Avís legal - Condicions generals d'ús del portal

www.csd.gob.es  es un dominio en Internet de la titularidad del Consejo Superior de Deportes (CIF Q2828001D). Martín Fierro, 5 28040 MADRID, Telf.: 915896700.

El Consell Superior d'Esports li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.csd.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris inclosos baix la mateixa, així com els servicis o continguts que a través d'ell es puguen obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun d'aquests servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels servicis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text. Les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise estos termes quan visite de nou el portal.

El Consell Superior d'Esports es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i servicis del portal, així com a realitzar canvis amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que oferix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts arreplegats en el portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte, complix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establits en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Consell Superior d'Esports o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el servidor del Consell Superior d'Esports.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es mantinga la seua integritat i que se cite expressament al Consell Superior  d'Esports com a font de la informació. Per a la resta de continguts la llicència d'ús es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres, quedant el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, totalment prohibits llevat que medie expressa autorització del Consell Superior d'Esports.

El Consell Superior d'Esports declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que este portal poguera estar violant els seus drets, vam pregar es pose en contacte amb el Consell Superior d'Esports.

2. Privacitat

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Consell Superior d'Esports es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El CSD ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris

Per part del ciutadà, la visita al portal institucional del Consell Superior d'Esports s'efectua de forma anònima.

Els ciutadans solament hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per a poder accedir a aquells servicis de la web que disposen de gestió o tràmit específic per a la prestació del servici sol·licitat (p.i.: tràmits en seu electrònica, formularis de contacte,….).

Estes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Consell Superior d'Esports i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establida pel RGPD sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació. Totes les activitats de tractament es troben recollides en el registre d'activitats de tractament del Consell Superior d'Esports, segons l'article 30 del RGPD.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interés públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte, segons establix el RGPD en el seu article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. No obstant açò, en les quals procedisca serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguen tractats pel Consell Superior d'Esports podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan siga procedent, en la forma prevista en el RGPD davant la unitat responsable del fitxer, a través del correu dpd@csd.gob.es

En cas que el Consell Superior d'Esports no atenga la seua petició els ciutadans també podran acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, el Consell Superior d'Esports i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.

4. Links o enllaços

El Consell Superior d'Esports li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interés. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d'Internet. No obstant açò, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per açò, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

Els usuaris que es proposen establir un enllaç entre la seua pàgina web i la del Consell Superior d'Esports hauran de tindre en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Consell Superior d'Esports i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del Consell Superior d'Esports dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Consell Superior d'Esports ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els servicis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'establix l'enllaç.

  • El Consell Superior d'Esports no es responsabilitza de cap manera ni garantix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'enllaç puga oferir. L'usuari assumix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no podrà contindre marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Consell Superior d'Esports, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç.

  • La pàgina web en la qual s'establisca l'enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguen il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atempten contra l'orde públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

5. Frames

El Consell Superior d'Esports prohibix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Consell Superior d'Esports informa de la utilització de la ferramenta Google Analytics en este portal a efectes exclusivament estadístics.