Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la gestió esportiva local

incorporacion_genere_gestion_esportiva

La Guia va ser presentada en jornada organitzada pel Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola

de Municipis i Províncies (FEMP) el passat 5 de juliol.

  • Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la gestió esportiva local [PDF]