Accés als servicis del CMED

  1. Sol·licitud de les Federacions esportives espanyoles

L'accés dels esportistes als Servicis del CMED es realitza a través de les Federacions esportives espanyoles (o d'Entitats amb Conveni específic) mitjançant l'enviament del formulari de “Sol·licitud de servicis mèdic-esportius – CMED”, degudament emplenat i firmat per la persona responsable, a la Secretaria del CMED amb direcció de correu electrònic:  cienciasdeldeporte@csd.gob.es

Es poden sol·licitar servicis per a realitzar un Reconeixement Complet o per a sol·licitar prestacions individuals d'alguna de les Unitats del CMED. El procediment i formulari és el mateix en tots dos casos.

 

  1. Confirmació de cita, realització del reconeixement i recomanacions a l'esportista.

La Secretaria del CMED assignarà la/s cita/s corresponents en funció de la disponibilitat de les dates sol·licitades, sent comunicades a la federació a través del correu electrònic facilitat. La federació confirmarà aleshores esta informació a l'esportista.

Confirmada la cita, per a la realització del reconeixement mèdic-esportiu complet o altres proves mèdiques sol·licitades, l'esportista haurà d'acudir al CMED situat en la calle Pintor el Greco s/n.

 

3.- Emissió d'informes

La recepció i visualització dels informes mèdics es realitza mitjançant la “Targeta de Salut de l'Esportista”. En esta targeta virtual associada a una aplicació informàtica es bolquen els informes mèdics de cada esportista.

Esta targeta s'expedix i és gestionada pel CMED per a tots els esportistes en la seua primera visita. En ella es bolquen els resultats als quals l'esportista pot accedir de forma senzilla a través d'Internet.

A més dels esportistes, els responsables mèdics federatius, prèviament autoritzats, podran accedir a les dades de la Targeta de Salut dels seus esportistes.

CONTACTE:

Centre de Medicina de l'Esport

Departament d'Esport i Salut

Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD)