Presentación e dirección de contacto

 

As políticas gobernamentais relativas á mellora do rol da muller na sociedade española teñen tamén o seu reflexo no mundo do deporte. Sendo o deporte un escenario especialmente sensible debido á presenza nesgada masculina e sendo ademais un referente social de especial visibilidade, as políticas de igualdade son especialmente importantes neste mundo. 

Non é menos certo que a muller española ha vindo adquirindo nas últimas décadas un papel máis relevante no mundo do deporte, de forma paralela á súa incorporación activa en todas as dimensións sociais. Este principio de participación vese claramente documentado polo incremento da participación feminina española nas diferentes convocatorias olímpicas, rozando en Pequín 2008 o cincuenta por cento.

Desde as políticas de impulso ao papel da muller na sociedade, han ido xurdindo os sucesivos Plans de Igualdade que desde o ano 1990 promoven a incorporación da muller a todos os ámbitos onde a súa presenza non era equitativa, así como a prevención e loita contra a desigualdade entre mulleres e homes. Destacar o IV Plan de Igualdade 

2003-2006, que favoreceu a aparición da 

, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aportan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres publicada en el BOE el 8 de marzo 2005, y sobre todo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, así como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011.

Neste contexto, baixo o marco da ORDE PRE/525/2005, de 7 de marzo créanse prográmalos  Muller e Deporte, no seo do Consello Superior de Deportes, na Subdirección Xeral de Promoción Deportiva e Deporte Paralímpico.

 

El principal objetivo de estos programas es fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte en igualdad de condiciones que los hombres, superando las barreras u obstáculos que aún hoy día dificultan la realidad de una práctica con equidad de género en este ámbito de la vida.

O fomento da participación das mulleres ha de ser para todas as idades, modalidades deportivas, graos de implicación/competición e niveis profesionais (postos técnicos, de xestión, administración e dirección).

Para poder abarcar este obxectivo tan amplo é indispensable a coordinación con múltiples Organismos (Instituto da Muller, Federacións Deportivas, Universidades, Comunidades Autónomas, Comisión Muller e Deporte do COE, Concellos, empresas, etc.).

  

Como principais liñas de actuación cabe destacar a convocatoria anual de Subvencións para Programas específicos de Muller e Deporte (seguimento e soporte), o impulso de eventos deportivos nas CCAA, a firma de Convenios de Colaboración con outros Organismos, a organización e participación en Congresos, Seminarios, cursos, así como a formulación e realización de estudos de investigación.

Se necesitas máis información podes consultar o resto da web así como contactar coa dirección de correo electrónico.

 

Contacto

Para comunicarche con Prográmalos Muller e Deporte utiliza a seguinte dirección de correo electrónico: mujerydeporte@csd.gob.es