Presentació i direcció de contacte

 

Les polítiques governamentals relatives a la millora del rol de la dona en la societat espanyola tenen també el seu reflex en el món de l'esport. Sent l'esport un escenari especialment sensible a causa de la presència esbiaixada masculina i sent a més un referent social d'especial visibilitat, les polítiques d'igualtat són especialment importants en este món. 

No és menys cert que la dona espanyola ha vingut adquirint en les últimes dècades un paper més rellevant en el món de l'esport, de forma paral·lela a la seua incorporació activa en totes les dimensions socials. Este principi de participació es veu clarament documentat per l'increment de la participació femenina espanyola en les diferents convocatòries olímpiques, fregant a Pequín 2008 el cinquanta per cent.

Des de les polítiques d'impuls al paper de la dona en la societat, han anat sorgint els successius Planes d'Igualtat que des de l'any 1990 promouen la incorporació de la dona a tots els àmbits on la seua presència no era equitativa, així com la prevenció i lluita contra la desigualtat entre dones i hòmens. Destacar l'IV Pla d'Igualtat 

2003-2006, que va afavorir l'aparició de la 

, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Consell de Ministres pel qual s'aporten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i hòmens publicada en el BOE el 8 de març 2005, i sobretot la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens, així com el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2008-2011.

En este context, baix el marc de l'ORDE PRE/525/2005, de 7 de març es creen els Programes Dona i Esport, en el si del Consell Superior d'Esports, en la Subdirecció General de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic.

 

El principal objectiu d'estos programes és fomentar la participació de les dones en l'àmbit de l'activitat física i l'esport en igualtat de condicions que els hòmens, superant les barreres o obstacles que encara hui dia dificulten la realitat d'una pràctica amb equitat de gènere en este àmbit de la vida.

El foment de la participació de les dones ha de ser para totes les edats, modalitats esportives, graus d'implicació/competició i nivells professionals (llocs tècnics, de gestió, administració i direcció).

Per a poder abastar este objectiu tan ampli és indispensable la coordinació amb múltiples Organismes (Institut de la Dona, Federacions Esportives, Universitats, Comunitats Autònomes, Comissió Dona i Esport del COE, Ajuntaments, empreses, etc.).

  

Com a principals línies d'actuació cal destacar la convocatòria anual de Subvencions per a Programes específics de Dona i Esport (seguiment i suport), l'impuls d'esdeveniments esportius en les CCAA, la firma de Convenis de Col·laboració amb altres Organismes, l'organització i participació en Congressos, Seminaris, cursos, així com el plantejament i realització d'estudis d'investigació.

Si necessites més informació pots consultar la resta de la web així com contactar amb la direcció de correu electrònic.

 

Contacte

Per a comunicar-te amb els Programes Dona i Esport utilitza la següent direcció de correu electrònic: mujerydeporte@csd.gob.es