P-ENS Piscines Ensenyament

 

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguen gots dedicats a l'educació física i l'ensenyament de la Natació, així com als jocs lliures o vigilats en l'aigua de xiquets de 6 a 11 anys.

Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquesta activitat.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines d'ensenyament ha de considerar-se el compliment de la normativa Autonòmica i Municipal relativa a les Piscines d'ús col·lectiu que els afecte.

1 EMPLAÇAMENT

Els gots d'ensenyament estaran inclosos en un Complex de Piscines que és un establiment amb instal·lacions aquàtiques útils per a l'esbarjo, l'educació física i l'entrenament o competició esportiva de xiquets, joves i adults.

Els gots d'ensenyament estaran preferentment inclosos en Piscines cobertes, atès que el seu caràcter pedagògic exigeix una continuïtat d'ús al llarg de tot l'any que siga independent de les condicions climatològiques.

Tot got d'ensenyament ha d'estar separat dels restants per un mínim de 5 m de distància.

Si els gots d'ensenyament no formen part de Piscines cobertes sinó de Piscines a l'aire lliure, constituiran juntament amb les seues bandes exteriors i els seus accessos obligats uns recintes perfectament aïllats dels altres gots.

2 FORMA I DIMENSIONS DEL GOT

Els gots d'ensenyament tindran una forma rectangular. La superfície de làmina d'aigua ve donada per les dimensions que es troben en el quadre següent, l'elecció del qual es basarà en el càlcul de necessitats de l'àmbit servit per la piscina (Vegeu el
apartat corresponent de les Normes de projecte de Piscines
):

DIMENSIONS
(m)
GOTS D'ENSENYAMENT
I1 I2 I3 I4 I5
Longitud 12,50 12,50 16,50 16,50 20,00
Amplària 6,00 8,00 6,00 8,00 10,00
Profunditat mínima
màxima
0,70
1,00
0,70
1,20
0,70
1,00
0,70
1,20
0,70
1,30

 

Vegen-se figures PENS-1 i PENS-2.

La profunditat màxima d'aquest tipus de gots serà d'1,30 m i el pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies rectes que puguen recolzar-se en ell, desenvolupant-se la seua línia de màxim pendent perpendicular o paral·lelament als murs frontals del got.

3 PLATGES O ANDANES

Per a possibilitar la circulació dels usuaris al voltant del got, així com per a separar la làmina d'aigua d'altres zones i de zones enjardinades en piscines a l'exterior, es preveuran bandes exteriors al got, de platges o andanes pavimentades en tot el seu perímetre. L'amplària mínima de platges o andanes, mesura des de la vora de la láminade aigua serà de 2,50 m.

La superfície de les platges o andanes serà horitzontal, i tindrà pendent d'almenys 2% en adreça perpendicular i oposada al got cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

4 MURS LATERALS

Els gots d'ensenyament estaran formats per quatre murs o parets verticals paral·lels dos a dos i formant un rectangle. La construcció dels murs i fons del got serà sòlida quedant assegurada perfectament la seua estabilitat, resistència i estanqueïtat.

5 SOBREEIXIDORS I ACCESSOS Al GOT

Tot got d'ensenyament haurà de disposar de vorada - sobreeixidor en tot el seu perímetre. El sobreeixidor limitarà el nivell màxim d'aigua, desguassarà la pel·lícula superficial d'impureses, servirà d'agarre als usuaris i complirà la funció d'escullera.

La vorada sobreeixidor serà de tipus desbordant amb canaleta de desguàs en la platja pavimentada. Vegeu la figura PENS-3.

Una part del perímetre del got haurà de dedicar-se a accés a l'interior de la làmina d'aigua. Pot fer-se per escales verticals o escales situades en les cantonades dels costats laterals.

Per a permetre l'accessibilitat a l'interior de la làmina d'aigua i eixir d'ella a persones discapacitades pels seus propis mitjans o amb ajuda, es disposaran escalinates laterals o frontals d'accés al got amb baranes i elevadors hidràulics o manuals en les
platges o andanes. Les escalinates frontals d'accés al got, si escau, ocuparan part o tot el costat. Vegeu la figura PENS-4.

Les escales verticals o escales no sobreeixiran del plànol general dels murs, de manera que s'eviten possibles encontronazos entre els quals les utilitzen i els que evolucionen dins de l'aigua. Es recomana que una escala almenys aconseguisca el fons per a possibilitar l'accés del personal encarregat de la neteja i conservació.

Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits davant l'acció oxidant de l'aigua.

