Acceso aos servizos do CMED

  1. Solicitude das Federacións deportivas españolas

O acceso dos deportistas aos Servizos do CMED realízase a través das Federacións deportivas españolas (ou de Entidades con Convenio específico) mediante o envío do formulario de “Solicitude de servizos médico-deportivos – CMED”, debidamente cuberto e asinado pola persoa responsable, á Secretaría do CMED con dirección de correo electrónico:  cienciasdeldeporte@csd.gob.es

Pódense solicitar servizos para realizar un Recoñecemento Completo ou para solicitar prestacións individuais dalgunha das Unidades do CMED. O procedemento e formulario é o mesmo en ambos os casos.

 

  1. Confirmación de cita, realización do recoñecemento e recomendacións ao deportista.

A Secretaría do CMED asignará a/s cita/s correspondentes en función da dispoñibilidade das datas solicitadas, sendo comunicadas á federación a través do correo electrónico facilitado. A federación confirmará entón esta información ao deportista.

Confirmada a cita, para a realización do recoñecemento médico-deportivo completo ou outras probas médicas solicitadas, o deportista deberá acudir ao CMED situado en cálea Pintor o Greco s/n.

 

3.- Emisión de informes

A recepción e visualización dos informes médicos realízase mediante o “Cartón de Saúde do Deportista”. Neste cartón virtual asociada a unha aplicación informática envórcanse os informes médicos de cada deportista.

Este cartón expídese e é xestionada polo CMED para todos os deportistas na súa primeira visita. Nela envórcanse os resultados aos que o deportista pode acceder de forma sinxela a través de Internet.

Ademais dos deportistas, os responsables médicos federativos, previamente autorizados, poderán acceder aos datos do Cartón de Saúde dos seus deportistas.

CONTACTO:

Centro de Medicamento do Deporte

Departamento de Deporte e Saúde

Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte (AEPSAD)