IX-Salts

 

 

 

 

 

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguen fossats per a la pràctica de salts i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació, en les seues modalitats de salts de trampolí i de plataforma. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de salts.

Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a açò s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.) i el Reglament Internacional vigent.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines de salts que hagen de ser homologades s'inclourà aquest requisit en la Memòria i el Plec de Condicions Tècniques i el seu import en el Pressupost, havent de ser requisit imprescindible haver obtingut l'homologació per a poder realitzar la recepció de les obres.

1 EMPLAÇAMENT

Els fossats de salts estaran inclosos en un Complex de Piscines que és un establiment amb instal·lacions aquàtiques útils per a l'esbarjo, l'educació física i l'entrenament o competició esportiva de xiquets, joves i adults.

Els fossats de salts per a l'alta competició estaran preferentment inclosos en Piscines cobertes, atès que l'entrenament esportiu exigeix una continuïtat d'ús al llarg de tot l'any que siga independent de les condicions climatològiques més adverses.

Els fossats de salts no pot simultanejar el seu ús amb l'entrenament o competició de la natació, natació sincronitzada, water-pol o el salvament i socorrisme.

Els fossats de salts juntament amb les seues bandes exteriors es podran agrupar amb els gots de natació i les seues bandes exteriors formant un únic recinte. Hauran d'estar aïllats, si escau, dels gots de xipollege i ensenyament (Vegen-se les Normes Reglamentàries de Xipollege i d'Ensenyament ). Estaran protegits de l'abast de vents dominants que molesten als saltadors, així com de la proximitat d'arbres o plantacions de fulla caduca que puguen embrutar els gots. No existiran ombres llançades sobre el got que oculten o disminuïsquen l'acció solar.

2 SALTS DE TRAMPOLÍ

Els trampolins s'instal·laran a un i tres metres sobre el nivell de l'aigua. Tindran com a mínim unes dimensions de 4,80 m de longitud i 0,50 m d'ample, estaran recoberts d'una superfície antilliscant i proveïts de fulcres mòbils fàcilment ajustables pel saltador.

La distància vertical des del nivell de la plataforma que suporta el fulcre del trampolí i el nivell superior del trampolí ha de ser de 0,365 m. La distància entre la vora frontal del corró del fulcre (que és de 0,676 m de llarg) a la vora frontal de la plataforma suporte ha de ser com a màxim de 0,68 m, si la vora frontal de la plataforma es projecta per davant d'aquest punt, la part superior de la plataforma, a
partir d'aquest punt, ha de tenir un pendent descendent en una proporció d'1 en vertical per 3 en horitzontal. La distància mínima recomanada des de la part posterior a l'eix del fulcre serà la que recomane el fabricant del trampolí.

Els trampolins han de col·locar-se a un costat o a banda i banda de la plataforma. Per a salts sincronitzats és preferible que, almenys dos trampolins de la mateixa altura es col·loquen un al costat de l'altre i que no hi haja cap objecte que obstruïsca la visibilitat entre els saltadors en cap moment.

3 SALTS DE PLATAFORMA

Les plataformes s'instal·laran a 10 m; 7,50 m, 5 m, 3 m i 1 m sobre el nivell de l'aigua.

Seran horitzontals i completament rígides. Les dimensions de les plataformes seran com a mínim les següents:

 

PLATAFORMES
ALTURA (m) DIMENSIONS MÍNIMES (m)
AMPLE LLARG
10,0 2,0 / 3,0 * 6,0
7,5 1,5 6,0
5,0 1,5 6,0
2,6 – 3,0 0,6 (preferible 1,5 m) 5,0
0,6 – 1,0 0,6 5,0

* Per a salts sincronitzats l'ample de la plataforma de 10 m serà de 3 m.

 

La vora frontal de la plataforma tindrà un espessor entre 0,20 m i 0,30 m i serà vertical o amb una inclinació no major de 10º respecte a la vertical a l'interior de la línia de plomada.