Les escales verticals o escales tindran les dimensions que s'indiquen en la figura NAT- 10 a i b de la Norma Reglamentària de Natació i compliran les següents Normes: UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-2 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes”. De conformitat amb la Norma UNE-EN 13451- 2 citada, les escales verticals o escales compliran els requisits d'integritat estructural i resistència a càrregues, la resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 24º, així com els requisits per a impedir atrapament de tal forma que la distància entre el graó superior i la paret no serà superior a 8 mm i en els restants graons la distància entre graó i paret serà de 0 – 8 mm o de 25 – 140 mm.

6 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície de l'aigua o el paviment de les platges o andanes i l'obstacle més pròxim (cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) haurà de quedar totalment lliure i tindrà un mínim de 3,50 m.

7 TIPUS DE PARAMENTS

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeta una fàcil neteja i de característiques antilliscants.

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeta una fàcil neteja i de característiques antilliscants, de manera que la resistència al lliscament siga tal que s'obtinga un angle mínim de: 24º (Classe C) en vorades sobreeixidors i escales de piscina i de 18º (Classe B) en fons de profunditat inferior a 0,80 m i 12º (Classe A) en fons de profunditat superior a 0,80 m i inferior a 1,30 m; d'acord amb el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

La pavimentació de les platges haurà de possibilitar la circulació de peus descalços per la seua superfície. L'acabat superficial tindrà en estat sec i humit un caràcter antilliscant que impedisca les relliscades, d'altra banda la seua rugosidad haurà de ser tal que no moleste o ferisca les plantes dels peus descalços.

La resistència al lliscament del paviment de les platges o andanes serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 18º (Classe B) segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d'aigües pluvials i/o de xipollege del got, de tal manera que es conduïsca a través d'una canaleta independent del sobreeixidor del got a la destinació corresponent.

8 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un got d'ensenyament procedirà de la xarxa general de subministrament públic, en cas que la seua procedència siga de rius, llacs, deus, corrents subterranis, etc. és necessari realitzar els estudis i anàlisis pertinents per a garantir la seua qualitat i obtenir l'autorització sanitària per a la seua utilització.

L'aigua del got serà un aigua amb condicions sanitàries admissibles, per a açò complirà en tot moment els requisits exigibles d'acord amb la legislació en vigor que li siga aplicable i disposarà de l'autorització sanitària corresponent.

Per a aconseguir i mantenir l'aigua del got amb la qualitat exigida existirà un sistema de depuració que filtrarà i realitzarà un tractament de desinfecció de l'aigua per a eliminar microorganismes i impedir el creixement d'algues i bacteris.

El sistema de depuració es farà mitjançant recirculació de l'aigua del got, dins dels temps màxims autoritzats i amb l'aportació d'aigua nova necessària per a mantenir la qualitat i el nivell de l'aigua del got.

La làmina d'aigua, durant l'ús ordinari de la piscina, haurà d'estar constantment al seu nivell màxim.

Els equips de tractament d'aigua compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines.

Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-3 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua”.

La temperatura de l'aigua de tot got d'ensenyament cobert ha de ser de 25ºC ± 1ºC.

Cal ressenyar que solament es poden utilitzar energies convencionals per a l'escalfament de l'aigua de piscines quan estiguen en locals coberts. En piscines a l'aire lliure solament es poden utilitzar per a l'escalfament de l'aigua de la piscina, energies alternatives com la solar, de l'aire, aigües termals o del terreny. Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

9 L'AIRE

L'aire ambiente de tota piscina coberta que incloga un got d'ensenyament, ha d'estar constantment a una temperatura entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques, amb un màxim de 28ºC.

La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. El manteniment de la humitat relativa de l'ambient dins dels límits indicats pot aconseguir-se per mitjà d'una bomba de calor, refredant, deshumedeciendo i recalentando l'aire al mateix temps.

En el sistema de ventilació es disposaran recuperadors de la calor de l'aire expulsat. L'ús d'energies convencionals per a aquestes finalitats ha de restringir-se a suplementar la calor necessària per a l'aire mínim de ventilació i les perdudes per transmissió.

L'ús de recuperadors o bombes de calor és obligatori per a piscines cobertes de capacitat major de 80 m3 o la superfície de la qual de lamina d'aigua siga major de 50 m2.

Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

10 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulte la visió dels professors ni dels alumnes i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
PISCINES D'ENSENYAMENT
(interior i exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Ensenyament, ús escolar i recreatiu 300 0,5

 

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua.