Avís legal - Condicions generals d'ús del portal

www.csd.gob.es  es un dominio en Internet de la titularidad del Consejo Superior de Deportes (CIF Q2828001D). Martín Fierro, 5 28040 MADRID, Telf.: 915896700.

El Consell Superior d'Esports li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.csd.gob.es (d'ara endavant, "el portal") i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Aviso Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts poguessin precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Las condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el portal.

El Consell Superior d'Esports es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació als usuaris, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del portal, així com a realitzar canvis amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Los continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al portal.

La informació obtinguda a través del portal, així com de les respostes a les qüestions plantejades en els seus formularis de contacte, compleix una funció d'informació general i atenció al ciutadà en els termes establerts en l'article 4 del Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant algun.

1. Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen al Consell Superior d'Esports o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el servidor del Consell Superior d'Esports.

Se autoritza la reproducció total o parcial dels textos proporcionats pel portal, sempre que es mantingui la seva integritat i que se citi expressament al Consell Superior  d'Esports com a font de la informació. Per a la resta de continguts la llicència d'ús es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres, quedant el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, totalment prohibits tret que intervingui expressa autorització del Consell Superior d'Esports.

El Consell Superior d'Esports declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest portal pogués estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb el Consell Superior d'Esports.

2. Privadesa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d'ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Consell Superior d'Esports es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El CSD ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris

Per part del ciutadà, la visita al portal institucional del Consell Superior d'Esports s'efectua de forma anònima.

Los ciutadans solament hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per poder accedir a aquells serveis de la web que disposin de gestió o tràmit específic per a la prestació del servei sol·licitat (p.i.: tràmits en seu electrònica, formularis de contacte,….).

Estos dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament del Consell Superior d'Esports i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació. Totes les activitats de tractament es troben recollides en el registre d'activitats de tractament del Consell Superior d'Esports, segons l'article 30 del RGPD.

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte, segons estableix el RGPD en el seu article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals. No obstante, en les quals procedeixi serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Los dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació, o en cas de supòsit legal.

Las persones les dades personals de les quals siguin tractats pel Consell Superior d'Esports podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan escaigui, en la forma prevista en el RGPD davant la unitat responsable del fitxer, a través del correu dpd@csd.gob.es

En caso de que el Consell Superior d'Esports no atengui la seva petició els ciutadans també podran acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

3. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, el Consell Superior d'Esports i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i tribunals de domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.

4. Links o enllaços

El Consell Superior d'Esports li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament proporcionar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstante, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

Els usuaris que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la del Consell Superior d'Esports hauran de tenir en compte el següent:

  • L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Consell Superior d'Esports i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del Consell Superior d'Esports dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el Consell Superior d'Esports ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç.

  • El Consell Superior d'Esports no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.

  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al Consell Superior d'Esports, excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.

  • La pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

5. Frames

El Consell Superior d'Esports prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

6. Estadístiques d'ús

El Consell Superior d'Esports informa de la utilització de l'eina Google Analytics en aquest portal a efectes exclusivament estadístics.

7. Cookies

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per registrar la seva activitat en el lloc web.

El portal del Consell Superior d'Esports segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En cap cas, s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Aquestes són les cookies utilitzades pel portal del Consell Superior d'Esports:

  • _ga, _dc_gtm_*, _gat i _gat_*

Almacenan informació tècnica per generar estadístiques d'ús del portal (pàgines visitades, noves visites, etc). Són cookies de Google Analytics.

  • JSESSIONID i BIGipServerpool_*

Almacenan informació tècnica per a una millor experiència del portal.

  • cookie-agreed

Almacena informació sobre l'ús de cookies del portal

  • enquesta

No sempre. Emmagatzema informació relacionada amb alguna enquesta que estigui activa al portal.

 

En navegar pel portal del Consell Superior d'Esports, vostè accepta i permet l'ús i la instal·lació d'aquestes cookies.

No obstant això, vostè pot deshabilitar-les en el seu navegador o amb alguna aplicació de bloqueig de rastreig, no obstant això li aconsellem i agraïm que les mantingui actives. Consell Superior d'Esports no es fa responsable que, en desactivar les cookies, la pàgina deixi de funcionar correctament.

8. Servei de traducció

La traducció del portal que vostè està visualitzant ha estat realitzada per un sistema automàtic de traducció sense revisió manual de les traduccions.

Dicho sistema denominat PLATA utilitza motors de traducció automàtics opensource basats en regles i en estadístiques. Els sistemes han estat entrenats amb corpus específics per a les matèries dels portals, generalment matèries administratives. A més s'ha procedit a una revisió de conceptes clau que no han de ser traduïts com a noms, adreces, cognoms, etc. Encara que es tracta de fer el major esforç per millorar els diccionaris, en ser una traducció automàtica sense revisió manual directa no es pot assegurar la correcta traducció de tots els termes.

La qualitat per als idiomes traduïts mitjançant traductor basat en regles (gallec, català i valencià) és superior a 8 en l'índex SSER (Subjective Sentence Error Rate). La qualitat dels idiomes traduïts mitjançant traductor basat en estadístiques (anglès i basc) és superior a 4 en l'índex SSER.