Convocatòria d'ajudes a les Federacions per al Programa Dona i Esport l'any 2024

El dia 8 de desembre s'ha publicat en el Butlletí Oficial d'Estat la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al programa Mujer i Esport i per a projectes de Deporte Inclusivo l'any 2024

Las sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD.

Para accedir al document polsar el següent enllaç:   

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/boe-b-2023-36891.pdf

Para més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichaconvocatoria.aspx?idprocedimiento=92&idRes=501

Las finalitats a les quals podran anar dirigides les ajudes són les següents:

  1. Promoció i difusió de la dona en l'esport.
  2. Ayudas per a la formació.
  3. Ayudas a desplaçaments de tècniques, jutgesses i personal federatiu.
  4. Ayudas per a l'elaboració de Planes d'Igualtat.
  5. Ayudas a les Federacions Esportives Espanyoles per a contractacions de dones.