Elkarte bihurtzeko prozedura

Bihurketa, legez aurreikusitako, klubek, Kirol Sozietate Anonimoak, sozietate horiek sortzeko edo profesionalen taldeek lan kirol modalitateari dagokion erabakia hartu ondoren, gauzatu eta aldatzea edo klubeko aukera horiek, baita lehendik dauden gutxieneko kapital soziala (SAD egokitzea eskatzen du, eta 90 10 / legearen arabera, Kirol alegia, 629 / errege dekretua, 1999ko uztailaren 16koa, inguruko Kirol sozietate anonimoak, errege dekretuak partzialki aldatua / abenduaren 14ko 1412) eta indarrean dauden xedapen iragankorretan 1084 / Errege Dekretua (1991, bitariko batzordeak ondorioetarako, prozesua koordinatzea eta gainbegiratzea, eta helburu hori lortzeko prozedura arauak onartzea ahalbidetzeko asmoz koordinazioa.

Horrela, bere zereginak betetzean, honakoak dira:I.- eskabidea aurkeztu beharko da:

a) KIROL ELKARTEARI, derrigorrezko eraldaketari Dagokionez, Gutxieneko Kapital Soziala finkatzeko eskatu den ondare garbia zenbatekoa jasoko duen saldoa kontuan hartzen (klubak ikuskaritza-txostena.

b) kasuan, borondatez aldatzeko, Bitariko batzordeak aldeko txostena eskatzea, baldin eta estatu mailako lehiaketa batean parte hartzeko kluba da, kapital sozialaren zifraren taldeak proposatu du.

c) ala gutxieneko kapital soziala (SAD baten Kasuan, Gutxieneko Kapital Soziala finkatzeko eskaeraII.- acompañarse da honekin batera hurrengo agiri hauek:

Aurreko 1 .- denboraldiari dagozkion urteko kontuak eta ikuskapen-txostena.Batzorde Mistoa, 3.6 atala betez (bigarren paragrafoan Errege Dekretua / 1999 ko 629, segurtasun-tarte egokia ez dagoela ulertuko da baldin eta auditoretzaren txostena jaso:

 • Iritzia eman.
 • Iritzi negatiboa.
 • Salbuespenak eta mugak zehaztu gabe duten eragina izan al kontuen balorazioa.Zuzendaritza batzordeak behar bezala onetsitako eredu 2.- izena emateko orria eta administrazio kontseilua, adierazpen hauek jasoko ditu gutxienez irudian:

 • Proiektatu den kirol sozietate anonimoaren izena.
 • Harpidedunen identifikazio datuak:Pertsona fisikoa bada, izen-abizenak, sexua, jaioteguna, nazionalitatea, nanaPertsona juridikoa izanez gero, enpresaren adieraziko da, erregistroko identifikazio-datuak, helbidea, nazionalitatea eta C.I.F..Bi kasuetan, parte hartzailea da (horiek ere ez dela ari klausulak legez ezarritako debekuak edo mugak (kirol sozietate anonimoaren kapitala harpidetzeko.

  • Akzioen kopurua eta balio nominala sinatzen duen bakoitzean.
  • Balio nominala zenbatekoa ordaindu arte.
  • Kreditu entitate nagusiaren identifikazioa ere, halakorik egiten ari dira aipatutako zenbatekoak eta harpidetzak desembolsen aldizkarian harpidetzea.
  • Data eta sinadura (harpidedunak.- / ADSCRIPCIÓN TRANSFORMACIÓN direnean, aurreko agiriak ez ezik, acompañarse ditu:1. - Zuzendaritza batzordeko lehendakari bat eta urteko .- Ziurtagiria (edo batzar orokorrak hartutako aldaketa horiek.2 Urteko Memoria egin nahi den atxikipena edo .- eraldaketa-prozesua. hona hemen testua:

a) (Kluba Identifikatzea.b) zuzendaritza batzordeko kideak identifikatzea.c) baldintza, epe eta toki ekintzak direnean.d) urteko memoriaren bi paragrafo Sartu azalean honako hau zioen hitzez hitz:

Klubaren … … … … … … … ¨ … pasiboa txostenak jasotzen ez duela batere ez, auditoria … … … … … … … … … … … … …, eskaera egin eta aurreko urteko hiruhileko natural hori kapital finkatzeko, 3. Artikulua aplikatuta (629 Errege Dekretua / 1999 ko buruz, kirol sozietate anonimoak, gutxieneko kapital soziala handitu behar izan da.Txosten honetan jasotako datuak eta informazioa ¨ TRANSFORMACIÓN ADSCRIPCIÓN / ez dute, inola ere, bitariko batzordearen ardura falta direla; izan ere, egitez edo ez-egitez, edukia.

e) urteko memoriaren lekua azalean Bertan kontsulta daiteke klubari buruz informazio orokorra (jarduerak, kirol sail, eboluzioa eta, beste datu interesgarri batzuk).f) harpidetza eta bazkide izateko.g) Estatutu Sozialak.h) guztien kopia eta / edo batzar nagusiaren erabakiak Zuzendaritza Batzordeak ondoko irudian eratzeko prozesuak SADREN (kapitala finkatzea, memoria onestea, eraldaketarako erabakia ….).

 • Memoria, lehenago aipatutako agiriak eta gainerako informazioa klubeko bazkideen eskura egon beharko dute orokorrean gainean, adierazten den tokian, kontsultatzeko eta ezagutza.
 • MEMORIA / TRANSFORMACIÓN ADSCRIPCIÓN zuzendaritza batzordeko kide guztiek sinatu behar dute haien sinadura notario eta zilegitasuna.III.- lanak eta bitariko batzordeari jakinarazi Dio zuzendaritza batzordeko lehendakari, Idazkari egiaztagiria:

a) Zuzendaritza batzordeak 2008ko finkatzeko S.A.D.. sozietatearen kapitalab) zuzendaritza batzordeak onartzea erabaki memoriaren ale bat ere bidaliz / TRANSFORMACIÓN ADSCRIPCIÓN klubeko bazkideen eskura gaineko informazioa.Bitariko batzordeak onartu ondoren, gutxieneko kapital soziala ekintzak egin beharko da KIROL ELKARTEARI izen-emateko epea ondoko beharkizun hauek:

IV.- harpidetze aldia.

A) gutxieneko kapital soziala (SAD egokitu diren Kasuan, akzioen harpidetzaren bere estatutuetan ezarritakoaren arabera egingo da.B) aldatzen direnean edo horiei atxikita:Fase bakoitza hasi aurretik akzioak harpidetzeko al du egunkari batean publicarse egoitza duen herrian bertan hedapen handiena duten klubak, iragarki bat gutxienez atal hauek dituela:

  • Club del identifikatzea.
  • SAD Sozietatearen kapitala
  • Kapital soziala harpidetu (dagokion fasean).
  • Ekintzaren balio izendatua.
  • Harpidetza egiteko epea
  • Erakunde informazioa ezin diren obtenerse.
  • Erakundeak izan daitezke akzioak.

Prozesua amaitu behar direnean; halaber, salmenta handienetako bi egunkaritan iragarki bat publicarse – egoitzan dagoen bitartean Club- gutxienez atal hauek dituela:

  • ELZ Identifikatzea
  • Kapital soziala.
  • Batzar orokorrerako deialdia administrazio organoek aukeratzeko eta sozietatearen ordezkaritza.

V.-Deberán bitariko batzordeari jakinarazi, ale bat bidali zuten egunkaria, argitaratu beharreko iragarkiak bakoitzaren azken urteko harpidetza eta klubak denboraldi batez irudian.

VI.ELZ eratzeko eskrituraren -Otorgamiento ondorioetarako, kirol elkarteen erregistroan izena emateko eskaera aurkeztu zuten barruan gehienez 6 hilabetez (9 hilabete edo eraldatzeko nahita kasuan) jakinarazten zaionetik gutxienez kapital sozialaren zifra bitariko batzordeak.

VII.Eskaera -presentación, eraketa eskritura eta estatutuak eta kirol elkarteen erregistroan SAD, Kirol kontseilu gorena, Martín Fierro kalea, 5 – Madrilen (gehienez 6 hilabete barru (9 hilabete edo eraldatzeko nahita kasuan) jakinarazten zaionetik gutxienez kapital sozialaren zifra bitariko batzordeak.