Òrgans rectors

El Reial decret 460/2015 establix que els òrgans rectors del Consell Superior d'Esports són el President i la Comissió Directiva.

El President 

El President del Consell Superior d'Esports, amb rang de Secretari d'Estat, és nomenat i separat pel Consell de Ministres, a proposta de la Ministra d'Educació, Formació Professional i Esports. Correspon al President:

 • Exercir la representació i superior direcció del Consell Superior d'Esports.
 • Presidir la Comissió Directiva de l'organisme.
 • Impulsar, coordinar y supervisar las actividades de los órganos directivos y unidades del organismo.
 • Acordar amb les federacions esportives espanyoles, els seus objectius i els seus programes esportius, especialment els de esport d'alt nivell pressuposats i estructures orgàniques i funcionals d'aquelles.
 • Concedir les subvencions econòmiques i préstecs reemborsables que procedisquen amb càrrec als pressupostos de l'organisme.
 • Autoritzar o denegar la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, així com la participació de les seleccions espanyoles en les competicions internacionals. Tot açò sense perjuí de les atribucions que corresponguen a altres autoritats, organismes i entitats.
 • Autoritzar els gastos plurianuals de les federacions esportives en els supòsits reglamentàriament previstos, determinar la destinació del seu patrimoni, en cas de dissolució, i autoritzar el gravamen i alienació dels seus béns immobles quan estos hagen sigut finançats total o parcialment amb fons públics de l'Estat.
 • Autoritzar l'adquisició de valors de les societats anònimes esportives en els termes establits en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i exercir la potestat sancionadora prevista respecte a les societats anònimes esportives.
 • Concedir les distincions, condecoracions i altres premis esportius del Consell Superior d'Esports.
 • Administrar el patrimoni del Consell Superior d'Esports, autoritzar i disposar els gastos de l'organisme, així com reconéixer les obligacions i ordenar els pagaments; autoritzar les modificacions de crèdit que procedisquen; celebrar els contractes propis de l'activitat de l'organisme; i dictar en el seu nom els actes administratius.
 • Formular i aprovar els comptes anuals, així com la seua rendició al Tribunal de Comptes per conducte de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'organisme.
 • Ejercer las demás facultades y prerrogativas que le atribuyan las disposiciones legales vigentes y, en particular, desempeñar aquellas otras funciones que no estén expresamente encomendadas a la Comisión Directiva.

 

El Presidente del CSD ejercerá, asimismo, en la gestión del organismo, cualquier otra función, facultad o prerrogativa que atribuyan al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes las disposiciones en vigor en materia de personal, presupuesto, servicios y contratación, con excepción del ejercicio de las relaciones institucionales con las Cortes Generales y con el Gobierno que correspondan al Ministro titular del departamento.

Li correspon la presidència dels següents òrgans col·legiats:

 • La Comissió Directiva.
 • L'Assemblea General de l'Esport.
 • La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell.
 • El Comité Español d'Esport Universitari.
 • La Conferència Interterritorial per a l'Esport.
 • El Consell Rector de l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport.

La suplencia del Presidente del Consejo Superior de Deportes en los casos de vacante, ausencia y enfermedad corresponderá al Director General de Deportes.

 

La Comissió Directiva

La Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports és l'òrgan rector del mateix, d'acord amb el previst en l'article 7.3 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i els seus actes posaran fi a la via administrativa.

La Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports està composta per:

- President: el President del Consell Superior d'Esports.

- Vice-president: el Director General d'Esports del Consell Superior d'Esports.

- Vocals:

 • En representació de l'Administració General de l'Estat, tres vocals nomenats directament pel President del Consell Superior d'Esports, d'entre titulars d'òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, amb un nivell mínim de Subdirector general o equivalent.
 • En representació de les Comunitats Autònomes, un vocal nomenat pel President del Consell Superior d'Esports, a proposta de les mateixes.
 • En representació de les Entitats locals, un vocal nomenat pel President del Consell Superior d'Esports, d'entre els proposats per l'associació d'entitats locals d'àmbit estatal amb major implantació.
 • En representació de les Federacions esportives espanyoles, dos vocals nomenats pel President del Consell Superior d'Esports, a proposta de les mateixes.
 • Tres vocals designats pel President del Consell Superior d'Esports entre persones de reconegut prestigi en el món de l'esport, a proposta del Comité Olímpic Español, del Comité Paralímpic Español, de les lligues professionals i de les associacions d'esportistes professionals.
 • El mandat dels vocals establits en els ordinals tindrà una durada de quatre anys. Els vocals cessaran en els seus càrrecs amb anterioritat al seu mandat en els següents casos: A petició pròpia; a proposta del col·lectiu que representen; per la pèrdua de la condició ostentada per la qual van ser proposats.
 •  En el nombramiento de los miembros integrantes de la Comisión Directiva deberá respetarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 • Així mateix, formarà part de la Comissió Directiva amb veu, però sense vot, un representant del Servici Jurídic de l'Estat.

- Secretari: Amb veu però sense vot, el Subdirector General de Règim Jurídic del Consell Superior d'Esports.

 

Competències de la Comissió Directiva:

 • Autorizar y revocar, de forma motivada, la constitución de las Federaciones deportivas españolas.
 • Aprovar definitivament els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles, de les Lligues professionals i de les Agrupacions de clubs, autoritzant la seua inscripció en el registre d'Associacions Esportives corresponent.
 • Designar als membres del Tribunal Administratiu de l'Esport.
 • Suspendre, motivadamente i de forma cautelar i provisional, al President i altres membres dels òrgans de Govern i control de les Federacions esportives espanyoles i Lligues professionals, i convocar aquests òrgans col·legiats en els supòsits al fet que es referix l'article 43, b) i c), de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.
 • Reconéixer l'existència d'una modalitat esportiva a l'efecte de la Llei de l'Esport.
 • Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.
 • Autoritzar la inscripció de les Federacions esportives espanyoles en les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional.
 • Autoritzar la inscripció de les Societats Anònimes Esportives en el Registre d'Associacions Esportives.
 • Realizar los estudios, dictámenes e informes que le sean solicitados por el Presidente.
 • Les que li atribuïxen expressament altres normes reglamentàries de caràcter substantiu.

 

Funcionament de la Comissió Directiva.

 • La Comisión Directiva se regirá por sus propias normas de funcionamiento, y, en su defecto, por lo dispuesto en en la Sección Tercera, del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 • La Comissió Directiva es reunirà, prèvia convocatòria del seu President, en sessió ordinària una vegada al trimestre, com a mínim. Sense perjuí de la celebració de reunions presencials, es faculta a la Comissió Directiva perquè, en casos d'urgència, adopte les decisions per mitjans electrònics, mitjançant votació a través de dites mitjanes i sense sessió presencial. En este cas, es remetrà a tots els membres del Comité per via electrònica el punt o punts al voltant del dia i la documentació corresponent, donant un termini màxim de dos dies perquè manifesten per la mateixa via la seua voluntat o opinió. En tot case la Comissió Directiva es constituirà vàlidament en segona convocatòria quan concórreguen, almenys, un terç dels seus membres, a més del President i del Secretari o d'els qui legalment els substituïsquen.
 • Els acords es prendran per majoria dels assistents. En cas d'empat, dirimirà el vot del President.
 • La Comissió Directiva podrà elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament intern.