SAE-Saltos

 

 

 

 

 

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Piscinas que conteñan fosos para a práctica de saltos e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Natación, nas súas modalidades de saltos de trampolín e de plataforma. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de saltos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) e o Regulamento Internacional vixente.

Nos Proxectos de construción ou reforma de piscinas de saltos que deban ser homologadas incluirase este requisito na Memoria e o Prego de Condicións Técnicas e o seu importe no Orzamento, debendo ser requisito imprescindible obter a homologación para poder realizar a recepción das obras.

1 EMPRAZAMENTO

Os fosos de saltos estarán incluídos nun Complexo de Piscinas que é un establecemento con instalacións acuáticas útiles para o recreo, a educación física e o adestramento ou competición deportiva de nenos, novos e adultos.

Os fosos de saltos para a alta competición estarán preferentemente incluídos en Piscinas cubertas, dado que o adestramento deportivo esixe unha continuidade de uso ao longo de todo o ano que sexa independente das condicións climatolóxicas máis adversas.

Os fosos de saltos non pode simultanear o seu uso co adestramento ou competición da natación, natación sincronizada, water-polo ou o salvamento e socorrismo.

Os fosos de saltos xunto coas súas bandas exteriores poderanse agrupar cos vasos de natación e as súas bandas exteriores formando un único recinto. Deberán estar illados, no seu caso, dos vasos de chapoteo e ensino (Véxanse as Normas Regulamentarias de Chapoteo  e de Ensino ). Estarán protexidos do alcance de ventos dominantes que molesten aos saltadores, así como da proximidade de árbores ou plantacións de folla caduca que poidan ensuciar os vasos. Non existirán sombras arroxadas sobre o vaso que oculten ou diminúan a acción solar.

2 SALTOS DE TRAMPOLÍN

Os trampolíns instalaranse a un e tres metros sobre o nivel da auga. Terán como mínimo unhas dimensións de 4,80 m de lonxitude e 0,50 m de ancho, estarán recubertos dunha superficie antiescorregadiza e provistos de fulcros móbiles facilmente axustables polo saltador.

A distancia vertical desde o nivel da plataforma que soporta o fulcro do trampolín e o nivel superior do trampolín debe ser de 0,365 m. A distancia entre o bordo frontal do rodete do fulcro (que é de 0,676 m de longo) ao bordo frontal da plataforma soporte debe ser como máximo de 0,68 m, se o bordo frontal da plataforma proxéctase por diante deste punto, a parte superior da plataforma, a
partir deste punto, debe ter unha pendente descendente nunha proporción de 1 en vertical por 3 en horizontal. A distancia mínima recomendada desde a parte traseira ao eixo do fulcro será a que recomende o fabricante do trampolín.

Os trampolíns deben colocarse ao carón ou a ambos os dous lados da plataforma. Para saltos sincronizados é preferible que, polo menos dous trampolíns da mesma altura colóquense un á beira do outro e que non haxa ningún obxecto que obstruya a visibilidade entre os saltadores en ningún momento.

3 SALTOS DE PLATAFORMA

As plataformas instalaranse a 10 m; 7,50 m, 5 m, 3 m e 1 m sobre o nivel da auga.

Serán horizontais e completamente ríxidas. As dimensións das plataformas serán como mínimo as seguintes:

 

PLATAFORMAS
ALTURA (m) DIMENSIÓNS MÍNIMAS (m)
ANCHO LONGO
10,0 2,0 / 3,0 * 6,0
7,5 1,5 6,0
5,0 1,5 6,0
2,6 – 3,0 0,6 (preferible 1,5 m) 5,0
0,6 – 1,0 0,6 5,0

* Para saltos sincronizados o ancho da plataforma de 10 m será de 3 m.

 

O bordo frontal da plataforma terá un espesor entre 0,20 m e 0,30 m e será vertical ou cunha inclinación non maior de 10º respecto da vertical ao interior da liña de plomada.

A superficie e o bordo frontal da plataforma estarán recubertos totalmente dunha superficie antiescorregadiza e elástica. As dúas superficies estarán recubertas por separado e non de forma continua para conseguir un ángulo perfecto de 90º entre os dous planos
da plataforma e o bordo segundo indícase no parágrafo anterior.

A fronte das plataformas proxectarase ou voará respecto do bordo do foso de saltos unha lonxitude que será polo menos 1,5 m para as plataformas de 10 m e 7,5 m. Para as plataformas de 2,60 m-3,00 m e 5,00 m a proxección será como mínimo de 1,25 m e para as de 0,60-1,00 m a proxección será como mínimo de 0,75 m. Estas dimensións indícanse no seguinte cadro:

PLATAFORMAS
ALTURA (m) VOO MÍNIMO
(metros respecto do bordo do foso de saltos)
10,0 1,5
7,5 1,5
5,0 1,25
2,6 – 3,0 1,25
0,6 – 1,0 0,75

 

 

Se unha plataforma atópase directamente debaixo doutra, a plataforma superior debe voar como mínimo 0,75 m e preferiblemente 1,25 m respecto da plataforma inferior, no entanto é preferible que non se constrúa unha plataforma directamente debaixo doutra.

Os lados e a parte posterior de cada plataforma, excepto a de 1 m de altura, estarán rodeados de varandas de altura mínima de 1 m, con separación mínima entre barrotes de 1,80 m, terán como mínimo dúas barras transversais colocadas ao exterior da plataforma e comezando a 0,80 m do bordo frontal da plataforma. Vease figura SAL-1a ..

Para acceder a cada plataforma deben existir unhas escaleiras adecuadas, non son admisibles as escalas nin escaleiras de man.

4 REQUISITOS PARA A ESTRUTURA PORTANTE

Para as plataformas e a estrutura portante dos trampolíns deberá considerarse unha carga de proxecto de 350 Kilopondios (Quilogramos forza) por metro lineal. Para o confort e a seguridade dos saltadores, ademais dos requisitos estáticos, deben considerarse as seguintes limites dos movementos das torres en relación coas plataformas e a estrutura soporte dos trampolíns:

- Frecuencia fundamental das plataformas: 10 Hz
- Frecuencia fundamental da torre: 3,5 Hz
- Oscilación total da estrutura: 3,5 Hz

A deformación espacial do bordo frontal das plataformas como resultado das seguintes forzas: Px = Py= Pz= 100 Kilopondios (Quilogramos forza) será como máximo de 1 mm. O comportamento dinámico deberá verificarse xunto cos cálculos estáticos da estrutura total. Véxase figura SAE-1b

5 DIMENSIÓNS PARA INSTALACIÓNS DE SALTOS

As dimensións de voos respecto do bordo do foso, separación horizontal entre plataformas e trampolíns, distancia ao extremo do foso, distancias laterais ao bordo do foso, profundidade, etc. indícanse na táboa a continuación e represéntanse nas figuras SAE-2a , SAL-2b e SAL-2c:

 

DIMENSIÓNS
PARA
INSTALACIÓNS
DE SALTOS
(FINA)
  TRAMPOLIN PLATAFORMA
  1 m 3 m 1 m 3 m 5 m 7,5 m 10 m
Lonxitude 4,80 4,80 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
Anchura 0,50 0,50 0,60 0,60 mín.
1,50 pref.
1,50 1,50 3,00
Altura 1,00 3,00 0,60–1,00 2,60–3.00 5,00 7,50 10,00
  Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert Hor Vert
A Desde plomada cara a
ATRÁS BORDO
PISCINA
Designación A-1   A-3   A-
1pl
  A-
3pl
  A-5   A-
7,5
  A-10  
Mínimo 1,50   1,50   0,75   1,25   1,25   1,50   1,50  
Preferible 1,80   1,80   0,75   1,25   1,25   1,50   1,50  
A/A Desde plomada cara a
PLATAFORMA
ATRÁS
A plomada
directamente debaixo
Designación                 A/A-5/1 A/A-
7,5/3,1
A-10/5,3,1
Mínimo                 0,75   0,75   0,75  
Preferible                 1,25   1,25   1,25  
B Desde plomada a
BORDO
LATERAL
PISCINA
Designación B-1   B-3   B-
1pl
  B-
3pl
  B-5   B-7,5   B-10  
Mínimo 2,50   3,50   2,30   2,80   3,25   4,25   5,25  
Preferible 2,50   3,50   2,30   2,90   3,75   4,50   5,25  
C Desde plomada a
PLOMADA
ADXACENTE
Designación C 1-1 C 3-3,3-1 C 1-1pl C 3-
3pl,1pl
C 5-3,5-1 C 7,5-
5,3,1
C10-
7,5,5,3,1
Mínimo 2,00   2,20   1,65   2,00   2,25   2,50   2,75  
Preferible 2,40   2,60   1,95   2,10   2,50   2,50   2,75  
D Desde plomada a
PAREDE
FRONTAL
PISCINA
Designación D-1   D-3   D-
1pl
  D-
3pl
  D-5   D-7,5   D-10  
Mínimo 9,00   10,25   8,00   9,50   10,25   11,00   13,50  
Preferible 9,00   10,25   8,00   9,50   10,25   11,00   13,50  
E En plomada desde
TÁBOA A
TEITO
Designación   E-1   E-3   E-
1pl
  E-
3pl
  E-5   E-
7,5
  E-
10
Mínimo   5,00   5,00   3,25   3,25   3,25   3,25   4,00
Preferible   5,00   5,00   3,50   3,50   3,50   3,50   5,00
F ESPAZO LIBRE
Detrás e a cada lado
de plomada
Designación F -1 E-1 F-3 E-3 F-1pl E-
1pl
F-3pl E-
3pl
F-5 E-5 F-7,5 E-
7,5
F-
10
E-
10
Mínimo 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 3,25 2,75 4,00
Preferible 2,50 5,00 2,50 5,00 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 3,50 2,75 5,00
G ESPAZO LIBRE
Á fronte de plomada
Designación G-1 E-1 G-3 E-3 G-1pl E-
1pl
G-3pl E-
3pl
G-5 E-5 G-7,5 E-
7,5
G-10 E-
10
Mínimo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 5,00 3,25 6,00 4,00
Preferible 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 5,00 3,50 6,00 5,00
H PROFUNDIDADE
DA AUGA
En plomada
Designación   H-1   H-3   H-1pl   H-3pl   H-5   H-7,5   H-10
Mínimo   3,40   3,70   3,20   3,50   3,70   4,10   4,50
Preferible   3,50   3,80   3,30   3,60   3,80   4,50   5,00
J/K DISTANCIA E
PROFUNDIDADE
Á fronte de plomada
Designación J-1 K-1 J-3 K-3 J-1pl K-1pl J-3pl K-3pl J-5 K-5 J-7,5 K-7,5 J-10 K-10
Mínimo 5,00 3,30 6,00 3,60 4,50 3,10 5,50 3,40 6,00 3,60 8,00 4,00 11,00 4,25
Preferible 5,00 3,40 6,00 3,70 4,50 3,20 5,50 3,50 6,00 3,70 8,00 4,40 11,00 4,75
L/M DISTANCIA E
PROFUNDIDADE
A cada lado de plomada
Designación L-1 M-1 L-3 M-3 L-1pl M-1pl L-3pl M-3pl L-5 M-5 L-7,5 M-7,5 L-10 M-10
Mínimo 1,50 3,30 2,00 3,60 1,40 3,10 1,80 3,40 3,00 3,60 3,75 4,00 4,50 4,25
Preferible 2,00 3,40 2,50 3,70 1,90 3,20 2,30 3,50 3,50 3,70 4,50 4,40 5,25 4,75
N PENDENTE
MAXIMA
Ao REDUCIR DIMENSIÓNS
Profundidade
de piscina
30º NOTA: As dimensións C (plomada a plomada adxacente) aplícanse ás plataformas con ancho segundo detállase. Se o ancho da plataforma incrementásese entón C débese incrementar na metade da anchura adicional
Altura de
teito
30º

 

 

As dimensións mínimas son obrigatorias pero recoméndase usar as medidas indicadas como preferibles para instalacións de alto nivel.

Como punto de referencia utilizarase a liña de plomada, que é a liña vertical que pasa polo centro do bordo frontal de cada trampolín ou plataforma.

As dimensións indicadas na táboa como “C” e que se refiren a “desde plomada a plomada adxacente” aplícanse a plataformas con anchos como os que se indican na táboa do punto 3. Se se aumentan os anchos da plataforma, as dimensións “C” deberán incrementarse na metade do ancho adicional.

