Aviso legal - Condicións xerais de uso do portal

www.csd.gob.es  es un dominio en Internet de la titularidad del Consejo Superior de Deportes (CIF Q2828001D). Martín Fierro, 5 28040 MADRID, Telf.: 915896700.

O Consello Superior de Deportes infórmalle de que o acceso e uso da páxina web www.csd.gob.es (en diante, "o portal") e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través del póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos este servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto. As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que lle convidamos a que revise estes termos cando visite de novo o portal.

O Consello Superior de Deportes resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do portal, así como a realizar cambios co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no portal.

A información obtida a través do portal, así como das respostas ás cuestións expostas nos seus formularios de contacto, cumpre unha función de información xeral e atención ao cidadán nos termos establecidos no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante algún.

1. Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Consello Superior de Deportes ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes e outros elementos gráficos contidos no servidor do Consello Superior de Deportes.

Autorízase a reprodución total ou parcial dos textos proporcionados polo portal, sempre que se manteña a súa integridade e que se cite expresamente ao Consello Superior  de Deportes como fonte da información. Para o resto de contidos a licenza de uso limítase á descarga por parte do usuario do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros, quedando o seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, totalmente prohibidos salvo que medie expresa autorización do Consello Superior de Deportes.

O Consello Superior de Deportes declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este portal puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto co Consello Superior de Deportes.

2. Privacidade

De acordo con o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento Xeral de Protección de Datos, en diante RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o Consello Superior de Deportes comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O CSD estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polos usuarios

Por parte do cidadán, a visita ao portal institucional do Consello Superior de Deportes efectúase de forma anónima.

Os cidadáns soamente deberán proporcionar os datos persoais imprescindibles para poder acceder a aqueles servizos da web que dispoñan de xestión ou trámite específico para a prestación do servizo solicitado (p.e.: trámites en sede electrónica, formularios de contacto,….).

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Consello Superior de Deportes e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo RGPD sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. Todas as actividades de tratamento atópanse recollidas no rexistro de actividades de tratamento do Consello Superior de Deportes, segundo o artigo 30 do RGPD.

A legitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obriga legal e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público e/ou a protección de intereses vitais e/ou a execución dun contrato, segundo establece o RGPD no seu artigo 6.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais. No entanto, nas que proceda será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo con o previsto na citada lexislación, ou en caso de suposto legal.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Consello Superior de Deportes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a oporse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, cando cumpra, na forma prevista no RGPD ante a unidade responsable do ficheiro, a través do correo dpd@csd.gob.es

No caso de que o Consello Superior de Deportes non atenda o seu pedimento os cidadáns tamén poderán acudir á Axencia Española de Protección de Datos.

 

3. Lei aplicable e xurisdición

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española. Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, o Consello Superior de Deportes e o usuario ou a usuaria acordan someterse aos xuíces e tribunais de domicilio do usuario ou usuaria, sempre que estea situado en territorio español.

4. Ligazóns ou hiperligazóns

O Consello Superior de Deportes facilítalle o acceso a outras páxinas web que consideramos poden ser do seu interese. O obxectivo das este ligazóns é unicamente proporcionarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. No entanto, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da ligazón.

Os usuarios que se propoñan establecer unha hiperligazón entre a súa páxina web e a do Consello Superior de Deportes deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Consello Superior de Deportes e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Consello Superior de Deportes dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que o Consello Superior de Deportes autorizou expresamente a hiperligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a hiperligazón.

  • O Consello Superior de Deportes non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da hiperligazón.

  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non poderá conter marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Consello Superior de Deportes, excepto aqueles signos que formen parte do mesma hiperligazón.

  • A páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá informacións con contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atenten contra a orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

5. Frames

O Consello Superior de Deportes prohibe expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.

6. Estatísticas de uso

O Consello Superior de Deportes informa da utilización da ferramenta Google Analytics neste portal a efectos exclusivamente estatísticos.