Actuacions en l'àmbit Investigador

El desenvolupament del Projecte MAID ha desembocat en un triple vessant d'actuació per part del CSD; actuacions en l'àmbit tècnic, en l'àmbit investigador i en l'àmbit institucional. En aquest apartat s'inclouen les actuacions que incideixen en l'àmbit investigador, que es materialitzen en projectes concrets i puntuals desenvolupats pel CSD tendents a incrementar la seguretat de les instal·lacions esportives i el desenvolupament tecnològic de la indústria del sector.

Acreditació d'Instal·lacions Esportives

En el marc del Projecte MAID (Millora i Harmonització d'Infraestructures Esportives), un dels objectius proposats pel Consell Superior d'Esports consistia a obtenir la certificació de qualitat de les Instal·lacions Esportives.Per a això, era necessari, davant la inexistència de criteris i estàndards reglats de qualitat, que s'aprovessin per AENOR (entitat més prestigiosa d'Acreditació i de la qual forma part el CSD, presidint el CTN 147) unes Normes Tècniques el compliment de les quals servís de referència per acreditar aquesta qualitat. Aquestes Normes, amb els seus Reglaments corresponents, van ser aprovades per AENOR (amb la col·laboració del CSD i l'IBV en el marc del projecte MAID) per acreditar, en matèria de seguretat i accessibilitat, les pistes poliesportives i els gots de piscina.Fins al moment, es tracta de la primera normativa existent per acreditar la qualitat en instal·lacions esportives, i no existeix cap instal·lació esportiva a Espanya que compti amb ella.Per això, el CSD va considerar que havien de ser les seves pròpies instal·lacions les primeres a sotmetre's a examen per comptar amb aquesta acreditació.El procés ha consistit, bàsicament, en la realització d'una auditoria per comprovar el compliments dels requisits tècnics establerts per l'entitat d'acreditació en les anteriorment citades normes tècniques de compliment.La primesa fase de l'auditoria va ser realitzada durant el mes de Julio de 2009, on es va revisar documentació relativa a diversos Serveis del Consell Superior d'Esports (RR.HH., Règim Interior, Serveis Mèdics, Manteniment, etc.). En la primera setmana de Novembre ha tingut lloc la realització de la segona fase de l'auditoria. El procés de certificació culminarà previsiblement a principis del proper mes de Desembre.