Debe terse en conta que, a altura sobre o nivel da auga dos trampolíns e de cada plataforma, só poderá variar entre –0,00 metros e +0,05 metros respecto da altura establecida na norma.

Nas figuras SAE-3a , SAL-3bSAL-4a e  SAL-4b indícanse dous esquemas de posible distribución de plataformas e trampolíns.

6 DIMENSIÓNS DO FOSO

Os fosos de saltos terán unha forma rectangular. Os tipos de foso de saltos e as súas dimensións atópanse no cadro seguinte e nas figuras SAE-5SAL-6SAL-7, a elección do tipo basearase no cálculo de necesidades do ámbito servido polo foso, así como nos tipos de competicións que nos devanditos vasos váianse a desenvolver.

 

DIMENSIÓNS /
CARACTERÍSTICAS
FOSOS DE SALTOS
FS-1 FS-2 FS-3
Lonxitude (m) 21,00 25,00 25,00
Anchura (m) 15,00 15,00 21,00
Profundidade (m) 5,00 5,00 5,00
Nivel Adestramento,
Competicións
locais
Competicións
Nacionais (R.F.E.N.)
Adestramento
Competicións
Nacionais (R.F.E.N.)
Campionatos do Mundo,
JJ. OO

 

 

En ningún punto a profundidade da auga será inferior a 1,80 m e verificarase que a profundidade cumpre as dimensións H, J, K, L, M, requiridas, no cadro do punto 5 de dimensións para instalacións de saltos.

A pendente superficial do fondo non superará o 6% e será como mínimo do 2%, en calquera das liñas que poidan apoiarse nel, desenvolvéndose a súa liña de máxima pendente perpendicular ou paralelamente aos muros frontais do foso.

7 PRAIAS Ou PLATAFORMAS

Para o control da Competición, para posibilitar a circulación dos usuarios ao redor do foso, así como para separar a lámina de auga doutras zonas, preveranse bandas exteriores ao foso, de praias ou plataformas pavimentadas en todo o seu perímetro. As anchuras mínimas de praias ou plataformas, medidas desde o bordo da lámina de auga serán de 2,00 m e recomendada de 3,50 m. Se existen outros vasos na contorna como vasos de natación, ensino, etc. a distancia de separación de ambos será como mínimo de 5 m. No bordo de plataformas e trampolíns o ancho será o necesario para a disposición dos mesmos a súa estrutura portante e as escaleiras de acceso.

En Piscinas para Competicións Nacionais e Internacionais o ancho mínimo da praia ou anden para o control da Competición será de 5,00 m.

En Piscinas para Competicións Internacionais e para Nacionais cando se prevexa filmación de TV o ancho de praias ou plataformas adecuarase ademais a este fin.

Cando se dispoña bancada para espectadores, a anchura adecuarase para conseguir unha visibilidade perfecta do foso desde as bancadas, quedando o espazo de praias ou plataformas de uso exclusivo para saltadores, xuíces, persoal técnico, etc.

A superficie das praias ou plataformas será horizontal, e terá pendente de polo menos 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso.

8 MUROS LATERAIS

Os fosos de saltos estarán formados por catro muros ou paredes verticais paralelos dous a dous e formando un rectángulo. A construción dos muros e fondo do foso será sólida quedando asegurada perfectamente a súa estabilidade, resistencia e estanqueidad.

9 REBOSADEROS E ACCESOS Ao VASO

Todo foso de saltos deberá dispor de bordo - rebosadero nos lados do seu perímetro.

Unha parte do perímetro do foso deberá dedicarse a acceso ao interior da lámina de auga. Pode facerse por escaleiras verticais ou escalas situadas nas esquinas dos lados laterais que se colocarán a distancia non superior a 20 m entre si. No muro baixo as plataformas e trampolíns poderanse dispor escaleiras de acceso ao foso para facilitar a saída dos saltadores.

As escaleiras verticais ou escalas non sobresairán do plano xeral dos muros, de modo que se eviten posibles encontróns entre os que as utilizan e os que evolucionan dentro da auga. Recoméndase que unha escaleira polo menos alcance o fondo para posibilitar o acceso do persoal encargado da limpeza e conservación.

Todos os elementos metálicos serán inoxidables ou estarán convenientemente protexidos ante a acción oxidante da auga.

As escaleiras verticais ou escalas terán as dimensións e características que se indican na norma NIDE de Natación e cumprirán as Normas: UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas”. A resistencia ao deslizamiento dos banzos será tal que se obterá un ángulo mínimo de 24º segundo a Norma UNE-EN 13451 citada.

10 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal do foso de saltos en piscinas ao aire libre debe coincidir coa dirección N–S, de forma que os trampolíns e plataformas miren cara ao norte, no hemisferio norte.

11 TIPOS DE PARAMENTOS

O revestimento dos paramentos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e de características antiescorregadizas, de forma que a resistencia ao deslizamiento sexa tal que se obteña un ángulo mínimo de 24º (Clase C) en bordos rebosaderos e escaleiras de piscina, segundo o método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

A pavimentación das praias deberá posibilitar a circulación de pés descalzos pola súa superficie. O acabado superficial terá en estado seco e húmido un carácter antiescorregadizo que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos. A resistencia ao deslizamiento do pavimento das praias ou plataformas será tal que se obterá un ángulo mínimo de 18º (Clase B) segundo o método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

O pavimento deberá ter resolto o desaugadoiro superficial de augas pluviais, no seu caso e de chapoteo do vaso, de tal modo que se conduza a través dunha canaleta independente do rebosadero do vaso ao destino correspondente.

12 A auga

A auga utilizable nun foso de saltos cumprirá os mesmos requisitos que se indican no apartado correspondente da norma NIDE de Natación.

A temperatura da auga para competición e adestramentos será 26ºC ± 1ºC

Para lograr que os saltadores teñan unha boa percepción visual da superficie da auga, deberá existir un dispositivo de axitación superficial da auga baixo as instalacións de salto.

Poden utilizarse colchóns de aire de seguridade durante a aprendizaxe e adestramento, consistentes na formación de burbullas de aire desde o fondo que son xeradas mediante un compresor de aire e distribuídas mediante tubaxes e difusores de aire no fondo do vaso baixo as zonas de caída, deben dispor dun sistema de control para activalo antes do salto e paralo cando entre en contacto coa auga.

13 O AIRE

O aire ambiente de toda piscina cuberta que inclúa un foso de saltos, debe estar constantemente a unha temperatura entre 2ºC e 3ºC superior á da auga do devandito vaso, por razóns técnicas e fisiológicas, cun máximo de 28ºC. A humidade relativa debe estar comprendida entre un 55% e 70% sendo recomendable utilizar como valor de deseño o 60%. Véxase a norma NIDE de Natación.

14 ILUMINACIÓN
A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos saltadores, xuíces nin dos espectadores e non debe provocar reflexos na lámina de auga. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e conseguirá os seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN SALTOS
(interior e exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal (1)
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais (2) 1500 0,7
Competicións rexionais, locais e adestramento 600 0,7
     

(1) A 1 m sobre o nivel da superficie da auga
(2) En todo o ámbito da piscina (vaso) resto 750 lux

 

 

As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga, en caso excepcional de que se coloquen nesa posición debe disporse pasarelas de acceso ás luminarias para conservación e mantemento.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

15 MOBILIARIO PARA XUÍCES

Disporase o mobiliario necesario para que os xuíces desenvolver o seu labor. As cadeiras dos xuíces deberán estar a unha altura entre 1,50 m e 2,00 m por encima da superficie da auga.

16 EQUIPO AUTOMATICO PARA A COMPETICIÓN

En todos aqueles fosos de saltos nos que se vaian a celebrar competicións de Xogos Olímpicos, Competicións Mundiais, Continentais e Nacionais, deberá existir un equipo automático que rexistre os resultados da Competición, dirixido tanto a participantes como a espectadores, de acordo coas regras da Real Federación Española de Natación e a Federación Internacional de Natación.

17 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Instalacións das Real Federacións Española de Natación
- Regulamentos de Instalacións da Federación Internacional de Natación
- Normas UNE-EN de Equipamentos de Piscinas
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas