Programas de cooperación deportiva

Os  Programas de Cooperación Deportiva  establecen o marco da cooperación deportiva. Asínanse por un ano e prorrógase automaticamente se ningún do Organismo presenta interese por un novo Programa con outras condicións, tres meses antes do seu vencemento.

            O texto que se asina, polo xeral é o seguinte:

“Programa de Cooperación Deportiva entre o Consello Superior de Deportes de España e .......................”

A través do presente Programa de Cooperación Deportiva, o Consello Superior de Deportes de España e ............................de..................desenvolverán as súas relacións no campo do deporte e a educación física,  tendo en conta que ambos constitúen un firme alicerce para o fortalecemento dunhas relacións de amizade e entendemento mutuo.

Ambos os Organismos subliñan o seu interese en establecer relacións de cooperación deportiva e o seu común desexo de colaborar no mantemento de principios deportivos fundamentais como o recolleito na Carta Olímpica de contribuír á construción dun mundo mellor e máis pacífico, educando á mocidade a través do deporte practicado sen discriminacións de ningunha clase, que esixe comprensión mutua, espírito de amizade, solidariedade e xogo limpo”.

Tendo como basee todo iso, ambos os Organismos acordaron o seguinte:

I

O Consello Superior de Deportes e.........................., ratifican a súa vontade de continuar/iniciar  a cooperación Deportiva, no marco das súas respectivas competencias, fomentando con carácter prioritario o intercambio de experiencias en:

 • a cooperación institucional
 • o campo da ciencia e a tecnoloxía aplicadas ao deporte
 • o medicamento deportivo
 • a loita contra a dopaxe
 • o patrocinio e o mecenado deportivo
 • a organización de acontecementos deportivos
 • a formación de especialistas deportivos e xestores
 • programas de apoio e fomento do deporte de persoas discapacitadas
 • a protección ao mozo deportista
 • a muller e o deporte

II

 Neste espírito de cooperación, os Organismos asinantes acordan:

 1. Solicitar información e intercambiar puntos de vista a través de consultas sobre temas de interese mutuo.
 2. Facilitar información sobre as experiencias levadas a cabo na área do equipamento deportivo, a planificación e construción de instalacións deportivas.
 3. Intercambiar información, publicacións periódicas e doutro tipo, relacionadas con temas deportivos de interese mutuo.
 4. Facilitar información sobre Seminarios, Conferencias e outras reunións que poidan producirse.     
 5. Intercambiar coñecementos, na forma que se determine, no terreo da planificación deportiva, lexislación deportiva, medicamento deportivo, control de dopaxe, etc.
 6. O Consello Superior de Deportes apoiará as  actividades relacionadas co deporte para todos, deporte municipal,  etc. e canalizará a súa realización a través dos Organismos competentes.
 7. Apoiar o intercambio de actividades entre as diferentes Federacións deportivas nacionais.
 8. Apoiar e colaborar en calquera outra actividade que sexa de interese para ambos os Organismos.

III

            Ambos os Organismos prevén as seguintes formas de cooperación deportiva:

 1. Intercambios de especialistas, técnicos e expertos, etc.,  que terán por obxecto a formación mutua e o intercambio de experiencias.
 2. Participación en Cursos, Seminarios, Simposios e Conferencias organizados en cada país nas especialidades  que sexan de mutuo interese.
 3. Colaboración en formación do persoal técnico, profesional e administrativo en materia deportiva.
 4. Participación de Delegacións deportivas de cada  país, en competicións e/ou adestramentos que se organicen en España e .................., respectivamente.

IV

Para a execución dos intercambios de cooperación previstos no presente Programa, rexerán as seguintes condicións financeiras con carácter xeral:

 • Os gastos de transporte internacional de ida e volta dun país a outro, ata o Aeroporto Internacional máis próximo ao  lugar de celebración da actividade, correrán a cargo do organismo que envía.
 • Os gastos de estancia,  aloxamento, manutención e transporte dentro do territorio do país, servizos médicos necesarios, así como cantas outras actividades prográmense, serán por conta do Organismo que recibe.
 • Nos casos  non previstos no presente Programa, poderán ser aplicadas outras disposicións financeiras bilaterais, que serán acordadas previamente por ambos os Organismos.

V

 O presente Programa establécese por un período dun  ano a partir da súa firma, e prorrogarase automaticamente se ningún dos Organismos presentan interese por un novo Programa con outras condicións, tres meses antes do seu vencemento.

VIN

 Para o desenvolvemento do presente Programa estableceranse Calendarios anuais que contemplarán as actividades concretas a realizar durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de cada ano.

A tal fin e no último trimestre de cada  ano, ambos os Organismos intercambiarán  por escrito as propostas de actividades de cooperación para o ano seguinte e poranse de acordo sobre os procedementos para a redacción e firma do Calendario, que será subscrito, por parte do Consello Superior de Deportes polo seu Presidente ou polo Director Xeral de Deportes, e por parte de................................................................................... por......................................................................................................................... 

 

Asinado en ……………….  no mes de ……. de ........  , en dous exemplares

 

 POLO CONSELLO SUPERIOR                             POR .............................................

  DE DEPORTES DE ESPAÑA