepte les poliesportives per a persones amb minusvalidesa al fet que es refereix l'article 40 de la present Llei.

2. Totes les Federacions esportives espanyoles han d'estar inscrites en el Registre d'Associacions Esportives. La inscripció haurà de ser autoritzada per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports i tindrà caràcter provisional durant el termini de dos anys.

3. Les Federacions esportives espanyoles s'inscriuran, amb autorització del Consell Superior d'Esports, en les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional.

4. L'autorització o denegació d'inscripció d'una Federació esportiva espanyola es produirà en funció de criteris d'interès esportiu, nacional i internacional, i de la implantació real de la modalitat esportiva.

5. La revocació del reconeixement de les Federacions esportives espanyoles es produirà per la desaparició dels motius que van donar lloc al mateix.

Article 35

1. El patrimoni de les Federacions esportives espanyoles estarà integrat pels béns la titularitat dels quals li corresponga.

2. Són recursos de les Federacions esportives espanyoles, entre uns altres, els següents:

a) Les subvencions que les Entitats públiques puguen concedir-los.

b) Les donacions, herències, llegats i premis que els siguen atorgats.

c) Els beneficis que produïsquen les activitats i competicions esportives que organitzen, així com els derivats dels contractes que realitzen.

d) Els fruits del seu patrimoni.

i) Els préstecs o crèdits que obtinguen.

f) Qualssevol uns altres que puguen ser-li atribuïts per disposició legal o en virtut de conveni.

Article 36

1. Les Federacions esportives espanyoles no podran aprovar pressupostos deficitaris. Excepcionalment el Consell Superior d'Esports podrà autoritzar el caràcter deficitari de tals pressupostos.

2. Les Federacions esportives espanyoles tenen el seu propi règim d'administració i gestió de pressupost i patrimoni, sent-los aplicable, en tot cas, les següents regles:

a) Poden promoure i organitzar activitats i competicions esportives dirigides al públic, havent d'aplicar els beneficis econòmics, si els hi hagués, al desenvolupament del seu objecte social.

b) Poden gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial, sempre que aquests negocis jurídics no comprometen de manera irreversible el patrimoni de l'Entitat o el seu objecte social.

Quan es tracte de béns immobles que hagen sigut finançats, en tot o en part, amb fons públics de l'Estat, serà preceptiva l'autorització del Consell Superior d'Esports per al seu gravamen o alienació.

c) Poden exercir, complementàriament, activitats de caràcter industrial, comercial, professional o de serveis i destinar els seus béns i recursos als mateixos objectius esportius, però en cap cas podran repartir beneficis entre els seus membres.

d) No podran comprometre despeses de caràcter plurianual sense autorització del Consell Superior d'Esports, quan la naturalesa de la despesa, o el percentatge del mateix en relació amb el seu pressupost, vulnere els criteris establits reglamentàriament.

i) Hauran de sotmetre's anualment a auditories financeres, i si escau de gestió, així com a informes de revisió limitada, sobre la totalitat de les despeses. Aquestes actuacions podran ser encarregades i sufragades pel Consell Superior d'Esports.

Article 37

En cas de dissolució d'una Federació esportiva espanyola, el seu patrimoni net, si ho hi haguera, s'aplicarà a la realització d'activitats anàlogues determinant-se pel Consell Superior d'Esports la seua destinació concreta.

Article 38

1. Es crea una Junta de Garanties Electorals, adscrita orgànicament al Consell Superior d'Esports, que vetlarà, de forma immediata i en última instància administrativa, per l'ajust a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les Federacions esportives espanyoles.

2. La composició d'aquesta Junta, les seues competències, constitució i règim de funcionament es determinarà per via reglamentària.

Article 39

Les Federacions esportives espanyoles hauran d'obtenir autorització del Consell Superior d'Esports, per a sol·licitar, comprometre o organitzar activitats i competicions esportives oficials de caràcter internacional.

Article 40

Correspon al Govern establir les condicions per a la creació de Federacions esportives d'àmbit estatal, en les quals puguen integrar-se els esportistes amb minusvalideses físiques, psíquiques, sensorials i mixtes.

CAPITULE IV

Lligues professionals

Article 41

1. En les Federacions esportives espanyoles on existisca competició oficial de caràcter professional i àmbit estatal es constituiran Lligues, integrades exclusiva i obligatòriament per tots els Clubs que participen en aquesta competició.

2. Les Lligues professionals tindran personalitat jurídica, i gaudiran d'autonomia per a la seua organització interna i funcionament respecte de la Federació esportiva espanyola corresponent de la qual formen part.

3. Els Estatuts i reglaments de les Lligues professionals seran aprovats pel Consell Superior d'Esports, previ informe de la Federació esportiva espanyola corresponent, havent d'incloure, a més dels requisits generals assenyalats reglamentàriament, un règim disciplinari específic.

4. Són competències de les Lligues professionals, a més de les quals puga delegar-los la Federació esportiva espanyola corresponent, les següents:

a) Organitzar les seues pròpies competicions, en coordinació amb la respectiva Federació esportiva espanyola i d'acord amb els criteris que, en garantia exclusiva dels compromisos nacionals o internacionals, puga establir el Consell Superior d'Esports.

b) Exercir, respecte dels seus associats, les funcions de tutela, control i supervisió establides en la present Llei.

c) Exercir la potestat disciplinària en els termes previstos en la present Llei i les seues Disposicions de desenvolupament.

CAPITULE V

Ens de promoció esportiva

Article 42

1. Són Ens de promoció esportiva d'àmbit estatal, les associacions de Clubs o Entitats que tinguen per finalitat exclusiva la promoció i organització d'activitats físiques i esportives, amb finalitats lúdiques, formatives o socials.

2. Per a procedir al seu reconeixement es requerirà que tinguen presència organitzada en un mínim de sis Comunitats Autònomes, almenys en un nombre no inferior a cent associacions o Entitats esportives, inscrites en els corresponents registres de tals comunitats, amb un mínim de vint mil associats, que no tinguen finalitat de lucre i que es regulen per Estatuts d'acord amb les normes esportives de cada Comunitat, que prevegen mínimament un funcionament intern democràtic, la lliure adhesió i l'autonomia respecte de qualsevol organització política, sindical, econòmica o religiosa.

3. Els requisits necessaris per a aquest reconeixement seran revisats cada quatre anys per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.

4. La participació en competicions o activitats esportives d'àmbit estatal organitzades pels Ens de promoció esportiva, serà incompatible amb la participació en les competicions o activitats oficials d'àmbit estatal organitzades o tutelades per les Federacions esportives espanyoles, en la mateixa modalitat esportiva.

5. Els Ens de promoció esportiva podran ser reconeguts d'utilitat pública pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Educació i Ciència, amb la tramitació i requisits establits per a les altres Entitats esportives.

CAPITULE VI

Disposicions comunes

Article 43

Amb la finalitat de garantir el compliment efectiu de les funcions encomanades a les Federacions esportives espanyoles i a les Lligues professionals, el Consell Superior d'Esports podrà dur a terme les següents actuacions, que, en cap cas, tindran caràcter de sanció.

a) Inspeccionar els llibres i documents oficials i reglamentaris.

b) Convocar els òrgans col·legiats de govern i control, per al debat i resolució, si escau, d'assumptes o qüestions determinades, quan aquells no hagen sigut convocats per qui té l'obligació estatutària o legal de fer-ho en temps reglamentari.

c) Suspendre motivadamente, de forma cautelar i provisional, al President o als altres membres dels òrgans directius, quan s'incoe contra els mateixos expedient disciplinari, com a conseqüència de presumptes infraccions o irregularitats molt greus i susceptibles de sanció, tipificades com a tals en l'article 76 de la present Llei.

Article 44

1. Les Federacions esportives espanyoles i les territorials d'àmbit autonòmic integrades en aquelles són Entitats d'utilitat pública.

2. Els clubs esportius que participen en competicions oficials d'àmbit estatal podran ser reconeguts d'utilitat pública per acord del Consell de Ministres, previ informe de la Comunitat Autònoma corresponent, en les condicions que reglamentàriament es determinen.

Article 45

1. La declaració o reconeixement d'utilitat pública, a més dels beneficis que l'ordenament jurídic general atorga, comporta:

a) L'ús de la qualificació de «utilitat pública» a continuació del nom de la respectiva Entitat.

b) La prioritat en l'obtenció de recursos en els plans i programes de promoció esportiva de l'Administració Estatal i de les Administracions Locals, així com dels Ens o Institucions públiques depenents de les mateixes.

c) L'accés preferent al crèdit oficial de l'Estat.

 

TITULE IV

De les competicions

Article 46

1. A l'efecte d'aquesta Llei, les competicions esportives es classifiquen de la forma següent:

a) Per la seua naturalesa, en competicions oficials o no oficials, de caràcter professional o no professional.

b) Pel seu àmbit, en competicions internacionals, estatals i d'àmbit territorial inferior.

2. Són competicions oficials d'àmbit estatal aquelles que així es qualifiquen per la corresponent Federació esportiva espanyola, excepte les de caràcter professional, la qualificació del qual correspondrà al Consell Superior d'Esports.

Els criteris per a la qualificació de les competicions oficials d'àmbit estatal podran ser establits en les disposicions de desenvolupament de la present Llei o, d'acord amb elles, en els Estatuts federatius corresponents.

Seran criteris per a la qualificació de competicions de caràcter professional, entre uns altres, l'existència de vincles laborals entre Clubs i esportistes i la importància i dimensió econòmica de la competició.

La denominació de competició oficial d'àmbit estatal queda reservada, amb caràcter general, per a les regulades en el present Títol.

3. Les competicions oficials d'àmbit estatal podran ser organitzades per persones físiques o jurídiques, privades o públiques, Clubs esportius, Lligues professionals i Federacions esportives.

4. Les modificacions proposades per la Federació espanyola corresponent que afecten a les competicions oficials de caràcter professional requeriran l'informe previ i favorable de la Lliga Professional corresponent.

Article 47

1. És obligació dels esportistes federats assistir a les convocatòries de les seleccions esportives nacionals per a la participació en competicions de caràcter internacional, o per a la preparació de les mateixes.

2. Quan els esportistes als quals es refereix el paràgraf anterior anaren subjectes d'una relació laboral, comuna o especial, el seu empresari conservarà tal caràcter durant el temps requerit per a la participació en competicions internacionals o la preparació de les mateixes, si bé se suspendrà l'exercici de les facultats d'adreça i control de l'activitat laboral i les obligacions o responsabilitats relacionades amb aquesta facultat, en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

TITULE V

El Comitè Olímpic i el Comitè Paralímpic Espanyols

Article 48

1. El Comitè Olímpic Español és una associació sense finalitats de lucre, dotada de personalitat jurídica, l'objecte de la qual consisteix en el desenvolupament del moviment olímpic i la difusió dels ideals olímpics. En atenció a aquest objecte, el Comitè Olímpic Español és declarat d'utilitat pública.

2. El Comitè Olímpic Español es regeix pels seus propis Estatuts i Reglaments, en el marc d'aquesta Llei i de l'ordenament jurídic espanyol, i d'acord amb els principis i normes del Comitè Olímpic Internacional.

3. El Comitè Olímpic Español organitza la inscripció i participació dels esportistes espanyols en els Jocs Olímpics, col·labora en la seua preparació i estimula la pràctica de les activitats representades en aquests Jocs.

4. Les Federacions esportives espanyoles de modalitats olímpiques hauran de formar part del Comitè Olímpic Español.

5. Per a l'exercici de les seues funcions correspon al Comitè Olímpic Español la representació exclusiva d'Espanya davant el Comitè Olímpic Internacional.

6. El Comitè Paralímpic Español, té la mateixa naturalesa i exerceix funcions anàlogues a les quals es refereixen els apartats anteriors respecte dels esportistes amb discapacitats físiques, sensorials, psíquiques i cerebrals. En atenció al seu objecte, naturalesa i funcions en l'àmbit esportiu es declara d'utilitat pública.

7. Les disposicions reguladores del règim tributari del Comitè Olímpic Español seran igualment aplicables al Comitè Paralímpic Español.

Article 49

1. L'explotació o utilització, comercial o no comercial, de l'emblema dels cinc anells entrellaçats, les denominacions «Jocs Olímpics», «Olimpíades» i «Comitè Olímpic», i de qualsevol altre signe o identificació que per similitud es preste a confusió amb els mateixos, queda reservada en exclusiva al Comitè Olímpic Español.

2. Cap persona jurídica, pública o privada, pot utilitzar aquests emblemes i denominacions sense autorització expressa del Comitè Olímpic Español.

3. L'explotació o utilització, comercial o no comercial, de l'emblema o símbols, les denominacions "Jocs Paralímpics", "Paralimpiadas" i "Comitè Paralímpic", i de qualsevol altre signe d'identificació que per similitud es preste a confusió amb els mateixos, queda reservada en exclusiva al Comitè Paralímpic Español. Cap persona jurídica, pública o privada, pot utilitzar aquests emblemes i denominacions sense autorització del Comitè Paralímpic Español.

TITULE VI

L'esport d'alt nivell

Article 50

A l'efecte d'aquesta Llei, es considera esport d'alt nivell la pràctica esportiva en la qual concórreguen les característiques assenyalades en l'article 6.1 de la present Llei i que permeta una confrontació esportiva amb la garantia d'un màxim rendiment i competitivitat en l'àmbit internacional.

Article 51

El Consell Superior d'Esports exerceix la tutela i el control de l'esport d'alt nivell, acordant amb les Federacions esportives espanyoles i, si escau, amb les Comunitats Autònomes, els programes i plans de preparació que seran executats per aquelles.

Article 52

Es consideren esportistes d'alt nivell els qui figuren en les relacions elaborades anualment pel Consell Superior d'Esports, en col·laboració amb les Federacions esportives espanyoles i, si escau, amb les Comunitats Autònomes, i d'acord amb els criteris selectius de caràcter objectiu que es determinen, tenint en compte, entre unes altres, les circumstàncies següents:

a) Classificacions obtingudes en competicions o proves esportives internacionals.

b) Situació de l'esportista en llistes oficials de classificació esportiva, aprovades per les Federacions internacionals corresponents.

c) Condicions especials de naturalesa tècnic-esportiva, verificades pels organismes esportius.

Article 53

1. L'Administració de l'Estat, en coordinació, si escau, amb les Comunitats Autònomes, adoptarà les mesures necessàries per a facilitar la preparació tècnica, la incorporació al sistema educatiu, i la plena integració social i professional dels esportistes d'alt nivell, durant la seua carrera esportiva i al final de la mateixa.

2. A les finalitats previstes en l'apartat anterior, i en funció de les circumstàncies personals i tècnic-esportives de l'esportista, podran adoptar-se les següents mesures:

a) Reserva d'un contingent addicional de places en els Instituts Nacionals d'Educació Física i, si escau, en els Centres universitaris, per a els qui reunisquen els requisits acadèmics necessaris.

b) Exempció de requisits acadèmics, generals o específics, exigits per a l'accés a les titulacions al fet que es refereix l'article 55 de la present Llei, en les condicions que fixe el Govern.

c) Impuls de la celebració de convenis amb empreses públiques i privades per a l'exercici professional de l'esportista.

d) Articulació de fórmules per a compatibilitzar els estudis o l'activitat laboral de l'esportista amb la seua preparació o activitat esportiva.

i) Inclusió en la Seguretat Social.

3. Amb vista al compliment del Servei Militar, l'esportista d'alt nivell gaudirà, en les condicions que es determinen reglamentàriament, dels següents beneficis:

a) Pròrroga d'incorporació al servei en files.

b) Elecció del lloc de compliment d'aquest servei, si hi haguera guarnició d'algun dels Exèrcits per a facilitar la seua preparació d'acord amb l'especialitat esportiva.

c) Opció de la crida d'incorporació a files.

d) A l'esportista d'alt nivell se li facilitarà la preparació i l'entrenament necessaris per al manteniment de la seua forma física i tècnica, i se li permetrà la participació en quantes competicions oficials estiga anomenat a concórrer.

4. El previst en el paràgraf anterior serà també d'aplicació a els qui hagen de complir la prestació social substitutòria del Servei Militar.

