Procedemento de transformación de clubs

A conversión, legalmente prevista, dos Clubs profesionais en Sociedades anónimas Deportivas ou a creación de tales Sociedades para os equipos profesionais da modalidade deportiva que corresponda, unha vez adoptado o acordo polo Club e exercitada a opción de transformación ou adscrición, así como a adecuación do capital social mínimo das S.A.D. xa existentes, esixe que, de conformidade coa lei 10/90, do Deporte, o Real Decreto 1251/1999, de 16 de xullo, sobre Sociedades anónimas Deportivas, modificado parcialmente polo Real Decreto 1412/2001 de 14 de decembro e as disposicións transitorias vixentes do Real Decreto 1084/1991, a comisión mixta, para os efectos de coordinar e supervisar o proceso, adopte as regras de procedemento que fagan posible cumprir este obxectivo e finalidade de coordinación.

 

 

Así, no exercicio das funcións que lle son propias, establécense as seguintes:

 

I.- Deberá presentarse solicitude:

 

a) No caso de transformación obrigatoria en S.A.D., solicitude de fixación de Capital Social Mínimo na cal se recollerá a cifra de saldo patrimonial neto que o club estime en función do informe de auditoría.

b) No caso de transformación voluntaria, solicitude de informe favorable da Comisión Mixta, no caso de que o club participe nunha competición de ámbito estatal, no que se recollerá a cifra de capital social proposta polo club.

c) No caso de adecuación do capital social mínimo dunha S.A.D., solicitude de fixación de Capital Social Mínimo

 

II.- A esta solicitude deberá acompañarse a seguinte documentación:

  1 .- As contas anuais correspondentes á tempada anterior e o informe de auditoría.

 

   A Comisión Mixta, en aplicación do artigo 3.6 parágrafo segundo do Real Decreto 1251/1999, considerará que non existe marxe de seguridade razoable no caso de que o informe de auditoría conteña:

 • Opinión denegada.
 • Opinión negativa.
 • Limitacións ao alcance ou excepcións sen cuantificar que impidan a valoración adecuada das contas.  2.- Modelo de Boletín de subscrición debidamente aprobado pola Xunta Directiva/Consello de administración, que conterá polo menos as seguintes indicacións:

 • Denominación da sociedade anónima deportiva proxectada.
 • Datos identificativos dos subscritores:

 

Se se trata dunha persoa física, nome e apelido, estado civil, data de nacemento, nacionalidade e o D.N.I.

 

Tratándose dunha persoa xurídica indicarase a razón social, datos de identificación rexistral, domicilio, nacionalidade e C.I.F..

 

En ambos os casos expresarase por parte do subscritor que non se está incorrendo en ningún das prohibicións ou limitacións establecidas legalmente para a subscrición do capital social da sociedade anónima deportiva.

 

  • O número de accións que subscribe e o valor nominal de cada unha delas.
  • O importe do valor nominal desembolsado.
  • A identificación da entidade de crédito na que, no seu caso, verifíquense as subscricións e desembólsense os importes mencionados no boletín de subscrición.
  • A data e firma do subscritor.

 

- Para os casos de TRANSFORMACIÓN/ADSCRICIÓN, ademais da anterior documentación, deberá acompañarse:

 

  1 .- Certificación do Secretario e Presidente da Xunta Directiva do acordo de transformación ou adscrición adoptado pola Asemblea xeral.

 

  2 .- Memoria do proceso de transformación ou adscrición que se pretende realizar, co seguinte contido:

 

a) Identificación do Club.

 

b) Identificación de cada membro da Xunta Directiva.

 

c) Condicións, prazo e lugar de subscrición das accións.

 

d) Inclusión na portada da Memoria de dous parágrafos do tenor literal seguinte:

 

¨ O Club …………………… non ten ningún pasivo non reflectido nos Informes de Auditoría de …… de …………………… de ……… e do trimestre natural anterior á data de solicitude de fixación de capital que, en aplicación do Artigo 3º do Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades anónimas Deportivas, debesen incrementar a cifra de capital social mínimo.

 

¨ Os datos e información contidos no presente INFORME DE TRANSFORMACIÓN / ADSCRICIÓN non determinarán, en ningún caso, responsabilidade da Comisión Mixta pola falta de veracidade, xa sexa por acción ou omisión, do seu contido.

 

e) Indicación na portada da Memoria do lugar onde pode ser consultada información xeral sobre o Club (actividade, seccións deportivas, evolución económico-financeira, outros datos de interese).

 

f) Número de socios con dereito de subscrición.

 

g) Estatutos Sociais.

 

h) Copia de todos os acordos da Asemblea Xeral e/ou Xunta Directiva, relativos ao proceso de creación da S.A.D.(fixación de capital social, aprobación da memoria, acordo de transformación….).

 

 • A memoria, o resto de documentación antes sinalada e a información xeral sobre o Club deberán estar a disposición dos socios, no lugar que se indique, para a súa consulta e coñecemento. 
 • A MEMORIA DE TRANSFORMACIÓN / ADSCRICIÓN deberá ser asinada por todos os membros da Xunta Directiva e as súas firmas lexitimadas notarialmente.

 

III.- Deberá comunicarse á Comisión Mixta mediante certificación do Secretario e Presidente da Xunta Directiva:

a) Acordo da Xunta Directiva de fixación do capital social da S.A.D..

 

b) Acordo da Xunta Directiva aprobando a MEMORIA DE TRANSFORMACIÓN / ADSCRICIÓN remitindo un exemplar da información xeral sobre o Club posta a disposición dos socios.

 

Unha vez aprobado pola Comisión Mixta o Capital Social mínimo da S.A.D. comezase o período de subscrición das accións que deberá realizarse cos requisitos seguintes:

 

IV.- Período de subscrición.

A) No caso de adecuación do capital social mínimo das S.A.D., a subscrición das accións realizarase de acordo co establecido nos seus Estatutos Sociais.

 

B) Nos casos de transformación/adscrición:

 

 Con carácter previo ao comezo de cada unha das fases de subscrición de accións, deberá publicarse nun xornal dos de maior circulación na localidade onde teña a súa sede o club, un anuncio co contido mínimo seguinte:

  • Identificación do Club.
  • Capital social da S.A.D.
  • Capital social a subscribir (na correspondente fase).
  • Valor nominal da acción.
  • Prazo da subscrición
  • Entidades nas que pode obterse información.
  • Entidades nas que se poden subscribir accións.

 

Concluído o proceso de subscrición deberá, igualmente publicarse un anuncio –en dous xornais dos de maior circulación da localidade da sede do Club- co contido mínimo seguinte: 

  • Identificación da S.A.D.
  • Capital social.
  • Convocatoria de Xunta Xeral para a elección dos órganos de administración e representación da Sociedade. 

 

V.- Deberán comunicarse á Comisión Mixta, remitindo un exemplar completo do xornal, cada un dos anuncios de obrigada publicación polo Club durante e ao final do período de subscrición.

 

VIN.- Outorgamento da escritura pública de constitución da S.A.D., para os efectos de presentar instancia de inscrición no Rexistro de Asociacións Deportivas dentro do prazo máximo de 6 meses (ou 9 meses en caso de transformación voluntaria) desde a notificación da cifra de capital social mínimo pola Comisión Mixta.

 

VII.- Presentación de instancia, escritura de constitución e Estatutos da S.A.D. no Rexistro de Asociacións Deportivas, Consello Superior de Deportes, c/ Martín Fierro, 5 – MADRID, dentro do prazo máximo de 6 meses (ou 9 meses en caso de transformación voluntaria) desde a notificación da cifra de capital social mínimo pola Comisión Mixta.