Programes de cooperació esportiva

Els  Programes de Cooperació Esportiva  estableixen el marc de la cooperació esportiva. Se signen per un any i es prorroga automàticament si cap dels Organisme presenta interès per un nou Programa amb altres condicions, tres mesos abans del seu venciment.

            El text que se signa, en general és el següent:

“Programa de Cooperació Esportiva entre el Consell Superior d'Esports d'Espanya i .......................”

A través del present Programa de Cooperació Esportiva, el Consell Superior d'Esports d'Espanya i ............................de..................desenvoluparan les seves relacions en el camp de l'esport i l'educació física,  tenint en compte que tots dos constitueixen un ferm pilar per a l'enfortiment d'unes relacions d'amistat i enteniment mutu.

Tots dos Organismes subratllen el seu interès a establir relacions de cooperació esportiva i el seu comú desig de col·laborar en el manteniment de principis esportius fonamentals com el recollit en la Carta Olímpica de contribuir a la construcció d'un món millor i més pacífic, educant a la joventut a través de l'esport practicat sense discriminacions de cap classe, que exigeix comprensió mútua, esperit d'amistat, solidaritat i joc net”.

Tenint com a base tot això, tots dos Organismes han acordat el següent:

I

El Consell Superior d'Esports i.........................., ratifiquen la seva voluntat de  continuar/iniciar la cooperació Esportiva, en el marc de les seves respectives competències, fomentant amb caràcter prioritari l'intercanvi d'experiències en:

 • la cooperació institucional
 • el camp de la ciència i la tecnologia aplicades a l'esport
 • la medicina esportiva
 • la lluita contra el dopatge
 • el patrocini i el mecenatge esportiu
 • l'organització d'esdeveniments esportius
 • la formació d'especialistes esportius i gestors
 • programes de suport i foment de l'esport de persones discapacitades
 • la protecció al jove esportista
 • la dona i l'esport

II

 En aquest esperit de cooperació, els Organismes signataris acorden:

 1. Recaptar informació i intercanviar punts de vista a través de consultes sobre temes d'interès mutu.
 2. Facilitar informació sobre les experiències dutes a terme a l'àrea de l'equipament esportiu, la planificació i construcció d'instal·lacions esportives.
 3. Intercanviar informació, publicacions periòdiques i d'un altre tipus, relacionades amb temes esportius d'interès mutu.
 4. Facilitar informació sobre Seminaris, Conferències i altres reunions que puguin produir-se.     
 5. Intercanviar coneixements, en la forma que es determini, en el terreny de la planificació esportiva, legislació esportiva, medicina esportiva, control de dopatge, etc.
 6. El Consell Superior d'Esports recolzarà les  activitats relacionades amb l'esport per a tots, esport municipal,  etc. i canalitzarà la seva realització a través dels Organismes competents.
 7. Recolzar l'intercanvi d'activitats entre les diferents Federacions esportives nacionals.
 8. Recolzar i col·laborar en qualsevol altra activitat que sigui d'interès per a tots dos Organismes.

III

            Tots dos Organismes preveuen les següents formes de cooperació esportiva:

 1. Intercanvis d'especialistes, tècnics i experts, etc,  que tindran per objecte la formació mútua i l'intercanvi d'experiències.
 2. Participació en Cursos, Seminaris, Simposis i Conferències organitzats a cada país en les especialitats  que siguin de mutu interès.
 3. Col·laboració en formació del personal tècnic, professional i administratiu en matèria esportiva.
 4. Participació de Delegacions esportives de cada  país, en competicions i/o entrenaments que s'organitzin a Espanya i .................., respectivament.

IV

Per a l'execució dels intercanvis de cooperació prevists al present Programa, regiran les següents condicions financeres amb caràcter general:

 • Les despeses de transport internacional d'anada i volta d'un país a un altre, fins a l'Aeroport Internacional més proper al  lloc de celebració de l'activitat, seran a càrrec de l'organisme que envia.
 • Les despeses d'estada,  allotjament, manutenció i transport dins del territori del país, serveis mèdics necessaris, així com quantes altres activitats es programin, seran per compte de l'Organisme que rep.
 • En els casos  no prevists al present Programa, podran ser aplicades altres disposicions financeres bilaterals, que seran acordades prèviament per tots dos Organismes.

V

  El present Programa s'estableix per un període d'un  any a partir de la seva signatura, i es prorrogarà automàticament si cap dels Organismes presenten interès per un nou Programa amb altres condicions, tres mesos abans del seu venciment.

VI

 Per al desenvolupament del present Programa s'establiran Calendaris anuals que contemplaran les activitats concretes a realitzar durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

A tal fi i en l'últim trimestre de cada  any, tots dos Organismes intercanviaran  per escrit les propostes d'activitats de cooperació per a l'any següent i es posaran d'acord sobre els procediments per a la redacció i signatura del Calendari, que serà subscrit, per part del Consell Superior d'Esports pel seu President o pel Director General d'Esports, i per part de................................................................................... per......................................................................................................................... 

 

Signat en ……………….  en el mes de ……. de ........  , en dos exemplars

 

 PEL CONSELL SUPERIOR                             PER .............................................

  D'ESPORTS D'ESPANYA