5. Totes les Administracions Públiques consideraran la qualificació de «esportista d'alt nivell» com a mèrit avaluable, tant en les proves de selecció a places relacionades amb l'activitat esportiva corresponent, com en els concursos per a la provisió de llocs de treball relacionats amb aquella activitat, sempre que en tots dos casos estiga prevista la valoració de mèrits específics.

TITULE VII

Recerca i ensenyaments esportius

Article 54

L'Administració de l'Estat, a través de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, i del Consell Superior d'Esports, i en col·laboració, si escau, amb les Comunitats Autònomes, promourà, impulsarà i coordinarà la recerca i desenvolupament tecnològic en l'esport, en les seues diferents aplicacions.

Article 55

1. El Govern, a proposta del Ministre d'Educació i Ciència, regularà els ensenyaments dels tècnics esportius, segons les exigències marcades pels diferents nivells educatius, així com les condicions d'accés, programes, directrius i plans d'estudi que s'establisquen.

2. La formació dels Tècnics Esportius podrà dur-se a terme en centres reconeguts per l'Estat o, si escau, per les Comunitats Autònomes amb competències en matèria d'educació, així com pels centres docents del sistema d'ensenyament militar en virtut dels convenis establits entre els Ministeris d'Educació i Ciència i de Defensa.

3. Les condicions per a l'expedició de títols de tècnics esportius seran establides pel Ministeri d'Educació i Ciència.

4. Els ensenyaments al fet que es refereix el present article tindran valor i eficàcia en tot el territori nacional.

Les Federacions esportives espanyoles que imposen condicions de titulació per al desenvolupament d'activitats de caràcter tècnic, en Clubs que participen en competicions oficials, hauran d'acceptar les titulacions expedides pels centres legalment reconeguts.

TITULE VIII

Control de les substàncies i mètodes prohibits en l'esport i seguretat en la pràctica esportiva

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

1. L'assistència sanitària derivada de la pràctica esportiva general del ciutadà constitueix una prestació ordinària del règim d'assegurament sanitari del sector públic que li corresponga i, així mateix, de les assegurances generals d'assistència sanitària prestats per Entitats privades.

2. Amb independència d'altres asseguraments especials que puguen establir-se, tots els esportistes federats que participen en competicions oficials d'àmbit estatal hauran d'estar en possessió d'un segur obligatori que cobrisca els riscos per a la salut derivats de la pràctica de la modalitat esportiva corresponent.

En el cas que l'assistència sanitària siga prestada per una Entitat diferent a l'asseguradora, aquesta última vindrà obligada al reintegrament de les despeses produïdes per aquesta assistència, conforme a l'establit en l'article 83 de la Llei General de Sanitat.

3. En funció de les condicions tècniques, i en determinades modalitats esportives, el Consell Superior d'Esports podrà exigir a les Federacions esportives espanyoles que, per a l'expedició de llicències o la participació en competicions oficials d'àmbit estatal, siga requisit imprescindible que l'esportista s'haja sotmès a un reconeixement mèdic d'aptitud.

4. Les condicions per a la realització dels reconeixements mèdics d'aptitud, així com les modalitats esportives i competicions en què aquests siguen necessaris, seran establides en les disposicions de desenvolupament de la present Llei.

TITULE IX

Prevenció de la violència en els espectacles esportius

Articles 60 a 69

 

TITULE X

Instal·lacions esportives

Article 70

1. La planificació i construcció d'instal·lacions esportives de caràcter públic finançades amb fons de l'Administració de l'Estat haurà de realitzar-se en forma que s'afavorisca la seua utilització esportiva polivalent, tenint en compte les diferents modalitats esportives, la màxima disponibilitat horària i els diferents nivells de pràctica dels ciutadans.

Aquestes instal·lacions hauran de ser posades a la disposició de la comunitat per al seu ús públic.

2. Les instal·lacions esportives al fet que es refereix l'apartat anterior hauran de ser accessibles, i sense barreres ni obstacles que impossibiliten la lliure circulació de persones amb minusvalidesa física o d'edat avançada. Així mateix, els espais interiors dels recintes esportius hauran d'estar proveïts de les instal·lacions necessàries per a la seua normal utilització per aquestes persones, sempre que ho permeta la naturalesa dels esports als quals es destinen aquests recintes.

3. Tota instal·lació esportiva haurà d'atenir-se a la normativa de la CEE sobre l'ús i publicitat d'alcohol i tabac.

Article 71

1. Les instal·lacions destinades als espectacles esportius, on se celebren competicions d'àmbit estatal i internacional, i especialment les que puguen acollir un nombre important d'espectadors, hauran de projectar-se i construir-se en el marc de la normativa aplicable, de manera que impedisquen o limiten al màxim les possibles accions de violència d'acord amb les recomanacions dels Convenis internacionals sobre la violència en l'esport subscrits per Espanya.

2. A l'efecte del previst en l'apartat anterior, en el termini que reglamentàriament s'establisca, les localitats hauran de ser numerades amb seient per a tots els espectadors, en totes les instal·lacions on se celebren competicions professionals d'àmbit estatal. En aquestes instal·lacions existirà un lloc o unitat central de control organitzatiu, situada en zona estratègica i dotat dels mitjans tècnics necessaris.

3. En el condicionament de les instal·lacions a l'efecte de seguretat, es tindran especialment en compte els següents aspectes:

a) Distància i elements de separació entre el terreny de joc i la primera línia d'espectadors.

b) Túnels d'accés a vestuaris.

c) Connexió de radi i sistemes de megafonia exterior.

4. Als mateixos efectes, es tindran en compte els següents aspectes:

a) En l'execució d'obres en les instal·lacions ja existents:

La restricció de l'edificació, amb finalitat esportiva o de qualsevol altre ús, tant en volum com en ocupació de sòl.

La prohibició o limitació de l'augment del nombre d'espectadors.

b) En la construcció d'instal·lacions noves:

La superfície inedificable en la parcel·la a utilitzar i annexa a la mateixa.

Les distàncies mínimes de la instal·lació a les fites de la parcel·la.

La franja de terrenys totalment lliure, fins i tot d'aparcaments, al voltant de la instal·lació.

Article 72

Tota instal·lació o establiment d'ús públic en què es presten serveis de caràcter esportiu, qualsevol que siga l'Entitat titular, haurà d'oferir una informació, en lloc perfectament visible i accessible, de les dades tècniques de la instal·lació o de l'establiment, així com del seu equipament i el nom i titulació respectiva de les persones que presten serveis professionals en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació.

TITULE XI

La disciplina esportiva

Article 73

1. L'àmbit de la disciplina esportiva, a l'efecte de la present Llei, i quan es tracte d'activitats o competicions d'àmbit estatal i, si escau, internacional, o afecte a persones que participen en elles, s'estén a les infraccions de regles del joc o competició i normes generals esportives tipificades en aquesta Llei, en les seues disposicions de desenvolupament i en les estatutàries o reglamentàries de Clubs esportius, Lligues professionals i Federacions esportives espanyoles.

2. Són infraccions de les regles del joc o competició les accions o omissions que, durant el curs del joc o competició, vulneren, impedisquen o pertorben el seu normal desenvolupament.

Són infraccions a les normes generals esportives les altres accions o omissions que siguen contràries al que es disposa per aquestes normes.

Article 74

1. La potestat disciplinària atribueix als seus titulars legítims la facultat d'investigar i, si escau, sancionar o corregir a les persones o Entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les seues respectives competències.

2. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva correspondrà:

a) Als jutges o àrbitres, durant el desenvolupament de les trobades o proves, amb subjecció a les regles establides en les disposicions de cada modalitat esportiva.

b) Als Clubs esportius, sobre els seus socis o associats, esportistes o tècnics i directius o administradors.

c) A les Federacions esportives espanyoles, sobre: Totes les persones que formen part de la seua pròpia estructura orgànica; els Clubs esportius i els seus esportistes, tècnics i directius; els jutges i àrbitres, i, en general, totes aquelles persones i Entitats que, estant federades, desenvolupen l'activitat esportiva corresponent en l'àmbit estatal.

d) A les Lligues professionals, sobre els Clubs esportius que participen en competicions oficials de caràcter professional i sobre els seus directius o administradors.

i) Al Comitè Español de Disciplina Esportiva, sobre les mateixes persones i Entitats que les Federacions esportives espanyoles, sobre aquestes mateixes i els seus directius, i sobre les Lligues professionals.

Article 75

Les disposicions estatutàries o reglamentàries dels Clubs esportius que participen en competicions d'àmbit estatal, Lligues Professionals i Federacions esportives espanyoles, dictades en el marc de la present Llei, hauran de preveure, inexcusablement i en relació amb la disciplina esportiva, els següents extrems:

a) Un sistema tipificat d'infraccions, de conformitat amb les regles de la corresponent modalitat esportiva, graduant-les en funció de la seua gravetat.

b) Els principis i criteris que asseguren la diferenciació entre el caràcter lleu, greu i molt greu de les infraccions, la proporcionalitat de les sancions aplicables a les mateixes, la inexistència de doble sanció pels mateixos fets, l'aplicació dels efectes retroactius favorables i la prohibició de sancionar per infraccions no tipificades amb anterioritat al moment de la seua comissió.

c) Un sistema de sancions corresponent a cadascuna de les infraccions, així com les causes o circumstàncies que eximisquen, atenuen o agreugen la responsabilitat de l'infractor i els requisits d'extinció d'aquesta última.

d) Els diferents procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions.

i) El sistema de recursos contra les sancions imposades.

Article 76

1. Es consideraran, en tot cas, com a infraccions molt greus a les regles de joc o competició o a les normes esportives generals, les següents:

a) Els abusos d'autoritat.

b) Els trencaments de sancions imposades.

c) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples acords, el resultat d'una prova o competició.

f) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives nacionals.

 

2. Així mateix es consideraran específicament infraccions molt greus dels presidents i altres membres directius dels òrgans de les Federacions esportives espanyoles i Lligues Professionals, les següents:

a) L'incompliment dels acords de l'assemblea general, així com dels reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.

b) La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats federatius.

c) La inejecución de les resolucions del Comitè Español de Disciplina Esportiva.

d) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals, i altres ajudes de l'Estat, dels seus Organismes autònoms o d'una altra manera concedits amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

i) El compromís de despeses de caràcter plurianual del pressupost de les Federacions esportives, sense la reglamentària autorització.

f) L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter internacional, sense la reglamentària autorització.

 

3. A més de les enunciades en els apartats anteriors i de les quals s'establisquen per les respectives Lligues Professionals, són infraccions específiques molt greus dels Clubs esportius de caràcter professional i, si escau, dels seus administradors o directius:

a) L'incompliment dels acords de tipus econòmic de la Lliga Professional corresponent.

b) L'incompliment dels deures o compromisos adquirits amb l'Estat o amb els esportistes.

c) L'incompliment dels règims de responsabilitat dels membres de les Juntes Directives.

4. Seran, en tot cas, infraccions greus:

a) L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans esportius competents.

b) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decore esportius.

c) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funció esportiva exercida.

5. Es consideraran infraccions de caràcter lleu les conductes clarament contràries a les normes esportives, que no estiguen culpables en la qualificació de molt greus o greus.

6. Es consideraran infraccions molt greus en matèria de societats anònimes esportives les següents:

a) L'adquisició d'accions o valors d'una societat anònima esportiva de manera que es passe a tenir més del vint-i-cinc per cent dels drets de vot de la mateixa sense obtenir l'autorització expressa o presumpta del Consell Superior d'Esports o l'adquisició d'accions o valors d'una societat anònima esportiva en contra de la prohibició establida en l'article 23.2 d'aquesta Llei.

b) L'incompliment del deure presentar l'informe d'auditoria dels comptes anuals o l'informe de gestió en els terminis i en els termes establits en aquesta Llei.

c) La negativa, obstrucció o resistència a l'examen per part del Consell Superior d'Esports del llibre registre d'accions nominatives.

d) La negativa, obstrucció o resistència a la submissió a les auditories que anaren acordades pel Consell Superior d'Esports segons el que es disposa en l'article 26.3 d'aquesta Llei.

La responsabilitat per les infraccions a les quals es refereix l'apartat a) d'aquest article recaurà sobre l'adquirente o adquirentes i els qui actuen concertadament amb ells; en les infraccions assenyalades en els restants apartats la responsabilitat recaurà en la Societat Anònima Esportiva i en l'administrador o administradors a els qui s'imputa l'incompliment, la negativa, obstrucció o resistència.

7. Es consideraran infraccions greus en matèria de societats anònimes esportives l'incompliment del deure comunicació de l'adquisició i alienació de participacions significatives d'una societat anònima esportiva així com el retard injustificat en el compliment del deure actualitzar el llibre registre d'accions nominatives en els termes assenyalats en l'article 23.6.

La responsabilitat per les infraccions relacionades en aquest paràgraf recaurà, en el primer cas, sobre la persona o persones obligades a comunicar l'adquisició o alienació i, en el segon, sobre la Societat Anònima Esportiva i l'administrador o administradors a els qui s'impute l'incompliment, la negativa, obstrucció o resistència.

8. Es consideren infraccions molt greus i greus en matèria de dopatge en l'esport les contemplades en la normativa sobre protecció de la salut i lluita contra el dopatge en l'esport, que es regiran per la seua legislació específica, sense perjudici de l'aplicació supletòria, si escau, de les disposicions d'aquesta Llei.

Article 77

1. La reincidència serà considerada, en tot cas, com a circumstància agreujant de la responsabilitat en la disciplina esportiva.

2. Són, en tot cas, circumstàncies atenuants per a les infraccions a les regles del joc o competició, la de penediment espontani i la d'haver precedit, immediatament a la infracció, una provocació suficient.

Article 78

Es consideraran, en tot cas, com a causes d'extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva, la defunció de l'inculpat, la dissolució del Club o federació esportiva sancionats, el compliment de la sanció, la prescripció de les infraccions i de les sancions imposades.

Article 79

1. Les sancions susceptibles d'aplicació per la comissió d'infraccions esportives corresponents seran les següents:

a) Inhabilitació, suspensió o privació de llicència federativa, amb caràcter temporal o definitiu, en adequada proporció a les infraccions comeses.

b) La facultat, per als corresponents òrgans disciplinaris, d'alterar el resultat de trobades, proves o competicions per causa de predeterminació mitjançant preu, intimidació o simples acords, del resultat de la prova o competició.

c) Les de caràcter econòmic, en els casos en què els esportistes, tècnics, jutges o àrbitres perceben retribució per la seua labor, havent de figurar quantificades en el reglament disciplinari i en els Estatuts de la Federació corresponent. Les sancions de caràcter econòmic podran imposar-se a tots els que intervenen o participen en les competicions declarades com a professionals, havent-se d'igualment procedir a la seua quantificació en els reglaments i estatuts corresponents, així com, si escau, els de la Lliga Professional.

d) Les de clausura del recinte esportiu.

i) Les de prohibició d'accés a l'estadi, pèrdua de la condició de soci i celebració de la competició esportiva a porta tancada.

f) La de prevenció, en els casos en què l'esportista, àdhuc havent facilitat les dades exigides en l'article 58.1 d'aquesta Llei, no siga localitzat fins a en tres ocasions. En més de tres ocasions s'aplicaran les sancions previstes en l'apartat 1.a) del present article.

2. Per la comissió de les infraccions enumerades en l'article 76.2 podran imposar-se les següents sancions:

a) Amonestació pública.

b) Inhabilitació temporal de dos mesos a un any.

c) Destitució del càrrec.

3. Per la comissió d'infraccions enumerades en l'article 76.3 podran imposar-se les següents sancions:

a) Prevenció.

b) Sancions de caràcter econòmic.

c) Descens de categoria.

d) Expulsió, temporal o definitiva, de la competició professional.

4. Per la comissió d'infraccions molt greus en matèria de societats anònimes esportives s'imposaran les següents sancions:

a) Multa pecuniària de quantia compresa entre 25.000.0001 i 75.000.000 pessetes.

b) Si es tracta de la infracció assenyalada en l'apartat a) de l'article 76.6, la suspensió dels drets polítics de les accions o valors adquirits; aquesta mesura podrà adoptar-se amb caràcter cautelar tan aviat com s'incoe l'expedient sancionador.

5. Per la comissió de la infracció greu en matèria de societats anònimes esportives prevista en l'article 76.7 s'imposarà la sanció de multa pecuniària de quantia compresa entre 1.000.000 i 25.000.000 pessetes.

La competència per a imposar les sancions previstes en aquest paràgraf i en l'anterior correspondrà al President del Consell Superior d'Esports i les resolucions que dicte en aquesta matèria posaran fi a la via administrativa.

6. Quan uns mateixos fets impliquen una infracció tipificada en aquesta Llei i en la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, s'aplicarà aquesta última tant en la configuració, qualificació i graduació de la infracció com en la quantia de la sanció i la competència per a imposar-la.

 

Article 80

1. Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracte de les molt greus, greus o lleus, començant-se a explicar el termini de prescripció l'endemà a la comissió de la infracció.

El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si aquest romanguera paralitzat durant un mes, per causa no imputable a la persona o Entitat subjecta a aquest procediment, tornarà a córrer el termini corresponent.

2. Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracte de les quals corresponguen a infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a explicar el termini de prescripció des de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des que s'infringira el seu compliment si aquest haguera començat.

Article 81

Les sancions imposades a través del corresponent expedient disciplinari seran immediatament executives sense que les reclamacions i recursos que procedisquen contra les mateixes paralitzen o suspenguen la seua execució, tot açò sense perjudici de les facultats que corresponen als òrgans disciplinaris de les diferents instàncies d'adoptar, a instàncies de part, les mesures cautelars que estime oportunes per a l'assegurament de la resolució que, en el seu moment, s'adopte.

Article 82

1. Són condicions generals i mínimes dels procediments disciplinaris les següents:

a) Els jutges o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària durant el desenvolupament de les trobades o proves, de forma immediata, havent-se de preveure, en aquest cas, un adequat sistema posterior de reclamacions.

b) En les proves o competicions esportives, la naturalesa de les quals requerisca la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per a garantir el normal desenvolupament de les mateixes, hauran de preveure's els sistemes procedimentals que permeten conjugar l'actuació peremptòria d'aquells òrgans amb el tràmit d'audiència i el dret a reclamació dels interessats.

c) El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infracció de les regles del joc o de la competició haurà d'assegurar el normal desenvolupament de la competició, així com garantir el tràmit d'audiència dels interessats i el dret a recurs.

d) El procediment extraordinari, que es tramitarà per a les sancions corresponents a la resta de les infraccions, s'ajustarà als principis i regles de la legislació general, concretant-se en el reglament de desenvolupament de la present Llei tots els extrems necessaris.

2. Les actes subscrites pels jutges o àrbitres de la trobada, prova o competició constituiran mig documental necessari, en el conjunt de la prova de les infraccions a les regles i normes esportives.

3. En aquells esports específics que ho requerisquen podrà preveure's que, en l'apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les declaracions de l'àrbitre o jutge es presumisquen certes, excepte error material manifest.

Article 83

1. Els òrgans disciplinaris esportius competents hauran de, d'ofici o a instàncies de l'instructor de l'expedient, comunicar al Ministeri Fiscal aquelles infraccions que pogueren revestir caràcters de delicte o falta penal.

2. En aquest cas els òrgans disciplinaris esportius acordaran la suspensió del procediment, segons les circumstàncies concurrents, fins que recaiga la corresponent resolució judicial.

3. En el cas que s'acordara la suspensió del procediment, podran adoptar-se mesures cautelars mitjançant providència notificada a totes les parts interessades.

Article 84. Creació del Tribunal Administratiu de l'Esport.

1. El Tribunal Administratiu de l'Esport és un òrgan d'àmbit estatal, adscrit orgànicament al Consell Superior d'Esports que, actuant amb independència d'aquest, assumeix les següents funcions:

a) Decidir en via administrativa i en última instància, les qüestions disciplinàries esportives de la seua competència, incloses les assenyalades en la Llei Orgànica de Protecció de la Salut de l'Esportista i Lluita contra el Dopatge en l'Activitat Esportiva.

b) Tramitar i resoldre expedients disciplinaris a instàncies del Consell Superior d'Esports i de la seua Comissió Directiva, en els supòsits específics al fet que es refereix l'article 76 de la Llei de l'Esport.

c) Vetlar, de forma immediata i en última instància administrativa, per l'ajust a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les Federacions esportives espanyoles.

d) Qualssevol unes altres que se li atribuïsquen en la seua normativa reguladora.

2. La seua composició, organització i funcions es desenvoluparan reglamentàriament, sota els criteris de major simplificació i reducció de la despesa possible. En tot cas, en la seua composició es garantirà el compliment del principi de presència equilibrada de dones i homes, salve per raons objectivament fundades, degudament motivades.

3. El procediment de tramitació i resolució dels expedients que conega el Tribunal Administratiu de l'Esport s'ajustarà al que es disposa en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, excepte les conseqüències derivades de la violació de les regles de joc o competició, que es regiran per les normes esportives específiques.

4. Les resolucions del Tribunal Administratiu de l'Esport esgoten la via administrativa i s'executaran a través de la corresponent Federació esportiva, que serà responsable del seu estricte i efectiu compliment.

Article 85

Les disposicions de desenvolupament de la present Llei concretaran els principis i criteris al fet que es refereixen els articles anteriors i, en particular, la composició i funcionament del Comitè Español de Disciplina Esportiva, així com el repartiment de competències entre els òrgans disciplinaris esportius.

TITULE XII

Assemblea General de l'Esport

Article 86

1. Es constitueix l'Assemblea General de l'Esport, amb l'objectiu principal d'assessorar al president del Consell Superior d'Esports en les matèries esportives que se li encomanen.

2. L'Assemblea presidida pel President del Consell Superior d'Esports estarà integrada per representants de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, Entitats Locals, Federacions esportives espanyoles, Lligues professionals, així com d'altres Institucions i entitats de caràcter esportiu, i persones d'especial qualificació.

3. La seua composició, funcionament i règim de sessions es determinaran per via reglamentària.

4. L'Assemblea es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any.

L'aportació de l'Estat a aquest esdeveniment ha superat els 13 milions d'euros

Madrid, 09 d'octubre de 2018.- El Consell Superior d'Esports ha fet efectiu avui l'últim pagament dels XVIII Jocs Olímpics del Mediterrani que es van celebrar aquest passat estiu a Tarragona. 

La quantitat total que el CSD ha aportat per a la celebració dels Jocs Olímpics del Mediterrani 2018 ha sigut de 13.026.248,09 €. 

Al maig de 2016 es va signar el conveni amb l'Ajuntament de Tarragona per al finançament de les obres necessàries en l'Estadi del Gimnástic, la quantitat del qual va ascendir a 2.526.248,09 €

Al setembre de 2017, el Consell Superior d'Esports va abonar, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, un total de 3.750.000,00 € per a les despeses operatives d'aquest esdeveniment, així com altres 3 milions d'euros per a col·laborar en la construcció d'una piscina olímpica per als Jocs Mediterranis.

El passat 22 d'agost de 2018 es va signar el conveni entre el Consell Superior d'Esports i l'Ajuntament de Tarragona per al finançament de les despeses d'organització dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que va contemplar la subvenció nominativa concedida per a finançar despeses operatives per un total de 3.750.000 € amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de 2018.

Aquestes inversions, a més de possibilitar aquest gran esdeveniment esportiu, han deixat en la ciutat tarragonina un llegat en forma d'instal·lacions per a tots els ciutadans, que es podran beneficiar de la piscina de 50 metres, la primera de la ciutat, així com un estadi que ha vist remozadas les seues graderies, els accessos a les tribunes, la pavimentació dels espais externs així com la il·luminació interna i externa d'aquest recinte.

Els Jocs del Mediterrani de Tarragona es van disputar el passat estiu, entre el 22 de juny i l'1 de juliol de 2018. Espanya va participar amb 396 esportistes (218 homes i 178 dones), 178 oficials i 31 àrbitres, sent la segona delegació més nombrosa. 

El #TeamESP va aconseguir acabar en la segona posició del medallero, amb un total de 84 metalls (25 d'or, 31 de plata i 28 de bronze). En les competicions van estar participants de màxim nivell com les medallistes olímpiques Mireia Belmonte, Lydia Valentín o Marcus Cooper, així com campions del Món i d'Europa com Ray Zapata, Josué Brachi, María Bernabéu, Nikolov Sherezadishvili o  Fátima Gálvez, entre uns altres.

