Dades d'enquesta

Qualsevol publicació basada en resultats del tractament de les dades de les enquestes processades en l'estudi d'Hàbits Esportius 2005 ha de fer referència a l'origen de les dades.

Aquestes dades han sigut obtinguts pel Centre de Recerques Sociològiques amb el patrocini del Consell Superior d'Esports. La fitxa metodològica conté la informació rellevant per al seu correcte tractament i interpretació.

Els arxius presentats a continuació requiren la disponibilitat en el seu ordinador de programari de tractament estadístic apropiat. Les dades fan referència al mostre generat en 2005. La freqüència del mostreig és d'aproximadament cinc anys.

També pot accedir a aquest informació a través de la pàgina web del CIS.