Modalitats, agrupacions, federacions esportives i SAD

Preguntes freqüents que puguen sorgir sobre federacions i societats anònimes esportives

On es poden consultar els comptes de les Societats Anònimes Esportives?

La publicitat dels comptes anuals de totes les societats mercantils, entre les quals s'inclouen les societats anònimes esportives, es realitza a través del Registre Mercantil, podent ser sol·licitada còpia de les  mateixes en aquest registre.

On es poden consultar les estadístiques de les Ajudes a les Federacions esportives espanyoles?

Les dades requerides  es poden consultar en les estadístiques que es publiquen en el portal del Consell Superior d'Esports (Altres estadístiques).

On es pot consultar el llistat de les Federacions esportives espanyoles reconegudes pel CSD?

El llistat oficial de les federacions reconegudes pel CSD  amb les seues adreces postals, enllaços a les seues pàgines web i adreces electròniques, es pot consultar en la nostra pàgina web,  en l'enllaç següent:

Federacions Espanyoles — Portal del Consell Superior d'Esports

Quin és el procediment per a reconèixer una modalitat esportiva pel CSD?

El pas previ imprescindible a la constitució i reconeixement d'una Federació esportiva espanyola és el reconeixement de la Modalitat Esportiva propòsit de la Federació. L'aprovació de tots dos reconeixements li correspon a la Comissió Directiva del CSD, segons estableix l'article 8, b) de la Llei 10/1990, de l'Esport.

Atès que els requisits per al reconeixement de Modalitat Esportiva no estan determinats de forma exhaustiva en la legislació vigent, la Comissió Directiva del CSD ve exigint per a açò el compliment d'una sèrie de requisits i criteris que s'indiquen a continuació:

1. D'una banda s'exigeix el compliment dels requisits establits en l'article 8.1, del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives, per a la creació i constitució de les Federacions esportives espanyoles.

2. Per una altra, que es complisquen els criteris continguts en els dictàmens tècnics sobre les diferències entre jocs i esports per a la delimitació del status de modalitat esportiva que, en resum,  són els següents:

a) Ha de tractar-se d'una activitat física.

b) Aquesta activitat, ha de tenir un clar caràcter competitiu, entenent com a tal l'enfrontament, lluita, combat, etc. entre dos o més individus, en el qual cadascun cerca la victòria sobre l'adversari.

c) La competició ha d'estar reglada, considerant com a requisits de tal regulació, entre uns altres: les regles de la competició, nombre de participants, terreny de joc, equipament, necessitat d'un arbitratge qualificat.

d) Que l'activitat objecte de reconeixement no estiga basada en jocs sedentaris d'atzar o no competitius a l'origen.

i) Grau d'implantació nacional determinant-se la seua presència organitzada en Comunitats Autònomes, nº de clubs esportius integrats i nº de practicants (llicències).

f) Existència de Competicions Nacionals amb definició del nº de competicions existents, nº d'edicions celebrades en cadascuna d'elles, i nº de clubs esportius i nº de persones participants en elles.

g) Existència o no de Federació Internacional que la regule amb expressió de si està o no reconeguda pel CIO i per AGFIS i el nº de països afiliats (total i d'Europa).

h) Existència de Competicions Internacionals amb definició del nº d'elles, nº d'edicions celebrades en cadascuna d'elles i n° de països i d'esportistes participants en cadascuna.

 

3. Finalment s'ha d'indicar si l'activitat objecte de reconeixement presenta o no coincidències significatives amb una altra Modalitat o Especialitat ja reconeguda i si la seua pràctica respecta o no el medi ambient i els valors ètics de la societat.

Quan reunisquen tots i cadascun dels requisits i condicions anteriorment indicats, podrà remetre la sol·licitud de reconeixement de la Modalitat Esportiva a la Comissió Directiva del C.S.D., juntament amb la documentació acreditativa de tot l'indicat anteriorment, per al seu estudi i aprovació, si escau.

Una vegada aprovada la nova Modalitat Esportiva pel C.S.D., li informe que els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Federació Esportiva Espanyola es troben establits en l'article 8 del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives, quan reunisquen tots i cadascun dels requisits i condicions anteriorment indicats, podrà remetre la sol·licitud de reconeixement Federació esportiva espanyola a la Comissió Directiva del C.S.D., juntament amb la documentació acreditativa de tot l'indicat anteriorment, per al seu estudi i aprovació, si escau.

Quins són els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Agrupació de clubs d'àmbit estatal?

Els requisits per a la constitució i reconeixement d'una Agrupació de clubs d'àmbit estatal es troben establits en la Disposició Addicional Primera del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives.