Programa de preparació per a Tòquio 2020

Amb la finalitat de fomentar la col·laboració privada en el finançament d'activitats esportives d'alt nivell, a través del mecenatge, s'ha aprovat al llarg del temps, la declaració com a esdeveniments d'excepcional interès públic, a diferents actuacions esportives, la qual cosa ha generat una molt rellevant afluència de recursos privats per al finançament d'aquests esdeveniments.


El “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020” ha estat declarat com a esdeveniment d'excepcional interès públic a l'efecte del que es disposa en l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i Incentius Fiscals al Mecenatge. El termini de durada per a aquest Programa s'ha establert d'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2020.

 

Els incentius fiscals per als esdeveniments declarats com d'excepcional interès públic es troben regulats en l'article 27 de la Llei 49/2002, així com en els articles 7 a 12 del RD 1270/2003, de 10 d'octubre, que desenvolupa el Reglament de la citada Llei.


Perquè les empreses col·laboradores puguin ser beneficiàries d'aquests incentius fiscals, han de realitzar una aportació a l'entitat encarregada de realitzar els plans i programes de l'esdeveniment que, en el cas dels esportistes olímpics és l'Associació Deportis Olímpics (ADO), per al Programa ADO, i en el cas dels esportistes Paralímpics és el Comitè Paralímpic Español (CPE), per al Programa ADOP.


Aquests incentius fiscals es concreten que les empreses patrocinadores (o donants) podran deduir de la quota íntegra de l'impost de societats (en el cas de persones jurídiques), el 15 % de les despeses de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que serveixin directament per a la promoció del respectiu esdeveniment, sempre que l'òrgan administratiu gestor creat a aquest efecte, atorgui a aquesta publicitat aquesta condició. Si aquest òrgan declara la condició de publicitat essencial, la base sobre la qual s'aplicarà dit 15 % serà l'import total de la despesa, i en el cas que la qualificació de la publicitat per part de l'òrgan sigui de No essencial,  la base de la deducció serà el 25 % d'aquesta despesa (és a dir, sobre una despesa de publicitat d'import A, la deducció a aplicar en el cas de ser qualificat com a publicitat essencial seria el 15 % de A. Si la publicitat té la consideració de no essencial el 15 % de deducció s'aplicaria sobre el 25 % d'aquesta despesa, això és: A x 25% x 15%).

La normativa reguladora estableix una limitació per a aquesta deducció en l'Impost de societats i és que no pot excedir del 90 % de les donacions o aportacions efectuades a l'entitat encarregada de realitzar els plans i programes de l'esdeveniment (ADO o CPE).

Per a aquest esdeveniment s'ha constituït un òrgan administratiu gestor encarregat tant de certificar l'adequació de les despeses de propaganda i publicitat de les empreses col·laboradores als plans i programes de l'esdeveniment, com de certificar la qualificació d'aquestes despeses de publicitat, com a essencials o no essencials en el sentit de difusió i notorietat de l'esdeveniment, qualificació aquesta necessària a l'efecte del càlcul de la base de la deducció fiscal. El certificat que emet aquest òrgan és necessari per poder ser beneficiari de l'incentiu fiscal.

S'han aprovat sengles MANUALS D'IDENTITAT CORPORATIVA I D'ÚS PER A EMPRESES COL·LABORADORES per al Programa ADO i per al programa ADOP, respectivament, en els quals es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge de l'esdeveniment d'excepcional interès públic “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020”, així com els criteris per a la qualificació dels suports publicitaris (essencials o no essencials) i la quantificació de la base de deducció dels mateixos que preveu la normativa actual, amb la finalitat de recolzar l'adequat desenvolupament de l'esdeveniment. A més, es defineix en aquests manuals tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores, així com la normativa aplicable a aquest procediment.

Les aportacions que realitzen les empreses es destinen a l'execució dels següents plans i programes:

Planes i Programes d'actuació del Programa ADO (esportistes olímpics)

 

 
Descàrrega aquí el “Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores per al programa ADO"

  • Organització d'activitats i esdeveniments esportius amb motiu de la preparació i desenvolupament del Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020, amb la finalitat de promoure i desenvolupar la pràctica de l'alta competició a Espanya dels esports inclosos al Programa Olímpic, amb especial dedicació als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
  • Organització i producció d'encontres, congressos i seminaris, així com material gràfic i audiovisual, edició de catàlegs i material de promoció referits a aquests i relacionats amb el Programa. Divulgació entre el públic de les citades activitats esportives a l'efecte del seu major coneixement.
  • Concessió d'ajudes als esportistes participants en els Jocs de Tòquio 2020, obtenint els recursos econòmics de qualssevol persones físiques i/o jurídiques, públiques i/o privades, per atendre les subvencions i ajudes de qualsevol naturalesa, necessàries per a l'adequat desenvolupament dels esports olímpics. Intervenint en la selecció, preparació, control i posada a punt dels esportistes que, amb vocació de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, vagin a ser destinataris d'aquestes subvencions i ajudes. Vetllant per l'efectivitat, control permanent i aprofitament hagut de de l'ocupació dels recursos econòmics disponibles. Per tant els beneficiaris d'aquestes ajudes seran tots aquells esportistes espanyols que, en condicions de preparació, posada a punt i control idonis tinguin la possibilitat de participar en els Jocs Olímpics i aconseguir resultats de prestigi per a l'esport espanyol. Exigint-los que hagin aconseguit en l'exercici anterior al de la seva concessió, resultats esportius que acreditin les seves possibilitats de participar en els següents Jocs Olímpics.

 

Planes i Programes d'actuació de de el Programa ADOP (esportistes paralímpics):

Descàrrega aquí el “Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores per al programa ADOP

  • Organització d'activitats i esdeveniments esportius amb motiu de la preparació i desenvolupament del Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020.
  •  Organització i producció d'encontres, congressos i seminaris, així com material gràfic i audiovisual, edició de catàlegs i material de promoció referits a aquests i relacionats amb el Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020.
  • Concessió d'ajudes als esportistes participants en els Jocs de Tòquio 2020, a través dels següents programes:
  • Programa de suport directe a l'esportista mitjançant beques econòmiques, se cerca que els esportistes puguin tenir com a activitat principal la plena dedicació a l'entrenament i la competició.
  • Programa de suport directe a les federacions per poder desenvolupar els seus programes d'alt rendiment (federacions poliesportives i unideportivas).
  • Programa d'Alt Rendiment Paralímpic (Programa ARPA) per oferir totes les condicions necessàries perquè el procés d'entrenament es desenvolupi sota paràmetres de màxima qualitat i eficàcia com el suport biomecánico, fisiològic i psicològic, servei mèdic, programa contra el dopatge, entrenament en Centres d'Alt Rendiment, entrenadors qualificats, material esportiu de primera línia i esportistes de suport.