La pràctica esportiva augmenta un 6,1% en els últims cinc anys

Enquesta d'Hàbits Esportius a Espanya 2020

Al llarg de 2020 la taxa anual ha sigut del 59,6%, amb una bretxa d'11,6 punts percentuals entre hòmens i dones

El impacte de la Covid-19 es reflectix especialment durant el període de confinament, moment en el qual el percentatge de les persones que van practicar esport baixa al 41% en termes setmanals

La enquesta reflectix, a més, que l'inici de la pràctica esportiva se situa majoritàriament abans dels 15 anys (65,1%)

El estar en forma, la salut i la diversió o entreteniment són les principals motivacions dels ciutadans per a realitzar algun esport

Madrid, 09 de juliol de 2021.- La última Enquesta d'Hàbits Esportius a Espanya 2020 revela que el nombre de persones que realitzen alguna pràctica esportiva, ja siga de forma periòdica o ocasional,  ha augmentat en els últims cinc anys un 6,1%.

En concret, l'any 2020, 6 de cada 10 persones majors de 15 anys van realitzar algun esport durant este període, situant-se la taxa anual en el 59,6%, un percentatge que varia notablement si s'introduïx la variable del sexe. Tenint en compte este factor, la pràctica esportiva continua sent major entre els hòmens que en les dones, un 65,5% i un 53,9% respectivament. Estes xifres suposen un increment respecte de 2015, de major intensitat en les dones, per la qual cosa la bretxa de gènere existent ha experimentat un lleuger descens, encara que continua sent alta, d'11,6 punts percentuals.

Si s'analitzen les dades en funció de l'edat, la taxa d'activitat supera el 80% entre la població més jove i descendixen fins a situar-se en el 41,3% en el tram de 55 anys d'ara endavant. Respecte a 2015, a excepció dels menors de 25 anys, s'observen augments generalitzats en tots els trams d'edat, de major intensitat en aquells col·lectius que presenten menors taxes.

Per nivell de formació, les majors taxes de pràctica esportiva es produïxen entre aquells amb educació superior, 73,5%, seguida d'aquells amb segona etapa d'educació secundària, 65%. Les taxes més baixes es registren entre els quals tenen una formació acadèmica inferior, si bé es tracta del grup que registra millor comportament evolutiu respecte a 2015.

Impacto de la Covid-19

Els treballs de camp d'esta enquesta es van iniciar al setembre de 2020 i van finalitzar al gener de 2021. Açò fa que tots els seus indicadors s'hagen vist afectats per diverses situacions derivades de la pandèmia provocada per la Covid-19, especialment durant els mesos d'abril i maig de l'any passat, és a dir, durant la major part del confinament.

Al llarg d'estos mesos el 41% de la població va practicar esport almenys una vegada a la setmana, xifra inferior en 13,8 punts percentuals a l'observada en el conjunt de l'any. Si s'analitzen les taxes d'aquells que van practicar almenys una vegada al mes la conclusió és similar, un 41,8% va practicar en període de confinament enfront del 58,1% en el conjunt del període. Si analitzem les taxes mensuals per sexe, les xifres observades en període de confinament, 43,9% per als hòmens i 39,9% per a les dones mostren una diferència de 4 punts percentuals, una dada inferior a la bretxa d'11,6 punts observada en el conjunt de l'any.

Per edat, les majors taxes de pràctica esportiva durant este període s'observen també en el grup dels més jóvens, 60,3%, descendint amb l'edat fins a situar-se en el 26,8% entre els majors de 55 anys d'ara endavant. La reducció de l'activitat esportiva es va situar pròxima a un terç respecte al conjunt del període de referència de l'enquesta.

En relació a la possible modificació dels hàbits esportius després del període de confinament, el 62,4% de la població investigada manifesta que els ha mantingut, el 17,1% assegura que fa menys esport i el 12,9% que ha augmentat la seua activitat després d'aquells mesos. El percentatge dels quals mantenen els hàbits augmenta amb l'edat, observant-se el menor en els jóvens de 15 a 24 anys amb un 47,9% enfront del 72% del grup de 55 anys d'ara endavant.

Edat d'inici, motivació i barreres

La enquesta arreplega també dades sobre quan els ciutadans s'inicien en la pràctica esportiva. En concret, es reflectix que el 65,1% de la població que realitza esport va iniciar esta activitat abans dels 15 anys, el 19,9% entre els 15 i els 24 anys, el 9,3% entre els 25 i 44 anys i únicament el 5,7% va començar a fer esport amb més de 45 anys. El factor gènere és determinant en açò, el 73,6% dels hòmens van començar a fer esport abans dels 15 anys enfront del 55,3% de les dones.

A més, es proporciona informació sobre les principals motivacions i barreres que existixen entre els ciutadans a l'hora de realitzar alguna activitat física. Respecte del primer, “estar en forma” seguix sent el principal motiu per a un 28,3%; “Motius de salut”, un 21,9%, amb un ascens notable de 7,1 punts percentuals respecte a 2015; i “Diversió o entreteniment”, per al 19,5%. Pel que es referix a les barreres, les principals esgrimides pels ciutadans són “falta de temps” (44%), “falta d'interés” (19,8%), i “motius de salut” (13,2%) i “edat” (11,9%).

Metodología

L'Enquesta d'Hàbits Esportius a Espanya 2020 és una estadística oficial de periodicitat quinquennal inclosa en el Pla Estadístic Nacional, la investigació del qual per mostreig és realitzada per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport al costat del Consell Superior d'Esports.

L'enquesta dota parcialment de continuïtat al treball realitzat en altres edicions, havent de tindre's en compte que en esta ocasió les circumstàncies han impedit obtindre una part substancial de la mostra, aconseguint-se aproximadament el 40% de les 12.000 unitats considerades en el seu projecte metodològic, per la qual cosa determinats desglossaments, previstos en el projecte inicial i disponibles en la seua edició anterior no han pogut incorporar-se a esta publicació, sent especialment rellevant que no ha sigut possible reflectir desagregacions  per comunitat autònoma. No obstant açò, el caràcter inèdit d'informació referida a un moment de referència immers en la crisi Covid-19 ha animat a difondre les seues principals estimacions.

Detalles metodològics i resultats complets de l'enquesta:

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:07b62374-bfe9-4a65-9i7i-03a09c8778c3/enquesta-de-habitos-esportius-2020.pdf