Convocatòria d'ajudes a dones esportistes l'any 2024

El 20 de juny de 2024 s'ha publicat en el BOEl'extracte de la  Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a dones esportistes l'any 2024.

Aquesta convocatòria va destinada a ajudes a dones esportistes per a les següents situacions:

-              Ajudes per a maternitat a dones que tinguin la consideració d'esportistes d'alt nivell (DONEN) per naixement, adopció o acolliment durant l'any 2023.

-              Ajudes a dones esportistes DONEN i/o integrants d'equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys amb matrícula en centres d'educació infantil, guarderies o a càrrec de personal cuidador, l'any 2024.

-              Ajudes a dones esportistes DONEN i/o integrants d'equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2023-2024, amb la finalitat d'iniciar o prosseguir ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol o certificat de caràcter oficial amb validesa en tot el territori nacional.

El termini per presentar sol·licituds s'ha obert el dia 21 de juny, finalitzant l'11 de juliol.

Per a més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichaconvocatoria.aspx?idprocedimiento=94&idRes=520

Per accedir al BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/20/pdfs/boe-b-2024-22979.pdf