Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establit en l'article 133  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, per si considera convenient formular al·legacions en este Consell Superior d'Esports abans del 5 de novembre de 2020, es publica l'esborrany de:

Les al·legacions han de remetre-les a la direcció de correu electrònic titulaciones.deportivas@csd.gob.es.