Conciliació extrajudicial en l'esport

Article 87

Les qüestions litigioses de naturalesa jurídicodeportiva, plantejades o que puguen plantejar-se entre els esportistes, tècnics, jutges o àrbitres, Clubs esportius, associats, Federacions esportives espanyoles, Lligues professionals i altres parts interessades, podran ser resoltes mitjançant l'aplicació de fórmules específiques de conciliació o arbitratge, en els termes i sota les condicions de la legislació de l'Estat sobre la matèria.

Article 88

1. Les fórmules al fet que es refereix l'article anterior estaran destinades a resoldre qualsevol diferència o qüestió litigiosa produïda entre els interessats, en ocasió de l'aplicació de regles esportives no incloses expressament en la present Llei i en les seues disposicions de desenvolupament directe.

2. A aquest efecte, les normes estatutàries dels Clubs esportius, Federacions esportives espanyoles i Lligues professionals podran preveure un sistema de conciliació o arbitratge, en el qual, com a mínim, figuraran les següents regles:

a) Mètode per a manifestar la inequívoca voluntat de submissió dels interessats a aquest sistema.

b) Matèries, causes i requisits d'aplicació de les fórmules de conciliació o arbitratge.

c) Organismes o persones encarregades de resoldre o decidir les qüestions al fet que es refereix aquest article.

d) Sistema de recusació d'els qui realitzen les funcions de conciliació o arbitratge, així com d'oposició a aquestes fórmules.

i) Procediment a través del com es desenvoluparan aquestes funcions, respectant, en tot cas, els principis constitucionals i, especialment, els de contradicció, igualtat i audiència de les parts.

f) Mètodes d'execució de les decisions o resolucions derivades de les funcions conciliadores o arbitrals.

3. Les resolucions adoptades en aquests procediments tindran els efectes previstos en la Llei d'Arbitratge.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

El que es disposa en aquesta Llei serà d'aplicació general en tot el territori nacional; l'establit en els articles 14; 15.1, 2, i 3; 16; 17; 18 i 72 tindrà eficàcia en tant no existisca regulació específica de les Comunitats Autònomes amb competència en matèria de promoció de l'esport.

Segona.

Es declaren normes bàsiques a l'empara del regulat en l'article 149.1 de la Constitució les següents:

a) L'article 3.1, 2 i 3, a l'empara de la regla 30a.

b) L'article 53.5, segons el previst en la regla 18a.

Tercera.

L'establit en els articles 28 i 45.2 de la present Llei, així com en la seua Disposició addicional sisena, s'entendrà deixant fora de perill l'autonomia financera dels Territoris Històrics del País Basc i Navarra.

Quarta.

1. El que es disposa en el Títol IX es dicta a l'efecte del previst en l'article 149.1.29 de la Constitució.

2. El previst en l'article 71.3 i 71.4 serà d'aplicació general a falta de regulació específica per les Comunitats Autònomes competents.

Cinquena.

Les Associacions esportives constituïdes o inscrites en Registres esportius d'acord amb la legislació autonòmica corresponent, seran reconegudes com a Clubs esportius, a l'efecte del previst en l'article 15.4 d'aquesta Llei, sempre que en els seus Estatuts prevegen la constitució, ajustats a principis democràtics, d'òrgans de govern i representació i un règim de responsabilitat dels directius i socis. En el cas d'Entitats públiques o privades que desenvolupen activitats esportives de caràcter accessori en relació amb el seu objecte principal, hauran d'incorporar un pressupost diferenciat.

Sexta.

Primer.- La llei 30/1985, de 2 d'agost, de l'Impost sobre el Valor Afegit, quedarà modificada en la seua redacció en els següents termes:

1. L'articule 8º, número 1, apartat 13, quedarà redactat com a continuació s'indica:

''13. Els serveis prestats per Entitats de Dret Públic, Federacions Esportives o Entitats o establiments esportius privats de caràcter social a els qui practiquen l'esport o l'educació física, qualsevol que siga la persona o Entitat al càrrec de la qual es realitze la prestació sempre que tals serveis estiguen directament relacionats amb aquestes pràctiques i les quotes dels mateixos no superen les quantitats que a continuació s'indiquen:

Quotes d'entrada o admissió: 200.000 pessetes.

Quotes periòdiques: 3.000 pessetes mensuals.

Aquestes quanties podran modificar-se en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any.''

2. L'article 8. , número 2, últim paràgraf, quedarà redactat com a continuació s'indica:

''El que es disposa en el paràgraf anterior no s'aplicarà quan es tracte de les prestacions de serveis al fet que es refereix el numere 1, apartats 8. i 13 d'aquest article.''

3. Queda suprimit l'article 28, número 2, apartat 8º.

4. Els apartats 9è. i 10 del número 2 de l'article 28 passaran a ser els apartats 8è. i 9è. , respectivament, del mateix nombre i article.

Segundo.- No s'integraran en la base imposable de l'Impost de societats els increments de patrimoni obtinguts per les Societats Anònimes Esportives i Clubs Esportius que es posen de manifest com a conseqüència de l'assumpció per la Lliga Nacional de Futbol Professional de deutes de les quals anassin titulars unisques i uns altres.

Els deutes esmentats en el paràgraf anterior seran les que específicament consten en els convenis particulars que els Clubs afectats subscriguen amb la Lliga Nacional de Futbol Professional, a fi de donar compliment al pla de sanejament al fet que fa referència la disposició addicional quinzena de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.

No s'integraran en la base imposable de l'Impost de societats de les Societats Anònimes Esportives i Clubs Esportius les despeses i les disminucions de patrimoni que, si escau, pogueren posar-se de manifest com a conseqüència de l'incompliment dels convenis subscrits per a l'ejecucion del citat Pla de Sanejament.

Setena.

Els Clubs que, a l'entrada en vigor de la present Llei, participen en competicions oficials de caràcter professional en la modalitat esportiva del futbol, i que en les auditories realitzades per encàrrec de la Lliga de Futbol Professional, des de la temporada 1985-1986 hagueren obtingut en totes elles un saldo patrimonial net de caràcter positiu, podran mantenir la seua actual estructura jurídica, excepte acord contrari de les seues Assemblees, amb les següents particularitats:

1. El pressupost anual serà aprovat per l'Assemblea. El projecte de pressupost es presentarà a l'Assemblea acompanyat d'un informe que emetrà la Lliga Professional en el termini que reglamentàriament es determine.

Els Clubs que compten amb diverses seccions esportives professionals o no professionals formaran un pressupost separat per a cada secció, que formarà part del pressupost general del Club. Els pressupostos de cada secció esportiva professional s'acompanyaran d'un informe que emetrà la Lliga Professional corresponent.

2. Els Clubs que compten amb diverses seccions esportives, professionals o no professionals, portaran comptabilitat especial i separada per a cadascuna d'elles.

3. La Lliga Professional, el Consell Superior d'Esports i, si escau, la Comunitat Autònoma corresponent podran determinar els Clubs que hauran de sotmetre's a una auditoria complementària realitzada per auditors designats per les esmentades Entitats.

4. Els membres de les Juntes Directives d'aquests Clubs respondran mancomunadamente dels resultats econòmics negatius que es generen durant el període de la seua gestió. Tales resultats seran ajustats tenint en compte les excepcions de les auditories. L'exercici econòmic començarà l'1 de juliol de cada any i acabarà el 30 de juny següent. Abans de començar cada exercici, la Junta Directiva haurà de dipositar, a favor del Club i davant la Lliga Professional, aval bancari que garantisca la seua responsabilitat i que aconseguisca el quinze per cent del pressupost de despesa.

L'aval serà executable per la Lliga Professional i exigible anualment durant tot el període de la seua gestió. L'acció de responsabilitat podrà ser exercitada:

Pel Club, mitjançant acord de la seua Assemblea, obtingut per majoria simple dels assistents.

Subsidiàriament, per socis que representen el cinc per cent del nombre total dels mateixos.

En tot cas, transcorreguts quatre mesos després del tancament d'exercici econòmic per la Lliga Professional corresponent i pel Consell Superior d'Esports.

Per via reglamentària es determinaran les condicions i supòsits en què les Juntes Directives, dins del període dels seus mandats i sempre que aquests siguen consecutius, podran compensar els avals satisfets amb els resultats econòmics positius dels exercicis anteriors o subsegüents o aquells en els quals s'hagueren produït pèrdues.

El còmput de les compensacions al·ludides en aquest apartat es realitzarà des de l'inici de la pràctica de les auditories realitzades sota el control de la Lliga Professional.

5. Els Clubs Esportius que s'emparen en la present Disposició ajustaran la comptabilitat de les seues seccions esportives professionals a les normes que regulen o en el futur puguen regular la de les societats anònimes esportives i estaran sotmeses a les mateixes obligacions que s'establisquen per a aquestes conforme a l'article 26.1 d'aquesta Llei respecte a la informació periòdica que han de remetre al Consell Superior d'Esports.

Octava.

1. Les mateixes regles contingudes en la Disposició anterior seran aplicables als Clubs que, a l'entrada en vigor de la present Llei, participen en competicions oficials de caràcter professional en la modalitat de bàsquet.

2. Per a l'aplicació de les regles precedents, els Clubs hauran de realitzar una auditoria, amb la supervisió de l'Associació de Clubs de Bàsquet, referida a les quatre temporades precedents, i demostrar que han obtingut en totes elles un saldo patrimonial net de caràcter positiu.

Novena.

1. Aquells Clubs que a l'entrada en vigor de la present Llei compten amb seccions esportives professionals i no professionals, podran mantenir la seua actual estructura jurídica per als equips no professionals. Respecte dels equips professionals hauran de ser adscrits i aportats els seus recursos humans i materials corresponents a una Societat Anònima Esportiva de nova creació per a cadascun dels equips professionals.

Cadascun d'aquests Clubs esportius no podran ser titulars de més del deu per cent de les accions de les Societats Anònimes Esportives que es constituïsquen en el seu si. Reglamentàriament es regularà el procediment perquè els referits Clubs puguen subscriure aquestes accions.

2. La creació d'aquestes Societats Anònimes Esportives s'acomodarà a les mateixes regles que per a la transformació dels Clubs en Societats Anònimes Esportives s'estableixen en la Disposició Transitòria primera, estenent-se igualment a aquelles, l'exempció de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats contingut en la citada Disposició.

Desena.

Les Disposicions de desenvolupament de la present Llei establiran els terminis i requisits per a la transformació en Societats Anònimes Esportives dels Clubs esportius o per a la creació de Societats Anònimes Esportives per a la gestió d'un equip professional al fet que es refereix la Disposició anterior, que hagueren adquirit els drets d'integrar-se en competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.

Onzena.

 

Dotzena.

1. Com a conseqüència de l'organització de les competicions de caràcter professional, les Lligues professionals podran establir una quota anual de participació que s'exigirà a tots els Clubs que prenguen part en aquelles.

En qualsevol cas, durant el període de sanejament del futbol professional, l'establiment de la quota per la Lliga Professional serà obligatori.

2. El Consell Superior d'Esports i la Lliga de Futbol Professional acordaran el procediment i els criteris d'aplicació de la citada quota.

Tretzena.

1. En el marc del Conveni de Sanejament del Futbol Professional, i a fi de possibilitar la transformació dels Clubs en Societats Anònimes Esportives, o la seua creació segons estableix la Disposició Addicional Novena d'aquesta Llei, la Lliga de Futbol Professional assumirà el pagament dels següents deutes de les quals quedaran alliberats els Clubs de futbol que hagen subscrit els corresponents convenis particulars amb la Lliga Professional:

a) Deutes tributaris amb l'Estat derivades de tributs o conceptes d'aquesta naturalesa reportats fins al 31 de desembre de 1989, autoliquidades o, si escau, liquidades per l'Administració tributària abans de l'entrada en vigor de la present Llei. Aquests deutes tributaris inclouran tots els components previstos en l'article 58 de la Llei General Tributària que resultaren procedents, així com les costes que s'hagueren pogut produir.

b) Altres deutes amb l'Estat i els seus Organismes autònoms, Seguretat Social i Banc Hipotecari d'Espanya a 31 de desembre de 1989.

c) Els deutes expressats en els apartats anteriors s'entenen referides a les d'aquells Clubs que en les temporades 1989/1990 i 1990/1991 participaven o participen en competicions oficials de la Primera i Segona Divisió A de futbol.

2. Igualment, i a fi de fer front als compromisos contrets en el Pla de Sanejament de 1985, la Lliga de Futbol Professional assumirà el pagament dels deutes públics d'igual naturalesa que les assenyalades en l'apartat 1, referides a aquells altres Clubs inclosos en el citat Pla i no contemplats en el punt c) de l'apartat anterior, que van ser reportades amb anterioritat a aquest Pla i que es troben pendents de pagament a 31 de desembre de 1989.

3. Tots els actes i contractes necessaris per a efectuar l'assumpció de deutes previstos en l'apartat primer estaran exempts de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Catorzena.

Les competències que tenia atribuïdes el Ple del Consell Superior d'Esports, segons la legislació vigent, en tant siguen compatibles amb el previst en la present Llei, i no hagen sigut assignades a algun dels òrgans al fet que es refereix la present Llei, seran exercides per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.

Quinzena.

Amb la finalitat de regularitzar la situació econòmica dels Clubs de futbol professional s'elaborarà pel Consell Superior d'Esports un Pla de Sanejament que comprendrà un conveni a subscriure entre aquest Organisme i la Lliga Nacional de Futbol Professional. Així mateix, en el citat Pla de Sanejament s'inclouran els convenis particulars que els Clubs afectats hauran de subscriure amb la Lliga Professional.

Setzena.

Tots aquells informes que, en virtut del que es disposa en la present Llei i les seues disposicions de desenvolupament hagen de ser emesos per diferents Entitats, s'entendran favorables si en els terminis assenyalats no s'hagueren pronunciat.

Dissetena.

1. Els Clubs del Principat d'Andorra afiliats a Federacions espanyoles que participen en competicions oficials d'Espanya, pel que fa a la seua constitució i funcionament, es regiran per les disposicions pròpies en la matèria del Principat d'Andorra, quedant exclosos de les obligacions determinades per la present Llei.

2. La vinculació i participació en les competicions oficials espanyoles dels Clubs al fet que es refereix l'apartat anterior vindran establides únicament per l'afiliació dels mateixos en les Federacions espanyoles corresponents.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.

1. Els Clubs actualment existents que participen en competicions oficials de caràcter professional es transformaran en Societats Anònimes Esportives, per efecte d'aquesta Llei, una vegada que concloga el procés contemplat en els apartats següents.

Els Clubs esportius no contemplats en elles que no realitzen la transformació o adscripció de l'equip professional, en els terminis estipulats reglamentàriament, no podran participar en competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal, quedant exclosos del Pla de Sanejament.

2. La transformació dels actuals Clubs esportius, per efecte d'aquesta Llei, en Societats Anònimes Esportives s'acomodarà a les regles següents:

a) A l'efecte de coordinar i supervisar el procés de transformació, es constituirà una Comissió Mixta integrada per persones designades pel Consell Superior d'Esports i la Lliga professional corresponent, la composició de la qual es determinarà reglamentàriament.

L'informe favorable d'aquesta Comissió serà requisit previ.

b) La Comissió Mixta, una vegada constituïda, podrà encarregar la realització d'una auditoria patrimonial dels Clubs al fet que es refereix aquesta Disposició.

c) La Comissió Mixta assenyalarà, d'acord amb els criteris establits reglamentàriament, el capital mínim de cada Societat Anònima Esportiva, una vegada analitzats els informes patrimonials derivats de les auditories corresponents.

d) Les Juntes Directives de cada Club queden autoritzades per a adaptar els actuals Estatuts al règim assenyalat en la present Llei per a les Societats Anònimes Esportives, o constituir una d'aquestes Societats per a la gestió de l'equip professional que corresponga.

En aquests Estatuts no podran reservar-se remuneracions ni avantatges de cap classe.

i) Si no se subscrigueren totes les accions aquestes hauran de ser oferides novament als socis que ja hagueren subscrit en la primera opció, en les mateixes condicions d'igualtat. Si després d'aquesta segona opció quedaren accions sense subscriure, la Junta Directiva decidirà sobre la forma de subscripció de les mateixes.

En el cas que en els terminis previstos un Club no aconseguira la subscripció total de, almenys, el capital mínim, aquest Club no podrà participar en competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.

La Comissió Mixta dictarà les regles necessàries per a atendre al previst en el paràgraf anterior i vetlarà per l'adequació a les mateixes del procediment corresponent.

f) Per a l'atorgament de l'Escriptura Pública els subscriptors de les accions s'entenen representats, per ministeri de la Llei, per la Junta Directiva del Club que es tracte.

g) Els Clubs que es transformen, a l'empara del previst anteriorment, mantindran la seua denominació actual a la qual s'afegirà l'abreviatura «Societat Anònima Esportiva» (SAD).

h) Una vegada conclòs el procés de transformació dels Clubs que corresponga en Societats Anònimes Esportives, la Junta Directiva convocarà Junta General d'Accionistes per a l'elecció dels òrgans de govern i representació.

i) Els terminis per a la realització de tots els actes de la transformació seran determinats reglamentàriament.

3. La transformació de Clubs en Societats Anònimes Esportives al fet que es refereix aquesta disposició no suposarà canvi de la personalitat d'aquells, que es mantindrà sota la nova forma social.

Estaran exempts de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tots els actes necessaris per a la transformació dels Clubs en Societats Anònimes Esportives, o la constitució d'una d'aquestes Societats per a la gestió de l'equip professional que corresponga.

4. Les Societats Anònimes Esportives que cessen en la seua activitat de participació en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit estatal, podran mantenir la seua estructura jurídica, sempre que no modifiquen el seu objecte social amb vista a participar en aquestes competicions.

Segona.

S'autoritza al Ministre d'Educació i Ciència a establir els criteris per a l'homologació i convalidació de les actuals titulacions de tècnics esportius, de conformitat amb el previst en la present Llei.

Tercera.

1. Les mesures de finançament del sanejament del futbol professional previstes en aquesta Llei amb càrrec a fons públics i els altres beneficis concedits per Entitats públiques depenents de l'Estat per a aquesta fi, queden condicionades a la signatura del Conveni de Sanejament al fet que es refereix la Disposició addicional quinzena de la present Llei.

2. Durant el període de vigència del conveni, i fins a la total extinció del deute, la Lliga Professional percebrà i gestionarà els següents drets econòmics:

a) Els que, per tots els conceptes, generen les retransmissions per televisió de les competicions organitzades per la pròpia Lliga, per si mateixa o en col·laboració amb altres associacions de Clubs.

b) Els corresponents al patrocini genèric d'aquestes competicions.

c) L'un per cent de la recaptació íntegra de les Apostes Esportives de l'Estat reconegut per la legislació vigent a favor de la Lliga Professional.

3. Els drets citats en l'apartat anterior així com la quota anual prevista en la Disposició Addicional Decimosegunda i els pagaments que puguen efectuar-se amb càrrec a la dotació pressupostària al fet que es refereix la Disposició Addicional Decimoprimera, quedaran afectes al compliment de totes les obligacions al fet que es refereix la Disposició Addicional Tretzena de la present Llei.

4. En cas d'impagament total o parcial d'aquestes obligacions per la Lliga professional, les garanties al fet que es refereix l'apartat 3 d'aquesta Disposició seran executades, en via de constrenyiment, pels òrgans de recaptació del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la Seguretat Social i, si escau, segons els procediments legalment establits per a l'execució de les altres obligacions, imputant-se l'import obtingut en proporció als deutes impagats.

5. En el marc del Conveni de Sanejament, i una vegada assumides per la Lliga Nacional de Futbol Professional els deutes tributaris dels Clubs de futbol, així com els deutes que per tots els conceptes aquests van contraure amb la Seguretat Social, es podrà acordar el seu fraccionament de pagament durant un període màxim de 12 anys, amb subjecció al previst en els articles 52 i següents del Reglament General de Recaptació, i els articles 39 i següents del Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de Seguretat Social, respectivament.

Els pagaments s'efectuaran mitjançant amortitzacions semestrals, reportant les quantitats ajornades els corresponents interessos de demora que s'ingressaran en l'últim termini de cada deute ajornat.

Els altres deutes amb l'Administració de l'Estat i els seus Organismes Autònoms podran ser objecte igualment de fraccionament en el seu pagament, en els terminis i condicions prevists en els paràgrafs anteriors.

Quarta.

1. S'autoritza al Govern per a adequar els ensenyaments d'Educació Física que actualment s'imparteixen en els Instituts Nacionals d'Educació Física, a l'establit en la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària.

2. En tant es procedeix a l'adequació al fet que es refereix l'apartat anterior, el Govern podrà establir els requisits d'accés i les condicions d'obtenció, expedició i homologació dels títols al fet que condueixen els estudis que actualment es cursen en aquests Instituts. El títol de llicenciat serà equivalent, amb caràcter general, al de llicenciat universitari. Les Universitats impartiran, si escau, estudis de tercer cicle relacionats amb l'educació física mitjançant convenis celebrats a aquest efecte.

Cinquena.

En tant es mantinga la vigència del Pla de Sanejament del Futbol Professional, l'acció de responsabilitat al fet que es refereixen l'article 24.7 i la Disposició Addicional Setena, 4, podrà ser exercitada, així mateix, pel Consell Superior d'Esports.

Sexta.

1. Transcorreguts tres anys des de l'entrada en vigor de la modificació de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, efectuada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, les societats anònimes esportives que hagen complit amb totes les obligacions establides en la mateixa i que no hagen sigut sancionades per alguna de les infraccions previstes en l'article 76.6 de la citada Llei, podran sol·licitar l'admissió a negociació de les seues accions en les Borses de Valors.

2. En relació amb les societats anònimes esportives les accions de les quals, de conformitat amb el previst en l'apartat anterior, hagen sigut admeses a cotització en alguna Borsa de Valors, la Comissió Nacional del Mercat de Valors podrà exigir la realització de les auditories complementàries que estime necessàries en els termes establits en l'article 26.3 d'aquesta Llei.

3. El Ministre d'Economia i Hisenda i, amb la seua habilitació expressa, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, regularà les especialitats que puguen concórrer en relació amb l'abast i la freqüència de la informació que les Societats Anònimes Esportives que cotitzen en Borsa hauran de fer pública.

Setena. Determinació de les funcions, drets i obligacions de les agrupacions de voluntaris.

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la present modificació, la Comissió Nacional contra la Violència en els Espectacles Esportius durà a terme les propostes al fet que fa referència l'apartat 2 de l'article 62 de la present Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.

S'autoritza al Govern per a dictar, a proposta del Ministre d'Educació i Ciència, les disposicions necessàries per al desenvolupament de la present Llei.

Segona.

Queda derogada la Llei 13/1980, de 31 de març, General de la Cultura Física i l'Esport, així com totes les normes que s'oposen a la present Llei.

Tercera.

Mentre no es promulguen les disposicions de caràcter general al fet que es refereix la Disposició Final Primera, continuaran en vigor totes les disposicions reglamentàries que siguen compatibles amb el previst en aquesta Llei.

Quarta.

L'adaptació de les disposicions estatutàries i reglamentàries de règim intern que han de realitzar els Clubs esportius i Federacions esportives espanyoles s'efectuarà dins dels terminis que assenyalen les normes de desenvolupament de la present Llei.

Cinquena.

1. Una vegada transcorregut el termini al fet que fa referència l'apartat primer de la Disposició Transitòria Sisena de la presenta Llei, les disposicions vigents en matèria de Societats Anònimes resultaran directament aplicables a les societats anònimes esportives quan no contraríen les especialitats que en aquesta Llei s'estableixen.

2. En el supòsit de confluència de competències del Consell Superior d'Esports i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, aquestes entitats podran coordinar les seues actuacions tant referent a la recepció d'informació com quant a aquelles altres matèries que així ho requerisquen, de manera que es complisquen de forma més eficaç els objectius i finalitats de cadascuna d'elles.

Sexta.

Reglamentàriament es regularà el funcionament del Registre d'Associacions Esportives i les seccions que en ell hagen de crear-se així com el Registre de Participacions Significatives en Societats Anònimes Esportives.

Per tant,

Comandament a tots els espanyols, particulars i autoritats, que guarden i facen guardar aquesta Llei.

Madrid, a 15 d'octubre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El President del Govern,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