Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED)

El Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED) és un centre docent públic, dependent del Consell Superior d'Esports, que el seu objectiu fonamental és la formació de tècnics esportius que assumisquen el lideratge, la responsabilitat, l'autoexigencia professional i el respecte dels valors de joc net com a senyals d'identitat del seu exercici professional.

Oferix una formació a distància, flexible i de qualitat, promovent una cultura corporativa que situa a l'alumne com a protagonista del procés d'aprenentatge.  El model pedagògic es basa en una estructura de continguts seqüenciats, uns materials innovadors i una acció tutorial permanent i personalitzada.

 • Funcions

  Les funcions del CSED queden establides per l'article 3 del RD 950/2015 de 23 d'octubre:

  • Impartir les ofertes formatives a distància conduents a títols d'ensenyaments esportius de règim especial de grau superior, així com altres ofertes formatives que donen resposta a les finalitats arreplegades en l'article anterior.
  • Desenvolupar vincles amb l'esport federat estatal, en els àmbits de formació, amb l'objecte de col·laborar en la detecció de les necessitats de formació dels entrenadors d'alt nivell i en el desenvolupament de la formació contínua dels mateixos.
  • Desenvolupar programes i accions de formació pedagògica i didàctica, i perfeccionament del professorat d'ensenyaments esportius de règim especial.
  • L'elaboració, seguiment i avaluació dels mitjans didàctics necessaris per a la docència telemàtica dels ensenyaments esportius.
  • Impulsar i desenvolupar accions i projectes d'innovació i desenvolupament, en col·laboració amb les federacions esportives i altres centres d'ensenyaments esportius de règim especial, i transferir el contingut i valoració de les experiències desenvolupades a la resta dels centres.
  • Col·laborar en la integració en el sistema educatiu dels esportistes d'alt nivell i alt rendiment.
  • Informar i assessorar a altres centres d'ensenyaments esportius.
  • Col·laborar amb els centres i institucions d'educació a distància del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i de les Comunitats Autònomes.
  • Quantes altres funcions d'anàloga naturalesa que es determinen reglamentàriament.

  Per a realitzar les funcions assenyalades, el CSED podrà comptar amb la col·laboració de:

  • Federacions esportives espanyoles i els òrgans legalment autoritzats per disposició estatutària de la respectiva federació.
  • Centres públics i privats autoritzats per a impartir ensenyaments esportius.
  • Titulars de les instal·lacions esportives classificades com a Centres d'Alt Rendiment, Centres Especialitzats d'Alt Rendiment, Centre de Tecnificació Esportiva, o Centres Especialitzats de Tecnificació Esportiva, pel Consell Superior d'Esports.
  • Òrgans responsables d'esports, i si escau, de formació esportiva de les Comunitats autònomes.
  • Instituts i Facultats de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
  • Entitats relacionades amb la innovació, la formació inicial i la contínua dels tècnics esportius.

  Estudis oferits

  En l'actualitat, el CSED oferix els estudis oficials de:

  • Bloc comú d'ensenyaments esportius per a activitats de formació esportiva del Període Transitori, en els seus nivells I, II i III.

  Esta oferta del bloc comú es realitza per a les federacions esportives espanyoles d'escacs, bàdminton, caça, gimnàstica, golf, karate, kickboxing, lluita, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis, tir amb arc, tir olímpic i triatló.

  • Tècnic Esportiu Superior en hípica.
  • Tècnic Esportiu Superior en salvament i socorrisme.

  En el Centre poden matricular-se alumnes espanyols i estrangers que complisquen els requisits d'accés establits per als ensenyaments esportius de règim especial.

   

 • Accedix directament al portal del CSED