Declaració d'Accessibilitat

El Consell Superior d'Esports (CSD) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.csd.gob.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web no és conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contenido no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:

 • Existen imatges la descripció de les quals no és correcta [requisit nombre 9.1.1.1 Contenido no textual, d'UNE-EN 301549:2022].
 • Existen vídeos de solament imatge que no oferien alternativa ni escrita ni sonora [requisit nombre 9.1.2.1 Solo àudio i sol vídeo (gravat), d'UNE-EN 301549:2022].
 • Existen vídeos sense subtítols [requisit nombre 9.1.2.2 Subtítulos (gravats), d'UNE-EN 301549:2022].
 • Existen títols sense transcripció [requisit nombre 9.1.2.3 Audiodescripción o contingut multimèdia alternatiu (gravat) d'UNE-EN 301549:2022]
 • Existen vídeos que no ofereixen audiodescripción [requisit nombre 9.1.2.5 Audiodescripción (gravada), d'UNE-EN 301549:2022].
 • Se observa absència d'encapçalats i jerarquia inadequada d'encapçalats [requisit nombre 9.1.3.1 Informació i relacions, d'UNE-EN 301549:2022]
 • El canvi d'orientació mostra contingut no accessible [requisit nombre 9.1.3.4 Orientació d'UNE-EN 301549:2022]
 • En ocasions s'utilitza el color com a únic mitjà visual per transmetre la informació [requisits nombre 9.1.4.1 Ús del color d'UNE-EN 301549:2022]
 • Existen colors sense contrast suficient [requisits nombre 9.1.4.3 Contraste mínim textual d'UNE-EN 301549:2022]
 • Pérdida de contingut en augmentar la visualització [requisit nombre 9.1.4.4 Canvi de grandària de text de l'UNE-EN 301549:2022]
 • Puntualmente se observa alguna imagen de texto [ requisito número 9.1.4.5 Imágenes de texto de UNE-EN 301549:2022]
 • En augmentar la visualització es mostra menú responsive no accessible [requisit nombre 9.1.4.10 Reajustament del text d'UNE-EN 301549:2022]
 • Contrast insuficient en la interfície dels continguts [requisit nombre 9.1.4.11 Contrast no textual de la norma UNE-EN 301549:2022].
 • No soporota canvis d'estil en el contingut sense pèrdua d'informació [requisit nombre 9.1.4.12 Espaiat del text UNE-EN 301549:2022].
 • Dependència de dispositiu [requisit nombre 9.2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2022]
 • No es pot navegar de forma seqüencial preservant el seu significat i operabilidad [requisit nombre 9.2.4.3 Ordre del focus d'UNE-EN 301549:2022
 • Enlaces sense informació de context [requisit nombre 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d'UNE-EN 301549:2022
 • Etiquetas poc comprensibles [requisit nombre 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes d'UNE-EN 301549:2022]
 • Se observan contenidos que no muestran foco [requisito número 9. 2.4.7 Foco visible de UNE-EN 301549:2022]
 • Existen components que quan rep el focus, inicien un canvi de context [requisits nombre 9.3.2.1 En rebre el focus d'UNE-EN 301549:2022]
 • Errores en la validació dels continguts [requisit nombre 9.4.1.1 Processament d'UNE-EN 301549:2022]
 • Carrusel no accesible [ requisito número 9.4.1.2 Nombre, función, valor de UNE-EN 301549:2022]

Carga desproporcionada

 • No aplica.

El contingut  (no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable)

 • Podrían existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 9 de setembre de 2022 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 29 de setembre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat realitzar una auditoria d'accessibilitat amb la metodologia OAW

Observaciones i dades de contacte

Puede realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 9.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través de les següents vies:

Las comunicacions seran rebudes i tractades pel servei d'accessibilitat de la web del Consell Superior d'Esports.

Solicitudes d'informació accessible i queixes:

De acuerdo con l'article 12 del RD 1112/2018, seran presentades i registrades conforme als requisits establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Pot iniciar-se a través del formulari de Quejas i suggeriments a la seu electrònica del Consell Superior d'Esports.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la seu electrònica del Ministeri amb certificat digital, així com utilitzant qualsevol de les opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Las reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d'Accessibilitat del Ministeri de Cultura i Esport.