Relació de centres CAR i CEAR

CENTRES D'ALT RENDIMENT I CENTRES ESPECIALITZATS D'ALT RENDIMENT

 Classificats pel Consell Superior d'Esports sobre la base de la Resolució de 10 de gener de 2014 (BOE 23 gener)

  Directori CAR-CEAR