Programa de preparació per a Tòquio 2020

Amb la finalitat de fomentar la col·laboració privada en el finançament d'activitats esportives d'alt nivell, a través del mecenatge, s'ha aprovat al llarg del temps, la declaració com a esdeveniments d'excepcional interés públic, a diferents actuacions esportives, la qual cosa ha generat una molt rellevant afluència de recursos privats per al finançament d'estos esdeveniments.


El “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020” ha sigut declarat com a esdeveniment d'excepcional interés públic a l'efecte del que es disposa en l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i Incentius Fiscals al Mecenatge. El termini de durada per a este Programa s'ha establit d'1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2020.

 

Els incentius fiscals per als esdeveniments declarats com d'excepcional interés públic es troben regulats en l'article 27 de la Llei 49/2002, així com en els articles 7 a 12 del RD 1270/2003, de 10 d'octubre, que desenvolupa el Reglament de la citada Llei.


Perquè les empreses col·laboradores puguen ser beneficiàries d'eixos incentius fiscals, han de realitzar una aportació a l'entitat encarregada de realitzar els plans i programes de l'esdeveniment que, en el cas dels esportistes olímpics és l'Associació Deportes Olímpics (ADO), per al Programa ADO, i en el cas dels esportistes Paralímpics és el Comité Paralímpic Español (CPE), per al Programa ADOP.


Aquests incentius fiscals es concreten que les empreses patrocinadores (o donants) podran deduir de la quota íntegra de l'impost de societats (en el cas de persones jurídiques), el 15 % dels gastos de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que servisquen directament per a la promoció del respectiu esdeveniment, sempre que l'òrgan administratiu gestor creat a este efecte, atorgue a aquesta publicitat eixa condició. Si este òrgan declara la condició de publicitat essencial, la base sobre la qual s'aplicarà dit 15 % serà l'import total del gasto, i en el cas que la qualificació de la publicitat per part de l'òrgan siga de No essencial,  la base de la deducció serà el 25 % d'aquest gasto (és a dir, sobre un gasto de publicitat d'import A, la deducció a aplicar en el cas de ser qualificat com a publicitat essencial seria el 15 % de A. Si la publicitat té la consideració de no essencial el 15 % de deducció s'aplicaria sobre el 25 % d'aquest gasto, açò és: A x 25% x 15%).

La normativa reguladora establix una limitació per a esta deducció en l'Impost de societats i és que no pot excedir del 90 % de les donacions o aportacions efectuades a l'entitat encarregada de realitzar els plans i programes de l'esdeveniment (ADO o CPE).

Per a este esdeveniment s'ha constituït un òrgan administratiu gestor encarregat tant de certificar l'adequació dels gastos de propaganda i publicitat de les empreses col·laboradores als plans i programes de l'esdeveniment, com de certificar la qualificació d'estos gastos de publicitat, com a essencials o no essencials en el sentit de difusió i notorietat de l'esdeveniment, qualificació esta necessària a l'efecte del càlcul de la base de la deducció fiscal. El certificat que emet este òrgan és necessari per a poder ser beneficiari de l'incentiu fiscal.

S'han aprovat sengles MANUALS D'IDENTITAT CORPORATIVA I D'ÚS PER A EMPRESES COL·LABORADORES per al Programa ADO i per al programa ADOP, respectivament, en els quals es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge de l'esdeveniment d'excepcional interés públic “Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020”, així com els criteris per a la qualificació dels suports publicitaris (essencials o no essencials) i la quantificació de la base de deducció dels mateixos que preveu la normativa actual, amb la finalitat de recolzar l'adequat desenvolupament de l'esdeveniment. A més, es definix en estos manuals tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores, així com la normativa aplicable a este procediment.

Les aportacions que realitzen les empreses es destinen a l'execució dels següents plans i programes:

Planes i Programes d'actuació del Programa ADO (esportistes olímpics)

 

 
Descàrrega ací el “Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores per al programa ADO"

  • Organització d'activitats i esdeveniments esportius amb motiu de la preparació i desenvolupament del Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020, amb la finalitat de promoure i desenvolupar la pràctica de l'alta competició a Espanya dels esports inclosos en el Programa Olímpic, amb especial dedicació als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
  • Organització i producció d'encontres, congressos i seminaris, així com material gràfic i audiovisual, edició de catàlegs i material de promoció referits a estos i relacionats amb el Programa. Divulgació entre el públic de les citades activitats esportives a l'efecte del seu major coneixement.
  • Concessió d'ajudes als esportistes participants en els Jocs de Tòquio 2020, obtenint els recursos econòmics de qualssevol persones físiques i/o jurídiques, públiques i/o privades, per a atendre les subvencions i ajudes de qualsevol naturalesa, necessàries per a l'adequat desenvolupament dels esports olímpics. Intervenent en la selecció, preparació, control i posada a punt dels esportistes que, amb vocació de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, vagen a ser destinataris d'aquestes subvencions i ajudes. Vetlant per l'efectivitat, control permanent i aprofitament hagut de de l'ocupació dels recursos econòmics disponibles. Per tant els beneficiaris d'aquestes ajudes seran tots aquells esportistes espanyols que, en condicions de preparació, posada a punt i control idonis tinguen la possibilitat de participar en els Jocs Olímpics i aconseguir resultats de prestigi per a l'esport espanyol. Exigint-los que hagen aconseguit en l'exercici anterior al de la seua concessió, resultats esportius que acrediten les seues possibilitats de participar en els següents Jocs Olímpics.

 

Planes i Programes d'actuació de de el Programa ADOP (esportistes paralímpics):

Descàrrega ací el “Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores per al programa ADOP

  • Organització d'activitats i esdeveniments esportius amb motiu de la preparació i desenvolupament del Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020.
  •  Organització i producció d'encontres, congressos i seminaris, així com material gràfic i audiovisual, edició de catàlegs i material de promoció referits a estos i relacionats amb el Programa de Preparació dels Esportistes Espanyols dels Jocs de Tòquio 2020.
  • Concessió d'ajudes als esportistes participants en els Jocs de Tòquio 2020, a través dels següents programes:
  • Programa de suport directe a l'esportista mitjançant beques econòmiques, es busca que els esportistes puguen tindre com a activitat principal la plena dedicació a l'entrenament i la competició.
  • Programa de suport directe a les federacions per a poder desenvolupar els seus programes d'alt rendiment (federacions poliesportives i unideportivas).
  • Programa d'Alt Rendiment Paralímpic (Programa ARPA) per a oferir totes les condicions necessàries perquè el procés d'entrenament es desenvolupe baix paràmetres de màxima qualitat i eficàcia com el suport biomecánico, fisiològic i psicològic, servici mèdic, programa contra el dopatge, entrenament en Centres d'Alt Rendiment, entrenadors qualificats, material esportiu de primera línia i esportistes de suport.