Legislació

CORRECCIÓ d'errors del Reial decret 971/ 2007, de 13 de juliol, sobre Esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment.

Advertits errors en el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre Esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 177, de 25 de juliol de 2007, es procedix a efectuar les oportunes rectificacions:

En la pàgina 32244, primera columna, en l'article 9, apartat 1, en tots els llocs on diu: «esportistes d'alt nivell», ha de dir: «esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment».

En l'annex del Reial decret, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» nombre 178, de 26 de juliol de 2007, en el seu apartat titulat «Criteris generals d'integració dels esportistes», pàgines 32437, 32438 i 32439, on diu: «Campionat amb participació > 10 països», ha de dir: «Campionat amb participació < 10 països».