Butlletins de subscripció

Persones Físiques:

Boletin per a la constitució de les SAD per a les persones físiques en el qual caldrà emplenar les dades identificatives, la declaració que la persona no es troba immersa en cap de les prohibicions que arreplega la llei, les accions que se subscriuen, el valor nominal de les mateixes i les dades bancàries

 

Persones Jurídiques:

Boletin per a la constitució de les SAD per a les persones jurídics en el qual caldrà emplenar les dades identificatives, la declaració que l'Entitat no es troba immersa en cap de les prohibicions que arreplega la llei, les accions que se subscriuen, el valor nominal de les mateixes i les dades bancàries