Òrgans rectors

El Reial decret 460/2015 estableix que els òrgans rectors del Consell Superior d'Esports són el Presidente i la Comissió Directiva.

El Presidente 

El Presidente del Consell Superior d'Esports, amb rang de Secretario d'Estat, és nomenat i separat pel Consell de Ministres, a proposta de la Ministra d'Educació, Formació Professional i Esports. Corresponde al Presidente:

 • Ejercer la representació i superior adreça del Consell Superior d'Esports.
 • Presidir la Comissió Directiva de l'organisme.
 • Impulsar, coordinar i supervisar les activitats dels òrgans directius i unitats de l'organisme.
 • Acordar amb les federacions esportives espanyoles, els seus objectius i els seus programes esportius, especialment els de esport d'alt nivell pressuposats i estructures orgàniques i funcionals d'aquelles.
 • Conceder les subvencions econòmiques i préstecs reemborsables que procedeixin amb càrrec als pressupostos de l'organisme.
 • Autorizar o denegar la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, així com la participació de les seleccions espanyoles en les competicions internacionals. Tot això sense perjudici de les atribucions que corresponguin a altres autoritats, organismes i entitats.
 • Autorizar les despeses plurianuals de les federacions esportives en els supòsits reglamentàriament previstos, determinar la destinació del seu patrimoni, en cas de dissolució, i autoritzar el gravamen i alienació dels seus béns immobles quan aquests hagin estat finançats total o parcialment amb fons públics de l'Estat.
 • Autorizar l'adquisició de valors de les societats anònimes esportives en els termes establerts en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i exercir la potestat sancionadora prevista respecte a les societats anònimes esportives.
 • Concedir les distincions, condecoracions i altres premis esportius del Consell Superior d'Esports.
 • Administrar el patrimoni del Consell Superior d'Esports, autoritzar i disposar les despeses de l'organisme, així com reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments; autoritzar les modificacions de crèdit que procedeixin; celebrar els contractes propis de l'activitat de l'organisme; i dictar en el seu nom els actes administratius.
 • Formular i aprovar els comptes anuals, així com la seva rendició al Tribunal de Comptes per conducte de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i aprovar l'avantprojecte de pressupost de l'organisme.
 • Ejercer les altres facultats i prerrogatives que li atribueixin les disposicions legals vigents i, en particular, exercir aquelles altres funcions que no estiguin expressament encomanades a la Comissió Directiva.

 

El Presidente del CSD exercirà, així mateix, en la gestió de l'organisme, qualsevol altra funció, facultat o prerrogativa que atribueixin al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports les disposicions en vigor en matèria de personal, pressupost, serveis i contractació, a excepció de l'exercici de les relacions institucionals amb les Corts Generals i amb el Govern que corresponguin al Ministro titular del departament.

Le correspon la presidència dels següents òrgans col·legiats:

 • La Comissió Directiva.
 • L'Assemblea General de l'Esport.
 • La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell.
 • El Comitè Español d'Esport Universitari.
 • La Conferència Interterritorial per a l'Esport.
 • El Consell Rector de l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport.

La suplència del Presidente del Consell Superior d'Esports en els casos de vacant, absència i malaltia correspondrà al Director General d'Esports.

 

La Comissió Directiva

La Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports és l'òrgan rector del mateix, d'acord amb el previst en l'article 7.3 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i els seus actes posaran fi a la via administrativa.

La Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports està composta per:

- Presidente: el Presidente del Consell Superior d'Esports.

- Vicepresidente: el Director General d'Esports del Consell Superior d'Esports.

- Vocals:

 • En representació de l'Administració General de l'Estat, tres vocals nomenats directament pel Presidente del Consell Superior d'Esports, d'entre titulars d'òrgans de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, amb un nivell mínim de Sotsdirector general o equivalent.
 • En representación de las Comunidades Autónomas, un vocal nomenat pel President del Consell Superior d'Esports, a proposta de les mateixes.
 • En representació de les Entitats locals, un vocal nomenat pel President del Consell Superior d'Esports, d'entre els proposats per l'associació d'entitats locals d'àmbit estatal amb major implantació.
 • En representació de les Federacions esportives espanyoles, dues vocals nomenats pel President del Consell Superior d'Esports, a proposta de les mateixes.
 • Tres vocals designats pel President del Consell Superior d'Esports entre persones de reconegut prestigi al món de l'esport, a proposta del Comitè Olímpic Español, del Comitè Paralímpic Español, de les lligues professionals i de les associacions d'esportistes professionals.
 • El mandat dels vocals establerts en els ordinals tindrà una durada de quatre anys. Els vocals cessaran en els seus càrrecs amb anterioritat al seu mandat en els següents casos: A petició pròpia; a proposta del col·lectiu que representen; per la pèrdua de la condició ostentada per la qual van ser proposats.
 •  En el nomenament dels membres integrants de la Comissió Directiva haurà de respectar-se el principi de presència equilibrada de dones i homes, salvo per raons fundades i objectives, degudament motivades, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • Així mateix, formarà part de la Comissió Directiva amb veu, però sense vot, un representant del Servei Jurídic de l'Estat.

- Secretario: Amb veu però sense vot, el Sotsdirector General de Règim Jurídic del Consell Superior d'Esports.

 

Competències de la Comissió Directiva:

 • Autorizar i revocar, de forma motivada, la constitució de les Federacions esportives espanyoles.
 • Aprobar definitivament els estatuts i reglaments de les Federacions esportives espanyoles, de les Lligues professionals i de les Agrupacions de clubs, autoritzant la seva inscripció en el registre d'Associacions Esportives corresponent.
 • Designar als membres del Tribunal Administratiu de l'Esport.
 • Suspender, motivadamente i de forma cautelar i provisional, al President i altres membres dels òrgans de Govern i control de les Federacions esportives espanyoles i Lligues professionals, i convocar aquests òrgans col·legiats en els supòsits al fet que es refereix l'article 43, b) i c), de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.
 • Reconocer l'existència d'una modalitat esportiva a l'efecte de la Llei de l'Esport.
 • Qualificar les competicions oficials de caràcter professional i àmbit estatal.
 • Autorizar la inscripció de les Federacions esportives espanyoles en les corresponents Federacions esportives de caràcter internacional.
 • Autorizar la inscripció de les Societats Anònimes Esportives en el Registre d'Associacions Esportives.
 • Realitzar els estudis, dictàmens i informes que li siguin sol·licitats pel President.
 • Las que li atribueixen expressament altres normes reglamentàries de caràcter substantiu.

 

Funcionament de la Comissió Directiva.

 • La Comissió Directiva es regirà per les seves pròpies normes de funcionament, i, en defecte d'això, pel que es disposa en en la Secció Tercera, del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • La Comissió Directiva es reunirà, prèvia convocatòria del seu President, en sessió ordinària una vegada al trimestre, com a mínim. Sense perjudici de la celebració de reunions presencials, es faculta a la Comissió Directiva perquè, en casos d'urgència, adopti les decisions per mitjans electrònics, mitjançant votació a través de dites mitjanes i sense sessió presencial. En aquest cas, es remetrà a tots els membres del Comitè per via electrònica el punt o punts al voltant del dia i la documentació corresponent, donant un termini màxim de dos dies perquè manifestin per la mateixa via la seva voluntat o opinió. En tot caso la Comissió Directiva es constituirà vàlidament en segona convocatòria quan concorrin, almenys, un terç dels seus membres, a més del President i del Secretari o d'els qui legalment els substitueixin.
 • Els acords es prendran per majoria dels assistents. En cas d'empat, dirimirà el vot del President.
 • La Comissió Directiva podrà elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament intern.