La superfície i la vora frontal de la plataforma estaran recoberts totalment d'una superfície antilliscant i elàstica. Les dues superfícies estaran recobertes per separat i no de forma contínua per a aconseguir un angle perfecte de 90º entre els dos plànols
de la plataforma i la vora segons s'indica en el paràgraf anterior.

El front de les plataformes es projectarà o volarà respecte de la vora del fossat de salts una longitud que serà almenys 1,5 m per a les plataformes de 10 m i 7,5 m. Per a les plataformes de 2,60 m-3,00 m i 5,00 m la projecció serà com a mínim d'1,25 m i per a les de 0,60-1,00 m la projecció serà com a mínim de 0,75 m. Aquestes dimensions s'indiquen en el següent quadre:

PLATAFORMES
ALTURA (m) VOL MÍNIM
(metres respecte de la vora del fossat de salts)
10,0 1,5
7,5 1,5
5,0 1,25
2,6 – 3,0 1,25
0,6 – 1,0 0,75

 

 

Si una plataforma es troba directament sota una altra, la plataforma superior ha de volar com a mínim 0,75 m i preferiblement 1,25 m respecte de la plataforma inferior, no obstant açò és preferible que no es construïsca una plataforma directament sota una altra.

Els costats i la part posterior de cada plataforma, excepte la d'1 m d'altura, estaran envoltats de baranes d'altura mínima d'1 m, amb separació mínima entre barrots d'1,80 m, tindran com a mínim dues barres transversals col·locades a l'exterior de la plataforma i començant a 0,80 m de la vora frontal de la plataforma. Vease figura SAL-1a.

Per a accedir a cada plataforma han d'existir unes escales adequades, no són admissibles les escales ni escales de mà.

4 REQUISITS PER A l'ESTRUCTURA PORTANTE

Per a les plataformes i l'estructura portante dels trampolins haurà de considerar-se una càrrega de projecte de 350 Quiloponds (Quilograms força) per metre lineal. Per al confort i la seguretat dels saltadors, a més dels requisits estàtics, han de considerar-se les següents limites dels moviments de les torres en relació amb les plataformes i l'estructura suporte dels trampolins:

- Freqüència fonamental de les plataformes: 10 Hz
- Freqüència fonamental de la torre: 3,5 Hz
- Oscil·lació total de l'estructura: 3,5 Hz

La deformació espacial de la vora frontal de les plataformes com a resultat de les següents forces: Px = Py= Pz= 100 Quiloponds (Quilograms força) serà com a màxim d'1 mm. El comportament dinàmic haurà de verificar-se juntament amb els càlculs estàtics de l'estructura total. Vegeu figura IX-1b

5 DIMENSIONS PER A INSTAL·LACIONS DE SALTS

Les dimensions de vols respecte de la vora del fossat, separació horitzontal entre plataformes i trampolins, distància a l'extrem del fossat, distàncies laterals a la vora del fossat, profunditat, etc. s'indiquen en la taula a continuació i es representen en les figures IX-2a , IX-2b i IX-2c:

 

DIMENSIONS
PARA
INSTAL·LACIONS
DE SALTS
(FINA)
  TRAMPOLIN PLATAFORMA
  1 m 3 m 1 m 3 m 5 m 7,5 m 10 m
Longitud 4,80 4,80 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
Amplària 0,50 0,50 0,60 0,60 mín.
1,50 pref.
1,50 1,50 3,00
Altura 1,00 3,00 0,60–1,00 2,60–3.00 5,00 7,50 10,00
  Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert
A Des de plomada cap a
ARRERE BORD
PISCINA
Designació A-1   A-3   A-
1pl
  A-
3pl
  A-5   A-
7,5
  A-10  
Mínim 1,50   1,50   0,75   1,25   1,25   1,50   1,50  
Preferible 1,80   1,80   0,75   1,25   1,25   1,50   1,50  
A/A Des de plomada cap a
PLATAFORMA
ARRERE
A plomada
directament sota
Designació                 A/A-5/1 A/A-
7,5/3,1
A-10/5,3,1
Mínim                 0,75   0,75   0,75  
Preferible                 1,25   1,25   1,25  
B Des de plomada a
BORD
LATERAL
PISCINA
Designació B-1   B-3   B-
1pl
  B-
3pl
  B-5   B-7,5   B-10  
Mínim 2,50   3,50   2,30   2,80   3,25   4,25   5,25  
Preferible 2,50   3,50   2,30   2,90   3,75   4,50   5,25  
C Des de plomada a
PLOMADA
ADJACENT
Designació C 1-1 C 3-3,3-1 C 1-1pl C 3-
3pl,1pl
C 5-3,5-1 C 7,5-
5,3,1
C10-
7,5,5,3,1
Mínim 2,00   2,20   1,65   2,00   2,25   2,50   2,75  
Preferible 2,40   2,60   1,95   2,10   2,50   2,50   2,75  
D Des de plomada a
PARET
FRONTAL
PISCINA
Designació D-1   D-3   D-
1pl
  D-
3pl
  D-5   D-7,5   D-10  
Mínim 9,00   10,25   8,00   9,50   10,25   11,00   13,50  
Preferible 9,00   10,25   8,00   9,50   10,25   11,00   13,50  
I En plomada des de
TAULA A
SOSTRE
Designació   I-1   I-3   I-
1pl
  I-
3pl
  I-5   I-
7,5
  I-
10
Mínim   5,00   5,00   3,25   3,25   3,25   3,25   4,00
Preferible   5,00   5,00   3,50   3,50   3,50   3,50   5,00
F ESPAI LLIURE
Darrere i a cada costat
de plomada
Designació F -1 I-1 F-3 I-3 F-1pl I-
1pl
F-3pl I-
3pl
F-5 I-5 F-7,5 I-
7,5
F-
10
I-
10
Mínim 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00
Preferible 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 5,00
G ESPAI LLIURE
Al capdavant de plomada
Designació G-1 I-1 G-3 I-3 G-1pl I-
1pl
G-3pl I-
3pl
G-5 I-5 G-7,5 I-
7,5
G-10 I-
10
Mínim 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00
Preferible 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 6,00 5,00
H PROFUNDITAT
DE L'AIGUA
En plomada
Designació   H-1   H-3   H-1pl   H-3pl   H-5   H-7,5   H-10
Mínim   3,40   3,70   3,20   3,50   3,70   4,10   4,50
Preferible   3,50   3,80   3,30   3,60   3,80   4,50   5,00
J/K DISTÀNCIA I
PROFUNDITAT
Al capdavant de plomada
Designació J-1 K-1 J-3 K-3 J-1pl K-1pl J-3pl K-3pl J-5 K-5 J-7,5 K-7,5 J-10 K-10
Mínim 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25
Preferible 5,00 3,40 6,00 3,70 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,40 11,00 4,75
L/M DISTÀNCIA I
PROFUNDITAT
A cada costat de plomada
Designació L-1 M-1 L-3 M-3 L-1pl M-1pl L-3pl M-3pl L-5 M-5 L-7,5 M-7,5 L-10 M-10
Mínim 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25
Preferible 2,00 3,40 2,50 3,70 1,90 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75
N PENDENT
MAXIMA
En REDUIR DIMENSIONS
Profunditat
de piscina
30º NOTA: Les dimensions C (plomada a plomada adjacent) s'apliquen a les plataformes amb ample segons es detalla. Si l'ample de la plataforma s'incrementara llavors C s'ha d'incrementar en la meitat de l'amplària addicional
Altura de
sostre
30º

 

 

Les dimensions mínimes són obligatòries però es recomana usar les mesures indicades com a preferibles per a instal·lacions d'alt nivell.

Com a punt de referència s'utilitzarà la línia de plomada, que és la línia vertical que passa pel centre de la vora frontal de cada trampolí o plataforma.

Les dimensions indicades en la taula com a “C” i que es refereixen a “des de plomada a plomada adjacent” s'apliquen a plataformes amb amples com els quals s'indiquen en la taula del punt 3. Si s'augmenten els amples de la plataforma, les dimensions “C” hauran d'incrementar-se en la meitat de l'ample addicional.

Ha de tenir-se en compte que, l'altura sobre el nivell de l'aigua dels trampolins i de cada plataforma, solament podrà variar entre –0,00 metres i +0,05 metres respecte de l'altura establida en la norma.

En les figures IX-3a , IX-3bSAL-4a  i IX-4b s'indiquen dos esquemes de possible distribució de plataformes i trampolins.

6 DIMENSIONS DEL FOSSAT

Els fossats de salts tindran una forma rectangular. Els tipus de fossat de salts i les seues dimensions es troben en el quadre següent i en les figures IX-5SAL-6SAL-7, l'elecció del tipus es basarà en el càlcul de necessitats de l'àmbit servit pel fossat, així com en els tipus de competicions que en aquests gots es vagen a desenvolupar.

 

DIMENSIONS /
CARACTERÍSTIQUES
FOSSATS DE SALTS
FS-1 FS-2 FS-3
Longitud (m) 21,00 25,00 25,00
Amplària (m) 15,00 15,00 21,00
Profunditat (m) 5,00 5,00 5,00
Nivell Entrenament,
Competicions
locals
Competicions
Nacionals (R.F.I.N.)
Entrenament
Competicions
Nacionals (R.F.I.N.)
Campionats del Món,
JJ. OO

 

 

En cap punt la profunditat de l'aigua serà inferior a 1,80 m i es verificarà que la profunditat compleix les dimensions H, J, K, L, M, requerides, en el quadre del punt 5 de dimensions per a instal·lacions de salts.

El pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies que puguen recolzar-se en ell, desenvolupant-se la seua línia de màxim pendent perpendicular o paral·lelament als murs frontals del fossat.

7 PLATGES O ANDANES

Per al control de la Competició, per a possibilitar la circulació dels usuaris al voltant del fossat, així com per a separar la làmina d'aigua d'altres zones, es preveuran bandes exteriors al fossat, de platges o andanes pavimentades en tot el seu perímetre. Les amplàries mínimes de platges o andanes, mesures des de la vora de la làmina d'aigua seran de 2,00 m i recomanada de 3,50 m. Si existeixen altres gots en l'entorn com a gots de natació, ensenyament, etc. la distància de separació de tots dos serà com a mínim de 5 m. En la vora de plataformes i trampolins l'ample serà el necessari per a la disposició dels mateixos la seua estructura portante i les escales d'accés.

En Piscines per a Competicions Nacionals i Internacionals l'ample mínim de la platja o caminen per al control de la Competició serà de 5,00 m.

En Piscines per a Competicions Internacionals i per a Nacionals quan es preveja filmació de TV l'ample de platges o andanes s'adequarà a més a aquesta fi.

Quan es dispose gradería per a espectadors, l'amplària s'adequarà per a aconseguir una visibilitat perfecta del fossat des de les graderies, quedant l'espai de platges o andanes d'ús exclusiu per a saltadors, jutges, personal tècnic, etc.

La superfície de les platges o andanes serà horitzontal, i tindrà pendent d'almenys 2% en adreça perpendicular i oposada al got cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

8 MURS LATERALS

Els fossats de salts estaran formats per quatre murs o parets verticals paral·lels dos a dos i formant un rectangle. La construcció dels murs i fons del fossat serà sòlida quedant assegurada perfectament la seua estabilitat, resistència i estanqueïtat.

9 SOBREEIXIDORS I ACCESSOS Al GOT

Tot fossat de salts haurà de disposar de vorada - sobreeixidor en els costats del seu perímetre.

Una part del perímetre del fossat haurà de dedicar-se a accés a l'interior de la làmina d'aigua. Pot fer-se per escales verticals o escales situades en les cantonades dels costats laterals que es col·locaran a distància no superior a 20 m entre si. En el mur sota les plataformes i trampolins es podran disposar escales d'accés al fossat per a facilitar l'eixida dels saltadors.

Les escales verticals o escales no sobreeixiran del plànol general dels murs, de manera que s'eviten possibles encontronazos entre els quals les utilitzen i els que evolucionen dins de l'aigua. Es recomana que una escala almenys aconseguisca el fons per a possibilitar l'accés del personal encarregat de la neteja i conservació.

Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits davant l'acció oxidant de l'aigua.

Les escales verticals o escales tindran les dimensions i característiques que s'indiquen en la norma NIDE de Natació i compliran les Normes: UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-2 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes”. La resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 24º segons la Norma UNE-EN 13451 citada.

10 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal del fossat de salts en piscines a l'aire lliure ha de coincidir amb l'adreça N–S, de manera que els trampolins i plataformes miren cap al nord, en l'hemisferi nord.

11 TIPUS DE PARAMENTS

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeta una fàcil neteja i de característiques antilliscants, de manera que la resistència al lliscament siga tal que s'obtinga un angle mínim de 24º (Classe C) en vorades sobreeixidors i escales de piscina, segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

La pavimentació de les platges haurà de possibilitar la circulació de peus descalços per la seua superfície. L'acabat superficial tindrà en estat sec i humit un caràcter antilliscant que impedisca les relliscades, d'altra banda la seua rugosidad haurà de ser tal que no moleste o ferisca les plantes dels peus descalços. La resistència al lliscament del paviment de les platges o andanes serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 18º (Classe B) segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d'aigües pluvials, si escau i de xipollege del got, de tal manera que es conduïsca a través d'una canaleta independent del sobreeixidor del got a la destinació corresponent.

12 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un fossat de salts complirà els mateixos requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent de la norma NIDE de Natació.

La temperatura de l'aigua per a competició i entrenaments serà 26ºC ± 1ºC

Per a aconseguir que els saltadors tinguen una bona percepció visual de la superfície de l'aigua, haurà d'existir un dispositiu d'agitació superficial de l'aigua sota les instal·lacions de salt.

Poden utilitzar-se matalassos d'aire de seguretat durant l'aprenentatge i entrenament, consistents en la formació de bambolles d'aire des del fons que són generades mitjançant un compressor d'aire i distribuïdes mitjançant canonades i difusores d'aire en el fons del got sota les zones de caiguda, han de disposar d'un sistema de control per a activar-ho abans del salt i parar-ho quan entre en contacte amb l'aigua.

13 L'AIRE

L'aire ambiente de tota piscina coberta que incloga un fossat de salts, ha d'estar constantment a una temperatura entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques, amb un màxim de 28ºC. La humitat relativa ha d'estar compresa entre un 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. Vegeu la norma NIDE de Natació.

14 IL·LUMINACIÓ
La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulte la visió dels saltadors, jutges ni dels espectadors i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ SALTS
(interior i exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal (1)
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals (2) 1500 0,7
Competicions regionals, locals i entrenament 600 0,7
     

(1) A 1 m sobre el nivell de la superfície de l'aigua
(2) En tot l'àmbit de la piscina (got) resta 750 lux

 

 

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua, en cas excepcional que es col·loquen en aqueixa posició ha de disposar-se passarel·les d'accés a les lluminàries per a conservació i manteniment.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

15 MOBILIARI PER A JUTGES

Es disposarà el mobiliari necessari perquè els jutges desenvolupen la seua labor. Les cadires dels jutges hauran d'estar a una altura entre 1,50 m i 2,00 m per sobre de la superfície de l'aigua.

16 EQUIP AUTOMATICO PER A la COMPETICIÓ

En tots aquells fossats de salts en els quals es vagen a celebrar competicions de Jocs Olímpics, Competicions Mundials, Continentals i Nacionals, haurà d'existir un equip automàtic que registre els resultats de la Competició, dirigit tant a participants com a espectadors, d'acord amb les regles de la Real Federació Espanyola de Natació i la Federació Internacional de Natació.

17 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments d'Instal·lacions de la Real Federacions Espanyola de Natació
- Reglaments d'Instal·lacions de la Federació Internacional de Natació
- Normes UNE-EN d'Equipaments de Piscines
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives