Convocatorias de eleccións das Federacións Deportivas Españolas

Co fin de reforzar a transparencia dos procesos electorais, establécense obrigas adicionais en materia de publicidade e difusión das convocatorias e a información electoral, establecendo de forma expresa a necesidade de inserir esta información nas páxinas web de cada Federación o que, de feito, é práctica habitual na maioría de Federacións deportivas españolas