Convocatorias de eleccións das federacións deportivas españolas

Normativa dos procesos electorais:

A presente Orde mantén a estrutura da Orde ECI/3567/2007, do 4 de decembro, preservando a sistemática da regulación anterior e introducindo as oportunas modificacións ao articulado alí onde se estima necesario.

Co fin de reforzar a transparencia dos procesos electorais, establécense obrigas adicionais en materia de publicidade e difusión das convocatorias e a información electoral, establecendo de forma expresa a necesidade de inserir esta información nas páxinas web de cada Federación o que, de feito, é práctica habitual na maioría de Federacións deportivas españolas

 

Convocatoria da Federación Española de Deportes para Cegos