A práctica deportiva aumenta un 6,1% no últimos cinco anos

Enquisa de Hábitos Deportivos en España 2020

Ao longo de 2020 a taxa anual foi do 59,6%, cunha brecha de 11,6 puntos porcentuais entre homes e mulleres

El impacto da Covid-19 reflíctese especialmente durante o período de confinamento, momento no que a porcentaxe das persoas que practicaron deporte baixa ao 41% en termos semanais

La enquisa reflicte, ademais, que o inicio da práctica deportiva sitúase maioritariamente antes dos 15 anos (65,1%)

El estar en forma, a saúde e a diversión ou entretemento son as principais motivacións dos cidadáns para realizar algún deporte

Madrid, 09 de xullo de 2021.- La última Enquisa de Hábitos Deportivos en España 2020 revela que o número de persoas que realizan algunha práctica deportiva, xa sexa de forma periódica ou ocasional,  aumentou no últimos cinco anos un 6,1%.

En concreto, no ano 2020, 6 de cada 10 persoas maiores de 15 anos realizaron algún deporte durante este período, situándose a taxa anual no 59,6%, unha porcentaxe que varía notablemente se se introduce a variable do sexo. Tendo en conta este factor, a práctica deportiva continúa sendo maior entre os homes que nas mulleres, un 65,5% e un 53,9% respectivamente. Estas cifras supoñen un incremento con respecto a 2015, de maior intensidade nas mulleres, polo que a brecha de xénero existente experimentou un lixeiro descenso, aínda que continúa sendo alta, de 11,6 puntos porcentuais.

Si analízanse os datos en función da idade, a taxa de actividade supera o 80% entre a poboación máis nova e descenden ata situarse no 41,3% no tramo de 55 anos en diante. Respecto de 2015, con excepción dos menores de 25 anos, obsérvanse aumentos xeneralizados en todos os tramos de idade, de maior intensidade naqueles colectivos que presentan menores taxas.

Por nivel de formación, as maiores taxas de práctica deportiva prodúcense entre aqueles con educación superior, 73,5%, seguida daqueles con segunda etapa de educación secundaria, 65%. As taxas máis baixas rexístranse entre os que teñen unha formación académica inferior, aínda que se trata do grupo que rexistra mellor comportamento evolutivo respecto de 2015.

Impacto da Covid-19

Os traballos de campo desta enquisa iniciáronse en setembro de 2020 e finalizaron en xaneiro de 2021. Isto fai que todos os seus indicadores víronse afectados por diversas situacións derivadas da pandemia provocada pola Covid-19, especialmente durante os meses de abril e maio do ano pasado, é dicir, durante a maior parte do confinamento.

Ao longo destes meses o 41% da poboación practicou deporte polo menos unha vez á semana, cifra inferior en 13,8 puntos porcentuais á observada no conxunto do ano. Se se analizan as taxas daqueles que practicaron polo menos unha vez ao mes a conclusión é similar, un 41,8% practicou en período de confinamento fronte ao 58,1% no conxunto do período. Se analizamos as taxas mensuais por sexo, as cifras observadas en período de confinamento, 43,9% para os homes e 39,9% para as mulleres mostran unha diferenza de 4 puntos porcentuais, un dato inferior á brecha de 11,6 puntos observada no conxunto do ano.

Por idade, as maiores taxas de práctica deportiva durante este período obsérvanse tamén no grupo dos máis novos, 60,3%, descendendo coa idade ata situarse no 26,8% entre os maiores de 55 anos en diante. La redución da actividade deportiva situouse próxima a un terzo respecto ao conxunto do período de referencia da enquisa.

En relación á posible modificación dos hábitos deportivos despois do período de confinamento, o 62,4% da poboación investigada manifesta que os mantivo, o 17,1% asegura que fai menos deporte e o 12,9% que aumentou a súa actividade tras aqueles meses. A porcentaxe dos que manteñen os hábitos aumenta coa idade, observándose o menor nos mozos de 15 a 24 anos cunha 47,9% fronte ao 72% do grupo de 55 anos en diante.

Idade de inicio, motivación e barreiras

La enquisa recolle tamén datos sobre cando os cidadáns se inician na práctica deportiva. En concreto, reflíctese que o 65,1% da poboación que realiza deporte iniciou esta actividade antes dos 15 anos, o 19,9% entre os 15 e os 24 anos, o 9,3% entre os 25 e 44 anos e unicamente o 5,7% empezou a facer deporte con máis de 45 anos. O factor xénero é determinante niso, o 73,6% dos homes comezaron a facer deporte antes dos 15 anos fronte ao 55,3% das mulleres.

Ademais, proporciónase información sobre as principais motivacións e barreiras que existen entre os cidadáns á hora de realizar algunha actividade física. Con respecto ao primeiro, “estar en forma” segue sendo o principal motivo para un 28,3%; “Motivos de saúde”, un 21,9%, cun ascenso notable de 7,1 puntos porcentuais respecto de 2015; e “Diversión ou entretemento”, para o 19,5%. Polo que se refire a as barreiras, as principais esgrimidas polos cidadáns son “falta de tempo” (44%), “falta de interese” (19,8%), e “motivos de saúde” (13,2%) e “idade” (11,9%).

Metodología

A Enquisa de Hábitos Deportivos en España 2020 é unha estatística oficial de periodicidade quinquenal incluída no Plan Estatístico Nacional, cuxa investigación por mostraxe é realizada pola División de Estatística e Estudos da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Cultura e Deporte xunto ao Consello Superior de Deportes.

A enquisa dota parcialmente de continuidade ao traballo realizado noutras edicións, debendo terse en conta que nesta ocasión as circunstancias impediron obter unha parte substancial da mostra, alcanzándose aproximadamente o 40% das 12.000 unidades consideradas no seu proxecto metodolóxico, polo que determinadas desagregacións, previstos no proxecto inicial e dispoñibles na súa edición anterior non puideron incorporarse a esta publicación, sendo especialmente relevante que non foi posible reflectir desagregacións  por comunidade autónoma. No entanto, o carácter inédito de información referir# a un momento de referencia inmerso na crise Covid-19 animou a difundir as súas principais estimacións.

Detalles metodolóxicos e resultados completos da enquisa:

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:07b62374-bfe9-4a65-9e7e-03a09c8778c3/enquisa-de-habitos-deportivos-2020.pdf